Terms & Conditions

By using our survice, you must agree to these terms and conditions.

Select Language:

Bulgaria Czech Republic Germany United Kingdom Spain Spain Finland France Hungary Indonesia Italy Japan Korea Lithuania Latvia Norway Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Sweden Switzerland

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНОТО, ТЪЙ КАТО ТО ЗАСЯГА ЗАКОННИТЕ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Последна актуализация 2024-05-26

Настоящите Общи условия (наричани по-нататък "Общи условия"), заедно с Политиката за поверителност на Cove Flow Limited(наричана по-нататък "Cove Flow Limited"), уреждат използването на Уебсайта Cove Flow Limitedот страна на Потребителя

За тези Условия

(i) "Уебсайт" означава Cove Flow Limited"уеб платформа за мобилни устройства или компютри на Потребителя, която може да се използва чрез браузър без изтегляне, под името (домейна) на Cove Flow Limited Service, и не е свързана с никакви други уебсайтове, компании, марки, организации или сходни по наименование субекти, които я наподобяват. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (наричани по-долу "Услугите")

(ii) "Служители" означава служители, директори, работници, консултанти, филиали, дъщерни дружества и агенти на Cove Flow Limited'

(iii) "Потребител" означава всяко лице, което е регистрирало акаунт на Уебсайта Cove Flow Limited'и използва Услугите на Дружеството

(iv) " Cove Flow Limited " означава дружеството, което е собственик на този Уебсайт. The name of the company: Cove Flow Limited, регистриран номер: 11409414, с основно място на дейност: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" означава дружеството, което е собственик и управлява този Уебсайт. Наименованието на дружеството е: Cove Flow Limited, с регистриран номер: 11409414. Основното място на дейност е на следния адрес: : Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ПРАВОМОЩИЯ

Съгласявайки се с настоящите Условия, Вие заявявате и гарантирате пред нас

(i) че възрастта Ви е най-малко 18 (осемнадесет) години;
(ii) че преди това не сте били отстранявани или премахвани от Уебсайта;
(iii) че използването на Уебсайта от Ваша страна е в съответствие с приложимите закони и разпоредби

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА Cove Flow Limited

2.1. Предоставяйки информация (наричана по-долу "Файлове") чрез Уебсайта, Потребителят одобрява обработката на своите Файлове от Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited гарантира, че всички Файлове ще бъдат използвани само за целите на обработката на данни от Уебсайта и че трети лица няма да имат достъп до Файловете на Потребителя без допълнителното разрешение на Потребителя

3. НАРУШЕНИЕ И ЗЛОУПОТРЕБА

3.1. Cove Flow Limited не носи отговорност за точността на материалите, предоставени чрез Уебсайта.
3.2. Cove Flow Limited не проверява Файловете за собственост на Потребителя въз основа на особеностите на обработката на данни

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ПРОМЯНА/НАДГРАЖДАНЕ НА УЕБСАЙТА

4.1. Cove Flow Limited има право да модифицира/надгражда или прекратява Уебсайта по всяко време (включително, но не само, чрез ограничаване или прекратяване на определени функции на Уебсайта), без да уведомява Потребителя
4.2. Cove Flow Limited не носи каквато и да е отговорност за промени в Уебсайта или за спиране или прекратяване на достъпа до или използването на Уебсайта

5. ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

5.1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уеб източници на трети страни. Такива свързани уебсайтове не са под наш контрол и ние не носим отговорност за тяхното съдържание
5.2. Cove Flow Limited има право да си сътрудничи с трети страни и да предоставя личната информация на Потребителя на трети страни , но само след получаване на изричното съгласие на Потребителя в съответствие с приложимите закони за защита на данните

6. СОБСТВЕНОСТ; ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ НА Cove Flow Limited

6.1. Визуалните интерфейси, графиките, дизайнът, компилацията, информацията, данните, компютърният код (включително изходният код или обектният код), продуктите, софтуерът, услугите и всички други елементи или файлове на Уебсайта (наричани по-долу "Материалите"), предоставени от Cove Flow Limited, са защитени от всички съответни права на интелектуална собственост и собственост и от приложимите закони
6.2. Всички Материали, съдържащи се на Уебсайта, са собственост на Cove Flow Limited или на лицензодатели на трети страни на Cove Flow Limited
6.3. Ако Уебсайтът съдържа материали, интерфейси, лога, дизайни, продукти или нещо друго, което не е интелектуална собственост на Cove Flow Limited и Cove Flow Limited няма лицензи за използването му, лицензодателят има право да поиска изтриване на интелектуалната му собственост от Уебсайта съгласно процедурите, определени в Закона за авторското право в цифровото хилядолетие(наричан по-долу за краткост - "DMCA") и/или Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО (наричана по-долу за краткост - "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited не претендира, че е собственик или представител на търговски марки, брандове и интелектуална собственост на други страни и остава собственост на оригиналните собственици на авторските права.
6.5. Освен ако не е изрично писмено упълномощен от Cove Flow Limited, Потребителят няма право да използва материалите.
6.6. Cove Flow Limited си запазва всички права върху Материалите, които не са предоставени изрично в настоящите Условия

7. ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

7.1. Като условие за използването на Уебсайта от страна на Потребителя, Потребителят няма да използва Уебсайта за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Условия. Потребителят няма право да използва Уебсайта по какъвто и да е начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари, наруши или влоши работата на който и да е от сървърите или API на Cove Flow Limited, на мрежите, свързани с който и да е от сървърите или API на Cove Flow Limited, или който би могъл да попречи на използването и ползването на Уебсайта от която и да е друга страна
7.2. Потребителят няма право да предава никакви вируси, червеи, дефекти, троянски коне или други елементи с разрушителен характер, използвайки Уебсайта
7.3. Потребителят няма право да превишава или заобикаля, или да се опитва да превишава или заобикаля ограниченията на Уебсайта, включително на всички API повиквания, или да използва Уебсайта по друг начин, който нарушава която и да е от документацията или ръководствата за потребителя на Cove Flow Limited
7.4. Потребителят и/или други трети страни нямат право да се опитват да получат неоторизиран достъп до уебсайтове, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е от сървърите на Cove Flow Limitedили на Уебсайта, чрез хакерство, извличане на пароли или по какъвто и да е друг начин
7.5. Потребителят и/или други трети страни нямат право да получават или да се опитват да получат каквито и да било материали или информация по какъвто и да било начин, който не е умишлено предоставен чрез Уебсайта
7.6. Потребителят и/или други трети страни нямат право да използват Уебсайта по начин, който нарушава приложимите държавни, местни или международни закони или разпоредби (включително, без ограничение, всички закони относно износа на данни или софтуер към и от Европейския съюз, САЩ или други държави и правата върху интелектуалната собственост съгласно DMCA и EUCD)

8. НЕЗАВИСИМОСТ

Потребителят се съгласява да носи отговорност за използването на Уебсайта и се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва от вреди Cove Flow Limited и неговите служители, директори, работници, консултанти, филиали, дъщерни дружества и агенти (наричани по-долу общо "Служители") от и срещу всякакви искове, задължения, щети, загуби и разходи, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, произтичащи от или по някакъв начин свързани с

(i) достъпа на Потребителя до, използването или предполагаемото използване на Уебсайта
(ii) нарушаване от страна на Потребителя на настоящите Условия или на което и да е изявление, гаранция или споразумения, посочени в тях, или на който и да е приложим закон или разпоредба
(iii) нарушаване от страна на Потребителя на което и да е право на трета страна, включително, но не само, право на интелектуална собственост, право на публичност, право на конфиденциалност, право на собственост или право на неприкосновеност на личния живот; или
(iv) всякакви спорове или проблеми между Потребителя и трета страна. Cove Flow Limited си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от страна на Потребителя (и без да ограничава Вашите задължения за обезщетение относно такъв въпрос), и в такъв случай Потребителят се съгласява да ни сътрудничи в защитата на такъв иск

9. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, ЛИПСА НА ГАРАНЦИИ

9.1. Потребителят използва Уебсайта по свое усмотрение и на свой риск.
9.2. Cove Flow Limited не прави никакви претенции или обещания относно качеството, точността или надеждността на Уебсайта и изрично се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права
9.3. Cove Flow Limited не предлага и не осигурява никакви физически продукти или собственост

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Във всеки случай Cove Flow Limited няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, последващи или наказателни вреди, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителя до или използването, или невъзможността на Потребителя да получи достъп или да използва Уебсайта или каквито и да било материали или съдържание в Уебсайта, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), закон или друга правна теория, независимо дали Cove Flow Limited е бил информиран за възможността за такива вреди.
10.2. Cove Flow Limited, в никакъв случай не носи отговорност за услугите, които се предоставят на Потребителя от третата страна, която е поставила реклама на Уебсайта.
10.3. Всички рискове, свързани с информацията, профила или акаунтите на Потребителя в други източници, ако Потребителят е споделил своите данни (потребителско име и парола), не са част от отговорността на Cove Flow Limited
10.4. Потребителят поема отговорност за използването на Уебсайта и съдържанието на Уебсайта

11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1. настоящите Условия се уреждат от законите на United Kingdom, но нищо в настоящите Условия няма да лиши потребителя от защитата, предоставена му от разпоредбите, които не могат да бъдат дерогирани по споразумение по силата на закона на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване. Доколкото по силата на настоящите условия е разрешен съдебен процес или съдебно производство, Потребителят и Cove Flow Limited се съгласяват да се подчинят на личната и изключителна юрисдикция на щатските съдилища, намиращи се на територията на United Kingdom, за разрешаване на всички такива спорове

12. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Cove Flow Limited си запазва правото да прави промени в настоящите условия по всяко време. Преработените версии на тези Условия ще бъдат публикувани на Уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички изменения на Условията ще влязат в сила в деня на публикуването им на Уебсайта
12.1.1. Cove Flow Limited не е длъжен да информира Потребителя за промените в настоящите Условия.
12.2. Ако Потребителят не е съгласен с променените Условия, единственото и изключително средство за защита на Потребителя ще бъде да преустанови използването на Уебсайта

13. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящите Условия, заедно с Политиката за поверителност и всички други споразумения, изрично включени чрез препратка тук, представляват цялостното и изключително разбиране и споразумение между Потребителя и Cove Flow Limitedотносно използването на Уебсайта и достъпа на Потребителя до него.
13.2. Използването на заглавията на разделите в настоящите Условия е само за удобство и няма да окаже никакво влияние върху тълкуването на разпоредбите
13.3. Потребителят няма право да преотстъпва или прехвърля тези Условия или правата на Потребителя по тях, изцяло или частично, по силата на закона или по друг начин, без нашето предварително писмено съгласие.
13.4. Cove Flow Limited има право да преотстъпва тези Условия по всяко време без предизвестие.
13.5. Неизпълнението на която и да е разпоредба няма да засегне правото на Cove Flow Limitedда изисква изпълнението й по всяко време след това, нито отказът от нарушение или неизпълнение на настоящите Условия или на която и да е разпоредба от тях ще представлява отказ от последващо нарушение или неизпълнение или отказ от самата разпоредба.
13.6. Ако някоя част от настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима, неприложимата част ще бъде приведена в действие във възможно най-голяма степен, а останалите части ще останат в пълна сила и действие.
13.7. Потребителят признава, че Уебсайтът не е предназначен за технологични мерки за защита, които ще помогнат на Потребителя да спази GDPR и ЗЗЛД

14. КОМУНИКАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Цялата комуникация с Cove Flow Limited се осъществява по електронен път. Всеки път, когато Потребителят ни изпраща имейл или посещава нашия Уебсайт и използва Услугите ни, Потребителят ще комуникира с Cove Flow Limited
14.2. С настоящото Потребителят се съгласява да получава съобщения от Cove Flow Limited.
14.3. Ако Потребителят се абонира за новините на Уебсайта, ще получава редовно имейли от Cove Flow Limited.
14.4. Ще продължим да комуникираме с Потребителя, като му предоставяме известия чрез Уебсайта или публикуваме новини в нашите социални медии
14.5. Потребителят също така се съгласява, че всички уведомления, разкрития, споразумения и други съобщения, които предоставяме по електронен път, отговарят на законовите изисквания тези съобщения да бъдат в писмена форма.
14.6. Потребителят се съгласява да получава всички известия чрез Уебсайта на устройството на Потребителя.
14.7. Уебсайтът не предоставя никакви услуги за поддръжка

15. УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ

15.1. Cove Flow Limited предоставя на Потребителя неограничен, неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензиране лиценз за използване на Уебсайта на Вашето Устройство, което Потребителят притежава или контролира. Cove Flow Limited си запазва всички права във и върху Уебсайта, които не са изрично предоставени на Потребителя съгласно настоящите Условия. Освен ако не е изрично разрешено в настоящите Условия, нямате право: (i) да копирате, променяте или да създавате производни произведения въз основа на Уебсайта; (ii) да разпространявате, прехвърляте, сублицензирате, давате под наем, на лизинг или под аренда акаунта на Потребителя в Уебсайта на трети лица; (iii) да извършвате обратно инженерство, декомпилиране или разглобяване на Уебсайта; или (iv) да предоставяте функционалността на Уебсайта на множество потребители по какъвто и да е начин

16. АКАУНТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

16.1. Потребителят може да регистрира акаунт на Уебсайта, като използва имейл и парола или се оторизира чрез Услугите на Google и/или Услугите на Facebook
16.2. Потребителят е отговорен за всички дейности, които се извършват в рамките на неговия акаунт
16.3. Cove Flow Limited си запазва всички права да прекратява акаунти, да редактира или премахва съдържание и да отменя поръчки по собствена преценка
16.4. Cove Flow Limited има право на достъп до всяка информация, поместена на Уебсайта, включително до всички разговори и данни в профила на Потребителя
16.5. С въвеждането на личните си данни и съгласието си с настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие Cove Flow Limited да се свърже с него във връзка с дейностите на Уебсайта, включително, но не само, в случаите, когато Потребителят е изоставил количката си. Контактът може да бъде осъществен чрез телефонно обаждане, поща или електронна комуникация, както се счита за подходящо от Cove Flow Limited. Целта на тази комуникация ще бъде да се помогне на Потребителя да завърши своята транзакция или да се предостави съответната информация, свързана с дейността му на Уебсайта
16.6. Потребителят има право да оттегли съгласието си за такава комуникация по всяко време, като се свърже с Cove Flow Limited или като следва инструкциите за отказ, предоставени в комуникацията. При получаване на такова оттегляне Cove Flow Limited ще прекрати посочената комуникация с Потребителя в рамките на разумен срок
16.7. Cove Flow Limited ще обработва всички лични данни, предоставени от Потребителя, в съответствие с Политиката за поверителност на Дружеството. Личните данни на Потребителя няма да бъдат използвани за никакви други цели без допълнително изрично съгласие от страна на Потребителя

17. АБОНАМЕНТ/ПОКУПКИ

17.1. Ако Потребителят желае да закупи какъвто и да е артикул от Уебсайта ("Покупка"), Потребителят може да бъде помолен да предостави определена информация, свързана с Покупката, включително, без ограничение: номер на картата, адрес за фактуриране и име и фамилия на притежателя на картата
17.2. Потребителят декларира и гарантира, че: (i) Потребителят има законното право да използва кредитни карти или други методи за плащане във връзка с всяка Покупка; и че (ii) информацията, която Потребителят е предоставил на Cove Flow Limited, е вярна, точна и пълна
17.3. Cove Flow Limited има право да поиска информация за картата под формата на снимка на банковата карта на Потребителя за допълнителна проверка на Потребителя
17.4. Cove Flow Limited има право да поиска лична информация като лична карта или паспорт на Потребителя за лична проверка на Потребителя. Cove Flow Limited ще обработва тези лични данни в съответствие с Политиката за поверителност на Дружеството
17.5. Предоставяйки такава информация, Потребителят ни дава право да предоставим информацията на трети лица с цел улесняване на осъществяването на Покупки
17.6. Cove Flow Limited си запазва правото да откаже или отмени поръчката на Потребителя по всяко време по определени причини, включително, но не само, поради наличност на продукта или услугата, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, както и грешки в поръчката на Потребителя или други причини
17.7. Cove Flow Limited си запазва правото да откаже или да отмени поръчката на Потребителя, ако има съмнение за измама или неразрешена или незаконна транзакция

18.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И АНУЛИРАНЕ

18.1. анулирането на абонамента означава, че автоматичното подновяване ще бъде деактивирано, но все още ще имате достъп до всички функции на абонамента си за оставащото време от текущия към момента период. Абонаментът може да бъде отменен по всяко време чрез изпращане на имейл до отдела за поддръжка на адрес [email protected], обаждане до отдела за поддръжка на адрес +44 330 818 7064 или натискане на бутона "Cancel" (Отказ) под Вашия профил. Въпреки това, поради забавяния в техническите ни системи не всички данни са достъпни за нас. Поради това не сме в състояние да обработваме заявки за анулиране в рамките на 24 часа след регистрацията. Ето защо любезно ви молим да се свържете с нас поне 24 часа след регистрацията.
18.2.14-дневната гаранция за пълно възстановяване на средства обхваща всички покупки. Решението за възстановяване на дадена такса не застрахова задължението за възстановяване на други последващи разходи. Всяка възстановена такса ще бъде възстановена чрез метода на плащане, използван за първоначалната транзакция. Всяко искане за възстановяване трябва да бъде направено, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти

19. ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

19.1. Имайте предвид, че бизнес практиките на Cove Flow Limited забраняват подкупите, корупционното поведение и прането на пари.
19.2. Потребителят се съгласява да остане в съответствие с всички приложими закони, които се отнасят до подкупи в търговския или публичния сектор, пране на пари, тероризъм (включително, но не само, местните антикорупционни закони, канадския Закон за корупция на чуждестранни държавни служители, Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ, Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чуждестранни държавни служители при международни бизнес сделки и британския Закон за подкупването). Ако Потребителят, в който и да е момент, не спазва изискванията, Cove Flow Limited си запазва правото да прекрати профила на Потребителя без предизвестие

20. ДРУГИ УСЛОВИЯ

20.1. Ако има противоречие между настоящите Условия и допълнителните условия, приложими към даден Уебсайт, допълнителните специални условия ще контролират това противоречие.
20.2. Ако Потребителят не е съгласен с настоящите Условия, той не трябва да осъществява достъп до Уебсайта или да го използва.
20.3. Cove Flow Limited предоставя Услуги на Потребителя, които са предмет на условията, посочени в настоящите Условия. Всеки път, когато Потребителят посещава/използва Уебсайта, използвайки неговата Услуга, Потребителят приема всички тези условия и правила

За контакт: , адрес: , ул

Cove Flow Limited - Пълно наименование на дружеството.
[email protected] - Официален имейл на дружеството.
Aiwritix - Домейнът на уебсайта, на който се използва Политиката за поверителност.
2024-05-26 - Дата на настоящите Общи условия.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Юридически адрес на Дружеството.
11409414 - Регистрационен номер на Дружеството.
+44 330 818 7064 - Официален телефонен номер на Дружеството.
United Kingdom - Държава на пребиваване на Дружеството

Декларация за поверителност

1. Въведение

Тази Декларация за поверителност, заедно с нашите Общи условия, урежда събирането, обработката, съхранението и използването на вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт и услуги. Ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)

2. Определения

"Потребител" се отнася за всяко физическо лице, което въвежда личните си данни на уебсайта и се съгласява с настоящите Общи условия, независимо дали участва в игра с умения, пробен период на абонамент или става платен член

3. Събиране на данни

Събираме лични данни, които ни предоставяте, като например Вашето име, данни за контакт и информация за плащане. Като въвеждате личните си данни и се съгласявате с настоящите Общи условия, Вие ни предоставяте изричното си съгласие да обработваме Вашите данни за конкретни цели

4. Използване на данните

Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме нашите услуги, включително да обработваме Вашия абонамент, да управляваме Вашия акаунт и да осигуряваме обслужване на клиенти. Ако станете платен член, ние използваме Вашите лични данни, за да изпълним договорните си задължения към Вас

5. Комуникация

Предоставили сте изрично съгласие да се свържем с вас за маркетингови цели. Това може да стане чрез телефонни обаждания, поща или електронна комуникация. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас или като следвате инструкциите за отказ, предоставени в съобщението

6. Защита на данните

Ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Ще обработваме Вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни и ОРЗД

7. Права на субектите на данни

Съгласно ОРЗД имате право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на личните Ви данни и преносимост на данните. Ако желаете да упражните тези права, моля, свържете се с нас

8. Запазване на данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са били събрани и обработени, включително за целите на изпълнение на всякакви правни, регулаторни, счетоводни или отчетни изисквания


Настоящата декларация за поверителност подлежи на промяна. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница с актуализирана дата на преразглеждане

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE, PROTOŽE MAJÍ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA UŽIVATELE

Poslední aktualizace 2024-05-26

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") spolu se Zásadami ochrany osobních údajů Cove Flow Limited(dále jen "Cove Flow Limited") upravují používání webových stránek Cove Flow Limiteduživatelem

Pro tyto Podmínky platí následující

(i) "Webovou stránkou" se rozumí Cove Flow Limited's webová platforma pro mobilní zařízení nebo počítače Uživatele, kterou lze používat prostřednictvím prohlížeče bez nutnosti stahování, pod názvem (doménou) služby Cove Flow Limited, a není spojena s žádnými jinými webovými stránkami, společností, značkou, organizací nebo podobně pojmenovaným subjektem, který se jí podobá. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.." (dále jen "Služby")

(ii) "Pracovníky" se rozumí vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, konzultanti, přidružené společnosti, dceřiné společnosti a zástupci společnosti Cove Flow Limited

(iii) "Uživatelem" se rozumí jakákoli osoba, která si zaregistrovala účet na webových stránkách Cove Flow Limited'a využívá služeb společnosti

(iv) Cove Flow Limited znamená společnost, která je vlastníkem těchto webových stránek. Jedná se o název společnosti: Cove Flow Limited, registrační číslo: 11409414, s hlavním místem podnikání: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" označuje společnost, která je vlastníkem a provozovatelem těchto Webových stránek. Název společnosti: Cove Flow Limited, se sídlem a registrovaným číslem: 11409414. Hlavní místo podnikání je na následující adrese: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ZPŮSOBILOST

Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete a zaručujete se nám

(i) že je vám alespoň osmnáct (18) let;
(ii) že jste v minulosti nebyli z Webových stránek vyloučeni nebo odstraněni;
(iii) že vaše používání Webových stránek je v souladu s platnými zákony a předpisy

2. UDĚLENÍ LICENCE NA Cove Flow Limited

2.1. Poskytnutím informací (dále jen "soubory") prostřednictvím webových stránek uživatel souhlasí se zpracováním svých souborů prostřednictvím Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited zaručuje, že všechny Soubory budou použity pouze pro účely zpracování dat Webovou stránkou a jakákoli třetí strana by neměla k Souborům Uživatele přístup bez dodatečného souhlasu Uživatele

3. PORUŠENÍ A ZNEUŽITÍ

3.1. Cove Flow Limited neodpovídá za správnost materiálů poskytovaných prostřednictvím webových stránek.
3.2. Cove Flow Limited nekontroluje Soubory z hlediska vlastnictví Uživatele na základě zvláštností zpracování dat

4. UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ, PŘERUŠENÍ A ÚPRAVA/AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK

4.1. Cove Flow Limited má právo kdykoli upravit/upgradovat nebo přerušit Webové stránky (mimo jiné omezením nebo ukončením některých funkcí Webových stránek) bez předchozího upozornění Uživatele
4.2. Cove Flow Limited nenese žádnou odpovědnost z důvodu jakékoli změny Webových stránek nebo pozastavení či ukončení přístupu k Webovým stránkám nebo jejich používání

5. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

5.1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové zdroje třetích stran. Tyto odkazované webové stránky nejsou pod naší kontrolou a za jejich obsah neneseme odpovědnost
5.2. Webové stránky Cove Flow Limited mají právo spolupracovat s třetími stranami a poskytovat osobní údaje uživatele třetím stranám , avšak pouze po získání výslovného souhlasu uživatele v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů

6. VLASTNICTVÍ; VLASTNICKÁ PRÁVA Cove Flow Limited

6.1. Vizuální rozhraní, grafika, design, kompilace, informace, data, počítačový kód (včetně zdrojového nebo objektového kódu), produkty, software, služby a všechny ostatní prvky nebo soubory webových stránek (dále jen "materiály") poskytované Cove Flow Limited jsou chráněny všemi příslušnými právy duševního vlastnictví a vlastnickými právy a platnými zákony
6.2. Veškeré materiály obsažené na webových stránkách jsou majetkem Cove Flow Limited nebo poskytovatelů licencí třetích stran Cove Flow Limited
6.3. Pokud Webové stránky obsahují materiály, rozhraní, loga, návrhy, produkty nebo něco jiného, co není duševním vlastnictvím Cove Flow Limited a Cove Flow Limited nemá licence k jejich použití, má poskytovatel licence právo požádat o odstranění svého duševního vlastnictví z Webových stránek v souladu s postupy definovanými v zákoně o autorských právech v digitálním tisíciletí(dále jen "DMCA") a/nebo ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES (dále jen "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited si nečiní nárok být vlastníkem nebo zástupcem ochranných známek, značek a duševního vlastnictví jiných stran a zůstává majetkem původních vlastníků autorských práv.
6.5. Uživatel nesmí materiály využívat jinak než s výslovným písemným souhlasem Cove Flow Limited.
6.6. Cove Flow Limited si vyhrazuje veškerá práva k Materiálům, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách

7. ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

7.1. Podmínkou používání webových stránek uživatelem je, že uživatel nebude používat webové stránky k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami. 2. Uživatel nesmí používat Webové stránky žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit, narušit nebo znehodnotit jakýkoli server nebo API Cove Flow Limited, jakoukoli síť připojenou k jakémukoli serveru nebo API Cove Flow Limitednebo který by mohl narušit používání a užívání Webových stránek jakoukoli jinou stranou
7.2. Uživatel nesmí prostřednictvím webových stránek přenášet žádné viry, červy, vady, trojské koně ani žádné předměty destruktivní povahy
7.3. Uživatel nesmí překračovat nebo obcházet, ani se pokoušet překračovat nebo obcházet omezení Webové stránky, včetně jakýchkoli volání API, nebo jinak používat Webovou stránku způsobem, který porušuje jakoukoli dokumentaci nebo uživatelské příručky Cove Flow Limited
7.4. Uživatel a/nebo jakákoli jiná třetí strana se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli webovým stránkám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k serverům Cove Flow Limitednebo k Webovým stránkám prostřednictvím hackerských útoků, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem
7.5. Uživatel a/nebo jakákoli jiná třetí strana nesmí získávat ani se pokoušet získat jakékoli materiály nebo informace jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím webových stránek
7.6. Uživatel a/nebo jakákoli jiná třetí strana nesmí používat Webové stránky způsobem, který porušuje platné státní, místní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy (mimo jiné včetně zákonů týkajících se vývozu dat nebo softwaru do a z Evropské unie, USA nebo jiných zemí a práv duševního vlastnictví podle DMCA a EUCD)

8. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel souhlasí s tím, že je zodpovědný za používání webových stránek, a souhlasí s tím, že bude bránit, odškodňovat a chránit Cove Flow Limited a jeho úředníky, ředitele, zaměstnance, konzultanty, přidružené společnosti, dceřiné společnosti a zástupce (dále společně jen "úředníci") před jakýmikoliv nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji, včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení, které vzniknou v důsledku nebo v jakékoli souvislosti s

(i) přístupem Uživatele na Webové stránky, jejich používáním nebo údajným používáním
(ii) porušením těchto Podmínek nebo jakéhokoli prohlášení, záruky nebo ujednání, na které se zde odkazuje, nebo jakéhokoli platného zákona nebo předpisu ze strany Uživatele
(iii) porušení jakéhokoli práva třetí strany ze strany Uživatele, mimo jiné včetně jakéhokoli práva duševního vlastnictví, práva na publicitu, důvěrnost, vlastnictví nebo soukromí; nebo
(iv) jakékoli spory nebo problémy mezi Uživatelem a jakoukoli třetí stranou. Cove Flow Limited si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění ze strany Uživatele (a aniž by tím byly omezeny vaše povinnosti k odškodnění týkající se takové záležitosti), a v takovém případě Uživatel souhlasí s tím, že bude spolupracovat s naší obhajobou takového nároku

9. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, ŽÁDNÉ ZÁRUKY

9.1. Uživatel používá Webové stránky podle vlastního uvážení a na vlastní riziko.
9.2. Cove Flow Limited neposkytuje žádná tvrzení ani sliby ohledně kvality, přesnosti nebo spolehlivosti Webových stránek a výslovně se zříká všech záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv
9.3. Cove Flow Limited nenabízí a neposkytuje žádné fyzické produkty ani majetek

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. V žádném případě nebude Cove Flow Limited odpovídat uživateli ani žádné třetí straně za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s přístupem uživatele k webovým stránkám nebo jejich používáním, nebo s nemožností přístupu uživatele k webovým stránkám nebo jejich používání, nebo s materiály či obsahem na webových stránkách, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), zákona nebo jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda byl Cove Flow Limited o možnosti vzniku takové škody informován.
10.2. Cove Flow Limited, v žádném případě neodpovídá za služby, které jsou uživateli poskytovány třetí stranou, která umístila reklamu na Webové stránky.
10.3. Veškerá rizika spojená s informacemi, účtem nebo účty Uživatele na jiných zdrojích, pokud Uživatel sdílel své údaje (přihlašovací jméno a heslo), nejsou součástí odpovědnosti Cove Flow Limited
10.4. Uživatel přijímá odpovědnost za používání Webových stránek a jejich obsahu

11. ROZHODNÉ PRÁVO

11.1. Tyto Podmínky se řídí právem United Kingdom, nicméně žádné ustanovení těchto Podmínek nezbavuje spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit na základě práva země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště. V rozsahu, v jakém je podle těchto Podmínek přípustný jakýkoli soudní spor nebo soudní řízení, souhlasí uživatel a Cove Flow Limited s tím, že se podřídí osobní a výlučné soudní pravomoci státních soudů nacházejících se na území United Kingdom k projednávání všech takových sporů

12. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

12.1. Cove Flow Limited si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto podmínek. Revidované verze těchto podmínek budou zveřejněny na webových stránkách. Není-li uvedeno jinak, veškeré změny Podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách
12.1.1. Cove Flow Limited není povinen informovat uživatele o změnách těchto Podmínek.
12.2. Pokud Uživatel s upravenými Podmínkami nesouhlasí, bude jeho jediným a výhradním opravným prostředkem ukončení používání Webových stránek

13. VŠEOBECNÉ

13.1. Tyto Podmínky spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoliv dalšími smlouvami, které jsou do nich výslovně začleněny odkazem, představují úplné a výlučné ujednání a dohodu mezi Uživatelem a Cove Flow Limitedohledně používání Webových stránek a přístupu k nim ze strany Uživatele.
13.2. Použití záhlaví oddílů v těchto Podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nemá žádný vliv na výklad ustanovení
13.3. Uživatel nemá právo postoupit nebo převést tyto Podmínky nebo práva Uživatele vyplývající z těchto Podmínek, ať už zcela nebo zčásti, ze zákona nebo jinak, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
13.4. Cove Flow Limited má právo kdykoli postoupit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.
13.5. Nevyžadování plnění jakéhokoli ustanovení nemá vliv na právo Cove Flow Limitedvyžadovat plnění kdykoli později, ani zřeknutí se porušení nebo neplnění těchto Podmínek nebo jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek neznamená zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo neplnění nebo zřeknutí se samotného ustanovení.
13.6. Pokud bude některá část těchto Podmínek shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude nevymahatelná část v co největší míře uznána za účinnou a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
13.7. Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky nejsou určeny jako technologická ochranná opatření, která pomohou uživateli dodržovat GDPR a CCPA

14. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ

14.1. Veškerá komunikace s Cove Flow Limited probíhá elektronicky. Pokaždé, když nám Uživatel pošle e-mail nebo navštíví naše Webové stránky a využívá naše Služby, komunikuje s Cove Flow Limited
14.2. Uživatel tímto souhlasí se zasíláním sdělení od Cove Flow Limited.
14.3. Pokud se Uživatel přihlásí k odběru novinek na Webových stránkách, bude pravidelně dostávat e-maily od Cove Flow Limited.
14.4. S Uživatelem budeme i nadále komunikovat prostřednictvím oznámení na Webových stránkách nebo zveřejňováním novinek na našich sociálních sítích
14.5. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že veškerá oznámení, sdělení, dohody a další sdělení, která poskytujeme elektronicky, splňují zákonné požadavky na písemnou formu těchto sdělení.
14.6. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení prostřednictvím Webových stránek bude dostávat na své Zařízení.
14.7. Webové stránky neposkytují žádné služby podpory

15. PODMÍNKY TRHŮ

15.1. Cove Flow Limited uděluje Uživateli neomezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k používání Webových stránek na Zařízení, které Uživatel vlastní nebo ovládá. Cove Flow Limited si vyhrazuje veškerá práva k Webovým stránkám a k nim, která nejsou výslovně udělena Uživateli podle těchto Podmínek. S výjimkou případů výslovně povolených v těchto Podmínkách nesmíte: (i) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla založená na Webových stránkách; (ii) distribuovat, převádět, poskytovat sublicence, pronajímat, půjčovat nebo pronajímat účet Uživatele na Webových stránkách jakékoli třetí straně; (iii) zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat Webové stránky; nebo (iv) jakýmkoli způsobem zpřístupňovat funkce Webových stránek více uživatelům

16. ÚČET UŽIVATELE

16.1. Uživatel si mohl zaregistrovat účet na Webové stránce pomocí e-mailu a hesla nebo autorizace prostřednictvím služeb Google a/nebo služeb Facebooku
16.2. Uživatel je odpovědný za všechny činnosti, které se odehrávají pod jeho účtem
16.3. Cove Flow Limited si vyhrazuje veškerá práva na zrušení účtů, úpravu nebo odstranění obsahu a zrušení objednávek podle vlastního uvážení
16.4. Cove Flow Limited má právo mít přístup k jakýmkoli informacím umístěným na webových stránkách, včetně jakékoli konverzace a údajů v účtu uživatele
16.5. Zadáním svých osobních údajů a souhlasem s těmito podmínkami dává Uživatel výslovný souhlas k tomu, aby jej Cove Flow Limited kontaktoval v souvislosti s aktivitami na Webových stránkách, mimo jiné včetně případů, kdy Uživatel opustil svůj košík. Kontakt může být uskutečněn prostřednictvím telefonického hovoru, pošty nebo elektronické komunikace, pokud to Cove Flow Limited uzná za vhodné . Cílem takové komunikace bude pomoci Uživateli dokončit jeho transakci nebo poskytnout relevantní informace související s jeho činností na Webových stránkách
16.6. Uživatel má právo svůj souhlas s takovou komunikací kdykoli odvolat, a to tak, že se obrátí na adresu Cove Flow Limited nebo se bude řídit pokyny pro odhlášení uvedenými v komunikaci. Po obdržení takového odvolání Cove Flow Limited v přiměřené lhůtě ukončí uvedenou komunikaci s Uživatelem
16.7. Cove Flow Limited bude zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté Uživatelem v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti. Osobní údaje Uživatele nebudou bez dalšího výslovného souhlasu Uživatele použity k žádnému jinému účelu

17. PŘEDPLATNÉ/NÁKUPY

17.1. Pokud si Uživatel přeje zakoupit jakoukoli položku na Webových stránkách ("Nákup"), může být Uživatel požádán o poskytnutí určitých informací týkajících se Vašeho Nákupu, mimo jiné: číslo karty, fakturační adresa a jméno a příjmení držitele karty
17.2. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že: že (i) Uživatel má zákonné právo použít kreditní kartu (karty) nebo jiné platební metody v souvislosti s jakýmkoli Nákupem a že (ii) informace, které Uživatel poskytl na Cove Flow Limited, jsou pravdivé, správné a úplné
17.3. Portál Cove Flow Limited má právo vyžádat si informace o kartě ve formě fotografie bankovní karty Uživatele za účelem dalšího ověření Uživatele
17.4. Portál Cove Flow Limited má právo vyžádat si osobní údaje ve formě občanského průkazu nebo pasu Uživatele pro jeho další ověření. Tyto osobní údaje bude Cove Flow Limited zpracovávat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti
17.5. Poskytnutím těchto informací nám Uživatel uděluje právo poskytnout tyto informace třetím stranám za účelem usnadnění realizace Nákupů
17.6. Společnost Cove Flow Limited si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout nebo zrušit objednávku Uživatele z určitých důvodů, mimo jiné z důvodu dostupnosti produktu nebo služby, chyb v popisu nebo ceně produktu či služby a chyb v objednávce Uživatele nebo z jiných důvodů
17.7. Portál Cove Flow Limited si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávku Uživatele v případě podezření na podvod nebo neoprávněnou či nezákonnou transakci

18.VRÁCENÍ PENĚZ A ZRUŠENÍ REZERVACE

18.1. Zrušení předplatného znamená, že automatické obnovení bude zakázáno, ale uživatel bude mít stále přístup ke všem funkcím předplatného po zbývající dobu aktuálního období. 2. Předplatné lze kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu podpory [email protected], zavoláním na adresu podpory +44 330 818 7064 nebo kliknutím na tlačítko "Zrušit" ve svém profilu. Z důvodu zpoždění našich technických systémů však nemáme k dispozici všechny údaje. Proto nejsme schopni vyřídit žádosti o zrušení předplatného do 24 hodin od registrace. Proto vás žádáme, abyste nás kontaktovali alespoň 24 hodin po registraci.
18.2. Na všechny nákupy se vztahuje 14denní záruka vrácení plné částky. Rozhodnutí o vrácení poplatku nezajišťuje povinnost uhradit další následné výdaje. Každý vrácený poplatek bude vrácen platební metodou použitou pro původní transakci. Jakákoli žádost o vrácení peněz musí být podána prostřednictvím zákaznického servisu

19. ZÁSADY PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

19.1. Uvědomte si, že obchodní praktiky Cove Flow Limited zakazují úplatkářství, korupční jednání a praní špinavých peněz.
19.2. Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat všechny platné zákony, které se týkají úplatků v obchodním nebo veřejném sektoru, praní špinavých peněz a terorismu (mimo jiné včetně místních protikorupčních zákonů, kanadského zákona o korupci zahraničních veřejných činitelů, amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách, Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích a britského zákona o úplatkářství). Pokud Uživatel v jakémkoli okamžiku nedodrží předpisy, vyhrazuje si Cove Flow Limited právo zrušit Uživateli účet bez předchozího upozornění

20. DALŠÍ PODMÍNKY

20.1. Pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dalšími podmínkami platnými pro danou webovou stránku, budou mít nad tímto rozporem přednost další zvláštní podmínky.
20.2. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, nesmí na webové stránky přistupovat ani je používat.
20.3. Cove Flow Limited poskytuje Uživateli Služby, které podléhají podmínkám uvedeným v těchto Podmínkách. Pokaždé, když Uživatel navštíví/využívá Webové stránky s využitím jejich Služeb, přijímá všechny tyto podmínky a pravidla

Kontaktní osoba: Mgr

Cove Flow Limited - Úplný název společnosti.
[email protected] - Oficiální e-mail společnosti.
Aiwritix - Doména webové stránky, na které používáte Zásady ochrany osobních údajů.
2024-05-26 - Datum vydání těchto Podmínek a ustanovení.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Právní adresa společnosti.
11409414 - Registrační číslo Společnosti.
+44 330 818 7064 - Oficiální telefonní číslo Společnosti.
United Kingdom - Země sídla Společnosti

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů spolu s našimi smluvními podmínkami upravuje shromažďování, zpracování, ukládání a používání vašich osobních údajů při používání našich webových stránek a služeb. Zavazujeme se chránit vaše soukromí v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

2. Definice

"Uživatelem" se rozumí každá fyzická osoba, která na webových stránkách zadá své osobní údaje a souhlasí s těmito Podmínkami, ať už se účastní dovednostní hry, zkušebního období předplatného nebo se stane placeným členem

3. Shromažďování údajů

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například vaše jméno, kontaktní údaje a platební údaje. Zadáním svých osobních údajů a souhlasem s těmito Podmínkami nám dáváte výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů pro konkrétní účely

4. Použití údajů

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování našich služeb, včetně zpracování vašeho předplatného, správy vašeho účtu a poskytování služeb zákazníkům. Pokud se stanete placeným členem, používáme vaše osobní údaje k plnění našich smluvních závazků vůči vám

5. Komunikace

Poskytli jste nám výslovný souhlas s tím, abychom vás kontaktovali pro marketingové účely. Může to být prostřednictvím telefonních hovorů, pošty nebo elektronické komunikace. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete nebo se budete řídit pokyny pro odhlášení uvedenými ve sdělení

6. Ochrana údajů

Udržujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a nařízením GDPR

7. Práva subjektů údajů

Podle GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Pokud si přejete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím

8. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny a zpracovány, včetně splnění jakýchkoli právních, regulačních, účetních nebo zpravodajských požadavků


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může změnit. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce s datem aktualizace

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFÄLTIG, DA ES DIE GESETZLICHEN RECHTE DES BENUTZERS BETRIFFT

Zuletzt aktualisiert 2024-05-26

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden - "Bedingungen") regeln zusammen mit der Datenschutzerklärung von Cove Flow Limited(im Folgenden - "Cove Flow Limited") die Nutzung der Website Cove Flow Limiteddurch den Nutzer

Für diese Bedingungen

(i) "Website" bezeichnet Cove Flow Limitedeine Webplattform für die mobilen Geräte oder Computer des Nutzers, die über einen Browser ohne Herunterladen unter dem Namen (Domain) von Cove Flow Limited Service genutzt werden kann und nicht mit anderen Websites, Unternehmen, Marken, Organisationen oder ähnlich benannten Einrichtungen verbunden ist, die ihr ähneln. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(nachstehend die "Dienste")

(ii) "Beauftragte" bezeichnet die leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Berater, verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Vertreter von Cove Flow Limited

(iii) "Nutzer" bezeichnet jede Person, die ein Konto auf der Website Cove Flow Limitedregistriert hat und die Dienste des Unternehmens nutzt

(iv) Cove Flow Limited bezeichnet das Unternehmen, das Eigentümer dieser Website ist. Der Name des Unternehmens: Cove Flow Limited, eingetragene Nummer: 11409414, mit seinem Hauptgeschäftssitz: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" bezieht sich auf das Unternehmen, das Eigentümer dieser Website ist und sie betreibt. Der Name des Unternehmens ist Cove Flow Limited, die eingetragene Nummer lautet 11409414. Der Hauptgeschäftssitz befindet sich an folgender Adresse: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ZULÄSSIGKEIT

Indem Sie diesen Bedingungen zustimmen, erklären und garantieren Sie uns

(i) dass Sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind;
(ii) dass Sie nicht zuvor von der Website suspendiert oder entfernt worden sind;
(iii) dass Ihre Nutzung der Website mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt

2. LIZENZERTEILUNG AN Cove Flow Limited

2.1. Durch die Bereitstellung von Informationen (im Folgenden "Dateien") über die Website stimmt der Nutzer der Verarbeitung seiner Dateien durch Cove Flow Limited zu.
2.2. Cove Flow Limited garantiert, dass alle Dateien nur für die Zwecke der Datenverarbeitung durch die Website verwendet werden und dass Dritte keinen Zugriff auf die Dateien des Nutzers ohne zusätzliche Erlaubnis des Nutzers haben werden

3. VERLETZUNG UND MISSBRAUCH

3.1. Cove Flow Limited ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der über die Website bereitgestellten Materialien.
3.2. Cove Flow Limited prüft die Dateien nicht auf das Eigentum des Nutzers aufgrund der Besonderheiten der Datenverarbeitung

4. BEENDIGUNG DER NUTZUNG, EINSTELLUNG UND ÄNDERUNG/AKTUALISIERUNG DER WEBSITE

4.1. Cove Flow Limited hat das Recht, die Website jederzeit zu ändern/aufzurüsten oder einzustellen (einschließlich, ohne Einschränkung, durch Einschränkung oder Einstellung bestimmter Funktionen der Website), ohne den Nutzer darüber zu informieren
4.2. Cove Flow Limited übernimmt keinerlei Haftung für Änderungen an der Website oder für die Aussetzung oder Beendigung Ihres Zugriffs auf die Website oder deren Nutzung

5. LINKS VON DRITTEN

5.1. Die Website kann Links zu Webquellen Dritter enthalten. Diese verlinkten Websites stehen nicht unter unserer Kontrolle, und wir sind nicht für deren Inhalt verantwortlich
5.2. Cove Flow Limited hat das Recht, mit Dritten zusammenzuarbeiten und die persönlichen Daten des Nutzers an Dritte weiterzugeben, jedoch nur nach Einholung der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen

6. EIGENTUM; EIGENTUMSRECHTE VON Cove Flow Limited

6.1. Die visuellen Schnittstellen, Grafiken, das Design, die Zusammenstellung, die Informationen, die Daten, der Computercode (einschließlich des Quellcodes oder des Objektcodes), die Produkte, die Software, die Dienstleistungen und alle anderen Elemente oder Dateien der Website (im Folgenden "die Materialien"), die von Cove Flow Limited zur Verfügung gestellt werden, sind durch alle relevanten Rechte an geistigem Eigentum und Eigentumsrechte sowie durch geltende Gesetze geschützt
6.2. Alle auf der Website enthaltenen Materialien sind Eigentum von Cove Flow Limited oder von Cove Flow Limited, den Lizenzgebern Dritter
6.3. Wenn die Website Materialien, Schnittstellen, Logos, Designs, Produkte oder etwas anderes enthält, das nicht das geistige Eigentum von Cove Flow Limited ist und Cove Flow Limited keine Lizenzen für dessen Nutzung besitzt, hat der Lizenzgeber das Recht, die Löschung seines geistigen Eigentums von der Website gemäß den im Digital Millennium Copyright Act(nachstehend "DMCA" genannt) und/oder der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG (nachstehend "EUCD" genannt) festgelegten Verfahren zu verlangen.
6.4. Cove Flow Limited erhebt keinen Anspruch darauf, Eigentümer oder Vertreter der Warenzeichen, Marken und des geistigen Eigentums anderer Seiten zu sein und bleibt Eigentum der ursprünglichen Urheberrechtsinhaber.
6.5. Außer mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Cove Flow Limited darf der Nutzer die Materialien nicht verwenden.
6.6. Cove Flow Limited behält sich alle Rechte an den Materialien vor, die nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen gewährt werden

7. VERBOTENE NUTZUNGEN

7.1. Als Bedingung für die Nutzung der Website durch den Nutzer verpflichtet sich der Nutzer, die Website nicht für Zwecke zu nutzen, die ungesetzlich oder durch diese Bedingungen verboten sind. Der Nutzer darf die Website nicht auf eine Art und Weise nutzen, die die Server oder APIs von Cove Flow Limitedoder Netzwerke, die mit den Servern oder APIs von Cove Flow Limitedverbunden sind, beschädigen, deaktivieren, überlasten, unterbrechen oder beeinträchtigen könnte oder die Nutzung der Website durch andere Parteien beeinträchtigen könnte
7.2. Der Nutzer darf über die Website keine Viren, Würmer, Defekte, trojanischen Pferde oder andere zerstörerische Elemente übertragen
7.3. Der Nutzer darf die Beschränkungen der Website, einschließlich der API-Aufrufe, nicht überschreiten oder umgehen oder versuchen, sie zu überschreiten oder zu umgehen, oder die Website in einer Weise nutzen, die gegen die Dokumentation oder die Benutzerhandbücher von Cove Flow Limitedverstößt
7.4. Der Nutzer und/oder sonstige Dritte dürfen nicht versuchen, sich durch Hacking, Passwort-Mining oder auf andere Weise unbefugten Zugang zu Websites, anderen Konten, Computersystemen oder Netzwerken zu verschaffen, die mit einem der Server von Cove Flow Limitedoder der Website verbunden sind
7.5. Es ist dem Nutzer und/oder Dritten nicht gestattet, Materialien oder Informationen durch Mittel zu erhalten oder zu versuchen, die nicht absichtlich über die Website zur Verfügung gestellt werden
7.6. Der Nutzer und/oder sonstige Dritte dürfen die Website nicht in einer Weise nutzen, die gegen geltende staatliche, lokale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstößt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesetze bezüglich des Exports von Daten oder Software in die und aus der Europäischen Union, den USA oder anderen Ländern sowie geistige Eigentumsrechte gemäß DMCA und EUCD)

8. HAFTUNG

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, für die Nutzung der Website verantwortlich zu sein, und der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, Cove Flow Limited und seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Berater, verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Vertreter (im Folgenden zusammenfassend "die Verantwortlichen") zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten von und gegen jegliche Ansprüche, Haftungen, Schäden, Verluste und Ausgaben, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und -kosten, die sich ergeben aus oder in irgendeiner Weise verbunden sind mit

(i) dem Zugriff des Nutzers auf die Website, der Nutzung der Website oder der angeblichen Nutzung der Website
(ii) dem Verstoß des Nutzers gegen die vorliegenden Bedingungen oder gegen hierin enthaltene Zusicherungen, Garantien oder Vereinbarungen oder gegen geltende Gesetze oder Vorschriften
(iii) die Verletzung von Rechten Dritter durch den Nutzer, insbesondere von Rechten an geistigem Eigentum, Publizitäts-, Vertraulichkeits-, Eigentums- oder Datenschutzrechten; oder
(iv) jegliche Streitigkeiten oder Probleme zwischen dem Nutzer und Dritten. Cove Flow Limited behält sich das Recht vor, auf eigene Kosten die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle über jegliche Angelegenheit zu übernehmen, die andernfalls der Entschädigung durch den Nutzer unterliegt (und ohne Einschränkung Ihrer Entschädigungsverpflichtungen in Bezug auf eine solche Angelegenheit), und in einem solchen Fall erklärt sich der Nutzer bereit, bei der Verteidigung gegen einen solchen Anspruch mit uns zusammenzuarbeiten

9. HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE, KEINE GARANTIEN

9.1. Der Nutzer nutzt die Website nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko.
9.2. Cove Flow Limited macht keine Ansprüche oder Versprechungen bezüglich der Qualität, Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Website und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten
9.3. Cove Flow Limited bietet keine physischen Produkte oder Gegenstände an und stellt diese auch nicht zur Verfügung

10. EINSCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

10.1. In keinem Fall haftet Cove Flow Limited gegenüber dem Nutzer oder einem Dritten für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff des Nutzers auf die Website oder der Nutzung der Website oder der Unfähigkeit des Nutzers, auf die Website zuzugreifen oder sie zu nutzen, oder aus Materialien oder Inhalten auf der Website ergeben, unabhängig davon, ob diese auf einer Garantie, einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), einem Gesetz oder einer anderen Rechtstheorie beruhen, und unabhängig davon, ob Cove Flow Limited über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurde oder nicht.
10.2. Cove Flow Limited ist in keinem Fall verantwortlich für Dienstleistungen, die dem Nutzer von Dritten angeboten werden, die Werbung auf der Website schalten.
10.3. Alle Risiken im Zusammenhang mit den Informationen, dem Konto oder den Konten des Nutzers bei anderen Quellen, wenn der Nutzer seine Daten (Login und Passwort) weitergegeben hat, fallen nicht unter die Verantwortung von Cove Flow Limited
10.4. Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die Nutzung der Website und der Inhalte der Website

11. GELTENDES RECHT

11.(1) Diese Bedingungen unterliegen dem Recht von United Kingdom. Keine der Bestimmungen in diesen Bedingungen entzieht dem Verbraucher jedoch den Schutz, der ihm durch Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Landes, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht abgewichen werden kann. Soweit ein Rechtsstreit oder ein gerichtliches Verfahren hiernach zulässig ist, erklären sich der Nutzer und Cove Flow Limited damit einverstanden, sich der persönlichen und ausschließlichen Gerichtsbarkeit der staatlichen Gerichte in United Kingdom zu unterwerfen, um alle derartigen Streitigkeiten zu verhandeln

12. ÄNDERUNGEN AN DIESEN BEDINGUNGEN

12.1. Cove Flow Limited behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an diesen Bedingungen vorzunehmen. Überarbeitete Versionen dieser Bedingungen werden auf der Website veröffentlicht. Sofern nicht anders angegeben, treten Änderungen an den Bedingungen an dem Tag in Kraft, an dem sie auf der Website veröffentlicht werden
12.1.1. Cove Flow Limited ist nicht verpflichtet, den Nutzer über Änderungen dieser Bedingungen zu informieren.
12.2. Wenn der Nutzer mit den geänderten Bedingungen nicht einverstanden ist, besteht das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Nutzers darin, die Nutzung der Website einzustellen

13. ALLGEMEINES

13.1. Diese Bedingungen stellen zusammen mit der Datenschutzrichtlinie und allen anderen Vereinbarungen, die ausdrücklich durch Bezugnahme hierin aufgenommen wurden, die gesamte und ausschließliche Vereinbarung zwischen dem Nutzer und Cove Flow Limitedbezüglich der Nutzung der Website durch den Nutzer und seines Zugriffs auf die Website dar.
13.2. Die Verwendung von Abschnittsüberschriften in diesen Bedingungen dient lediglich der Übersichtlichkeit und hat keinen Einfluss auf die Auslegung der Bestimmungen
13.3. Der Nutzer ist nicht berechtigt, diese Bedingungen oder seine Rechte hieraus ganz oder teilweise, kraft Gesetzes oder anderweitig, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung abzutreten oder zu übertragen.
13.4. Cove Flow Limited hat das Recht, diese Bedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung abzutreten.
13.5. Das Versäumnis, die Erfüllung einer Bestimmung zu verlangen, beeinträchtigt nicht das Recht von Cove Flow Limited, die Erfüllung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen, noch stellt ein Verzicht auf eine Verletzung oder Nichterfüllung dieser Bedingungen oder einer Bestimmung dieser Bedingungen einen Verzicht auf eine spätere Verletzung oder Nichterfüllung oder einen Verzicht auf die Bestimmung selbst dar.
13.6. Sollte ein Teil dieser Bedingungen für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, so wird der nicht durchsetzbare Teil so weit wie möglich in Kraft gesetzt, und die übrigen Teile bleiben in vollem Umfang gültig und wirksam.
13.7. Der Nutzer erkennt an, dass die Website nicht als technologische Schutzmaßnahme gedacht ist, die dem Nutzer hilft, die GDPR und CCPA einzuhalten

14. KOMMUNIKATION UND BENACHRICHTIGUNGEN

14.1. Die gesamte Kommunikation mit Cove Flow Limited erfolgt auf elektronischem Wege. Jedes Mal, wenn der Nutzer uns eine E-Mail schickt oder unsere Website besucht und unsere Dienste nutzt, kommuniziert der Nutzer mit Cove Flow Limited
14.2. Der Nutzer erklärt sich hiermit einverstanden, Mitteilungen von Cove Flow Limited zu erhalten.
14.3. Wenn der Nutzer die Nachrichten auf der Website abonniert, werden Sie regelmäßig E-Mails von Cove Flow Limited erhalten.
14.4. Wir werden weiterhin mit dem Nutzer kommunizieren, indem wir ihn über die Website benachrichtigen oder Neuigkeiten in unseren sozialen Medien veröffentlichen
14.5. Der Nutzer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass alle Mitteilungen, Offenlegungen, Vereinbarungen und andere Kommunikationen, die wir elektronisch bereitstellen, den gesetzlichen Anforderungen an die Schriftform genügen.
14.6. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, alle Benachrichtigungen über die Website auf dem Gerät des Nutzers zu empfangen.
14.7. Die Website bietet keine Support-Dienste an

15. MÄRKTE-BEDINGUNGEN

15.1. Cove Flow Limited gewährt dem Nutzer eine eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung der Website auf dem Gerät, das der Nutzer besitzt oder kontrolliert. Cove Flow Limited behält sich alle Rechte an der Website vor, die Ihnen nicht ausdrücklich im Rahmen dieser Bedingungen gewährt werden. Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich gestattet, dürfen Sie nicht: (i) die Website kopieren, modifizieren oder davon abgeleitete Werke erstellen; (ii) das Benutzerkonto auf der Website an Dritte vertreiben, übertragen, unterlizenzieren, verleasen, verleihen oder vermieten; (iii) die Website zurückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren; oder (iv) die Funktionalität der Website auf irgendeine Weise mehreren Benutzern zugänglich machen

16. DAS BENUTZERKONTO

16.1. Der Nutzer kann ein Konto auf der Website unter Verwendung einer E-Mail und eines Passworts oder einer Autorisierung über die Google-Dienste und/oder Facebook-Dienste registrieren
16.2. Der Nutzer ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter seinem Konto stattfinden
16.3. Cove Flow Limited behält sich das Recht vor, Konten zu kündigen, Inhalte zu bearbeiten oder zu entfernen und Bestellungen nach eigenem Ermessen zu stornieren
16.4. Cove Flow Limited hat das Recht, auf alle Informationen auf der Website zuzugreifen, einschließlich aller Gespräche und Daten im Konto des Nutzers
16.5. Durch die Eingabe seiner persönlichen Daten und die Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt der Nutzer sein ausdrückliches Einverständnis, dass Cove Flow Limited ihn in Bezug auf Aktivitäten auf der Website kontaktiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fälle, in denen der Nutzer seinen Warenkorb verlassen hat. Die Kontaktaufnahme kann per Telefon, Post oder elektronischer Kommunikation erfolgen, wenn Cove Flow Limited dies für angemessen hält. Ziel einer solchen Kommunikation ist es, den Nutzer bei der Abwicklung seiner Transaktion zu unterstützen oder ihm relevante Informationen in Bezug auf seine Aktivitäten auf der Website zukommen zu lassen
16.6. Der Nutzer hat das Recht, seine Zustimmung zu solchen Mitteilungen jederzeit zu widerrufen, indem er sich an Cove Flow Limited wendet oder die in der Mitteilung enthaltenen Anweisungen zur Abmeldung befolgt. Nach Erhalt eines solchen Widerrufs wird Cove Flow Limited die angegebene Kommunikation mit dem Nutzer innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens einstellen
16.7. Cove Flow Limited wird die vom Nutzer zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens verarbeiten. Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden ohne weitere ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht für andere Zwecke verwendet

17. ABONNEMENT/KÄUFE

17.1. Wenn der Nutzer einen Artikel auf der Website kaufen möchte ("Kauf"), wird der Nutzer möglicherweise aufgefordert, bestimmte für den Kauf relevante Informationen anzugeben, unter anderem: Kartennummer, Rechnungsadresse sowie Vor- und Nachname des Karteninhabers
17.2. Der Nutzer sichert zu und gewährleistet, dass: (i) der Nutzer das Recht hat, die Kreditkarte(n) oder andere Zahlungsmethoden in Verbindung mit einem Kauf zu verwenden, und dass (ii) die vom Nutzer an Cove Flow Limited übermittelten Informationen wahr, korrekt und vollständig sind
17.3. Cove Flow Limited hat das Recht, die Kartendaten in Form eines Fotos der Bankkarte des Nutzers zur weiteren Überprüfung des Nutzers anzufordern
17.4. Die Cove Flow Limited hat das Recht, persönliche Daten wie einen Personalausweis oder Reisepass des Nutzers zur persönlichen Überprüfung anzufordern. Die Cove Flow Limited wird diese persönlichen Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens verarbeiten
17.5. Mit der Übermittlung dieser Informationen gewährt der Nutzer uns das Recht, die Informationen an Dritte weiterzugeben, um den Abschluss von Käufen zu erleichtern
17.6. Cove Flow Limited behält sich das Recht vor, die Bestellung des Nutzers jederzeit aus bestimmten Gründen abzulehnen oder zu stornieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit des Produkts oder der Dienstleistung, Fehler in der Beschreibung oder im Preis des Produkts oder der Dienstleistung sowie Fehler in der Bestellung des Nutzers oder andere Gründe
17.7. Cove Flow Limited behält sich das Recht vor, die Bestellung des Benutzers abzulehnen oder zu stornieren, wenn der Verdacht auf Betrug oder eine nicht autorisierte oder illegale Transaktion besteht

18.ERSTATTUNG UND STORNIERUNG

18.die Stornierung Ihres Abonnements bedeutet, dass die automatische Verlängerung deaktiviert wird, Sie jedoch für die verbleibende Zeit Ihres Abonnements weiterhin Zugang zu allen Funktionen haben. Sie können Ihr Abonnement jederzeit stornieren, indem Sie eine E-Mail an den Support unter [email protected] schicken, den Support unter +44 330 818 7064 anrufen oder in Ihrem Profil auf "Stornieren" klicken. Aufgrund von Verzögerungen in unseren technischen Systemen stehen uns jedoch nicht alle Daten zur Verfügung. Daher sind wir nicht in der Lage, Stornierungsanfragen innerhalb von 24 Stunden nach der Anmeldung zu bearbeiten. Wir bitten Sie daher, uns mindestens 24 Stunden nach der Anmeldung zu kontaktieren.
18.für alle Käufe gilt eine 14-tägige Rückerstattungsgarantie. Die Entscheidung, eine Gebühr zu erstatten, bedeutet nicht die Verpflichtung, weitere Kosten zu erstatten. Jede zurückerstattete Gebühr wird über die für die ursprüngliche Transaktion verwendete Zahlungsmethode zurückerstattet. Alle Rückerstattungsanträge müssen über den Kundenservice gestellt werden

19. ANTI-GELDWÄSCHE-POLITIK

19.1. Seien Sie sich bewusst, dass die Geschäftspraktiken von Cove Flow Limited Bestechung, korruptes Verhalten und Geldwäscherei verbieten.
19.2. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, alle geltenden Gesetze einzuhalten, die sich auf Bestechung im kommerziellen oder öffentlichen Sektor, Geldwäsche und Terrorismus beziehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf lokale Antikorruptionsgesetze, den kanadischen Corruption of Foreign Public Officials Act, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act, das OECD-Übereinkommen zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr und den U.K. Bribery Act). Sollte der Nutzer zu irgendeinem Zeitpunkt gegen die Vorschriften verstoßen, behält sich Cove Flow Limited das Recht vor, das Konto des Nutzers fristlos zu kündigen

20. ANDERE BEDINGUNGEN

20.1. Wenn es einen Konflikt zwischen diesen Bedingungen und zusätzlichen Bedingungen gibt, die für eine bestimmte Website gelten, haben die zusätzlichen besonderen Bedingungen Vorrang vor diesem Konflikt.
20.2. Wenn der Nutzer mit diesen Bedingungen nicht einverstanden ist, darf er die Website nicht aufrufen oder nutzen.
20.3. Cove Flow Limited stellt dem Nutzer Dienstleistungen zur Verfügung, die den in diesen Bedingungen genannten Bedingungen unterliegen. Jedes Mal, wenn der Nutzer die Website besucht/verwendet und ihren Service in Anspruch nimmt, akzeptiert der Nutzer alle diese Bedingungen und Regeln

Kontakt

Cove Flow Limited - Vollständiger Name des Unternehmens.
[email protected] - Offizielle E-Mail des Unternehmens.
Aiwritix - Die Domain der Website, auf der Sie die Datenschutzbestimmungen verwenden.
2024-05-26 - Datum dieser Bedingungen und Konditionen.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Offizielle Adresse des Unternehmens.
11409414 - Registrierungsnummer des Unternehmens.
+44 330 818 7064 - Offizielle Telefonnummer des Unternehmens.
United Kingdom - Land des Wohnsitzes des Unternehmens

Erklärung zum Datenschutz

1. Einführung

Diese Datenschutzerklärung regelt zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten, wenn Sie unsere Website und unsere Dienstleistungen nutzen. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre in Übereinstimmung mit der General Data Protection Regulation (GDPR) zu schützen

2. Definitionen

"Nutzer" bezieht sich auf jede Person, die ihre persönlichen Daten auf der Website eingibt und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmt, unabhängig davon, ob sie an einem Geschicklichkeitsspiel teilnimmt, ein Probeabonnement abschließt oder ein zahlendes Mitglied wird

3. Datenerfassung

Wir erheben personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wie z.B. Ihren Namen, Ihre Kontaktangaben und Ihre Zahlungsinformationen. Indem Sie Ihre persönlichen Daten eingeben und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, erteilen Sie uns die ausdrückliche Genehmigung, Ihre Daten für bestimmte Zwecke zu verarbeiten

4. Verwendung der Daten

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Dienstleistungen zu erbringen und zu verbessern, einschließlich der Bearbeitung Ihres Abonnements, der Verwaltung Ihres Kontos und der Bereitstellung eines Kundendienstes. Wenn Sie ein zahlendes Mitglied werden, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen

5. Kommunikation

Sie haben ausdrücklich eingewilligt, dass wir Sie zu Marketingzwecken kontaktieren dürfen. Dies kann durch Telefonanrufe, Post oder elektronische Kommunikation geschehen. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen oder die in der Mitteilung enthaltenen Anweisungen zur Abmeldung befolgen

6. Schutz Ihrer Daten

Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugter Weitergabe oder Zugriff zu schützen. Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und der GDPR

7. Rechte der betroffenen Personen

Gemäß der GDPR haben Sie das Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie auf Datenübertragbarkeit. Wenn Sie diese Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte

8. Aufbewahrung von Daten

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet wurden, erforderlich ist, einschließlich der Erfüllung gesetzlicher, behördlicher, buchhalterischer oder Berichterstattungsanforderungen


Diese Datenschutzerklärung kann sich ändern. Alle Änderungen werden auf dieser Seite mit einem aktualisierten Änderungsdatum veröffentlicht

PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY AS IT AFFECTS THE USER’S LEGAL RIGHTS.

Last updated 2024-05-26

These Terms and Conditions (hereinafter – “Terms”), along with Cove Flow Limited’s (hereinafter – “Cove Flow Limited”) Privacy Policy, govern the User’s use of Cove Flow Limited’s Website.

For these Terms:

(i) “Website” means Cove Flow Limited’s a web platform for the User’s mobile devices or computers which can be used through a browser without downloading, under the name (domain) of Cove Flow Limited Service, and it is not affiliated with any other websites, company, brand, organisation, or similarly named entity resembling it. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (hereinafter – the “Services”).

(ii) “Officers” means Cove Flow Limited’s officers, directors, employees, consultants, affiliates, subsidiaries, and agents.

(iii) “User” means any person who registered an account on Cove Flow Limited’s Website and uses the Company’s Services.

(iv) Cove Flow Limited means the company that is an owner of this Website. The name of the company: Cove Flow Limited, registered number: 11409414, with its principal place of business: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) “Cove Flow Limited” refers to the company that owns and operates this Website. The company's name is Cove Flow Limited, with a registered number of 11409414. The principal place of business is at the following address: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom.

1. ELIGIBILITY

By agreeing to these Terms, you represent and warrant to us:

(i) that your age is at least eighteen (18) years old;
(ii) that you have not previously been suspended or removed from the Website;
(iii) that your use of the Website complies with applicable laws and regulations.

2. LICENCE GRANT TO Cove Flow Limited

2.1. By providing information (hereinafter – “Files”) through the Website, the User approves the processing of their Files by the Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited guarantees that all Files will be used only for data processing purposes by the Website, and any third party would not have any access to the User’s Files without additional permission of the User.

3. INFRINGEMENT AND ABUSE

3.1. Cove Flow Limited is not responsible for the accuracy of the materials provided through the Website.
3.2. Cove Flow Limited does not check the Files for the User’s ownership based on the peculiarities of data processing.

4. TERMINATION OF USE, DISCONTINUATION AND MODIFICATION/UPGRADING OF THE WEBSITE

4.1. Cove Flow Limited has the right to modify/upgrade or discontinue the Website at any time (including, without limitation, by limiting or discontinuing certain features of the Website) without notice to the User.
4.2. Cove Flow Limited doesn’t have any liability whatsoever on account of any change to the Website or any suspension or termination of your access to or use of the Website.

5. THIRD-PARTY’S LINKS

5.1. The Website may contain links to third-party web sources. Such linked websites are not under our control, and we are not responsible for their content.
5.2. Cove Flow Limited has the right to cooperate with third parties and provide the User’s personal information with third parties , but only after obtaining the User's explicit consent in accordance with applicable data protection laws.

6. OWNERSHIP; PROPRIETARY RIGHTS OF Cove Flow Limited

6.1. The visual interfaces, graphics, design, compilation, information, data, computer code (including source code or object code), products, software, services, and all other elements or files of the Website (hereinafter – “the Materials”) provided by Cove Flow Limited are protected by all relevant intellectual property and proprietary rights and applicable laws.
6.2. All Materials contained on the Website are the property of Cove Flow Limited or Cove Flow Limited’s third-party licensors.
6.3. If the Website contains any materials, interfaces, logos, designs, products, or something else that is not the intellectual property of Cove Flow Limited and Cove Flow Limited doesn’t have licenses for using it, the licensor has the right to request to delete its intellectual property from the Website according to the procedures defined in the Digital Millennium Copyright Act (hereinafter referred as to – “DMCA”) and/or Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC (hereinafter referred as to – “EUCD”).
6.4. Cove Flow Limited doesn’t claim to be the owners or representatives of the trademarks, brands and intellectual properties of other sides and remains the property of the original copyright owners.
6.5. Except as expressly authorised by Cove Flow Limited in writing, the User may not make use of the Materials.
6.6. Cove Flow Limited reserves all rights to the Materials not granted expressly in these Terms.

7. PROHIBITED USES

7.1. As a condition of the User’s use of the Website, the User will not use the Website for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. The User may not use the Website in any manner that could damage, disable, overburden, disrupt or impair any of Cove Flow Limited’s servers or APIs, any networks connected to any of Cove Flow Limited’s servers or APIs, or that could interfere with any other party's use and enjoyment of the Website.
7.2. The User may not transmit any viruses, worms, defects, trojan horses, or any items of a destructive nature using the Website.
7.3. The User may not exceed or circumvent, or try to exceed or circumvent, limitations on the Website, including on any API calls, or otherwise use the Website in a manner that violates any of Cove Flow Limited’s documentation or user manuals.
7.4. The User and/or any other third parties may not attempt to gain unauthorised access to any websites, other accounts, computer systems, or networks connected to any of Cove Flow Limited’s servers or of the Website through hacking, password mining, or any other means.
7.5. The User and/or any other third parties may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Website.
7.6. The User and/or any other third parties may not use the Website in any way that violates any applicable state, local, or international law or regulation (including, without limitation, any laws regarding the export of data or software to and from the European Union, the USA, or other countries and intellectual property rights according to the DMCA and EUCD).

8. INDEMNITY

The User agrees to be responsible for using the Website, and the User agrees to defend, indemnify, and hold harmless Cove Flow Limited and its officers, directors, employees, consultants, affiliates, subsidiaries, and agents (hereinafter collectively, “the Officers”) from and against any claims, liabilities, damages, losses, and expenses, including reasonable attorneys' fees and costs, arising out of or in any way connected with

(i) the User’s access to, use of, or alleged use of the Website;
(ii) the User’s violation of these Terms or any representation, warranty, or agreements referenced herein, or any applicable law or regulation;
(iii) the User’s violation of any third-party right, including without limitation any intellectual property right, publicity, confidentiality, property, or privacy right; or
(iv) any disputes or issues between the User and any third party. Cove Flow Limited reserves the right, at our own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by the User (and without limiting your indemnification obligations concerning such matter), and in such case, the User agrees to cooperate with our defense of such claim.

9. DISCLAIMERS, NO WARRANTIES

9.1. The User uses the Website at their discretion and risk.
9.2. Cove Flow Limited makes no claims or promises about the quality, accuracy, or reliability of the Website and expressly disclaims all warranties, whether express or implied, including implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement.
9.3. Cove Flow Limited doesn’t offer and provide any physical products or property.

10. LIMITATION OF LIABILITY

10.1. In any case, Cove Flow Limited will not be liable to the User or any third party for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages arising out of or relating to the User’s access to or use of, or the User’s inability to access or use, the Website or any materials or content in the Website, whether based on warranty, contract, tort (including negligence), statute, or any other legal theory, whether or not Cove Flow Limited have been informed about of the possibility of such damage.
10.2. Cove Flow Limited, in any case, is not responsible for services that are provided to the User by the third party who placed advertise on the Website.
10.3. All risks related to the User’s information, account, or accounts on other sources if the User shared his data (login and password) are not a part of Cove Flow Limited’s responsibility.
10.4. The User accepts responsibility for using the Website and the Website’s content.

11. GOVERNING LAW

11.1.These Terms will be governed by the laws of United Kingdom, however, nothing in these Terms will deprive the consumer of the protection afforded to him by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law of the country where the consumer has his habitual residence. To the extent that any lawsuit or court proceeding is permitted hereunder, the User and Cove Flow Limited agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the state courts located within United Kingdom to litigate all such disputes.

12. CHANGES TO THESE TERMS

12.1. Cove Flow Limited reserves the right to make modifications to these Terms at any time. Revised versions of these Terms will be posted on the Website. Unless otherwise specified, any modifications to the Terms will take effect the day they are posted to the Website.
12.1.1. Cove Flow Limited is not obliged to inform the User about changes in these Terms.
12.2. If the User does not agree with the revised Terms, the User’s sole and exclusive remedy will be to discontinue your use of the Website.

13. GENERAL

13.1. These Terms, together with the Privacy Policy and any other agreements expressly incorporated by reference herein, constitute the entire and exclusive understanding and agreement between the User and Cove Flow Limited regarding the User’s use of and access to the Website.
13.2. Use of section headers in these Terms is for convenience only and will not have any impact on the interpretation of provisions.
13.3. The User has no rights to assign or transfer these Terms or the User’s rights hereunder, in whole or in part, by operation of law or otherwise, without our prior written consent.
13.4. Cove Flow Limited has the right to assign these Terms at any time without notice.
13.5. The failure to require performance of any provision will not affect Cove Flow Limited’s right to require performance at any time thereafter, nor will a waiver of any breach or default of these Terms or any provision of these Terms constitute a waiver of any subsequent breach or default or a waiver of the provision itself.
13.6. If any part of these Terms is held to be invalid or unenforceable, the unenforceable part will be given effect to the greatest extent possible, and the remaining parts will remain in full force and effect.
13.7. The User acknowledges that the Website is not intended to be technology protection measures that will help the User comply with the GDPR and CCPA .

14. COMMUNICATION AND NOTIFICATIONS

14.1. The entire communication with Cove Flow Limited is electronic. Every time the User sends us an email or visits our Website and uses our Services, the User will be communicating with Cove Flow Limited.
14.2. The User hereby consents to receive communications from Cove Flow Limited.
14.3. If the User subscribes to the news on the Website, you are going to receive regular emails from Cove Flow Limited.
14.4. We will continue to communicate with the User by providing notifications through the Website or posting news on our social media.
14.5. The User also agrees that all notices, disclosures, agreements, and other communications we provide electronically meet the legal requirements that such communications be in writing.
14.6. The User agrees to receive any notifications through the Website on the User’s Device.
14.7. The Website doesn’t provide any support services.

15. MARKETS TERMS

15.1. Cove Flow Limited grants the User not limited, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable license to use the Website on your Device that the User owns or controls. Cove Flow Limited reserves all rights in and to the Website not expressly granted to you under these Terms. Except as expressly permitted in these Terms, you may not: (i) copy, modify or create derivative works based on the Website; (ii) distribute, transfer, sublicense, lease, lend or rent the User’s account on the Website to any third party; (iii) reverse engineer, decompile or disassemble the Website; or (iv) make the functionality of the Website available to multiple users through any means.

16. THE USER’S ACCOUNT

16.1. The User could register an account on the Website using email and password or authorization via Google Services and/or Facebook Services.
16.2. The User is responsible for all activities that occur under the User’s account.
16.3. Cove Flow Limited reserves all rights to terminate accounts, edit or remove content and cancel orders at sole discretion.
16.4. Cove Flow Limited has the right to have access to any information placed on the Website, including any conversation and data in the User’s account.
16.5. By entering their personal data and consenting to these Terms and Conditions, the User gives explicit consent for Cove Flow Limited to contact them in relation to activities on the Website, including but not limited to, instances where the User has abandoned their cart. Contact may be made via phone call, mail, or electronic communication as deemed appropriate by Cove Flow Limited. The aim of such communication will be to assist the User in completing their transaction or to provide relevant information related to their activity on the Website.
16.6. The User has the right to withdraw their consent for such communication at any time by contacting Cove Flow Limited or by following the opt-out instructions provided in the communication. Upon receipt of such withdrawal, Cove Flow Limited will cease the specified communication with the User within a reasonable timeframe.
16.7. Cove Flow Limited will process any personal data provided by the User according to the Company’s Privacy Policy. The User's personal data will not be used for any other purpose without further explicit consent from the User.

17. SUBSCRIPTION/PURCHASES

17.1. If the User wishes to purchase any item from the Website (“Purchase”), the User may be asked to supply certain information relevant to your Purchase, including, without limitation: card number, billing address, and cardholder name and surname.
17.2. The User represents and warrants that: (i) the User has the legal right to use any credit card(s) or other payment methods in connection with any Purchase; and that (ii) the information the User-supplied to the Cove Flow Limited is true, correct, and complete.
17.3. The Cove Flow Limited has the right to request the card information in the form of a photo of the User’s bank card for further User verification.
17.4. The Cove Flow Limited has the right to request personal information like an ID card or passport of the User for the User’s personal verification. The Cove Flow Limited will process this personal data according to the Company’s Privacy Policy.
17.5. By submitting such information, the User grants us the right to provide the information to third parties for purposes of facilitating the completion of Purchases.
17.6. The Cove Flow Limited reserves the right to refuse or cancel the User’s order at any time for certain reasons, including but not limited to product or service availability, errors in the description or price of the product or service, and errors in the User’s order or other reasons.
17.7. The Cove Flow Limited reserves the right to refuse or cancel the User’s order if fraud or an unauthorized or illegal transaction is suspected.

18.REFUND AND CANCELLATION

18.1.Canceling your subscription means that the automatic renewal will be disabled, but you will still have access to all your subscription features for the remaining time of your then-current period. The subscription can be canceled anytime by emailing support at [email protected], calling support at +44 330 818 7064, or clicking "Cancel" under your profile. However, due to delays in our technical systems not all data is available to us. Therefore, we are unable to process cancellation requests within 24 hours after signup. We therefore kindly request you to contact us at least 24 hours after signup.
18.2.A 14-day full refund guarantee covers all purchases. The decision to reimburse a charge does not insure the obligation to reimburse other subsequent expenses. Any charge refunded will be refunded by the payment method used for the original transaction. Any refund request must be made by contacting customer service.

19. ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY

19.1. Be aware that Cove Flow Limited's business practices prohibit bribery, corrupt behavior, and money laundering.
19.2. The User agrees to remain in compliance with all applicable laws that relate to commercial or public sector bribes, money laundering, terrorism (including but not limited to local anti-corruption laws, Canada’s Corruption of Foreign Public Officials Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the U.K. Bribery Act). If the User, at any point in time, fails to be compliant, Cove Flow Limited reserves the right to terminate the User’s account without any notice.

20. OTHER CONDITIONS

20.1. If there is a conflict between these Terms and additional terms applicable to a given Website, the additional special terms will control that conflict.
20.2. If the User does not agree to these Terms, the User must not access or use the Website.
20.3. Cove Flow Limited provides Services to the User, which are subject to the conditions stated in these Terms. Every time the User visits/uses the Website using its Service, the User accepts all these conditions and rules.

Contact:

Cove Flow Limited - Full name of the company.
[email protected] - Official Company's email.
Aiwritix - The domain of the website where you use the Privacy Policy.
2024-05-26 - Date of this Terms & Conditions.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Legal address of the Company.
11409414 - Registration number of the Company.
+44 330 818 7064 - Official phone number of the Company.
United Kingdom - Country of Residence of the Company

Privacy Statement

1. Introduction

This Privacy Statement, together with our Terms and Conditions, governs the collection, processing, storage, and use of your personal data when you use our website and services. We are committed to protecting your privacy in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Definitions

"User" refers to any individual who enters their personal data on the website and consents to these Terms and Conditions, whether they participate in a skill game, trial period of a subscription, or become a paid member.

3. Data Collection

We collect personal data that you provide to us, such as your name, contact details, and payment information. By entering your personal data and consenting to these Terms and Conditions, you provide us with explicit consent to process your data for specific purposes.

4. Use of Data

We use your personal data to provide and improve our services, including processing your subscription, managing your account, and providing customer service. If you become a paid member, we use your personal data to fulfill our contractual obligations to you.

5. Communication

You have provided explicit consent for us to contact you for marketing purposes. This can be through phone calls, mail, or electronic communication. You have the right to withdraw your consent at any time by contacting us or by following the opt-out instructions provided in the communication.

6. Data Protection

We maintain appropriate technical and organisational measures to protect your personal data against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access. We will process your personal data in accordance with our Privacy Policy and the GDPR.

7. Rights of Data Subjects

Under the GDPR, you have the right to access, rectify, erase, restrict processing of your personal data, and data portability. If you wish to exercise these rights, please contact us

8. Data Retention

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected and processed, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting or reporting requirements.


This privacy statement is subject to change. Any changes will be posted on this page with an updated revision date.

LEA ATENTAMENTE LO SIGUIENTE, YA QUE AFECTA A LOS DERECHOS LEGALES DEL USUARIO

Última actualización 2024-05-26

Los presentes Términos y Condiciones (en adelante - "Términos"), junto con la Política de Privacidad de Cove Flow Limited's (en adelante - "Cove Flow Limited"), rigen el uso por parte del Usuario del Sitio Web Cove Flow Limited's

Para estos Términos

(i) "Sitio Web" significa Cove Flow Limited's una plataforma web para los dispositivos móviles u ordenadores del Usuario que se puede utilizar a través de un navegador sin necesidad de descarga, bajo el nombre (dominio) de Cove Flow Limited Servicio, y no está afiliada a ningún otro sitio web, empresa, marca, organización, o entidad de nombre similar que se le parezca. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(en adelante, los "Servicios")

(ii) "Funcionarios" se refiere a los funcionarios, directores, empleados, consultores, afiliados, subsidiarias y agentes de Cove Flow Limited

(iii) "Usuario" se refiere a cualquier persona que registre una cuenta en el sitio web Cove Flow Limitedy utilice los Servicios de la empresa

(iv) Cove Flow Limited hace referencia a la empresa propietaria de este Sitio web. El nombre de la empresa: Cove Flow Limited, número de registro: 11409414, con su domicilio social principal: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" se refiere a la empresa propietaria y operadora de este Sitio Web. El nombre de la empresa es Cove Flow Limited, con un número de registro de 11409414. El domicilio social principal se encuentra en la siguiente dirección: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ELEGIBILIDAD

Al aceptar las presentes Condiciones, usted declara y nos garantiza

(i) que su edad es de al menos dieciocho (18) años;
(ii) que no ha sido previamente suspendido o expulsado del Sitio Web;
(iii) que su uso del Sitio Web cumple las leyes y reglamentos aplicables

2. CONCESIÓN DE LICENCIA A Cove Flow Limited

2.1. Al proporcionar información (en adelante, los "Archivos") a través del Sitio Web, el Usuario aprueba el procesamiento de sus Archivos por parte de Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garantiza que todos los Archivos serán utilizados únicamente con fines de procesamiento de datos por el Sitio Web, y que ningún tercero tendrá acceso alguno a los Archivos del Usuario sin el permiso adicional de éste

3. INFRACCIÓN Y ABUSO

3.1. Cove Flow Limited no se hace responsable de la exactitud de los materiales proporcionados a través del Sitio Web.
3.2. Cove Flow Limited no comprueba la titularidad de los Archivos del Usuario basándose en las peculiaridades del procesamiento de datos

4. CESE DE USO, INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB

4.1. Cove Flow Limited tiene derecho a modificar/actualizar o interrumpir el Sitio Web en cualquier momento (incluyendo, sin limitación, la limitación o interrupción de determinadas funciones del Sitio Web) sin previo aviso al Usuario
4.2. Cove Flow Limited no tiene responsabilidad alguna por cualquier cambio en el Sitio Web o cualquier suspensión o terminación del acceso o uso del Sitio Web por parte del Usuario

5. ENLACES DE TERCEROS

5.1. El Sitio Web puede contener enlaces a fuentes web de terceros. Dichas páginas web enlazadas no están bajo nuestro control y no somos responsables de su contenido
5.2. Cove Flow Limited tiene derecho a cooperar con terceros y proporcionar la información personal del Usuario a terceros , pero sólo después de obtener el consentimiento explícito del Usuario de conformidad con las leyes de protección de datos aplicables

6. PROPIEDAD; DERECHOS DE PROPIEDAD DE Cove Flow Limited

6.1. Las interfaces visuales, los gráficos, el diseño, la compilación, la información, los datos, el código informático (incluido el código fuente o el código objeto), los productos, el software, los servicios y todos los demás elementos o archivos del Sitio Web (en adelante, "los Materiales") proporcionados por Cove Flow Limited están protegidos por todos los derechos de propiedad intelectual y de propiedad pertinentes y por las leyes aplicables
6.2. Todos los Materiales contenidos en el Sitio Web son propiedad de Cove Flow Limited o de terceros otorgantes de licencias de Cove Flow Limited
6.3. Si el Sitio Web contiene materiales, interfaces, logotipos, diseños, productos o cualquier otra cosa que no sea propiedad intelectual de Cove Flow Limited y Cove Flow Limited no dispone de licencias para su uso, el licenciante tiene derecho a solicitar que se elimine su propiedad intelectual del Sitio Web de acuerdo con los procedimientos definidos en la Digital Millennium Copyright Act(en lo sucesivo, "DMCA") y/o la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE (en lo sucesivo, "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited no pretende ser el propietario o representante de las marcas comerciales, marcas y propiedades intelectuales de otras partes y sigue siendo propiedad de los propietarios originales de los derechos de autor.
6.5. Salvo autorización expresa y por escrito de Cove Flow Limited, el Usuario no podrá hacer uso de los Materiales.
6.6. Cove Flow Limited se reserva todos los derechos sobre los Materiales no concedidos expresamente en las presentes Condiciones

7. USOS PROHIBIDOS

7.1. Como condición para el uso del Sitio Web por parte del Usuario, éste no utilizará el Sitio Web para ningún fin que sea ilegal o esté prohibido por las presentes Condiciones. El Usuario no podrá utilizar el Sitio web de ninguna manera que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar, interrumpir o perjudicar cualquiera de los servidores o API de Cove Flow Limited, cualquiera de las redes conectadas a cualquiera de los servidores o API de Cove Flow Limited, o que pueda interferir en el uso y disfrute del Sitio web por parte de terceros
7.2. El Usuario no podrá transmitir virus, gusanos, defectos, troyanos o cualquier elemento de naturaleza destructiva utilizando el Sitio web
7.3. El Usuario no podrá sobrepasar o eludir, o intentar sobrepasar o eludir, las limitaciones del Sitio web, incluidas las de cualquier llamada a la API, ni utilizar el Sitio web de manera que infrinja cualquiera de los manuales de usuario o la documentación de Cove Flow Limited
7.4. El Usuario y/o cualquier otro tercero no podrán intentar obtener acceso no autorizado a ningún sitio web, otras cuentas, sistemas informáticos o redes conectadas a cualquiera de los servidores de Cove Flow Limitedo del Sitio web mediante piratería informática, extracción de contraseñas o cualquier otro medio
7.5. El Usuario y/o cualesquiera otros terceros no podrán obtener ni intentar obtener ningún material o información a través de ningún medio que no haya sido intencionadamente puesto a disposición a través del Sitio Web
7.6. El Usuario y/o cualesquiera otros terceros no podrán utilizar el Sitio web de ninguna manera que infrinja cualquier ley o reglamento estatal, local o internacional aplicable (incluyendo, sin limitación, cualquier ley relativa a la exportación de datos o software hacia y desde la Unión Europea, EE.UU. u otros países y los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la DMCA y la EUCD)

8. INDEMNIZACIÓN

El Usuario acepta ser responsable del uso del Sitio web, y el Usuario acepta defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Cove Flow Limited y a sus directivos, directores, empleados, asesores, filiales, subsidiarias y agentes (en lo sucesivo denominados colectivamente "los Responsables") frente a cualquier reclamación, responsabilidad, daños, pérdidas y gastos, incluidos los honorarios y costes razonables de abogados, que se deriven o estén relacionados de algún modo con

(i) el acceso, uso o supuesto uso del Sitio Web por parte del Usuario
(ii) la violación por parte del Usuario de las presentes Condiciones o de cualquier declaración, garantía o acuerdos a los que se haga referencia en el presente documento, o de cualquier ley o normativa aplicable
(iii) la violación por parte del Usuario de cualquier derecho de terceros, incluyendo sin limitación cualquier derecho de propiedad intelectual, publicidad, confidencialidad, propiedad o privacidad; o
(iv) cualquier disputa o problema entre el Usuario y cualquier tercero. Cove Flow Limited se reserva el derecho, a nuestra costa, de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización por parte del Usuario (y sin limitar sus obligaciones de indemnización relativas a dicho asunto), y en tal caso, el Usuario acepta cooperar con nuestra defensa de dicha reclamación

9. RENUNCIAS, NO GARANTÍAS

9.1. El Usuario utiliza el Sitio Web a su discreción y riesgo.
9.2. Cove Flow Limited no hace afirmaciones ni promesas sobre la calidad, exactitud o fiabilidad del Sitio web y renuncia expresamente a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y no infracción
9.3. Cove Flow Limited no ofrece ni proporciona ningún producto o propiedad física

10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

10.1. En cualquier caso, Cove Flow Limited no será responsable ante el Usuario ni ante ningún tercero por ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo que surja o esté relacionado con el acceso o el uso por parte del Usuario, o con la incapacidad del Usuario para acceder o utilizar el Sitio web o cualquier material o contenido del Sitio web, ya sea basado en garantía, contrato, agravio (incluida la negligencia), estatuto o cualquier otra teoría legal, independientemente de que Cove Flow Limited haya sido informado o no de la posibilidad de dichos daños.
10.2. Cove Flow Limited, en cualquier caso, no se hace responsable de los servicios que sean prestados al Usuario por el tercero que se anuncie en el Sitio Web.
10.3. Todos los riesgos relacionados con la información, la cuenta o las cuentas del Usuario en otras fuentes si el Usuario compartió sus datos (nombre de usuario y contraseña) no forman parte de la responsabilidad de Cove Flow Limited
10.4. El Usuario acepta la responsabilidad del uso del Sitio Web y del contenido del Sitio Web

11. LEGISLACIÓN APLICABLE

11.1.Las presentes Condiciones se regirán por la legislación de United Kingdom, no obstante, nada de lo dispuesto en estas Condiciones privará al consumidor de la protección que le otorgan las disposiciones que no puedan ser derogadas por acuerdo en virtud de la legislación del país en el que el consumidor tenga su residencia habitual. En la medida en que se permita cualquier demanda o procedimiento judicial en virtud del presente documento, el Usuario y Cove Flow Limited aceptan someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales estatales ubicados en United Kingdom para litigar todas esas disputas

12. CAMBIOS EN ESTAS CONDICIONES

12.1. Cove Flow Limited se reserva el derecho a realizar modificaciones en estas Condiciones en cualquier momento. Las versiones revisadas de estos Términos se publicarán en el Sitio Web. Salvo que se especifique lo contrario, cualquier modificación de las Condiciones entrará en vigor el mismo día en que se publique en el sitio web
12.1.1. Cove Flow Limited no está obligada a informar al Usuario sobre los cambios en las presentes Condiciones.
12.2. Si el Usuario no está de acuerdo con las Condiciones revisadas, su único y exclusivo recurso será dejar de utilizar el Sitio web

13. GENERALIDADES

13.1. Las presentes Condiciones, junto con la Política de Privacidad y cualesquiera otros acuerdos expresamente incorporados por referencia en el presente documento, constituyen el entendimiento y acuerdo íntegro y exclusivo entre el Usuario y Cove Flow Limiteden relación con el uso y acceso del Usuario al Sitio Web.
13.2. El uso de encabezados de sección en estos Términos es sólo por conveniencia y no tendrá ningún impacto en la interpretación de las disposiciones
13.3. El Usuario no tiene derecho a ceder o transferir las presentes Condiciones ni sus derechos en virtud de las mismas, en su totalidad o en parte, por ministerio de la ley o de otro modo, sin nuestro consentimiento previo por escrito.
13.4. Cove Flow Limited tiene derecho a ceder estas Condiciones en cualquier momento y sin previo aviso.
13.5. El hecho de no exigir el cumplimiento de cualquier disposición no afectará al derecho de Cove Flow Limiteda exigir su cumplimiento en cualquier momento posterior, ni la renuncia a cualquier infracción o incumplimiento de estas Condiciones o de cualquier disposición de las mismas constituirá una renuncia a cualquier infracción o incumplimiento posterior o una renuncia a la propia disposición.
13.6. Si alguna parte de estos Términos se considera inválida o inaplicable, se dará efecto a la parte inaplicable en la mayor medida posible, y las partes restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.
13.7. El Usuario reconoce que el Sitio Web no pretende ser una medida de protección tecnológica que ayude al Usuario a cumplir con el GDPR y la CCPA

14. COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES

14.1. Toda la comunicación con Cove Flow Limited es electrónica. Cada vez que el Usuario nos envíe un correo electrónico o visite nuestro Sitio Web y utilice nuestros Servicios, el Usuario se estará comunicando con Cove Flow Limited
14.2. Por la presente, el Usuario consiente en recibir comunicaciones de Cove Flow Limited.
14.3. Si el Usuario se suscribe a las noticias del Sitio Web, va a recibir regularmente correos electrónicos de Cove Flow Limited.
14.4. Seguiremos comunicándonos con el Usuario mediante notificaciones a través del Sitio Web o publicando noticias en nuestros medios sociales
14.5. El Usuario también acepta que todas las notificaciones, divulgaciones, acuerdos y otras comunicaciones que proporcionamos electrónicamente cumplen con los requisitos legales de que dichas comunicaciones sean por escrito.
14.6. El Usuario acepta recibir cualquier notificación a través del Sitio Web en el Dispositivo del Usuario.
14.7. El Sitio Web no proporciona ningún servicio de asistencia

15. CONDICIONES DE USO

15.1. Cove Flow Limited concede al Usuario una licencia no limitada, no exclusiva, intransferible y no sublicenciable para utilizar el Sitio Web en el Dispositivo que el Usuario posea o controle. Cove Flow Limited se reserva todos los derechos sobre el Sitio Web que no le hayan sido expresamente concedidos en virtud de las presentes Condiciones. Salvo en los casos expresamente permitidos en estas Condiciones, el Usuario no podrá: (i) copiar, modificar o crear trabajos derivados basados en el Sitio Web; (ii) distribuir, transferir, sublicenciar, arrendar, prestar o alquilar la cuenta del Usuario en el Sitio Web a terceros; (iii) realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el Sitio Web; o (iv) poner la funcionalidad del Sitio Web a disposición de múltiples usuarios a través de cualquier medio

16. LA CUENTA DEL USUARIO

16.1. El Usuario podrá registrar una cuenta en el Sitio Web mediante correo electrónico y contraseña o autorización a través de los Servicios de Google y/o los Servicios de Facebook
16.2. El Usuario es responsable de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta
16.3. Cove Flow Limited se reserva todos los derechos de cancelar cuentas, editar o eliminar contenidos y cancelar pedidos a su entera discreción
16.4. Cove Flow Limited tiene derecho a tener acceso a cualquier información colocada en el Sitio Web, incluyendo cualquier conversación y datos en la cuenta del Usuario
16.5. Al introducir sus datos personales y aceptar las presentes Condiciones Generales, el Usuario da su consentimiento explícito para que Cove Flow Limited se ponga en contacto con él en relación con las actividades realizadas en el Sitio Web, incluidos, entre otros, los casos en los que el Usuario haya abandonado su cesta. El contacto podrá realizarse mediante llamada telefónica, correo postal o comunicación electrónica, según lo considere oportuno Cove Flow Limited. El objetivo de dicha comunicación será ayudar al Usuario a completar su transacción o proporcionarle información relevante relacionada con su actividad en el Sitio Web
16.6. El Usuario tiene derecho a retirar su consentimiento para dicha comunicación en cualquier momento poniéndose en contacto con Cove Flow Limited o siguiendo las instrucciones de exclusión previstas en la comunicación. Una vez recibida dicha retirada, Cove Flow Limited cesará la comunicación especificada con el Usuario en un plazo razonable
16.7. Cove Flow Limited procesará los datos personales proporcionados por el Usuario de acuerdo con la Política de Privacidad de la Compañía. Los datos personales del Usuario no se utilizarán para ningún otro fin sin el consentimiento explícito del Usuario

17. SUSCRIPCIÓN/COMPRAS

17.1. En caso de que el Usuario desee adquirir algún artículo del Sitio Web ("Compra"), se le podrá solicitar que facilite determinada información relevante para su Compra, incluyendo, sin limitación: número de tarjeta, dirección de facturación y nombre y apellidos del titular de la tarjeta
17.2. El Usuario declara y garantiza que: (i) el Usuario tiene derecho legal a utilizar cualquier tarjeta(s) de crédito u otros métodos de pago en relación con cualquier Compra; y que (ii) la información que el Usuario ha facilitado a Cove Flow Limited es verdadera, correcta y completa
17.3. El Cove Flow Limited tiene derecho a solicitar la información de la tarjeta en forma de foto de la tarjeta bancaria del Usuario para una mayor verificación del Usuario
17.4. El Cove Flow Limited tiene derecho a solicitar información personal como un documento de identidad o pasaporte del Usuario para la verificación personal del Usuario. La Cove Flow Limited procesará estos datos personales de acuerdo con la Política de Privacidad de la Empresa
17.5. Al enviar dicha información, el Usuario nos concede el derecho a proporcionar la información a terceros con el fin de facilitar la realización de las Compras
17.6. La Cove Flow Limited se reserva el derecho a rechazar o cancelar el pedido del Usuario en cualquier momento por determinados motivos, entre los que se incluyen la disponibilidad del producto o servicio, errores en la descripción o el precio del producto o servicio y errores en el pedido del Usuario u otros motivos
17.7. Cove Flow Limited se reserva el derecho a rechazar o cancelar el pedido del Usuario si se sospecha de fraude o de una transacción no autorizada o ilegal

18.REEMBOLSO Y CANCELACIÓN

18.1.La cancelación de la suscripción significa que se desactivará la renovación automática, pero el usuario seguirá teniendo acceso a todas las funciones de su suscripción durante el tiempo restante del periodo en curso. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento enviando un correo electrónico a soporte a [email protected], llamando a soporte a +44 330 818 7064, o haciendo clic en "Cancelar" bajo su perfil. Sin embargo, debido a retrasos en nuestros sistemas técnicos no disponemos de todos los datos. Por lo tanto, no podemos procesar las solicitudes de cancelación en las 24 horas posteriores a la inscripción. Por lo tanto, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros al menos 24 horas después de haberse registrado.
18.2.Todas las compras están cubiertas por una garantía de reembolso total de 14 días. La decisión de reembolsar un cargo no asegura la obligación de reembolsar otros gastos posteriores. Cualquier cargo reembolsado se devolverá mediante el método de pago utilizado para la transacción original. Cualquier solicitud de reembolso deberá realizarse poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente

19. POLÍTICA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO

19.1. Tenga en cuenta que las prácticas comerciales de Cove Flow Limited'prohíben el soborno, el comportamiento corrupto y el blanqueo de dinero.
19.2. El Usuario se compromete a cumplir todas las leyes aplicables relacionadas con los sobornos en el sector comercial o público, el blanqueo de dinero y el terrorismo (incluidas, entre otras, las leyes locales contra la corrupción, la Ley canadiense contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros, la Ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero, la Convención de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y la Ley británica contra el soborno). Si el Usuario, en cualquier momento, incumple la normativa, Cove Flow Limited se reserva el derecho de cancelar la cuenta del Usuario sin previo aviso

20. OTRAS CONDICIONES

20.1. En caso de conflicto entre las presentes Condiciones y las condiciones adicionales aplicables a un determinado Sitio Web, las condiciones especiales adicionales prevalecerán sobre dicho conflicto.
20.2. Si el Usuario no está de acuerdo con estas Condiciones, no deberá acceder ni utilizar el Sitio Web.
20.3. Cove Flow Limited proporciona Servicios al Usuario, que están sujetos a las condiciones establecidas en estos Términos. Cada vez que el Usuario visita/utiliza el Sitio Web utilizando su Servicio, el Usuario acepta todas estas condiciones y normas

Contacto

Cove Flow Limited - Nombre completo de la empresa.
[email protected] - Correo electrónico oficial de la empresa.
Aiwritix - Dominio del sitio web en el que utiliza la Política de Privacidad.
2024-05-26 - Fecha de estos Términos y Condiciones.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Domicilio legal de la Empresa.
11409414 - Número de registro de la Empresa.
+44 330 818 7064 - Número de teléfono oficial de la Empresa.
United Kingdom - País de residencia de la Empresa

Declaración de privacidad

1. Introducción

Esta Declaración de Privacidad, junto con nuestros Términos y Condiciones, rige la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y el uso de sus datos personales cuando utiliza nuestro sitio web y nuestros servicios. Nos comprometemos a proteger su privacidad de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

2. Definiciones

"Usuario" se refiere a cualquier persona que introduzca sus datos personales en el sitio web y dé su consentimiento a las presentes Condiciones, tanto si participa en un juego de habilidad, en el periodo de prueba de una suscripción o se convierte en miembro de pago

3. Recogida de datos

Recogemos los datos personales que usted nos proporciona, como su nombre, datos de contacto e información de pago. Al introducir sus datos personales y aceptar estos Términos y Condiciones, nos proporciona su consentimiento explícito para procesar sus datos con fines específicos

4. Uso de los datos

Utilizamos sus datos personales para proporcionar y mejorar nuestros servicios, incluyendo el procesamiento de su suscripción, la gestión de su cuenta y la prestación de servicios de atención al cliente. Si se convierte en miembro de pago, utilizamos sus datos personales para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted

5. Comunicación

Usted ha dado su consentimiento explícito para que nos pongamos en contacto con usted con fines de marketing. Esto puede ser a través de llamadas telefónicas, correo o comunicación electrónica. Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros o siguiendo las instrucciones de exclusión previstas en la comunicación

6. Protección de datos

Mantenemos medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger sus datos personales contra la destrucción accidental o ilegal, la pérdida, la alteración, la divulgación no autorizada o el acceso no autorizado. Trataremos sus datos personales de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y el GDPR

7. Derechos de los interesados

En virtud del GDPR, usted tiene derecho a acceder, rectificar, borrar, restringir el tratamiento de sus datos personales y a la portabilidad de los datos. Si desea ejercer estos derechos, póngase en contacto con nosotros

8. Conservación de datos

Sólo conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que fueron recopilados y procesados, incluidos los fines de satisfacer cualquier requisito legal, reglamentario, contable o de presentación de informes


Esta declaración de privacidad está sujeta a cambios. Cualquier cambio se publicará en esta página con una fecha de revisión actualizada

PALUN LUGEGE HOOLIKALT JÄRGMIST, KUNA SEE MÕJUTAB KASUTAJA SEADUSLIKKE ÕIGUSI

Viimati uuendatud 2024-05-26

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi "tingimused") koos Cove Flow Limited's (edaspidi "Cove Flow Limited") privaatsuspoliitikaga reguleerivad kasutaja poolt Cove Flow Limited's veebilehe kasutamist

Nende tingimuste puhul

(i) "Veebileht" tähendab Cove Flow Limited's veebiplatvormi kasutaja mobiilseadmetele või arvutitele, mida saab kasutada brauseri kaudu ilma allalaadimiseta, Cove Flow Limited teenuse nime (domeeni) all, ja see ei ole seotud ühegi teise veebilehe, ettevõtte, kaubamärgi, organisatsiooni või sarnase nimega üksusega, mis seda meenutab. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (edaspidi "Teenused")

(ii) "Ametnikud" - Cove Flow Limited'ametnikud, direktorid, töötajad, konsultandid, sidusettevõtjad, tütarettevõtjad ja agendid

(iii) "Kasutaja" - iga isik, kes on registreerinud konto Cove Flow Limited'i veebisaidil ja kasutab ettevõtte teenuseid

(iv) Cove Flow Limited tähendab ettevõtet, mis on selle veebisaidi omanik. Ettevõtte nimi: Cove Flow Limited, registreeritud number: 11409414, mille peamine tegevuskoht on: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" tähistab ettevõtet, mis on selle veebisaidi omanik ja haldaja. Ettevõtte nimi on Cove Flow Limited, registrinumber: 11409414. Peamine tegevuskoht on järgmisel aadressil: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. VÕIMALUS

Nende tingimustega nõustudes kinnitate ja garanteerite meile

(i) et teie vanus on vähemalt kaheksateist (18) aastat;
(ii) et teid ei ole varem veebisaidilt peatatud või eemaldatud;
(iii) et veebisaidi kasutamine on kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega

2. LITSENTSI ANDMINE AADRESSILE Cove Flow Limited

2.1. Andmete (edaspidi "failid") esitamisega veebilehe kaudu annab kasutaja nõusoleku oma failide töötlemiseks Cove Flow Limited poolt.
2.2. Cove Flow Limited garanteerib, et kõiki Faile kasutatakse ainult veebilehe poolt andmete töötlemiseks ning kolmandatel isikutel ei oleks ilma kasutaja täiendava loata juurdepääsu kasutaja failidele

3. RIKKUMINE JA KURITARVITAMINE

3.1. Cove Flow Limited ei vastuta veebilehe kaudu esitatud materjalide õigsuse eest.
3.2. Cove Flow Limited ei kontrolli Failide kuuluvust Kasutaja omandiõiguse alusel andmetöötluse eripäradest lähtuvalt

4. VEEBILEHE KASUTAMISE LÕPETAMINE, LÕPETAMINE JA MUUTMINE/TÄIENDAMINE

4.1. Cove Flow Limited on õigus igal ajal muuta/uuendada või lõpetada veebisaidi kasutamine (sealhulgas, kuid mitte ainult, piirata või lõpetada veebisaidi teatud funktsioone) ilma kasutajale ette teatamata
4.2. Cove Flow Limited ei kanna mingit vastutust veebisaidi muutmise või veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamise peatamise või lõpetamise eest

5. KOLMANDA OSAPOOLE LINGID

5.1. Veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebiallikatele. Sellised lingitud veebisaidid ei ole meie kontrolli all ja me ei vastuta nende sisu eest
5.2. Cove Flow Limited on õigus teha koostööd kolmandate isikutega ja edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele , kuid ainult pärast kasutaja selgesõnalise nõusoleku saamist vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele

6. OMANDIÕIGUS; Cove Flow LimitedOMANDIÕIGUSED

6.1. Cove Flow Limited Veebisaidi visuaalsed liidesed, graafika, disain, koostamine, teave, andmed, arvutikood (sealhulgas lähtekood või objektkood), tooted, tarkvara, teenused ja kõik muud veebilehe elemendid või failid (edaspidi "materjalid") on kaitstud kõigi asjakohaste intellektuaalomandi ja omandiõiguste ning kohaldatavate seadustega
6.2. Kõik Veebisaidil olevad materjalid on Cove Flow Limited või Cove Flow Limitedkolmandate osapoolte litsentsiandjate omand
6.3. Kui veebisait sisaldab materjale, liideseid, logosid, kujundusi, tooteid või midagi muud, mis ei ole Cove Flow Limited intellektuaalne omand ja Cove Flow Limited ei ole litsentsid selle kasutamiseks, on litsentsiandjal õigus nõuda oma intellektuaalse omandi kustutamist Veebilehelt vastavalt digitaalses aastatuhande autoriõiguse seaduses(edaspidi "DMCA") ja/või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivis (EL) 2019/790 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ (edaspidi "EUCD") määratletud menetlustele.
6.4. Cove Flow Limited ei pretendeeri sellele, et ta on teiste poolte kaubamärkide, kaubamärkide ja intellektuaalse omandi omanikud või esindajad ning need jäävad algsete autoriõiguste omanike omandiks.
6.5. Kasutaja ei tohi materjale kasutada, välja arvatud juhul, kui Cove Flow Limited on selleks kirjalikult andnud selgesõnalise loa.
6.6. Cove Flow Limited jätab endale kõik õigused materjalidele, mida käesolevates tingimustes ei ole selgesõnaliselt antud

7. KEELATUD KASUTUSVIISID

7.1. Veebisaidi kasutamise tingimus on, et kasutaja ei kasuta veebisaiti ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või keelatud käesolevate tingimustega. 2. Kasutaja ei tohi veebilehte kasutada viisil, mis võib kahjustada, keelata, üle koormata, häirida või kahjustada Cove Flow Limited'i servereid või APIsid, Cove Flow Limited'i serveritega või APIdega ühendatud võrke või mis võib häirida mis tahes muu osapoole veebilehe kasutamist ja nautimist
7.2. Kasutaja ei tohi veebilehe kaudu edastada mingeid viiruseid, ussid, defekte, trooja hobuseid ega muid hävitavaid elemente
7.3. Kasutaja ei tohi ületada või kõrvale hoida või üritada ületada või kõrvale hoida veebisaidi piiranguid, sealhulgas API-kõnesid, ega kasutada veebisaiti muul viisil, mis rikub Cove Flow Limiteddokumentatsiooni või kasutusjuhendeid
7.4. Kasutaja ja/või muud kolmandad isikud ei tohi püüda häkkimise, paroolide kaevandamise või muul viisil saada volitamata juurdepääsu veebilehtedele, teistele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele, mis on ühendatud Cove Flow Limitedserveritega või veebilehega
7.5. Kasutaja ja/või muud kolmandad isikud ei tohi hankida ega üritada hankida materjale või teavet mis tahes viisil, mis ei ole tahtlikult veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud
7.6. Kasutaja ja/või muud kolmandad isikud ei tohi kasutada veebisaiti viisil, mis rikub mis tahes kohaldatavat riiklikku, kohalikku või rahvusvahelist seadust või määrust (sealhulgas, kuid mitte ainult, seadusi, mis käsitlevad andmete või tarkvara eksportimist Euroopa Liitu, USAsse või muudesse riikidesse ja muudest riikidest ning intellektuaalomandiõigusi vastavalt DMCA-le ja EUCD-le)

8. INDEMNITY

Kasutaja nõustub vastutama veebilehe kasutamise eest ning nõustub kaitsma, hüvitama ja hoidma kahjutuuks Cove Flow Limited ja selle ametnikud, direktorid, töötajad, konsultandid, sidusettevõtjad, tütarettevõtjad ja esindajad (edaspidi ühiselt "Ametnikud") mis tahes nõuete, kohustuste, kahjude, kahjude ja kulude, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja -kulude eest, mis tulenevad või on mis tahes viisil seotud järgmisega

(i) Kasutaja juurdepääs veebilehele, selle kasutamine või väidetav kasutamine
(ii) käesolevate tingimuste või siin viidatud mis tahes esinduse, garantii või lepingu või mis tahes kohaldatava seaduse või määruse rikkumisega kasutaja poolt
(iii) mis tahes kolmanda isiku õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi, avalikustamise, konfidentsiaalsuse, omandi või privaatsuse õiguse rikkumine kasutaja poolt; või
(iv) mis tahes vaidlused või probleemid Kasutaja ja kolmandate isikute vahel. Cove Flow Limited jätab endale õiguse võtta enda kulul üle ainuõigusliku kaitse ja kontrolli mis tahes küsimuses, mis muidu kuulub Kasutaja poolt hüvitamisele (ja ilma et see piiraks teie hüvitamiskohustusi seoses sellise küsimusega), ning sellisel juhul nõustub Kasutaja tegema koostööd meie kaitsega sellise nõude osas

9. LAHTIÜTLEMISED, GARANTIIDE PUUDUMINE

9.1. Kasutaja kasutab veebilehte oma äranägemisel ja riskil.
9.2. Cove Flow Limited ei esita mingeid väiteid ega lubadusi veebisaidi kvaliteedi, täpsuse või usaldusväärsuse kohta ning loobub selgesõnaliselt kõikidest sõnaselgetest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas kaudsetest garantiidest, mis puudutavad kaubakõlblikkust, sobivust teatud otstarbeks ja mittepuutumist
9.3. Cove Flow Limited ei paku ega paku mingeid füüsilisi tooteid ega vara

10. VASTUTUSE PIIRAMINE

10.1. Igal juhul ei vastuta Cove Flow Limited kasutaja ega kolmandate isikute ees otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste, kaudsete või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad või on seotud kasutaja juurdepääsuga veebisaidile või selle kasutamisega või kasutaja suutmatusega sellele juurde pääseda või seda kasutada, või mis tahes materjalide või veebisaidi sisuga, olenemata sellest, kas see põhineb garantiil, lepingul, deliktil (sealhulgas hooletus), seadusel või mis tahes muul õiguslikul alusel, olenemata sellest, kas Cove Flow Limited on teavitatud sellise kahju võimalikkusest või mitte.
10.2. Cove Flow Limited, igal juhul ei vastuta teenuste eest, mida pakub kasutajale kolmas isik, kes on pannud reklaami veebilehele.
10.3. Kõik riskid, mis on seotud kasutaja teabe, konto või kontodega teistes allikates, kui kasutaja jagas oma andmeid (sisselogimise ja parooli), ei kuulu Cove Flow Limitedvastutusele
10.4. Kasutaja võtab vastutuse veebilehe ja selle sisu kasutamise eest

11. KOHUSTUSLIKU ÕIGUS

11.1. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse United Kingdom seadusi, kuid miski käesolevates tingimustes ei võta tarbijalt kaitset, mida pakuvad talle sätted, millest ei saa kokkuleppeliselt kõrvale kalduda selle riigi õiguse alusel, kus on tarbija alaline elukoht. Kuivõrd käesolevate tingimuste alusel on lubatud mis tahes kohtuvaidlus või kohtumenetlus, nõustuvad kasutaja ja Cove Flow Limited alluma kõigi selliste vaidluste lahendamiseks aadressil United Kingdom asuvate osariikide kohtute isiklikule ja ainupädevusele

12. KÄESOLEVATE TINGIMUSTE MUUDATUSED

12.1. Cove Flow Limited jätab endale õiguse muuta neid tingimusi igal ajal. Tingimuste muudetud versioonid avaldatakse veebisaidil. Kui ei ole sätestatud teisiti, jõustuvad Tingimuste muudatused päeval, mil need veebisaidile avaldatakse
12.1.1. Cove Flow Limited ei ole kohustatud teavitama kasutajat käesolevate tingimuste muudatustest.
12.2. Kui kasutaja ei nõustu muudetud Tingimustega, on kasutaja ainus ja ainuõiguslik õiguskaitsevahend veebilehe kasutamise lõpetamine

13. ÜLDINE

13.1. Need tingimused koos privaatsuspoliitikaga ja mis tahes muude lepingutega, mis on sõnaselgelt viidetena siia lisatud, moodustavad kogu ja ainuõigusliku kokkuleppe ja kokkuleppe kasutaja ja Cove Flow Limitedvahel seoses kasutaja poolt veebisaidi kasutamise ja sellele juurdepääsuga.
13.2. Jaotise pealkirjade kasutamine käesolevates Tingimustes on ainult mugavuse huvides ja ei mõjuta sätete tõlgendamist
13.3. Kasutajal ei ole õigust loovutada ega üle anda neid Tingimusi või kasutaja õigusi, kas tervikuna või osaliselt, seaduse alusel või muul viisil, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.
13.4. Cove Flow Limited on õigus neid tingimusi igal ajal ilma etteteatamiseta loovutada.
13.5. Ühegi sätte täitmata jätmine ei mõjuta Cove Flow Limitedõigust nõuda selle täitmist mis tahes hilisemal ajal, samuti ei tähenda käesolevate tingimuste või nende tingimuste mis tahes sätte rikkumisest või täitmata jätmisest loobumine loobumist mis tahes järgnevast rikkumisest või täitmata jätmisest või loobumist sättest endast.
13.6. Kui mõni osa käesolevatest Tingimustest tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, kohaldatakse jõustamatut osa võimalikult suures ulatuses ja ülejäänud osad jäävad täielikult kehtima.
13.7. Kasutaja tunnistab, et veebisait ei ole mõeldud tehnoloogiakaitsemeetmetena, mis aitavad kasutajal täita GDPR ja CCPA

14. TEABEVAHETUS JA TEAVITAMINE

14.1. Kogu suhtlemine Cove Flow Limited on elektrooniline. Iga kord, kui kasutaja saadab meile e-kirja või külastab meie veebisaiti ja kasutab meie teenuseid, suhtleb kasutaja Cove Flow Limited
14.2. Kasutaja annab käesolevaga nõusoleku saada teateid Cove Flow Limited.
14.3. Kui kasutaja tellib veebilehe uudised, saab ta regulaarselt e-kirju aadressilt Cove Flow Limited.
14.4. Me jätkame kasutajaga suhtlemist, edastades teateid veebilehe kaudu või postitades uudiseid meie sotsiaalmeedias
14.5. Kasutaja nõustub ka sellega, et kõik teated, avalikustamised, kokkulepped ja muud meie poolt elektrooniliselt edastatavad teated vastavad juriidilistele nõuetele, mille kohaselt peavad sellised teated olema kirjalikud.
14.6. Kasutaja nõustub, et kõik veebisaidi kaudu saadavad teated saadetakse kasutaja seadmesse.
14.7. Veebisait ei paku tugiteenuseid

15. TURUTINGIMUSTE TINGIMUSED

15.1. Cove Flow Limited annab Kasutajale mitte piiratud, mitteeksklusiivse, mitteülekantava ja mitteallkirjastatava litsentsi Veebisaidi kasutamiseks oma Seadmel, mis on Kasutaja omanduses või kontrolli all. Cove Flow Limited jätab endale kõik õigused Veebisaidil ja Veebisaidil, mis ei ole teile käesolevate Tingimustega selgesõnaliselt antud. Välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt lubatud juhtudel, ei tohi te: (i) kopeerida, muuta või luua veebisaidil põhinevaid tuletatud teoseid; (ii) levitada, edasi anda, all-litsentsida, rentida, laenutada või rentida kasutaja kontot veebisaidil kolmandatele isikutele; (iii) teha veebisaidi tagasimonteerimist, dekompileerimist või lahtimonteerimist; või (iv) teha veebisaidi funktsioone kättesaadavaks mitmele kasutajale mis tahes viisil

16. KASUTAJA KONTO

16.1. Kasutaja võib registreerida Veebisaidil konto, kasutades selleks e-posti ja parooli või autoriseerimist Google'i teenuste ja/või Facebooki teenuste kaudu
16.2. Kasutaja vastutab kõigi tegevuste eest, mis toimuvad tema konto all
16.3. Cove Flow Limited jätab endale kõik õigused kontode sulgemiseks, sisu redigeerimiseks või eemaldamiseks ja tellimuste tühistamiseks oma äranägemise järgi
16.4. Cove Flow Limited on õigus omada juurdepääsu igasugusele veebisaidile pandud teabele, sealhulgas mis tahes vestlustele ja andmetele kasutaja kontol
16.5. Sisestades oma isikuandmed ja nõustudes käesolevate tingimustega, annab kasutaja selgesõnalise nõusoleku, et Cove Flow Limited võib temaga ühendust võtta seoses veebisaidil toimuva tegevusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, juhtudel, kui kasutaja on oma ostukorvist loobunud. Kontakt võib toimuda telefonikõne, posti või elektroonilise side kaudu, kui Cove Flow Limited seda vajalikuks peab. Sellise suhtluse eesmärk on aidata kasutajat tehingu lõpuleviimisel või anda asjakohast teavet seoses tema tegevusega veebisaidil
16.6. Kasutajal on õigus oma nõusolek selliseks suhtlemiseks igal ajal tagasi võtta, võttes ühendust aadressil Cove Flow Limited või järgides teatises esitatud loobumisjuhiseid. Sellise nõusoleku tagasivõtmise korral lõpetab Cove Flow Limited mõistliku aja jooksul kasutajaga suhtlemise
16.7. Cove Flow Limited töötleb kõiki kasutaja esitatud isikuandmeid vastavalt ettevõtte privaatsuspoliitikale. Kasutaja isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil ilma kasutaja täiendava selgesõnalise nõusolekuta

17. TELLIMUS/OSTUD

17.1. Kui kasutaja soovib osta veebisaidilt mis tahes toodet ("ost"), võidakse kasutajalt paluda esitada teatud ostuga seotud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult: kaardinumber, arveldusaadress ning kaardiomaniku ees- ja perekonnanimi
17.2. Kasutaja kinnitab ja garanteerib, et: (i) kasutajal on seaduslik õigus kasutada krediitkaardi(de) või muid makseviise seoses ostuga ning (ii) kasutaja poolt Cove Flow Limited esitatud andmed on tõesed, õiged ja täielikud
17.3. Cove Flow Limited on õigus nõuda kaardiandmete esitamist kasutaja pangakaardi foto kujul, et täiendavalt kontrollida kasutajat
17.4. Cove Flow Limited on õigus nõuda kasutaja isiklikke andmeid, nagu ID-kaart või pass, kasutaja isikliku kontrollimiseks. Cove Flow Limited töötleb neid isikuandmeid vastavalt ettevõtte privaatsuspoliitikale
17.5. Selliste andmete esitamisega annab Kasutaja meile õiguse edastada neid andmeid kolmandatele isikutele, et hõlbustada ostude sooritamist
17.6. Cove Flow Limited jätab endale õiguse keelduda või tühistada Kasutaja tellimus igal ajal teatud põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult, seoses toote või teenuse kättesaadavusega, vigadega toote või teenuse kirjelduses või hinnas ning vigadega Kasutaja tellimuses või muudel põhjustel
17.7. Cove Flow Limited jätab endale õiguse keelduda või tühistada kasutaja tellimus, kui kahtlustatakse pettust või volitamata või ebaseaduslikku tehingut.

18.TAGASTAMINE JA TÜHISTAMINE

18.1. Tellimuse tühistamine tähendab, et automaatne uuendamine lülitatakse välja, kuid teil on endiselt juurdepääs kõigile oma tellimusfunktsioonidele sel ajal kehtiva perioodi järelejäänud ajaks. Tellimuse saab igal ajal tühistada, kirjutades e-posti aadressil [email protected], helistades klienditoele aadressil +44 330 818 7064 või klõpsates oma profiili all "Cancel" (Tühista). Meie tehniliste süsteemide viivituste tõttu ei ole siiski kõik andmed meile kättesaadavad. Seetõttu ei saa me 24 tunni jooksul pärast registreerimist tühistamistaotlusi menetleda. Seetõttu palume teil võtta meiega ühendust vähemalt 24 tundi pärast registreerimist.
18.2. 14-päevane täielik tagasimakse garantii hõlmab kõiki oste. Otsus hüvitada tasu ei taga kohustust hüvitada muid hilisemaid kulusid. Kõik tagasimakstud tasud tagastatakse algse tehingu puhul kasutatud makseviisiga. Iga tagasimaksetaotlus tuleb esitada klienditeeninduse kaudu

19. RAHAPESUVASTANE POLIITIKA

19.1. Olge teadlik, et Cove Flow Limited äritavad keelavad altkäemaksu, korruptiivse käitumise ja rahapesu.
19.2. Kasutaja nõustub järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, mis on seotud ärisektori või avaliku sektori altkäemaksu, rahapesu ja terrorismiga (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohalikud korruptsioonivastased seadused, Kanada välisriigi ametiisikute korruptsiooni seadus, USA välisriikide korruptsioonivastane seadus, OECD konventsioon välisriigi ametiisikute altkäemaksu vastu võitlemise kohta rahvusvahelistes äritehingutes ja Ühendkuningriigi altkäemaksuseadus). Kui kasutaja ei täida mis tahes hetkel nõudeid, jätab Cove Flow Limited endale õiguse kasutaja konto ilma etteteatamiseta sulgeda

20. MUUD TINGIMUSED

20.1. Kui käesolevate tingimuste ja konkreetse veebisaidi suhtes kohaldatavate lisatingimuste vahel esineb vastuolu, siis on need lisatingimused ülimuslikud.
20.2. Kui kasutaja ei nõustu käesolevate tingimustega, ei tohi kasutaja veebilehele juurde pääseda ega seda kasutada.
20.3. Cove Flow Limited pakub kasutajale teenuseid, mille suhtes kehtivad käesolevates tingimustes sätestatud tingimused. Iga kord, kui Kasutaja külastab/kasutab Veebilehte, kasutades selle Teenust, nõustub Kasutaja kõigi nende tingimuste ja reeglitega

Kontakt

Cove Flow Limited - Ettevõtte täielik nimi.
[email protected] - Ettevõtte ametlik e-posti aadress.
Aiwritix - Veebisaidi domeen, kus kasutate privaatsust.
2024-05-26 - Käesolevate kasutustingimuste kuupäev.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Ettevõtte juriidiline aadress.
11409414 - Ettevõtte registreerimisnumber.
+44 330 818 7064 - Ettevõtte ametlik telefoninumber.
United Kingdom - Ettevõtte asukohariik

Privaatsusavaldus

1. Sissejuhatus

Käesolev privaatsusavaldus koos meie kasutustingimustega reguleerib teie isikuandmete kogumist, töötlemist, säilitamist ja kasutamist, kui kasutate meie veebisaiti ja teenuseid. Me oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

2. Mõisted

"Kasutaja" tähendab iga isikut, kes sisestab oma isikuandmed veebisaidil ja nõustub käesolevate tingimustega, olenemata sellest, kas ta osaleb osavusmängus, tellimuslepingu prooviperioodil või saab tasuliseks liikmeks

3. Andmete kogumine

Me kogume teie poolt meile esitatud isikuandmeid, nagu teie nimi, kontaktandmed ja makseteave. Oma isikuandmete sisestamisega ja käesolevate tingimuste aktsepteerimisega annate meile selgesõnalise nõusoleku teie andmete töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel

4. Andmete kasutamine

Me kasutame teie isikuandmeid oma teenuste osutamiseks ja parandamiseks, sealhulgas teie tellimuse töötlemiseks, teie konto haldamiseks ja klienditeeninduse pakkumiseks. Kui te saate tasuliseks liikmeks, kasutame teie isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie ees

5. Suhtlemine

Olete andnud selgesõnalise nõusoleku, et me võtaksime teiega ühendust turunduslikel eesmärkidel. See võib toimuda telefonikõnede, posti või elektroonilise suhtluse kaudu. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust või järgides teatises esitatud loobumisjuhiseid

6. Andmekaitse

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu eest. Me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga ja GDPRiga

7. Andmesubjektide õigused

GDPRi kohaselt on teil õigus juurdepääsule, parandamisele, kustutamisele, isikuandmete töötlemise piiramisele ja andmete ülekantavusele. Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust

8. Andmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid koguti ja töödeldi, sealhulgas õiguslike, regulatiivsete, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks


Käesolevat privaatsusavaldust võidakse muuta. Kõik muudatused avaldatakse sellel lehel koos ajakohastatud muutmise kuupäevaga

LUE SEURAAVAT ASIAT HUOLELLISESTI, SILLÄ NE VAIKUTTAVAT KÄYTTÄJÄN LAILLISIIN OIKEUKSIIN

Viimeksi päivitetty 2024-05-26

Nämä käyttöehdot (jäljempänä "ehdot") sekä Cove Flow Limited'n (jäljempänä "Cove Flow Limited") tietosuojakäytäntö koskevat käyttäjän Cove Flow Limited'n verkkosivuston käyttöä

Näiden ehtojen osalta

(i) "Verkkosivusto" tarkoittaa Cove Flow Limited's verkkoalustaa Käyttäjän mobiililaitteille tai tietokoneille, jota voidaan käyttää selaimen kautta ilman lataamista, Cove Flow Limited -palvelun nimellä (verkkotunnuksella), eikä se liity mihinkään muuhun verkkosivustoon, yritykseen, tuotemerkkiin, organisaatioon tai vastaavalla tavalla nimettyyn yksikköön, joka muistuttaa sitä. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (jäljempänä "Palvelut")

(ii) "Virkailijat" tarkoittaa Cove Flow Limited'n virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, konsultteja, tytäryhtiöitä, tytäryhtiöitä ja edustajia

(iii) "Käyttäjä" tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröinyt tilin Cove Flow Limited'n verkkosivustolle ja käyttää yhtiön palveluja

(iv) Cove Flow Limited tarkoittaa yritystä, joka on tämän verkkosivuston omistaja. Yrityksen nimi: Cove Flow Limited, rekisteröintinumero: 11409414, päätoimipaikka: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" tarkoittaa yritystä, joka omistaa ja ylläpitää tätä verkkosivustoa. Yrityksen nimi on Cove Flow Limited, ja sen rekisteröintinumero on 11409414. Yrityksen päätoimipaikka on seuraavassa osoitteessa: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. KELPOISUUS

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat ja takaat meille

(i) että olet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha;
(ii) että sinua ei ole aiemmin suljettu tai poistettu verkkosivustolta;
(iii) että Verkkosivuston käyttösi on sovellettavien lakien ja määräysten mukaista

2. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN OSOITTEELLE Cove Flow Limited

2.1. Antamalla tietoja (jäljempänä "tiedostot") verkkosivuston kautta käyttäjä hyväksyy tiedostojensa käsittelyn Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited takaa, että kaikkia Tiedostoja käytetään ainoastaan Verkkosivuston tietojenkäsittelytarkoituksiin, eikä kolmansilla osapuolilla olisi pääsyä Käyttäjän Tiedostoihin ilman Käyttäjän lisälupaa

3. RIKKOMUKSET JA VÄÄRINKÄYTÖKSET

3.1. Cove Flow Limited ei ole vastuussa verkkosivuston kautta toimitetun aineiston oikeellisuudesta.
3.2. Cove Flow Limited ei tarkista Tiedostojen omistusoikeutta Käyttäjälle tietojenkäsittelyn erityispiirteiden perusteella

4. SIVUSTON KÄYTÖN LOPETTAMINEN, LAKKAUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN/PÄIVITTÄMINEN

4.1. Cove Flow Limited on oikeus milloin tahansa muuttaa/päivittää tai lopettaa verkkosivuston käyttö (mukaan lukien rajoittaa tai lopettaa tietyt verkkosivuston ominaisuudet) ilmoittamatta siitä käyttäjälle
4.2. Cove Flow Limited ei ole millään tavoin vastuussa verkkosivuston muutoksista tai verkkosivuston käytön keskeyttämisestä tai lopettamisesta

5. KOLMANNEN OSAPUOLEN LINKIT

5.1. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkolähteisiin. Tällaiset linkitetyt verkkosivustot eivät ole meidän valvonnassamme, emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä
5.2. Cove Flow Limited on oikeus tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa ja antaa Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille , mutta vain saatuaan Käyttäjän nimenomaisen suostumuksen sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti

6. OMISTUSOIKEUS; Cove Flow Limited:N OMISTUSOIKEUDET

6.1. Visuaalisia käyttöliittymiä, grafiikkaa, suunnittelua, koostamista, tietoja, dataa, tietokonekoodia (mukaan lukien lähdekoodi tai objektikoodi), tuotteita, ohjelmistoja, palveluita ja kaikkia muita verkkosivuston elementtejä tai tiedostoja (jäljempänä "aineisto"), jotka Cove Flow Limited tarjoaa, suojaavat kaikki asiaankuuluvat immateriaalioikeudet ja omistusoikeudet sekä sovellettavat lait
6.2. Kaikki Verkkosivuston sisältämät Aineistot ovat Cove Flow Limited tai Cove Flow Limited:n kolmannen osapuolen lisenssinantajien omaisuutta
6.3. Jos Verkkosivusto sisältää materiaaleja, käyttöliittymiä, logoja, malleja, tuotteita tai muuta sellaista, joka ei ole Cove Flow Limited:n immateriaalioikeuksia eikä Cove Flow Limited:llä ole lisenssejä niiden käyttämiseen, lisenssinantajalla on oikeus pyytää poistamaan immateriaalioikeutensa verkkosivustolta Digital Millennium Copyright Actissa(jäljempänä "DMCA") ja/tai tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY muuttamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/790 (jäljempänä "EUCD") määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.
6.4. Cove Flow Limited ei väitä olevansa muiden osapuolten tavaramerkkien, tuotemerkkien ja henkisen omaisuuden omistajia tai edustajia, ja ne jäävät alkuperäisten tekijänoikeuksien omistajien omaisuudeksi.
6.5. Käyttäjä ei saa käyttää Aineistoa, ellei Cove Flow Limited ole nimenomaisesti kirjallisesti antanut siihen lupaa.
6.6. Cove Flow Limited pidättää itsellään kaikki oikeudet Aineistoihin, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä ehdoissa

7. KIELLETYT KÄYTTÖTARKOITUKSET

7.1. Edellytyksenä sille, että Käyttäjä voi käyttää Verkkosivustoa, on, että Käyttäjä ei käytä Verkkosivustoa mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastainen tai näissä Ehdoissa kielletty. Käyttäjä ei saa käyttää Verkkosivustoa millään tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa, häiritä tai heikentää Cove Flow Limited:n palvelimia tai sovellusrajapintoja, Cove Flow Limited:n palvelimiin tai sovellusrajapintoihin liitettyjä verkkoja tai joka voi häiritä minkä tahansa muun osapuolen mahdollisuutta käyttää Verkkosivustoa ja nauttia siitä
7.2. Käyttäjä ei saa välittää verkkosivuston kautta viruksia, matoja, vikoja, troijalaisia tai muita tuhoisia esineitä
7.3. Käyttäjä ei saa ylittää tai kiertää tai yrittää ylittää tai kiertää Verkkosivuston rajoituksia, mukaan lukien API-kutsut, tai käyttää Verkkosivustoa muulla tavalla, joka rikkoo Cove Flow Limited:n dokumentaatiota tai käyttöohjeita
7.4. Käyttäjä ja/tai muut kolmannet osapuolet eivät saa yrittää saada luvatonta pääsyä mihinkään verkkosivustoihin, muihin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin, jotka ovat yhteydessä Cove Flow Limited'n palvelimiin tai Verkkosivustoon hakkeroimalla, salasanoja louhimalla tai muulla tavoin
7.5. Käyttäjä ja/tai muut kolmannet osapuolet eivät saa hankkia tai yrittää hankkia mitään aineistoa tai tietoja millään keinoin, joita ei ole tarkoituksellisesti asetettu saataville verkkosivuston kautta
7.6. Käyttäjä ja/tai muut kolmannet osapuolet eivät saa käyttää Verkkosivustoa millään tavalla, joka rikkoo sovellettavia valtion, paikallisia tai kansainvälisiä lakeja tai määräyksiä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki lait, jotka koskevat tietojen tai ohjelmistojen vientiä Euroopan unioniin, Yhdysvaltoihin tai muihin maihin tai muista maista sekä DMCA:n ja EUCD:n mukaisia immateriaalioikeuksia)

8. VASTUUVAPAUS

Käyttäjä sitoutuu olemaan vastuussa verkkosivuston käytöstä ja käyttäjä sitoutuu puolustamaan, vahingonkorvaamaan ja pitämään vahingoittumattomana Cove Flow Limited ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, konsultit, tytäryhtiöt, tytäryhtiöt ja edustajat (jäljempänä yhteisesti "toimihenkilöt") kaikilta vaatimuksilta, vastuilta, vahingonkorvauksilta, menetyksiltä ja kustannuksilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja -kulut, jotka johtuvat seuraavista syistä tai jotka millään tavoin liittyvät seuraaviin seikkoihin

(i) Käyttäjän pääsyyn verkkosivustolle, sen käyttöön tai väitettyyn käyttöön
(ii) Käyttäjän näiden ehtojen tai minkä tahansa tässä mainitun vakuutuksen, takuun tai sopimuksen tai minkä tahansa sovellettavan lain tai määräyksen rikkomiseen
(iii) Käyttäjän rikkoessa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta immateriaalioikeudet, julkisuus-, luottamuksellisuus-, omaisuus- tai yksityisyysoikeudet; tai
(iv) Käyttäjän ja kolmannen osapuolen väliset riidat tai ongelmat. Cove Flow Limited pidättää itsellään oikeuden omalla kustannuksellaan ottaa yksinomaisen puolustuksen ja valvonnan kaikissa asioissa, jotka muutoin ovat Käyttäjän korvausvelvollisuuden alaisia (ja rajoittamatta sinun korvausvelvollisuuksiasi tällaisten asioiden osalta), ja tällaisessa tapauksessa Käyttäjä suostuu tekemään yhteistyötä puolustuksessamme tällaisten vaatimusten osalta

9. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, EI TAKUITA

9.1. Käyttäjä käyttää verkkosivustoa harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan.
9.2. Cove Flow Limited ei esitä mitään väitteitä tai lupauksia verkkosivuston laadusta, tarkkuudesta tai luotettavuudesta, eikä nimenomaisesti kiellä kaikkia takuita, olivatpa ne sitten nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien implisiittiset takuut kaupallisesta kelpaavuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta
9.3. Cove Flow Limited ei tarjoa eikä tarjoa mitään fyysisiä tuotteita tai omaisuutta

10. VASTUUN RAJOITTAMINEN

10.1. Cove Flow Limited ei ole missään tapauksessa vastuussa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät Käyttäjän pääsyyn tai käyttöön tai Käyttäjän kyvyttömyyteen käyttää tai käyttää Verkkosivustoa tai Verkkosivuston materiaaleja tai sisältöä, riippumatta siitä, perustuuko se takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen (mukaan lukien huolimattomuus), lakiin tai muuhun oikeudelliseen teoriaan, riippumatta siitä, onko osoitteelle Cove Flow Limited ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta vai ei.
10.2. Cove Flow Limited, ei missään tapauksessa ole vastuussa palveluista, joita Verkkosivustolla mainostanut kolmas osapuoli tarjoaa käyttäjälle.
10.3. Kaikki riskit, jotka liittyvät Käyttäjän tietoihin, tiliin tai tileihin muissa lähteissä, jos Käyttäjä on jakanut tietonsa (käyttäjätunnus ja salasana), eivät ole osa Cove Flow Limited'n vastuuta
10.4. Käyttäjä hyväksyy vastuun verkkosivuston ja sen sisällön käytöstä

11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

11.1. Näihin ehtoihin sovelletaan United Kingdom lakia, mutta mikään näissä ehdoissa ei kuitenkaan riistä kuluttajalta suojaa, joka hänelle annetaan säännöksillä, joista ei voida poiketa sopimuksella sen maan lain nojalla, jossa kuluttajan asuinpaikka on. Siltä osin kuin oikeudenkäynti tai oikeudenkäynti on sallittu näiden ehtojen nojalla, käyttäjä ja Cove Flow Limited suostuvat alistumaan United Kingdom alueella sijaitsevien osavaltioiden tuomioistuinten henkilökohtaiseen ja yksinomaiseen toimivaltaan kaikkien tällaisten riitojen ratkaisemiseksi

12. NÄIHIN EHTOIHIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

12.1. Cove Flow Limited pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin milloin tahansa. Näiden ehtojen tarkistetut versiot julkaistaan verkkosivustolla. Ellei toisin mainita, kaikki Ehtojen muutokset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan Verkkosivustolla
12.1.1. Cove Flow Limited ei ole velvollinen ilmoittamaan Käyttäjälle näiden Ehtojen muutoksista.
12.2. Jos Käyttäjä ei hyväksy tarkistettuja Ehtoja, Käyttäjän ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino on lopettaa Verkkosivuston käyttö

13. YLEISTÄ

13.1. Nämä ehdot yhdessä tietosuojakäytännön ja muiden sopimusten kanssa, jotka on nimenomaisesti sisällytetty viittauksin näihin ehtoihin, muodostavat koko ja yksinomaisen yhteisymmärryksen ja sopimuksen Käyttäjän ja Cove Flow Limitedvälillä koskien Käyttäjän verkkosivuston käyttöä ja pääsyä verkkosivustolle.
13.2. Näiden ehtojen osioiden otsikoiden käyttö on vain tarkoituksenmukaista, eikä niillä ole vaikutusta ehtojen tulkintaan
13.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää näitä ehtoja tai Käyttäjän oikeuksia näiden ehtojen nojalla, kokonaan tai osittain, lain nojalla tai muutoin, ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme.
13.4. Cove Flow Limited on oikeus siirtää nämä ehdot milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
13.5. Minkä tahansa ehdon täyttämisen vaatimatta jättäminen ei vaikuta Cove Flow Limited:n oikeuteen vaatia sen täyttämistä milloin tahansa myöhemmin, eikä näiden ehtojen rikkomisesta tai laiminlyönnistä tai näiden ehtojen jostakin määräyksestä luopuminen merkitse luopumista myöhemmästä rikkomisesta tai laiminlyönnistä tai itse määräyksestä luopumista.
13.6. Jos jokin näiden ehtojen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, täytäntöönpanokelvoton osa annetaan voimaan mahdollisimman suuressa määrin, ja muut osat pysyvät täysin voimassa.
13.7. Käyttäjä tunnustaa, että verkkosivuston ei ole tarkoitus olla teknologisia suojatoimenpiteitä, jotka auttavat käyttäjää noudattamaan GDPR:ää ja CCPA:ta

14. VIESTINTÄ JA ILMOITUKSET

14.1. Koko viestintä Cove Flow Limited:n kanssa tapahtuu sähköisesti. Aina kun Käyttäjä lähettää meille sähköpostia tai vierailee verkkosivustollamme ja käyttää palveluitamme, Käyttäjä kommunikoi Cove Flow Limited kanssa
14.2. Käyttäjä antaa täten suostumuksensa vastaanottaa viestejä osoitteesta Cove Flow Limited.
14.3. Jos Käyttäjä tilaa uutisia Verkkosivustolta, hän saa säännöllisesti sähköpostiviestejä osoitteesta Cove Flow Limited.
14.4. Jatkamme yhteydenpitoa Käyttäjään antamalla ilmoituksia Verkkosivuston kautta tai julkaisemalla uutisia sosiaalisessa mediassamme
14.5. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että kaikki ilmoitukset, tiedonannot, sopimukset ja muut sähköisesti toimittamamme viestit täyttävät lainsäädännön vaatimukset, joiden mukaan tällaiset viestit on tehtävä kirjallisesti.
14.6. Käyttäjä suostuu vastaanottamaan kaikki Verkkosivuston kautta tulevat ilmoitukset Käyttäjän Laitteella.
14.7. Verkkosivusto ei tarjoa tukipalveluja

15. MARKKINOIDEN EHDOT

15.1. Cove Flow Limited myöntää Käyttäjälle rajoittamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, ei-jäljennettävissä olevan lisenssin käyttää Verkkosivustoa Käyttäjän omistamalla tai hallitsemalla Laitteella. Cove Flow Limited pidättää itsellään kaikki Verkkosivustoon ja Verkkosivustoon liittyvät oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle näillä Ehdoilla. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti sallita, käyttäjä ei saa: (i) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia verkkosivuston pohjalta; (ii) jakaa, siirtää, alilisensoida, liisata, lainata tai vuokrata Käyttäjän tiliä verkkosivustolla kolmannelle osapuolelle; (iii) tehdä käänteistä insinöörityötä, dekompiloida tai purkaa verkkosivustoa; tai (iv) asettaa verkkosivuston toimintoja useiden käyttäjien saataville millään tavoin

16. KÄYTTÄJÄN TILI

16.1. Käyttäjä voi rekisteröidä tilin Verkkosivustolle käyttämällä sähköpostia ja salasanaa tai valtuutusta Google-palveluiden ja/tai Facebook-palveluiden kautta
16.2. Käyttäjä on vastuussa kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat Käyttäjätilin alla
16.3. Cove Flow Limited pidättää itsellään kaikki oikeudet sulkea tilejä, muokata tai poistaa sisältöä ja peruuttaa tilauksia oman harkintansa mukaan
16.4. Cove Flow Limited on oikeus päästä käsiksi kaikkiin verkkosivustolle sijoitettuihin tietoihin, mukaan lukien Käyttäjän tilillä olevat keskustelut ja tiedot
16.5. Syöttämällä henkilötietonsa ja hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että Cove Flow Limited voi ottaa häneen yhteyttä verkkosivustolla tapahtuvaan toimintaan liittyen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tapauksiin, joissa Käyttäjä on hylännyt ostoskorinsa. Yhteydenotto voi tapahtua puhelinsoitolla, postitse tai sähköisesti Cove Flow Limited sopivaksi katsomallaan tavalla. Tällaisen viestinnän tavoitteena on auttaa Käyttäjää suorittamaan ostotapahtuma loppuun tai antaa Käyttäjän toimintaan Verkkosivustolla liittyvää tietoa
16.6. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tällaiseen viestintään milloin tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen Cove Flow Limited tai noudattamalla viestinnässä annettuja opt-out-ohjeita. Vastaanotettuaan tällaisen peruuttamisen Cove Flow Limited lopettaa kyseisen viestinnän Käyttäjän kanssa kohtuullisen ajan kuluessa
16.7. Cove Flow Limited käsittelee Käyttäjän toimittamia henkilötietoja yhtiön tietosuojakäytännön mukaisesti. Käyttäjän henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta

17. TILAUS/OSTOT

17.1. Jos Käyttäjä haluaa ostaa minkä tahansa tuotteen Verkkosivustolta ("Osto"), Käyttäjää saatetaan pyytää toimittamaan tiettyjä Ostoon liittyviä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta: kortin numero, laskutusosoite sekä kortinhaltijan etu- ja sukunimi
17.2. Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että: (i) Käyttäjällä on laillinen oikeus käyttää luottokorttia (luottokortteja) tai muita maksutapoja oston yhteydessä; ja että (ii) Käyttäjän osoitteeseen Cove Flow Limited antamat tiedot ovat oikeita, oikeita ja täydellisiä
17.3. Cove Flow Limited :lla on oikeus pyytää korttitiedot valokuvana Käyttäjän pankkikortista Käyttäjän lisävarmennusta varten
17.4. Cove Flow Limited :lla on oikeus pyytää käyttäjän henkilötietoja, kuten henkilökorttia tai passia, käyttäjän henkilökohtaista todentamista varten. Cove Flow Limited käsittelee näitä henkilötietoja yhtiön tietosuojakäytännön mukaisesti
17.5. Toimittamalla tällaiset tiedot Käyttäjä antaa meille oikeuden antaa tiedot kolmansille osapuolille ostosten suorittamisen helpottamiseksi
17.6. The Cove Flow Limited pidättää oikeuden kieltäytyä Käyttäjän tilauksesta tai peruuttaa sen milloin tahansa tietyistä syistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteen tai palvelun saatavuuteen, tuotteen tai palvelun kuvauksessa tai hinnassa oleviin virheisiin, Käyttäjän tilauksessa oleviin virheisiin tai muihin syihin
17.7. Cove Flow Limited pidättää oikeuden kieltäytyä tai peruuttaa Käyttäjän tilauksen, jos epäillään petosta tai luvatonta tai laitonta tapahtumaa.

18.PALAUTUS JA PERUUTUS

18.1. Tilauksen peruuttaminen tarkoittaa, että automaattinen uusiminen poistetaan käytöstä, mutta sinulla on edelleen pääsy kaikkiin tilauksesi ominaisuuksiin jäljellä olevan ajanjakson ajan. Tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen [email protected], soittamalla asiakaspalveluun osoitteeseen +44 330 818 7064 tai klikkaamalla "Peruuta" profiilissasi. Teknisten järjestelmiemme viiveiden vuoksi kaikki tiedot eivät kuitenkaan ole saatavilla. Siksi emme pysty käsittelemään peruutuspyyntöjä 24 tunnin kuluessa rekisteröitymisestä. Siksi pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä vähintään 24 tuntia rekisteröitymisen jälkeen.
18.2. 14 päivän täysi palautustakuu kattaa kaikki ostokset. Maksun palautuspäätös ei vakuuta velvollisuutta korvata muita myöhempiä kuluja. Kaikki palautettavat maksut palautetaan alkuperäisessä maksutapahtumassa käytetyllä maksutavalla. Palautuspyyntö on tehtävä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun

19. RAHANPESUN VASTAINEN POLITIIKKA

19.1. Ole tietoinen siitä, että Cove Flow Limited:n liiketoimintakäytännöt kieltävät lahjonnan, korruptoituneen käyttäytymisen ja rahanpesun.
19.2. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, jotka liittyvät kaupalliseen tai julkiseen sektoriin liittyviin lahjuksiin, rahanpesuun ja terrorismiin (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, paikalliset korruption vastaiset lait, Kanadan laki ulkomaalaisten virkamiesten lahjonnasta, Yhdysvaltain laki ulkomaisista lahjontakäytännöistä (Foreign Corrupt Practices Act), OECD:n yleissopimus ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjunnasta kansainvälisissä liiketoimissa ja Ison-Britannian lahjontalaki (UK Bribery Act)). Jos Käyttäjä ei milloin tahansa noudata sääntöjä, Cove Flow Limited pidättää oikeuden sulkea Käyttäjän tilin ilman ennakkoilmoitusta

20. MUUT EHDOT

20.1. Jos näiden ehtojen ja tiettyyn verkkosivustoon sovellettavien lisäehtojen välillä on ristiriita, ylimääräiset erityisehdot hallitsevat tätä ristiriitaa.
20.2. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, Käyttäjä ei saa käyttää Verkkosivustoa.
20.3. Cove Flow Limited tarjoaa Käyttäjälle palveluja, joihin sovelletaan näissä ehdoissa mainittuja ehtoja. Joka kerta, kun Käyttäjä vierailee/käyttää Verkkosivustoa käyttäen sen Palvelua, Käyttäjä hyväksyy kaikki nämä ehdot ja säännöt

Yhteystiedot

Cove Flow Limited - Yrityksen täydellinen nimi.
[email protected] - Yrityksen virallinen sähköpostiosoite.
Aiwritix - Verkkosivuston verkkotunnus, jossa käyttäjä käyttää tietosuojakäytäntöä.
2024-05-26 - Näiden ehtojen ja edellytysten päivämäärä.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Yrityksen virallinen osoite.
11409414 - Yhtiön rekisteröintinumero.
+44 330 818 7064 - Yhtiön virallinen puhelinnumero.
United Kingdom - Yhtiön asuinmaa

Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Tämä tietosuojaseloste yhdessä käyttöehtojemme kanssa sääntelee henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä, tallentamista ja käyttöä, kun käytät verkkosivustoamme ja palveluitamme. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

2. Määritelmät

"Käyttäjällä" tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka syöttävät henkilötietonsa verkkosivustolle ja hyväksyvät nämä käyttöehdot, riippumatta siitä, osallistuvatko he taitopeliin, tilauksen kokeilujaksoon vai tulevatko he maksavaksi jäseneksi

3. Tietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja, jotka annat meille, kuten nimesi, yhteystietosi ja maksutietosi. Antamalla henkilötietosi ja hyväksymällä nämä käyttöehdot annat meille nimenomaisen luvan käsitellä tietojasi tiettyihin tarkoituksiin

4. Tietojen käyttö

Käytämme henkilötietojasi tarjotaksemme ja parantaaksemme palveluitamme, mukaan lukien tilauksesi käsittely, tilisi hallinta ja asiakaspalvelun tarjoaminen. Jos sinusta tulee maksullinen jäsen, käytämme henkilötietojasi täyttämään sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan

5. Viestintä

Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi siihen, että voimme ottaa sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksiin. Tämä voi tapahtua puhelinsoiton, postin tai sähköisen viestinnän kautta. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä tai noudattamalla viestinnässä annettuja opt-out-ohjeita

6. Tietosuoja

Ylläpidämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytäntömme ja GDPR:n mukaisesti

7. Rekisteröityjen oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, oikaista ja poistaa ne, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä

8. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne kerättiin ja käsiteltiin, mukaan lukien oikeudellisten, sääntelyyn liittyvien, kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttäminen


Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa. Kaikki muutokset julkaistaan tällä sivulla päivitetyn päivityspäivämäärän kera

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT CAR IL AFFECTE LES DROITS LÉGAUX DE L'UTILISATEUR

Dernière mise à jour 2024-05-26

Les présentes conditions générales (ci-après dénommées "conditions"), ainsi que la politique de confidentialité de Cove Flow Limited(ci-après dénommée "Cove Flow Limited"), régissent l'utilisation du site web de Cove Flow Limitedpar l'utilisateur

Aux fins des présentes conditions

(i) "Site web" désigne Cove Flow Limitedune plateforme web pour les appareils mobiles ou les ordinateurs de l'utilisateur qui peut être utilisée par le biais d'un navigateur sans téléchargement, sous le nom (domaine) de Cove Flow Limited Service, et qui n'est pas affiliée à d'autres sites web, sociétés, marques, organisations ou entités de nom similaire lui ressemblant. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(ci-après, les "services")

(ii) "Dirigeants" : les dirigeants, administrateurs, employés, consultants, affiliés, filiales et agents de Cove Flow Limited

(iii) "Utilisateur" : toute personne ayant ouvert un compte sur le site Cove Flow Limitedet utilisant les services de la société

(iv) Cove Flow Limited désigne la société propriétaire de ce site web. Le nom de la société : Cove Flow Limited, numéro d'immatriculation : 11409414, avec son principal lieu d'activité : Office A, Inc Building IP33 3DE , Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" désigne la société qui possède et exploite ce site web. Le nom de la société est Cove Flow Limited, avec un numéro d'enregistrement de 11409414. Le lieu principal d'activité est à l'adresse suivante : Office A, Inc Building IP33 3DE , Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ÉLIGIBILITÉ

En acceptant les présentes conditions, vous nous déclarez et nous garantissez

(i) que vous avez au moins dix-huit (18) ans ;
(ii) que vous n'avez jamais été suspendu ou retiré du site web ;
(iii) que votre utilisation du site web est conforme aux lois et réglementations applicables

2. LICENCE ACCORDÉE À Cove Flow Limited

2.1. En fournissant des informations (ci-après dénommées "fichiers") par l'intermédiaire du site web, l'utilisateur approuve le traitement de ses fichiers par Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garantit que tous les fichiers seront utilisés uniquement à des fins de traitement des données par le site web, et qu'aucun tiers n'aura accès aux fichiers de l'utilisateur sans l'autorisation préalable de ce dernier

3. INFRACTION ET ABUS

3.1. Cove Flow Limited n'est pas responsable de l'exactitude du matériel fourni par le biais du site web.
3.2. Cove Flow Limited ne vérifie pas la propriété des fichiers de l'utilisateur en fonction des particularités du traitement des données

4. CESSATION D'UTILISATION, INTERRUPTION ET MODIFICATION/AMÉLIORATION DU SITE WEB

4.1. Cove Flow Limited a le droit de modifier/améliorer ou d'interrompre le site Web à tout moment (y compris, sans s'y limiter, en limitant ou en interrompant certaines fonctionnalités du site Web) sans en avertir l'utilisateur
4.2. Cove Flow Limited décline toute responsabilité en cas de modification du site web ou de suspension ou d'interruption de votre accès au site web ou de votre utilisation de celui-ci

5. LIENS DE TIERS

5.1. Le site web peut contenir des liens vers des sources web tierces. Ces sites ne sont pas sous notre contrôle et nous ne sommes pas responsables de leur contenu
5.2. Cove Flow Limited a le droit de coopérer avec des tiers et de fournir les informations personnelles de l'utilisateur à des tiers, mais uniquement après avoir obtenu le consentement explicite de l'utilisateur conformément aux lois applicables en matière de protection des données

6. PROPRIÉTÉ ; DROITS DE PROPRIÉTÉ DE Cove Flow Limited

6.1. Les interfaces visuelles, les graphiques, la conception, la compilation, les informations, les données, le code informatique (y compris le code source ou le code objet), les produits, les logiciels, les services et tous les autres éléments ou fichiers du site web (ci-après dénommés "le matériel") fournis par Cove Flow Limited sont protégés par l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et des droits de propriété pertinents et par les lois applicables
6.2. Tous les matériaux contenus sur le site Web sont la propriété de Cove Flow Limited ou des tiers concédants de licence de Cove Flow Limited
6.3. Si le site web contient du matériel, des interfaces, des logos, des dessins, des produits ou autre chose qui n'est pas la propriété intellectuelle de Cove Flow Limited et que Cove Flow Limited n'a pas de licence pour l'utiliser, le donneur de licence a le droit de l'utiliser, le donneur de licence a le droit de demander la suppression de sa propriété intellectuelle du site web conformément aux procédures définies dans le Digital Millennium Copyright Act(ci-après dénommé "DMCA") et/ou dans la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE (ci-après dénommée "l'EUCD").
6.4. Cove Flow Limited ne prétend pas être le propriétaire ou le représentant des marques déposées, des marques et des propriétés intellectuelles d'autres parties et reste la propriété des détenteurs originaux des droits d'auteur.
6.5. Sauf autorisation écrite expresse de Cove Flow Limited, l'utilisateur ne peut pas utiliser le matériel.
6.6. Cove Flow Limited se réserve tous les droits sur le matériel qui ne sont pas expressément accordés dans les présentes conditions

7. UTILISATIONS INTERDITES

7.1. L'utilisation du site Web par l'utilisateur est conditionnée par le fait que l'utilisateur n'utilisera pas le site Web à des fins illégales ou interdites par les présentes conditions. L'utilisateur ne doit pas utiliser le site Web d'une manière susceptible d'endommager, de désactiver, de surcharger, de perturber ou d'altérer les serveurs ou les API de Cove Flow Limited, les réseaux connectés aux serveurs ou API de Cove Flow Limited, ou d'interférer avec l'utilisation et la jouissance du site Web par d'autres parties
7.2. L'utilisateur ne doit pas transmettre de virus, de vers, de défauts, de chevaux de Troie ou d'autres éléments de nature destructrice en utilisant le site web
7.3. L'utilisateur ne doit pas dépasser ou contourner, ou tenter de dépasser ou de contourner, les limitations du site web, y compris les appels API, ou utiliser le site web d'une manière qui viole la documentation ou les manuels d'utilisation de Cove Flow Limited
7.4. L'utilisateur et/ou tout autre tiers ne doit pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à des sites web, à d'autres comptes, à des systèmes informatiques ou à des réseaux connectés à l'un des serveurs de Cove Flow Limitedou au site web par le biais d'un piratage, d'une extraction de mot de passe ou de tout autre moyen
7.5. L'utilisateur et/ou tout autre tiers ne peut obtenir ou tenter d'obtenir des documents ou des informations par des moyens qui ne sont pas intentionnellement mis à disposition par le biais du site web
7.6. L'utilisateur et/ou tout autre tiers ne peut utiliser le site web d'une manière qui enfreindrait une loi ou un règlement national, local ou international applicable (y compris, sans s'y limiter, toute loi concernant l'exportation de données ou de logiciels vers et depuis l'Union européenne, les États-Unis ou d'autres pays et les droits de propriété intellectuelle conformément à la DMCA et à l'EUCD)

8. INDEMNITÉ

L'utilisateur accepte d'être responsable de l'utilisation du site web et accepte de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité Cove Flow Limited et ses dirigeants, administrateurs, employés, consultants, affiliés, filiales et agents (ci-après dénommés collectivement "les responsables") en cas de réclamations, responsabilités, dommages, pertes et dépenses, y compris les frais et honoraires raisonnables d'avocat, découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à

(i) l'accès, l'utilisation ou l'utilisation présumée du site web par l'utilisateur
(ii) la violation par l'utilisateur des présentes conditions ou de toute déclaration, garantie ou accord mentionné dans les présentes, ou de toute loi ou réglementation applicable
(iii) la violation par l'utilisateur des droits d'un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, tout droit de propriété intellectuelle, de publicité, de confidentialité, de propriété ou de protection de la vie privée ; ou
(iv) tout litige ou problème entre l'utilisateur et un tiers. Cove Flow Limited se réserve le droit, à ses propres frais, d'assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute question faisant l'objet d'une indemnisation par l'utilisateur (et sans limiter vos obligations d'indemnisation concernant cette question), et dans ce cas, l'utilisateur accepte de coopérer avec nous pour la défense de cette réclamation

9. CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ, ABSENCE DE GARANTIES

9.1. L'utilisateur utilise le site Web à sa discrétion et à ses risques.
9.2. Cove Flow Limited ne fait aucune déclaration ou promesse concernant la qualité, l'exactitude ou la fiabilité du site web et rejette expressément toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et d'absence de contrefaçon
9.3. Cove Flow Limited n'offre et ne fournit aucun produit ou bien physique

10. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

10.1. En aucun cas, Cove Flow Limited ne sera tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou punitifs découlant de l'accès ou de l'utilisation par l'utilisateur, ou de l'incapacité de l'utilisateur à accéder ou à utiliser le site web ou tout matériel ou contenu du site web, que ce soit sur la base d'une garantie, d'un contrat, d'un délit (y compris la négligence), d'une loi ou de toute autre théorie juridique, que Cove Flow Limited ait été informé ou non de la possibilité de tels dommages.
10.2. Cove Flow Limited n'est en aucun cas responsable des services fournis à l'utilisateur par le tiers qui a placé une annonce sur le site web.
10.3. Tous les risques liés aux informations de l'Utilisateur, à son compte ou à ses comptes sur d'autres sources si l'Utilisateur a partagé ses données (login et mot de passe) ne font pas partie de la responsabilité de Cove Flow Limited
10.4. L'utilisateur accepte la responsabilité de l'utilisation du site web et de son contenu

11. LOI APPLICABLE

11.1. les présentes conditions sont régies par les lois de United Kingdom; toutefois, aucune disposition des présentes conditions ne prive le consommateur de la protection qui lui est accordée par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Dans la mesure où une action en justice ou une procédure judiciaire est autorisée en vertu des présentes, l'utilisateur et Cove Flow Limited acceptent de se soumettre à la compétence personnelle et exclusive des tribunaux d'État situés sur le territoire de United Kingdom pour régler tous ces litiges

12. MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS

12.1. Cove Flow Limited se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Les versions révisées de ces conditions seront publiées sur le site web. Sauf indication contraire, toute modification des conditions entrera en vigueur le jour où elle sera publiée sur le site web
12.1.1. Cove Flow Limited n'est pas tenu d'informer l'utilisateur des modifications apportées aux présentes conditions.
12.2. Si l'utilisateur n'est pas d'accord avec les conditions révisées, son seul et unique recours sera de cesser d'utiliser le site web

13. GÉNÉRALITÉS

13.1. Les présentes conditions, ainsi que la politique de confidentialité et tout autre accord expressément incorporé par référence aux présentes, constituent l'intégralité et l'exclusivité de l'entente et de l'accord entre l'utilisateur et Cove Flow Limiteden ce qui concerne l'utilisation et l'accès au site web par l'utilisateur.
13.2. L'utilisation de titres de section dans les présentes conditions n'est faite que pour des raisons de commodité et n'aura aucune incidence sur l'interprétation des dispositions
13.3. L'utilisateur n'a pas le droit de céder ou de transférer ces conditions ou les droits de l'utilisateur en vertu des présentes, en tout ou en partie, par application de la loi ou autrement, sans notre consentement écrit préalable.
13.4. Cove Flow Limited a le droit de céder les présentes conditions à tout moment et sans préavis.
13.5. Le fait de ne pas exiger l'exécution d'une disposition n'affecte pas le droit de Cove Flow Limitedd'exiger l'exécution à tout moment par la suite, et la renonciation à une violation ou à un manquement aux présentes conditions ou à toute disposition des présentes conditions ne constitue pas une renonciation à toute violation ou à tout manquement ultérieur, ni une renonciation à la disposition elle-même.
13.6. Si une partie des présentes conditions est jugée invalide ou inapplicable, la partie inapplicable sera appliquée dans toute la mesure du possible et les autres parties resteront pleinement en vigueur.
13.7. L'utilisateur reconnaît que le site web n'est pas destiné à être une mesure de protection technologique qui l'aidera à se conformer au GDPR et au CCPA

14. COMMUNICATION ET NOTIFICATIONS

14.1. L'ensemble de la communication avec Cove Flow Limited est électronique. Chaque fois que l'utilisateur nous envoie un courrier électronique ou qu'il visite notre site web et utilise nos services, il communique avec Cove Flow Limited
14.2. L'utilisateur consent par la présente à recevoir des communications de la part de Cove Flow Limited.
14.3. Si l'utilisateur s'abonne aux nouvelles sur le site web, il recevra régulièrement des courriels de Cove Flow Limited.
14.4. Nous continuerons à communiquer avec l'utilisateur en lui envoyant des notifications sur le site web ou en publiant des nouvelles sur nos médias sociaux
14.5. L'utilisateur accepte également que tous les avis, divulgations, accords et autres communications que nous fournissons par voie électronique respectent les exigences légales selon lesquelles ces communications doivent être faites par écrit.
14.6. L'utilisateur accepte de recevoir toutes les notifications via le site web sur son appareil.
14.7. Le site web ne fournit aucun service d'assistance

15. CONDITIONS D'UTILISATION DES MARCHÉS

15.1. Cove Flow Limited accorde à l'Utilisateur une licence limitée, non exclusive, non transférable et ne pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour l'utilisation du Site web sur l'appareil que l'Utilisateur possède ou contrôle. Cove Flow Limited se réserve tous les droits sur le Site web qui ne vous sont pas expressément accordés en vertu des présentes Conditions. Sauf autorisation expresse dans les présentes conditions, vous ne pouvez pas : (i) copier, modifier ou créer des œuvres dérivées basées sur le site web ; (ii) distribuer, transférer, concéder en sous-licence, louer ou prêter le compte de l'utilisateur sur le site web à un tiers ; (iii) faire de l'ingénierie inverse, décompiler ou désassembler le site web ; ou (iv) mettre la fonctionnalité du site web à la disposition de plusieurs utilisateurs, par quelque moyen que ce soit

16. LE COMPTE DE L'UTILISATEUR

16.1. L'utilisateur peut créer un compte sur le site web à l'aide de son adresse électronique et de son mot de passe ou d'une autorisation via les services Google et/ou les services Facebook
16.2. L'utilisateur est responsable de toutes les activités qui se déroulent sous son compte
16.3. Cove Flow Limited se réserve le droit de clôturer les comptes, d'éditer ou de supprimer le contenu et d'annuler les commandes à sa seule discrétion
16.4. Cove Flow Limited a le droit d'accéder à toute information placée sur le site Web, y compris toute conversation et données dans le compte de l'utilisateur
16.5. En saisissant ses données personnelles et en acceptant les présentes conditions générales, l'utilisateur donne son accord explicite pour que Cove Flow Limited le contacte au sujet de ses activités sur le site Web, y compris, mais sans s'y limiter, dans les cas où l'utilisateur a abandonné son panier. Le contact peut se faire par téléphone, par courrier ou par communication électronique, selon ce que Cove Flow Limited juge approprié. L'objectif de cette communication sera d'aider l'utilisateur à finaliser sa transaction ou de lui fournir des informations pertinentes en rapport avec son activité sur le site web
16.6. L'utilisateur a le droit de retirer son consentement à de telles communications à tout moment en contactant Cove Flow Limited ou en suivant les instructions d'exclusion fournies dans la communication. Dès réception d'un tel retrait, Cove Flow Limited cessera la communication spécifiée avec l'utilisateur dans un délai raisonnable
16.7. Cove Flow Limited traitera toutes les données personnelles fournies par l'utilisateur conformément à la politique de confidentialité de la société. Les données personnelles de l'utilisateur ne seront pas utilisées à d'autres fins sans le consentement explicite de l'utilisateur

17. ABONNEMENT/ACHATS

17.1. Si l'utilisateur souhaite acheter un article sur le site web ("achat"), il peut lui être demandé de fournir certaines informations relatives à l'achat, notamment : le numéro de la carte, l'adresse de facturation, le nom et le prénom du titulaire de la carte
17.2. L'utilisateur déclare et garantit que (i) l'utilisateur a le droit légal d'utiliser toute(s) carte(s) de crédit ou tout autre moyen de paiement en rapport avec un achat ; et que (ii) les informations fournies par l'utilisateur à Cove Flow Limited sont vraies, correctes et complètes
17.3. Le site Cove Flow Limited a le droit de demander les informations relatives à la carte sous la forme d'une photo de la carte bancaire de l'utilisateur pour une vérification supplémentaire de l'utilisateur
17.4. Le site Cove Flow Limited a le droit de demander des informations personnelles telles qu'une carte d'identité ou un passeport de l'utilisateur pour la vérification personnelle de l'utilisateur. Le site Cove Flow Limited traitera ces données personnelles conformément à la politique de confidentialité de la société
17.5. En soumettant ces informations, l'utilisateur nous accorde le droit de les fournir à des tiers afin de faciliter la réalisation des achats
17.6. Le site Cove Flow Limited se réserve le droit de refuser ou d'annuler la commande de l'utilisateur à tout moment pour certaines raisons, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité du produit ou du service, des erreurs dans la description ou le prix du produit ou du service, des erreurs dans la commande de l'utilisateur ou d'autres raisons
17.7. Le site Cove Flow Limited se réserve le droit de refuser ou d'annuler la commande de l'Utilisateur en cas de suspicion de fraude ou de transaction non autorisée ou illégale

18.REMBOURSEMENT ET ANNULATION

18.1. l'annulation de votre abonnement signifie que le renouvellement automatique sera désactivé, mais que vous aurez toujours accès à toutes les fonctionnalités de votre abonnement pour la durée restante de la période en cours. L'abonnement peut être annulé à tout moment en envoyant un courriel au service d'assistance à l'adresse [email protected], en appelant le service d'assistance à l'adresse +44 330 818 7064, ou en cliquant sur "Annuler" dans votre profil. Toutefois, en raison de retards dans nos systèmes techniques, nous ne disposons pas de toutes les données. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de traiter les demandes d'annulation dans les 24 heures suivant l'inscription. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous contacter au moins 24 heures après votre inscription.
18.2) Une garantie de remboursement intégral de 14 jours couvre tous les achats. La décision de rembourser un frais ne garantit pas l'obligation de rembourser d'autres frais ultérieurs. Toute somme remboursée le sera par le moyen de paiement utilisé lors de la transaction initiale. Toute demande de remboursement doit être faite en contactant le service clientèle

19. POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

19.1. Sachez que les pratiques commerciales de Cove Flow Limited interdisent les pots-de-vin, la corruption et le blanchiment d'argent.
19.2. L'utilisateur s'engage à respecter toutes les lois applicables en matière de corruption dans le secteur commercial ou public, de blanchiment d'argent et de terrorisme (y compris, mais sans s'y limiter, les lois locales de lutte contre la corruption, la loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers, la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger, la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et la loi britannique sur la corruption). Si, à tout moment, l'utilisateur ne se conforme pas à ces règles, Cove Flow Limited se réserve le droit de résilier le compte de l'utilisateur sans préavis

20. AUTRES CONDITIONS

20.1. En cas de conflit entre les présentes conditions et des conditions supplémentaires applicables à un site Web donné, les conditions spéciales supplémentaires prévaudront sur ce conflit.
20.2. Si l'utilisateur n'accepte pas ces conditions, il ne doit pas accéder au site web ni l'utiliser.
20.3. Cove Flow Limited fournit des services à l'utilisateur, qui sont soumis aux conditions énoncées dans les présentes conditions. Chaque fois que l'utilisateur visite/utilise le site web en utilisant son service, il accepte toutes ces conditions et règles

Contact

Cove Flow Limited - Nom complet de l'entreprise.
[email protected] - Courriel officiel de l'entreprise.
Aiwritix - Domaine du site web où vous utilisez la politique de confidentialité.
2024-05-26 - Date des présentes conditions générales.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Adresse légale de l'entreprise.
11409414 - Numéro d'enregistrement de la société.
+44 330 818 7064 - Numéro de téléphone officiel de l'entreprise.
United Kingdom - Pays de résidence de l'entreprise

Déclaration de confidentialité

1. Introduction

La présente déclaration de confidentialité, ainsi que nos conditions générales, régissent la collecte, le traitement, le stockage et l'utilisation de vos données personnelles lorsque vous utilisez notre site web et nos services. Nous nous engageons à protéger votre vie privée conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD)

2. Définitions

le terme "utilisateur" désigne toute personne qui saisit ses données personnelles sur le site web et accepte les présentes conditions générales, qu'elle participe à un jeu d'adresse, à une période d'essai d'un abonnement ou qu'elle devienne un membre payant

3. Collecte de données

Nous recueillons les données personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, vos coordonnées et vos informations de paiement. En saisissant vos données personnelles et en acceptant les présentes conditions générales, vous nous donnez votre consentement explicite pour traiter vos données à des fins spécifiques

4. Utilisation des données

Nous utilisons vos données personnelles pour fournir et améliorer nos services, y compris le traitement de votre abonnement, la gestion de votre compte et le service à la clientèle. Si vous devenez un membre payant, nous utilisons vos données personnelles pour remplir nos obligations contractuelles à votre égard

5. Communication

Vous avez explicitement consenti à ce que nous vous contactions à des fins de marketing. Il peut s'agir d'appels téléphoniques, de courriers ou de communications électroniques. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en nous contactant ou en suivant les instructions d'exclusion fournies dans la communication

6. Protection des données

Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé, de manière accidentelle ou illégale. Nous traiterons vos données personnelles conformément à notre politique de confidentialité et au GDPR

7. Droits des personnes concernées

En vertu du GDPR, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement de vos données personnelles et de portabilité des données. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous contacter

8. Conservation des données

Nous ne conserverons vos données personnelles qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées et traitées, y compris pour satisfaire aux exigences légales, réglementaires, comptables ou de reporting


La présente déclaration de confidentialité est susceptible d'être modifiée. Toute modification sera publiée sur cette page avec une date de révision mise à jour

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT, MIVEL AZOK A FELHASZNÁLÓ TÖRVÉNYES JOGAIT ÉRINTIK

Utolsó frissítés 2024-05-26

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Feltételek"), valamint a Cove Flow Limited's (a továbbiakban: "Cove Flow Limited") Adatvédelmi Szabályzata szabályozza a Felhasználó által a Cove Flow Limited's Weboldal használatát

A jelen Feltételek

(i) "Weboldal": Cove Flow Limited's a Felhasználó mobilkészülékei vagy számítógépei számára a Cove Flow Limited szolgáltatás neve (domainje) alatt böngészőn keresztül letöltés nélkül használható webes platform, amely nem kapcsolódik semmilyen más weboldalhoz, céghez, márkához, szervezethez vagy hasonló nevű, ahhoz hasonlóan megnevezett szervezethez. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (a továbbiakban - a "Szolgáltatások")

(ii) "Tisztviselők": a Cove Flow Limited'tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói, kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai és ügynökei

(iii) "Felhasználó": minden olyan személy, aki regisztrált egy fiókot a Cove Flow Limited'Weboldalon és használja a Társaság Szolgáltatásait

(iv) " Cove Flow Limited " azt a vállalatot jelenti, amely a Weboldal tulajdonosa. A vállalat neve: Cove Flow Limited, cégjegyzékszáma: 11409414, székhelye: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" a jelen Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője. A társaság neve: Cove Flow Limited, bejegyzett száma: 11409414. A társaság székhelye a következő címen található: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. FELHATALMAZOTTSÁG

A jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és garantálja számunkra

(i) hogy az Ön életkora legalább tizennyolc (18) év;
(ii) hogy Önt korábban nem függesztették fel vagy távolították el a Weboldalról;
(iii) hogy a Weboldal használata megfelel a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak

2. LICENCNYÚJTÁS A Cove Flow LimitedSZÁMÁRA

2.1. Azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül információkat (a továbbiakban: "Fájlok") szolgáltat, hozzájárul ahhoz, hogy a Cove Flow Limited feldolgozza a Fájljait.
2.2. A Cove Flow Limited garantálja, hogy minden Fájlt kizárólag adatfeldolgozási célokra használ fel a Weboldal, és harmadik fél a Felhasználó további engedélye nélkül nem férhet hozzá a Felhasználó Fájljaihoz

3. JOGSÉRTÉS ÉS VISSZAÉLÉS

3.1. A Cove Flow Limited nem felel a Weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott anyagok pontosságáért.
3.2. A Cove Flow Limited az adatfeldolgozás sajátosságai alapján nem ellenőrzi a Fájlokat a Felhasználó tulajdonjogára vonatkozóan

4. A HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE, A WEBOLDAL MEGSZÜNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA/FRISSÍTÉSE

4.1. A Cove Flow Limited jogosult a Weboldalt bármikor módosítani/frissíteni vagy megszüntetni (ideértve többek között a Weboldal egyes funkcióinak korlátozását vagy megszüntetését) a Felhasználó értesítése nélkül
4.2. A Cove Flow Limited nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal bármilyen módosítása, illetve a Weboldalhoz való hozzáférés vagy a Weboldal használatának felfüggesztése vagy megszüntetése miatt

5. HARMADIK FÉL LINKJEI

5.1. A Weboldal tartalmazhat harmadik fél webes forrásaira mutató linkeket. Az ilyen hivatkozott weboldalak nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért
5.2. A Cove Flow Limited jogosult harmadik felekkel együttműködni és a Felhasználó személyes adatait harmadik feleknek átadni , de csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulását követően, az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban

6. TULAJDONJOG; A Cove Flow LimitedTULAJDONJOGAI

6.1. A Cove Flow Limited által biztosított vizuális felületek, grafikák, design, összeállítás, információk, adatok, számítógépes kódok (beleértve a forráskódot vagy tárgykódot), termékek, szoftverek, szolgáltatások és a Weboldal minden egyéb eleme vagy fájlja (a továbbiakban: "az anyagok") a vonatkozó szellemi tulajdonjogok és tulajdonosi jogok, valamint az alkalmazandó jogszabályok védelme alatt állnak
6.2. A Weboldalon található valamennyi Anyag a Cove Flow Limited vagy a Cove Flow Limitedharmadik fél licencadóinak tulajdonát képezi
6.3. Ha a Weboldal olyan anyagokat, felületeket, logókat, formaterveket, termékeket vagy bármi mást tartalmaz, amelyek nem a Cove Flow Limited szellemi tulajdonát képezik, és a Cove Flow Limited nem rendelkezik engedélyekkel azok használatára, a licencadónak joga van kérni szellemi tulajdonának törlését a Weboldalról a Digital Millennium Copyright Act(a továbbiakban: "DMCA") és/vagy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról és a 96/9/EK irányelvek módosításáról (a továbbiakban: "EUCD") által meghatározott eljárások szerint.
6.4. A Cove Flow Limited nem igényli, hogy más oldalak védjegyeinek, márkáinak és szellemi tulajdonainak tulajdonosa vagy képviselője legyen, és azok továbbra is az eredeti szerzői jogtulajdonosok tulajdonában maradnak.
6.5. A Cove Flow Limited kifejezett írásbeli engedélyének hiányában a Felhasználó nem használhatja fel az Anyagokat.
6.6. A Cove Flow Limited fenntart minden, a jelen Feltételekben kifejezetten nem biztosított jogot az Anyagokra vonatkozóan

7. TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

7.1. A Weboldal Felhasználó általi használatának feltételeként a Felhasználó nem használja a Weboldalt semmilyen olyan célra, amely jogellenes vagy a jelen Feltételek által tiltott. A Felhasználó nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti, megzavarhatja vagy károsíthatja a Cove Flow Limitedszervereit vagy API-it, a Cove Flow Limitedszervereihez vagy API-ihoz kapcsolódó hálózatokat, vagy amely zavarhatja bármely más félnek a Weboldal használatát és élvezetét
7.2. A Felhasználó nem továbbíthat vírusokat, férgeket, hibákat, trójai falovakat vagy bármilyen romboló jellegű elemet a Weboldalon keresztül
7.3. A Felhasználó nem lépheti túl vagy kerülheti meg, illetve nem próbálhatja meg túllépni vagy megkerülni a Weboldalon található korlátozásokat, beleértve az API-hívásokat, illetve nem használhatja a Weboldalt más módon, amely sérti a Cove Flow Limiteddokumentációját vagy felhasználói kézikönyveit
7.4. A Felhasználó és/vagy bármely más harmadik fél nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni bármely weboldalhoz, más fiókhoz, számítógépes rendszerhez vagy hálózathoz, amely a Cove Flow Limitedszervereihez vagy a Weboldalhoz kapcsolódik, hackelés, jelszó bányászat vagy bármely más módon
7.5. A Felhasználó és/vagy bármely más harmadik fél nem szerezhet meg, illetve nem kísérelhet meg megszerezni semmilyen anyagot vagy információt olyan módon, amelyet a Weboldalon keresztül szándékosan nem tettek elérhetővé
7.6. A Felhasználó és/vagy bármely más harmadik fél nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely sérti az alkalmazandó állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat (beleértve, de nem kizárólagosan az adatok vagy szoftverek Európai Unióba, az USA-ba vagy más országokba történő, illetve onnan történő exportjára, valamint a DMCA és az EUCD szerinti szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvényeket)

8. SZABADSÁG

A Felhasználó vállalja, hogy felelősséget vállal a Weboldal használatáért, és a Felhasználó vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanítja a Cove Flow Limited -t és annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, tanácsadóit, kapcsolt vállalkozásait, leányvállalatait és ügynökeit (a továbbiakban együttesen "a Tisztviselők") minden olyan követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek a következőkből erednek vagy bármilyen módon kapcsolódnak a következőkhöz

(i) a Felhasználónak a Weboldalhoz való hozzáférése, annak használata vagy állítólagos használata
(ii) a Felhasználó által a jelen Feltételek vagy az itt hivatkozott bármely nyilatkozat, garancia vagy megállapodás, illetve bármely alkalmazandó törvény vagy szabályozás megsértése
(iii) a Felhasználó harmadik fél bármely jogának megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogot, a nyilvánossághoz való jogot, a titoktartási, tulajdonjogot vagy a magánélethez való jogot; vagy
(iv) a Felhasználó és bármely harmadik fél közötti viták vagy problémák. Cove Flow Limited fenntartja a jogot, hogy saját költségünkre átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely egyébként a Felhasználó kártérítésének tárgyát képezi (és az Ön kártérítési kötelezettségeinek korlátozása nélkül az ilyen ügyben), és ilyen esetben a Felhasználó beleegyezik, hogy együttműködik az ilyen követelés védelmében

9. KIZÁRÓ NYILATKOZATOK, SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

9.1. A Felhasználó saját belátása és kockázata szerint használja a Weboldalt.
9.2. A Cove Flow Limited nem állít vagy ígér semmit a Weboldal minőségével, pontosságával vagy megbízhatóságával kapcsolatban, és kifejezetten kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat
9.3. A Cove Flow Limited nem kínál és nem biztosít semmilyen fizikai terméket vagy tulajdont

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

10.1. A Cove Flow Limited semmilyen esetben nem felel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, amely a Felhasználónak a Weboldalhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából, illetve a Felhasználónak a Weboldalhoz vagy a Weboldalon található bármely anyaghoz vagy tartalomhoz való hozzáférési vagy használati képtelenségéből ered, függetlenül attól, hogy az garancia, szerződés, jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot), törvény vagy bármely más jogi elmélet alapján történt, függetlenül attól, hogy a Cove Flow Limited -t tájékoztatták-e az ilyen kár lehetőségéről vagy sem.
10.2. Cove Flow Limited, semmilyen esetben nem felelős azokért a szolgáltatásokért, amelyeket a Weboldalon hirdetést elhelyező harmadik fél nyújt a Felhasználónak.
10.3. Minden kockázat, amely a Felhasználó információival, fiókjával vagy más forrásokon lévő fiókjaival kapcsolatos, ha a Felhasználó megosztotta adatait (bejelentkezési adatait és jelszavát), nem tartozik a Cove Flow Limited'felelősségébe
10.4. A Felhasználó vállalja a felelősséget a Weboldal és a Weboldal tartalmának használatáért

11. ALKALMAZÓ JOG

11.1. A jelen Feltételekre a United Kingdom törvényei az irányadók, azonban a jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem fosztja meg a fogyasztót attól a védelemtől, amelyet a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga alapján olyan rendelkezések nyújtanak számára, amelyektől megállapodással nem lehet eltérni. Amennyiben a jelen szerződés alapján bármilyen peres vagy bírósági eljárás megengedett, a Felhasználó és a Cove Flow Limited beleegyezik, hogy minden ilyen jogvita eldöntésére aláveti magát a United Kingdom területén található állami bíróságok személyes és kizárólagos joghatóságának

12. A JELEN FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

12.1. A Cove Flow Limited fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Feltételeket. A jelen Feltételek módosított változatait a Weboldalon közzétesszük. Eltérő rendelkezés hiányában a Feltételek módosításai a Weboldalra való felkerülésük napján lépnek hatályba
12.1.1. A Cove Flow Limited nem köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen Feltételek változásairól.
12.2. Ha a Felhasználó nem ért egyet a módosított Feltételekkel, a Felhasználó egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Weboldal használatának megszüntetése

13. ÁLTALÁNOS

13.1. A jelen Feltételek, az Adatvédelmi irányelvekkel és bármely más, kifejezetten hivatkozással beépített megállapodással együtt a teljes és kizárólagos megállapodást képezik a Felhasználó és a Cove Flow Limitedközött a Weboldal Felhasználó általi használatára és a Weboldalhoz való hozzáférésre vonatkozóan.
13.2. A szakaszcímek használata a jelen Feltételekben csak a könnyebbség kedvéért történik, és semmilyen hatással nincs a rendelkezések értelmezésére
13.3. A Felhasználónak nincs joga a jelen Feltételeket vagy a Felhasználó ebből eredő jogait részben vagy egészben, a törvény erejénél fogva vagy más módon, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül átruházni vagy átruházni.
13.4. A Cove Flow Limited jogosult a jelen Feltételeket bármikor, értesítés nélkül átruházni.
13.5. Bármely rendelkezés teljesítésének elmulasztása nem érinti a Cove Flow Limitedazon jogát, hogy ezt követően bármikor megkövetelje a teljesítést, és a jelen Feltételek vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megszegéséről vagy mulasztásáról való lemondás nem jelenti a későbbi megszegésekről vagy mulasztásokról való lemondást, illetve magáról a rendelkezésről való lemondást.
13.6. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a végrehajthatatlan rész a lehető legnagyobb mértékben hatályban marad, a többi rész pedig teljes mértékben hatályban marad.
13.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal nem célja olyan technológiai védelmi intézkedések, amelyek segítik a Felhasználót a GDPR és a CCPA betartásában

14. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRTESÍTÉSEK

14.1. A Cove Flow Limited címmel folytatott teljes kommunikáció elektronikus úton történik. Minden alkalommal, amikor a Felhasználó e-mailt küld nekünk, vagy meglátogatja a Weboldalunkat és használja a Szolgáltatásainkat, a Felhasználó a Cove Flow Limited címmel kommunikál
14.2. A Felhasználó ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Cove Flow Limited kommunikációs üzeneteket kapjon.
14.3. Ha a Felhasználó feliratkozik a Weboldalon található hírekre, rendszeres e-maileket fog kapni a Cove Flow Limited.
14.4. Továbbra is kommunikálunk a Felhasználóval a Weboldalon keresztül küldött értesítésekkel vagy a közösségi médiánkon közzétett hírekkel
14.5. A Felhasználó beleegyezik továbbá, hogy az általunk elektronikusan küldött valamennyi értesítés, tájékoztatás, megállapodás és egyéb kommunikáció megfelel az ilyen kommunikáció írásba foglalására vonatkozó jogi követelményeknek.
14.6. A Felhasználó beleegyezik, hogy a Weboldalon keresztül a Felhasználó Eszközén keresztül minden értesítést megkapjon.
14.7. A Weboldal nem nyújt semmilyen támogatási szolgáltatást

15. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

15.1. A Cove Flow Limited nem korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem alvállalkozói licencet biztosít a Felhasználónak a Weboldal használatára a Felhasználó tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló Eszközén. Cove Flow Limited fenntart minden olyan jogot a Weboldalon és a Weboldalon, amelyet a jelen Feltételek nem biztosítanak kifejezetten a Felhasználónak. A jelen Feltételek által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön nem jogosult: (i) a Weboldal másolására, módosítására vagy a Weboldalon alapuló származékos művek létrehozására; (ii) a Felhasználó Weboldalon lévő fiókjának harmadik fél részére történő terjesztésére, átruházására, allicencbe adására, bérbeadására, kölcsönzésére vagy bérbeadására; (iii) a Weboldal visszafejtésére, dekompilálására vagy szétszerelésére; vagy (iv) a Weboldal funkcióinak több felhasználó számára történő hozzáférhetővé tételére bármilyen módon

16. A FELHASZNÁLÓ FIÓKJA

16.1. A Felhasználó regisztrálhat fiókot a Weboldalon e-mail és jelszó használatával vagy a Google Szolgáltatásokon és/vagy Facebook Szolgáltatásokon keresztül történő engedélyezéssel
16.2. A Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely a felhasználói fiókja alatt történik
16.3. A Cove Flow Limited fenntartja magának a jogot a fiókok megszüntetésére, a tartalom szerkesztésére vagy eltávolítására, valamint a megrendelések törlésére saját belátása szerint
16.4. A Cove Flow Limited jogosult hozzáférni a Weboldalon elhelyezett bármely információhoz, beleértve a Felhasználó fiókjában lévő beszélgetéseket és adatokat is
16.5. Személyes adatainak megadásával és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cove Flow Limited kapcsolatba lépjen vele a Weboldalon végzett tevékenységekkel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, azokat az eseteket, amikor a Felhasználó elhagyta a kosarát. A kapcsolatfelvétel történhet telefonhívás, levélben vagy elektronikus kommunikáció útján, a Cove Flow Limited által megfelelőnek ítélt módon. Az ilyen kommunikáció célja az, hogy segítse a Felhasználót a tranzakció befejezésében, vagy hogy a Weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos releváns információkat nyújtson
16.6. A Felhasználónak joga van bármikor visszavonni az ilyen kommunikációhoz adott hozzájárulását a Cove Flow Limited címen, vagy a kommunikációban megadott opt-out utasításokat követve. A visszavonás kézhezvételét követően a Cove Flow Limited ésszerű időn belül megszünteti a Felhasználóval folytatott meghatározott kommunikációt
16.7. A Cove Flow Limited a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság adatvédelmi politikájának megfelelően kezeli. A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó további kifejezett hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra

17. ELŐFIZETÉS/VÁSÁRLÁS

17.1. Ha a Felhasználó a Weboldalon bármilyen terméket kíván vásárolni ("Vásárlás"), a Felhasználónak meg kell adnia bizonyos, a Vásárlással kapcsolatos adatokat, többek között a következőket: kártyaszám, számlázási cím, valamint a kártyatulajdonos név és vezetéknév
17.2. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy: (i) a Felhasználónak törvényes joga van bármely hitelkártya(-k) vagy egyéb fizetési mód használatára bármely Vásárlással kapcsolatban; és hogy (ii) a Felhasználó által a Cove Flow Limited weboldalon megadott információk igazak, helyesek és teljesek
17.3. A Cove Flow Limited jogosult a Felhasználó bankkártyájának fényképe formájában a kártyaadatokat a Felhasználó további ellenőrzése céljából bekérni
17.4. A Cove Flow Limited jogosult a Felhasználó személyi adatait, például személyi igazolványt vagy útlevelet kérni a Felhasználó további személyes ellenőrzése céljából. A Cove Flow Limited ezeket a személyes adatokat a Társaság adatvédelmi politikájának megfelelően kezeli
17.5. Az ilyen adatok megadásával a Felhasználó engedélyezi számunkra, hogy az adatokat harmadik félnek átadjuk a Vásárlások lebonyolításának megkönnyítése céljából
17.6. A Cove Flow Limited fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését bármikor visszautasítsa vagy törölje bizonyos okokból, többek között, de nem kizárólagosan a termék vagy szolgáltatás elérhetősége, a termék vagy szolgáltatás leírásában vagy árában lévő hibák, a Felhasználó megrendelésében lévő hibák vagy egyéb okok miatt
17.7. A Cove Flow Limited fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje a Felhasználó megrendelését, ha csalás vagy jogosulatlan vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel.

18.VISSZATÉRÍTÉS ÉS LEMONDÁS

18.1. Az előfizetés lemondása azt jelenti, hogy az automatikus megújítás kikapcsolásra kerül, de az előfizetés összes funkciójához továbbra is hozzáférhet az akkor még hátralévő időszakban. Az előfizetés bármikor lemondható a [email protected] e-mail címen, a +44 330 818 7064 telefonos ügyfélszolgálaton, vagy a profilja alatt a "Lemondás" gombra kattintva. Technikai rendszereink késedelmei miatt azonban nem minden adat áll rendelkezésünkre. Ezért a lemondási kérelmeket a regisztrációt követő 24 órán belül nem tudjuk feldolgozni. Ezért kérjük, hogy a regisztráció után legalább 24 órával vegye fel velünk a kapcsolatot.
18.2. A 14 napos teljes visszatérítési garancia minden vásárlásra vonatkozik. A díj visszatérítéséről szóló döntés nem biztosítja az egyéb későbbi költségek visszatérítésének kötelezettségét. Minden visszatérített díjat az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési móddal térítünk vissza. Bármilyen visszatérítési kérelmet az ügyfélszolgálaton kell benyújtani

19. PÉNZMOSÁS ELLENI POLITIKA

19.1. Legyen tisztában azzal, hogy a Cove Flow Limited üzleti gyakorlata tiltja a megvesztegetést, a korrupt magatartást és a pénzmosást.
19.2. A Felhasználó vállalja, hogy továbbra is betartja az összes alkalmazandó törvényt, amely a kereskedelmi vagy közszféra vesztegetésre, pénzmosásra, terrorizmusra vonatkozik (beleértve, de nem kizárólagosan a helyi korrupcióellenes törvényeket, a kanadai Corruption of Foreign Public Officials Act-et, az amerikai Foreign Corrupt Practices Act-et, az OECD egyezményt a külföldi köztisztviselők nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetése elleni küzdelemről és az Egyesült Királyság vesztegetési törvényét). Ha a Felhasználó bármely időpontban nem tartja be a szabályokat, a Cove Flow Limited fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó fiókját előzetes értesítés nélkül megszüntesse

20. EGYÉB FELTÉTELEK

20.1. Ha a jelen Feltételek és az adott Webhelyre vonatkozó további feltételek között ellentmondás áll fenn, akkor a további speciális feltételek irányadók az ellentmondás tekintetében.
20.2. Ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen Feltételekkel, a Felhasználó nem léphet be a Weboldalra és nem használhatja azt.
20.3. A Cove Flow Limited Szolgáltatásokat nyújt a Felhasználónak, amelyekre a jelen Feltételekben meghatározott feltételek vonatkoznak. Minden alkalommal, amikor a Felhasználó meglátogatja/használja a Weboldalt annak szolgáltatásait igénybe véve, a Felhasználó elfogadja a jelen feltételeket és szabályokat

Contact

Cove Flow Limited - A cég teljes neve.
[email protected] - A vállalat hivatalos e-mail címe.
Aiwritix - Annak a weboldalnak a domainje, ahol az Adatvédelmi szabályzatot használja.
2024-05-26 - A jelen Általános Szerződési Feltételek dátuma.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - A Társaság jogi címe.
11409414 - A Társaság nyilvántartási száma.
+44 330 818 7064 - A Társaság hivatalos telefonszáma.
United Kingdom - A Társaság lakóhelye szerinti ország

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bemutatkozás

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint az Általános Szerződési Feltételeink szabályozzák az Ön személyes adatainak gyűjtését, feldolgozását, tárolását és felhasználását, amikor Ön a weboldalunkat és szolgáltatásainkat használja. Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme iránt az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően

2. Fogalommeghatározások

"Felhasználó" alatt minden olyan személyt értünk, aki megadja személyes adatait a weboldalon, és beleegyezik a jelen Általános Szerződési Feltételekbe, függetlenül attól, hogy részt vesz egy ügyességi játékban, egy előfizetés próbaidőszakában, vagy fizetős taggá válik

3. Adatgyűjtés

Az Ön által megadott személyes adatokat gyűjtjük, mint például a nevét, elérhetőségi adatait és fizetési adatait. Személyes adatainak megadásával és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait meghatározott célokra feldolgozzuk

4. Az adatok felhasználása

Személyes adatait szolgáltatásaink nyújtásához és fejlesztéséhez használjuk fel, beleértve az Ön előfizetésének feldolgozását, fiókjának kezelését és az ügyfélszolgálat biztosítását. Ha Ön fizető taggá válik, személyes adatait az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel

5. Kommunikáció

Ön kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy marketingcélokból felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ez történhet telefonhívás, levélben vagy elektronikus kommunikáció útján. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ha kapcsolatba lép velünk, vagy követi a kommunikációban megadott lemondási utasításokat

6. Adatvédelem

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tartunk fenn az Ön személyes adatainak védelme érdekében a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés ellen. Személyes adatait az Adatvédelmi szabályzatunkkal és a GDPR-ral összhangban kezeljük

7. Az érintettek jogai

A GDPR értelmében Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, feldolgozásának korlátozására és az adathordozhatóságra. Ha élni kíván ezekkel a jogokkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot

8. Adatmegőrzés

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az adatgyűjtés és -feldolgozás céljainak teljesítéséhez szükséges, beleértve a jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentéstételi követelmények teljesítését is


Ez az adatvédelmi nyilatkozat változhat. Minden változást közzéteszünk ezen az oldalon a frissített módosítás dátumával együtt

HARAP BACA DENGAN SEKSAMA HAL BERIKUT INI KARENA AKAN MEMPENGARUHI HAK-HAK HUKUM PENGGUNA

Terakhir diperbarui 2024-05-26

Syarat dan Ketentuan ini (selanjutnya disebut "Ketentuan"), bersama dengan Kebijakan Privasi Cove Flow Limited(selanjutnya disebut "Cove Flow Limited"), mengatur penggunaan Situs Web Cove Flow Limitedoleh Pengguna

Untuk Ketentuan ini

(i) "Situs Web" berarti Cove Flow Limitedadalah platform web untuk perangkat seluler atau komputer Pengguna yang dapat digunakan melalui browser tanpa mengunduh, dengan nama (domain) Layanan Cove Flow Limited, dan tidak berafiliasi dengan situs web, perusahaan, merek, organisasi, atau entitas lain yang memiliki kemiripan dengan situs web tersebut. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(selanjutnya disebut "Layanan")

(ii) "Pejabat" berarti pejabat, direktur, karyawan, konsultan, afiliasi, anak perusahaan, dan agen Cove Flow Limited

(iii) "Pengguna" berarti setiap orang yang mendaftarkan akun di Situs Web Cove Flow Limiteddan menggunakan Layanan Perusahaan

(iv) Cove Flow Limited berarti perusahaan yang merupakan pemilik Situs Web ini. Nama perusahaan: Cove Flow Limited, nomor terdaftar: 11409414, dengan tempat usaha utama: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" berarti perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan Situs Web ini. Nama perusahaan tersebut adalah Cove Flow Limited, dengan nomor terdaftar 11409414. Tempat usaha utama berada di alamat berikut: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. KEWAJIBAN

Dengan menyetujui Ketentuan ini, Anda menyatakan dan menjamin kepada kami

(i) bahwa usia Anda setidaknya delapan belas (18) tahun;
(ii) bahwa Anda belum pernah ditangguhkan atau dihapus dari Situs Web;
(iii) bahwa penggunaan Situs Web oleh Anda sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

2. PEMBERIAN LISENSI KEPADA Cove Flow Limited

2.1. Dengan memberikan informasi (selanjutnya disebut "File") melalui Situs Web, Pengguna menyetujui pemrosesan File mereka oleh Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited menjamin bahwa semua File hanya akan digunakan untuk tujuan pemrosesan data oleh Situs Web, dan pihak ketiga mana pun tidak akan memiliki akses apa pun ke File Pengguna tanpa izin tambahan dari Pengguna

3. PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN

3.1. Cove Flow Limited tidak bertanggung jawab atas keakuratan materi yang disediakan melalui Situs Web.
3.2. Cove Flow Limited tidak memeriksa File untuk kepemilikan Pengguna berdasarkan keanehan pemrosesan data

4. PENGHENTIAN PENGGUNAAN, PENGHENTIAN DAN MODIFIKASI/PENINGKATAN SITUS WEB

4.1. Cove Flow Limited memiliki hak untuk memodifikasi/memperbarui atau menghentikan Situs Web setiap saat (termasuk, tanpa batasan, dengan membatasi atau menghentikan fitur-fitur tertentu dari Situs Web) tanpa pemberitahuan kepada Pengguna
4.2. Cove Flow Limited tidak memiliki tanggung jawab apa pun atas perubahan apa pun pada Situs Web atau penangguhan atau penghentian akses Anda ke atau penggunaan Situs Web

5. TAUTAN PIHAK KETIGA

5.1. Situs Web mungkin berisi tautan ke sumber web pihak ketiga. Situs web yang ditautkan tersebut tidak berada di bawah kendali kami, dan kami tidak bertanggung jawab atas konten mereka
5.2. Cove Flow Limited memiliki hak untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan memberikan informasi pribadi Pengguna kepada pihak ketiga, tetapi hanya setelah mendapatkan persetujuan eksplisit dari Pengguna sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku

6. KEPEMILIKAN; HAK MILIK Cove Flow Limited

6.1. Antarmuka visual, grafik, desain, kompilasi, informasi, data, kode komputer (termasuk kode sumber atau kode objek), produk, perangkat lunak, layanan, dan semua elemen atau file lain dari Situs Web (selanjutnya disebut "Materi") yang disediakan oleh Cove Flow Limited dilindungi oleh semua hak kekayaan intelektual dan hak milik yang relevan serta hukum yang berlaku
6.2. Semua Materi yang terdapat di Situs Web adalah milik Cove Flow Limited atau pemberi lisensi pihak ketiga Cove Flow Limited
6.3. Jika Situs Web berisi materi, antarmuka, logo, desain, produk, atau hal lain yang bukan merupakan kekayaan intelektual dari Cove Flow Limited dan Cove Flow Limited tidak memiliki lisensi untuk menggunakannya, pemberi lisensi memiliki hak untuk meminta untuk menghapus kekayaan intelektualnya dari Situs Web sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital(selanjutnya disebut sebagai - "DMCA") dan / atau Arahan (UE) 2019/790 Parlemen Eropa dan Dewan 17 April 2019 tentang hak cipta dan hak-hak terkait di Pasar Tunggal Digital dan amandemen Arahan 96/9 / EC (selanjutnya disebut sebagai - "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited tidak mengklaim sebagai pemilik atau perwakilan dari merek dagang, merek, dan kekayaan intelektual pihak lain dan tetap menjadi milik pemilik hak cipta asli.
6.5. Kecuali jika secara tegas diizinkan oleh Cove Flow Limited secara tertulis, Pengguna tidak boleh menggunakan Materi.
6.6. Cove Flow Limited memiliki semua hak atas Materi yang tidak diberikan secara tegas dalam Ketentuan ini

7. PENGGUNAAN YANG DILARANG

7.1. Sebagai syarat penggunaan Situs Web oleh Pengguna, Pengguna tidak akan menggunakan Situs Web untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum atau dilarang oleh Ketentuan ini. Pengguna tidak boleh menggunakan Situs Web dengan cara apa pun yang dapat merusak, melumpuhkan, membebani, mengganggu, atau merusak server atau API Cove Flow Limited, jaringan apa pun yang terhubung ke server atau API Cove Flow Limited, atau yang dapat mengganggu penggunaan dan kenikmatan pihak lain atas Situs Web
7.2. Pengguna tidak boleh mengirimkan virus, worm, cacat, trojan horse, atau item apa pun yang bersifat merusak menggunakan Situs Web
7.3. Pengguna tidak boleh melebihi atau menghindari, atau mencoba untuk melebihi atau menghindari, batasan-batasan pada Situs Web, termasuk pada setiap panggilan API, atau menggunakan Situs Web dengan cara yang melanggar dokumentasi atau panduan pengguna Cove Flow Limited
7.4. Pengguna dan/atau pihak ketiga lainnya tidak boleh mencoba untuk mendapatkan akses tidak sah ke situs web, akun lain, sistem komputer, atau jaringan apa pun yang terhubung ke salah satu server Cove Flow Limitedatau Situs Web melalui peretasan, penambangan kata sandi, atau cara lain apa pun
7.5. Pengguna dan/atau pihak ketiga lainnya tidak boleh mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan materi atau informasi apa pun melalui cara apa pun yang tidak sengaja disediakan melalui Situs Web
7.6. Pengguna dan/atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menggunakan Situs Web dengan cara apa pun yang melanggar hukum atau peraturan negara bagian, lokal, atau internasional yang berlaku (termasuk, tanpa batasan, hukum apa pun terkait ekspor data atau perangkat lunak ke dan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, atau negara lain dan hak kekayaan intelektual menurut DMCA dan EUCD)

8. GANTI RUGI

Pengguna setuju untuk bertanggung jawab dalam menggunakan Situs Web, dan Pengguna setuju untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan Cove Flow Limited dan pejabat, direktur, karyawan, konsultan, afiliasi, anak perusahaan, dan agennya (selanjutnya secara kolektif disebut, "Petugas") dari dan terhadap klaim, kewajiban, kerusakan, kerugian, dan biaya, termasuk biaya dan ongkos pengacara yang wajar, yang timbul dari atau dengan cara apa pun yang terkait dengan

(i) akses Pengguna ke, penggunaan, atau dugaan penggunaan Situs Web
(ii) pelanggaran Pengguna terhadap Ketentuan ini atau representasi, jaminan, atau perjanjian apa pun yang dirujuk di sini, atau hukum atau peraturan apa pun yang berlaku
(iii) pelanggaran Pengguna terhadap hak pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual, publisitas, kerahasiaan, properti, atau hak privasi; atau
(iv) perselisihan atau masalah apa pun antara Pengguna dan pihak ketiga mana pun. Cove Flow Limited berhak, dengan biaya sendiri, untuk melakukan pembelaan dan kendali eksklusif atas masalah apa pun yang tunduk pada ganti rugi oleh Pengguna (dan tanpa membatasi kewajiban ganti rugi Anda terkait masalah tersebut), dan dalam hal ini, Pengguna setuju untuk bekerja sama dengan pembelaan kami atas klaim tersebut

9. PENAFIAN, TIDAK ADA JAMINAN

9.1. Pengguna menggunakan Situs Web atas kebijaksanaan dan risiko mereka sendiri.
9.2. Cove Flow Limited tidak membuat klaim atau janji tentang kualitas, keakuratan, atau keandalan Situs Web dan secara tegas menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, termasuk jaminan tersirat yang dapat diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan non-pelanggaran
9.3. Cove Flow Limited tidak menawarkan dan menyediakan produk atau properti fisik apa pun

10. BATASAN TANGGUNG JAWAB

10.1. Dalam hal apa pun, Cove Flow Limited tidak akan bertanggung jawab kepada Pengguna atau pihak ketiga mana pun atas kerusakan langsung, tidak langsung, insidental, khusus, konsekuensial, atau hukuman yang timbul dari atau terkait dengan akses atau penggunaan Pengguna, atau ketidakmampuan Pengguna untuk mengakses atau menggunakan, Situs Web atau materi atau konten apa pun di Situs Web, baik berdasarkan jaminan, kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), undang-undang, atau teori hukum lainnya, baik Cove Flow Limited telah diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut atau tidak.
10.2. Cove Flow Limited dalam hal apa pun, tidak bertanggung jawab atas layanan yang diberikan kepada Pengguna oleh pihak ketiga yang memasang iklan di Situs Web.
10.3. Segala risiko yang terkait dengan informasi, akun, atau akun Pengguna pada sumber lain jika Pengguna membagikan datanya (login dan kata sandi) bukan merupakan bagian dari tanggung jawab Cove Flow Limited
10.4. Pengguna menerima tanggung jawab untuk menggunakan Situs Web dan konten Situs Web

11. HUKUM YANG MENGATUR

11.1. Ketentuan ini akan diatur oleh hukum United Kingdom, namun, tidak ada dalam Ketentuan ini yang akan menghilangkan perlindungan yang diberikan kepada konsumen oleh ketentuan yang tidak dapat dicabut berdasarkan perjanjian berdasarkan hukum negara tempat konsumen memiliki tempat tinggal biasa. Sejauh gugatan atau proses pengadilan diizinkan di bawah ini, Pengguna dan Cove Flow Limited setuju untuk tunduk pada yurisdiksi pribadi dan eksklusif pengadilan negara yang berlokasi di United Kingdom untuk mengajukan gugatan atas semua perselisihan tersebut

12. PERUBAHAN PADA PERSYARATAN INI

12.1. Cove Flow Limited berhak untuk membuat modifikasi pada Ketentuan ini kapan saja. Versi revisi dari Ketentuan ini akan diposting di Situs Web. Kecuali ditentukan lain, setiap modifikasi pada Ketentuan akan berlaku pada hari diposting ke Situs Web
12.1.1. Cove Flow Limited tidak berkewajiban untuk memberi tahu Pengguna tentang perubahan dalam Ketentuan ini.
12.2. Jika Pengguna tidak setuju dengan Ketentuan yang direvisi, satu-satunya upaya hukum Pengguna adalah menghentikan penggunaan Situs Web

13. UMUM

13.1. Ketentuan ini, bersama dengan Kebijakan Privasi dan perjanjian lain yang secara tegas dimasukkan sebagai referensi di sini, merupakan pemahaman dan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Pengguna dan Cove Flow Limitedmengenai penggunaan dan akses Pengguna ke Situs Web.
13.2. Penggunaan tajuk bagian dalam Ketentuan ini hanya untuk kenyamanan dan tidak akan berdampak pada interpretasi ketentuan
13.3. Pengguna tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau mentransfer Ketentuan ini atau hak Pengguna di bawah ini, secara keseluruhan atau sebagian, karena hukum atau sebaliknya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.
13.4. Cove Flow Limited memiliki hak untuk mengalihkan Ketentuan ini kapan saja tanpa pemberitahuan.
13.5. Kegagalan untuk meminta pelaksanaan ketentuan apa pun tidak akan memengaruhi hak Cove Flow Limiteduntuk meminta pelaksanaan kapan pun setelahnya, juga tidak akan melepaskan pelanggaran atau wanprestasi apa pun dari Ketentuan ini atau ketentuan apa pun dari Ketentuan ini yang merupakan pengabaian atas pelanggaran atau wanprestasi berikutnya atau pengabaian atas ketentuan itu sendiri.
13.6. Jika ada bagian dari Ketentuan ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, bagian yang tidak dapat diterapkan akan diberlakukan sejauh mungkin, dan bagian lainnya akan tetap berlaku sepenuhnya.
13.7. Pengguna mengakui bahwa Situs Web ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan teknologi yang akan membantu Pengguna mematuhi GDPR dan CCPA

14. KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

14.1. Seluruh komunikasi dengan Cove Flow Limited bersifat elektronik. Setiap kali Pengguna mengirimkan email kepada kami atau mengunjungi Situs Web kami dan menggunakan Layanan kami, Pengguna akan berkomunikasi dengan Cove Flow Limited
14.2. Pengguna dengan ini menyetujui untuk menerima komunikasi dari Cove Flow Limited.
14.3. Jika Pengguna berlangganan berita di Situs Web, Anda akan menerima email reguler dari Cove Flow Limited.
14.4. Kami akan terus berkomunikasi dengan Pengguna dengan memberikan pemberitahuan melalui Situs Web atau memposting berita di media sosial kami
14.5. Pengguna juga setuju bahwa semua pemberitahuan, pengungkapan, perjanjian, dan komunikasi lain yang kami sediakan secara elektronik memenuhi persyaratan hukum bahwa komunikasi tersebut dibuat secara tertulis.
14.6. Pengguna setuju untuk menerima pemberitahuan apa pun melalui Situs Web pada Perangkat Pengguna.
14.7. Situs Web tidak menyediakan layanan dukungan apa pun

15. KETENTUAN PASAR

15.1. Cove Flow Limited memberi Pengguna lisensi yang tidak terbatas, tidak eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat disublisensikan untuk menggunakan Situs Web pada Perangkat Anda yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pengguna. 2. Cove Flow Limited memiliki semua hak di dalam dan pada Situs Web yang tidak secara tegas diberikan kepada Anda berdasarkan Ketentuan ini. Kecuali secara tegas diizinkan dalam Ketentuan ini, Anda tidak boleh: (i) menyalin, memodifikasi, atau membuat karya turunan berdasarkan Situs Web; (ii) mendistribusikan, mentransfer, mensublisensikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyewakan akun Pengguna di Situs Web kepada pihak ketiga mana pun; (iii) merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar Situs Web; atau (iv) menyediakan fungsionalitas Situs Web untuk beberapa pengguna dengan cara apa pun

16. AKUN PENGGUNA

16.1. Pengguna dapat mendaftarkan akun di Situs Web menggunakan email dan kata sandi atau otorisasi melalui Layanan Google dan/atau Layanan Facebook
16.2. Pengguna bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi di bawah akun Pengguna
16.3. Cove Flow Limited memiliki semua hak untuk menghentikan akun, mengedit atau menghapus konten dan membatalkan pesanan atas kebijakannya sendiri
16.4. Cove Flow Limited memiliki hak untuk memiliki akses ke informasi apa pun yang ditempatkan di Situs Web, termasuk percakapan dan data apa pun di akun Pengguna
16.5. Dengan memasukkan data pribadi mereka dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Pengguna memberikan persetujuan eksplisit kepada Cove Flow Limited untuk menghubungi mereka sehubungan dengan aktivitas di Situs Web, termasuk namun tidak terbatas pada, contoh di mana Pengguna telah meninggalkan keranjang mereka. Kontak dapat dilakukan melalui panggilan telepon, surat, atau komunikasi elektronik yang dianggap tepat oleh Cove Flow Limited. Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk membantu Pengguna dalam menyelesaikan transaksi mereka atau untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan aktivitas mereka di Situs Web
16.6. Pengguna memiliki hak untuk menarik persetujuan mereka untuk komunikasi tersebut kapan saja dengan menghubungi Cove Flow Limited atau dengan mengikuti instruksi untuk tidak ikut serta yang disediakan dalam komunikasi tersebut. Setelah menerima penarikan tersebut, Cove Flow Limited akan menghentikan komunikasi yang ditentukan dengan Pengguna dalam jangka waktu yang wajar
16.7. Cove Flow Limited akan memproses data pribadi apa pun yang diberikan oleh Pengguna sesuai dengan Kebijakan Privasi Perusahaan. Data pribadi Pengguna tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan eksplisit lebih lanjut dari Pengguna

17. LANGGANAN/PEMBELIAN

17.1. Jika Pengguna ingin membeli barang apa pun dari Situs Web ("Pembelian"), Pengguna dapat diminta untuk memberikan informasi tertentu yang relevan dengan Pembelian Anda, termasuk, namun tidak terbatas pada: nomor kartu, alamat penagihan, dan nama dan nama belakang pemegang kartu
17.2. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Pengguna memiliki hak hukum untuk menggunakan kartu kredit atau metode pembayaran lainnya sehubungan dengan Pembelian apa pun; dan bahwa (ii) informasi yang Pengguna berikan kepada Cove Flow Limited adalah benar, tepat, dan lengkap
17.3. Cove Flow Limited memiliki hak untuk meminta informasi kartu dalam bentuk foto kartu bank Pengguna untuk verifikasi Pengguna lebih lanjut
17.4. Pihak Cove Flow Limited berhak meminta informasi pribadi seperti KTP atau paspor Pengguna untuk verifikasi pribadi Pengguna. Pihak Cove Flow Limited akan memproses data pribadi ini sesuai dengan Kebijakan Privasi Perusahaan
17.5. Dengan mengirimkan informasi tersebut, Pengguna memberikan hak kepada kami untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan memfasilitasi penyelesaian Pembelian
17.6. Pihak Cove Flow Limited berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan Pengguna sewaktu-waktu dengan alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan produk atau jasa, kesalahan dalam deskripsi atau harga produk atau jasa, dan kesalahan dalam pesanan Pengguna atau alasan lainnya
17.7. Cove Flow Limited berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan Pengguna jika dicurigai adanya penipuan atau transaksi yang tidak sah atau ilegal

18.PENGEMBALIAN DANA DAN PEMBATALAN

18.1. Membatalkan langganan Anda berarti perpanjangan otomatis akan dinonaktifkan, tetapi Anda masih memiliki akses ke semua fitur langganan Anda untuk sisa waktu periode Anda saat itu. Langganan dapat dibatalkan kapan saja dengan mengirim email ke bagian dukungan di [email protected], menelepon bagian dukungan di +44 330 818 7064, atau mengklik "Batal" di bawah profil Anda. Namun, karena penundaan dalam sistem teknis kami, tidak semua data tersedia bagi kami. Oleh karena itu, kami tidak dapat memproses permintaan pembatalan dalam waktu 24 jam setelah pendaftaran. Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk menghubungi kami setidaknya 24 jam setelah pendaftaran.
18.2. Jaminan pengembalian dana penuh selama 14 hari mencakup semua pembelian. Keputusan untuk mengembalikan biaya tidak menjamin kewajiban untuk mengganti biaya berikutnya. Setiap biaya yang dikembalikan akan dikembalikan melalui metode pembayaran yang digunakan untuk transaksi awal. Permintaan pengembalian dana harus dilakukan dengan menghubungi layanan pelanggan

19. KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG

19.1. Ketahuilah bahwa praktik bisnis Cove Flow Limited melarang penyuapan, perilaku korup, dan pencucian uang.
19.2. Pengguna setuju untuk tetap mematuhi semua hukum yang berlaku yang terkait dengan suap sektor komersial atau publik, pencucian uang, terorisme (termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang anti-korupsi setempat, Undang-Undang Korupsi Pejabat Publik Asing Kanada, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat, Konvensi OECD mengenai Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, dan Undang-Undang Penyuapan Inggris). Jika Pengguna, pada suatu waktu, gagal untuk mematuhi, Cove Flow Limited berhak untuk mengakhiri akun Pengguna tanpa pemberitahuan apa pun

20. KETENTUAN LAINNYA

20.1. Jika ada pertentangan antara Ketentuan ini dan ketentuan tambahan yang berlaku untuk Situs Web tertentu, maka ketentuan khusus tambahan akan mengendalikan pertentangan tersebut.
20.2. Jika Pengguna tidak menyetujui Ketentuan ini, Pengguna tidak boleh mengakses atau menggunakan Situs Web.
20.3. Cove Flow Limited menyediakan Layanan kepada Pengguna, yang tunduk pada ketentuan yang dinyatakan dalam Ketentuan ini. Setiap kali Pengguna mengunjungi/menggunakan Situs Web dengan menggunakan Layanannya, Pengguna menerima semua kondisi dan aturan ini

Kontak

Cove Flow Limited - Nama lengkap perusahaan.
[email protected] - Email resmi Perusahaan.
Aiwritix - Domain situs web tempat Anda menggunakan Kebijakan Privasi.
2024-05-26 - Tanggal Syarat & Ketentuan ini.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Alamat resmi Perusahaan.
11409414 - Nomor registrasi Perusahaan.
+44 330 818 7064 - Nomor telepon resmi Perusahaan.
United Kingdom - Negara tempat tinggal Perusahaan

Pernyataan Privasi

1. Pendahuluan

Pernyataan Privasi ini, bersama dengan Syarat dan Ketentuan kami, mengatur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi Anda saat Anda menggunakan situs web dan layanan kami. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi Anda sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

2. Definisi

"Pengguna" mengacu pada setiap individu yang memasukkan data pribadi mereka di situs web dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, baik yang berpartisipasi dalam permainan keterampilan, masa percobaan langganan, atau menjadi anggota berbayar

3. Pengumpulan Data

Kami mengumpulkan data pribadi yang Anda berikan kepada kami, seperti nama, detail kontak, dan informasi pembayaran. Dengan memasukkan data pribadi Anda dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Anda memberi kami persetujuan eksplisit untuk memproses data Anda untuk tujuan tertentu

4. Penggunaan Data

Kami menggunakan data pribadi Anda untuk menyediakan dan meningkatkan layanan kami, termasuk memproses langganan Anda, mengelola akun Anda, dan menyediakan layanan pelanggan. Jika Anda menjadi anggota berbayar, kami menggunakan data pribadi Anda untuk memenuhi kewajiban kontraktual kami kepada Anda

5. Komunikasi

Anda telah memberikan persetujuan eksplisit kepada kami untuk menghubungi Anda untuk tujuan pemasaran. Hal ini dapat dilakukan melalui panggilan telepon, surat, atau komunikasi elektronik. Anda memiliki hak untuk menarik persetujuan Anda kapan saja dengan menghubungi kami atau dengan mengikuti instruksi untuk tidak ikut serta yang disediakan dalam komunikasi

6. Perlindungan Data

Kami menjaga langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data pribadi Anda dari kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak disengaja atau melanggar hukum. Kami akan memproses data pribadi Anda sesuai dengan Kebijakan Privasi dan GDPR

7. Hak-hak Subjek Data

Berdasarkan GDPR, Anda memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan data pribadi Anda, dan portabilitas data. Jika Anda ingin menggunakan hak-hak ini, silakan hubungi kami

8. Penyimpanan Data

Kami hanya akan menyimpan data pribadi Anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan dan pemrosesan data tersebut, termasuk untuk tujuan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, akuntansi, atau pelaporan


Pernyataan privasi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan akan diposting di halaman ini dengan tanggal revisi yang diperbarui

LA PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE, IN QUANTO INFLUISCE SUI DIRITTI LEGALI DELL'UTENTE

Ultimo aggiornamento 2024-05-26

I presenti Termini e Condizioni (d'ora in poi - "Termini"), insieme alla Politica sulla Privacy di Cove Flow Limited(d'ora in poi - "Cove Flow Limited"), regolano l'uso del Sito web Cove Flow Limitedda parte dell'Utente

Ai fini dei presenti Termini

(i) per "Sito web" si intende la piattaforma web di Cove Flow Limitedper i dispositivi mobili o i computer dell'Utente, che può essere utilizzata attraverso un browser senza download, sotto il nome (dominio) del Servizio Cove Flow Limited e non è affiliata a nessun altro sito web, azienda, marchio, organizzazione o entità di nome simile che le assomigli. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(di seguito - i "Servizi")

(ii) "Funzionari" indica i funzionari, direttori, dipendenti, consulenti, affiliati, sussidiari e agenti di Cove Flow Limited

(iii) "Utente" indica qualsiasi persona che ha registrato un account sul Sito web Cove Flow Limitede utilizza i Servizi della Società

(iv) Per Cove Flow Limited si intende la società proprietaria di questo Sito web. Il nome della società: Cove Flow Limited, numero di registrazione: 11409414, con sede principale di attività: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" si riferisce alla società che possiede e gestisce questo Sito web. Il nome della società è Cove Flow Limited, con numero di registrazione 11409414. La sede principale di attività è al seguente indirizzo: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ELIGIBILITÀ

Accettando i presenti Termini, lei dichiara e garantisce a noi

(i) che la sua età è di almeno diciotto (18) anni;
(ii) di non essere stato precedentemente sospeso o rimosso dal Sito web;
(iii) che il suo utilizzo del Sito web è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti

2. CONCESSIONE DI LICENZA A Cove Flow Limited

2.1. Fornendo informazioni (di seguito - "File") attraverso il Sito web, l'Utente approva l'elaborazione dei suoi File da parte di Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garantisce che tutti i File saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'elaborazione dei dati da parte del Sito web, e che qualsiasi terza parte non avrà accesso ai File dell'Utente senza l'ulteriore autorizzazione dell'Utente

3. VIOLAZIONE E ABUSO

3.1. Cove Flow Limited non è responsabile dell'accuratezza dei materiali forniti attraverso il Sito web.
3.2. Cove Flow Limited non verifica la proprietà dei File dell'Utente in base alle peculiarità dell'elaborazione dei dati

4. CESSAZIONE DELL'USO, INTERRUZIONE E MODIFICA/AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB

4.1. Cove Flow Limited ha il diritto di modificare/aggiornare o interrompere il Sito web in qualsiasi momento (incluso, senza limitazioni, limitando o interrompendo alcune funzionalità del Sito web) senza preavviso all'Utente
4.2. Cove Flow Limited non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsiasi modifica del Sito web o a qualsiasi sospensione o cessazione dell'accesso o dell'utilizzo del Sito web da parte dell'Utente

5. LINK DI TERZE PARTI

5.1. Il Sito web può contenere link a fonti web di terzi. Tali siti web collegati non sono sotto il nostro controllo e non siamo responsabili del loro contenuto
5.2. Cove Flow Limited ha il diritto di collaborare con terzi e di fornire le informazioni personali dell'Utente a terzi, ma solo dopo aver ottenuto il consenso esplicito dell'Utente in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati

6. PROPRIETÀ; DIRITTI DI PROPRIETÀ DI Cove Flow Limited

6.1. Le interfacce visive, la grafica, il design, la compilazione, le informazioni, i dati, il codice informatico (compreso il codice sorgente o il codice oggetto), i prodotti, il software, i servizi e tutti gli altri elementi o file del Sito web (di seguito - "i Materiali") forniti da Cove Flow Limited sono protetti da tutti i diritti di proprietà intellettuale e di proprietà e dalle leggi applicabili
6.2. Tutti i Materiali contenuti nel Sito web sono di proprietà di Cove Flow Limited o dei licenziatari terzi di Cove Flow Limited
6.3. Se il Sito web contiene materiali, interfacce, loghi, disegni, prodotti o altro che non sono proprietà intellettuale di Cove Flow Limited e Cove Flow Limited non dispone di licenze d'uso, il licenziante ha il diritto di richiedere la cancellazione della sua proprietà intellettuale dal Sito web secondo le procedure definite nel Digital Millennium Copyright Act(di seguito denominato "DMCA") e/o nella Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE (di seguito denominata "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited non pretende di essere il proprietario o il rappresentante dei marchi, dei brand e delle proprietà intellettuali di altre parti e rimane di proprietà dei proprietari originali del copyright.
6.5. Salvo espressa autorizzazione scritta di Cove Flow Limited, l'Utente non può fare uso dei Materiali.
6.6. Cove Flow Limited si riserva tutti i diritti sui Materiali non concessi espressamente in questi Termini

7. USI PROIBITI

7.1. Come condizione per l'utilizzo del Sito web da parte dell'Utente, l'Utente non utilizzerà il Sito web per scopi illegali o proibiti dai presenti Termini. L'Utente non potrà utilizzare il Sito web in alcun modo che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, interrompere o compromettere qualsiasi server o API di Cove Flow Limited, qualsiasi rete connessa a qualsiasi server o API di Cove Flow Limited, o che possa interferire con l'uso e il godimento del Sito web da parte di qualsiasi altra parte
7.2. L'Utente non può trasmettere virus, worm, difetti, cavalli di Troia o qualsiasi elemento di natura distruttiva utilizzando il Sito web
7.3. L'Utente non può superare o eludere, o tentare di superare o eludere, le limitazioni del Sito web, comprese le chiamate API, né utilizzare il Sito web in altro modo che violi la documentazione o i manuali d'uso di Cove Flow Limited
7.4. L'Utente e/o qualsiasi altra terza parte non possono tentare di ottenere un accesso non autorizzato a siti web, altri account, sistemi informatici o reti collegate a uno qualsiasi dei server di Cove Flow Limitedo del Sito web tramite hacking, password mining o qualsiasi altro mezzo
7.5. L'Utente e/o qualsiasi altra terza parte non possono ottenere o tentare di ottenere materiali o informazioni attraverso qualsiasi mezzo non intenzionalmente reso disponibile attraverso il Sito web
7.6. L'Utente e/o qualsiasi altra terza parte non possono utilizzare il Sito web in alcun modo che violi qualsiasi legge o regolamento statale, locale o internazionale applicabile (incluse, a titolo esemplificativo, le leggi relative all'esportazione di dati o software da e verso l'Unione Europea, gli Stati Uniti o altri Paesi e i diritti di proprietà intellettuale ai sensi del DMCA e dell'EUCD)

8. INDENNITÀ

L'Utente accetta di essere responsabile per l'utilizzo del Sito web e si impegna a difendere, indennizzare e tenere indenne Cove Flow Limited e i suoi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti, affiliati, sussidiari e agenti (di seguito, collettivamente, "i Responsabili") da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danno, perdita e spesa, comprese le ragionevoli spese legali e i costi, derivanti da o in qualsiasi modo connessi con

(i) l'accesso, l'uso o il presunto uso del Sito web da parte dell'Utente
(ii) la violazione da parte dell'Utente dei presenti Termini o di qualsiasi dichiarazione, garanzia o accordo qui menzionato, o di qualsiasi legge o regolamento applicabile
(iii) la violazione da parte dell'Utente di qualsiasi diritto di terzi, incluso, senza limitazioni, qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, pubblicità, riservatezza, proprietà o privacy; o
(iv) controversie o problemi tra l'Utente e terzi. Cove Flow Limited si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte dell'Utente (e senza limitare gli obblighi di indennizzo dell'Utente in merito a tale questione), e in tal caso, l'Utente accetta di collaborare con la nostra difesa di tale reclamo

9. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ, NESSUNA GARANZIA

9.1. L'Utente utilizza il Sito web a sua discrezione e a suo rischio.
9.2. Cove Flow Limited non rilascia alcuna dichiarazione o promessa sulla qualità, l'accuratezza o l'affidabilità del Sito web e declina espressamente tutte le garanzie, sia espresse che implicite, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e non violazione
9.3. Cove Flow Limited non offre e fornisce alcun prodotto o proprietà fisica

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

10.1. In ogni caso, Cove Flow Limited non sarà responsabile nei confronti dell'Utente o di terzi per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o punitivi derivanti da o relativi all'accesso o all'uso da parte dell'Utente del Sito web o all'incapacità dell'Utente di accedere o usare il Sito web o qualsiasi materiale o contenuto del Sito web, sia in base alla garanzia, al contratto, all'illecito civile (inclusa la negligenza), alla legge o a qualsiasi altra teoria legale, indipendentemente dal fatto che Cove Flow Limited sia stato informato o meno della possibilità di tali danni.
10.2. Cove Flow Limited in ogni caso, non è responsabile dei servizi forniti all'Utente da terzi che hanno inserito annunci sul Sito web.
10.3. Tutti i rischi relativi alle informazioni, all'account o agli account dell'Utente su altre fonti, se l'Utente ha condiviso i suoi dati (login e password), non rientrano nella responsabilità di Cove Flow Limited
10.4. L'Utente si assume la responsabilità dell'utilizzo del Sito web e dei suoi contenuti

11. LEGGE APPLICABILE

11.1.I presenti Termini saranno disciplinati dalle leggi di United Kingdom, tuttavia, nessuna disposizione dei presenti Termini priverà il consumatore della protezione offertagli da disposizioni che non possono essere derogate per accordo in virtù della legge del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. Nella misura in cui è consentita una causa o un procedimento giudiziario ai sensi del presente documento, l'Utente e Cove Flow Limited accettano di sottoporsi alla giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali statali situati all'interno di United Kingdom per la risoluzione di tutte le controversie

12. MODIFICHE A QUESTI TERMINI

12.1. Cove Flow Limited si riserva il diritto di apportare modifiche ai presenti Termini in qualsiasi momento. Le versioni aggiornate di questi Termini saranno pubblicate sul Sito web. Se non diversamente specificato, qualsiasi modifica ai Termini entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicata sul Sito web
12.1.1. Cove Flow Limited non è tenuta a informare l'Utente delle modifiche apportate ai presenti Termini.
12.2. Se l'Utente non è d'accordo con i Termini modificati, l'unico ed esclusivo rimedio dell'Utente sarà quello di interrompere l'uso del Sito web

13. GENERALE

13.1. I presenti Termini, insieme all'Informativa sulla privacy e a qualsiasi altro accordo espressamente incorporato per riferimento nel presente documento, costituiscono l'intera ed esclusiva intesa e l'accordo tra l'Utente e Cove Flow Limitedin merito all'uso e all'accesso dell'Utente al Sito web.
13.2. L'uso di intestazioni di sezione in questi Termini è solo per comodità e non avrà alcun impatto sull'interpretazione delle disposizioni
13.3. L'Utente non ha il diritto di cedere o trasferire i presenti Termini o i diritti dell'Utente in virtù di essi, in tutto o in parte, per effetto di legge o altro, senza il nostro previo consenso scritto.
13.4. Cove Flow Limited ha il diritto di assegnare i presenti Termini in qualsiasi momento senza preavviso.
13.5. La mancata richiesta di esecuzione di qualsiasi disposizione non pregiudica il diritto di Cove Flow Limiteddi richiederne l'esecuzione in qualsiasi momento successivo, né la rinuncia a qualsiasi violazione o inadempienza dei presenti Termini o di qualsiasi disposizione dei presenti Termini costituirà una rinuncia a qualsiasi successiva violazione o inadempienza o una rinuncia alla disposizione stessa.
13.6. Se una qualsiasi parte dei presenti Termini è ritenuta non valida o non applicabile, la parte non applicabile sarà applicata nella massima misura possibile, mentre le parti rimanenti rimarranno in pieno vigore ed effetto.
13.7. L'Utente riconosce che il Sito web non è inteso come misura di protezione tecnologica che aiuterà l'Utente a conformarsi al GDPR e al CCPA

14. COMUNICAZIONE E NOTIFICHE

14.1. L'intera comunicazione con Cove Flow Limited avviene per via elettronica. Ogni volta che l'Utente ci invia un'e-mail o visita il nostro Sito web e utilizza i nostri Servizi, l'Utente comunica con Cove Flow Limited
14.2. L'Utente acconsente a ricevere comunicazioni da Cove Flow Limited.
14.3. Se l'Utente si iscrive alle notizie sul Sito web, riceverà regolarmente e-mail da Cove Flow Limited.
14.4. Continueremo a comunicare con l'Utente fornendo notifiche attraverso il Sito web o pubblicando notizie sui nostri social media
14.5. L'Utente accetta inoltre che tutti gli avvisi, le divulgazioni, gli accordi e le altre comunicazioni che forniamo elettronicamente soddisfino i requisiti legali che prevedono la forma scritta di tali comunicazioni.
14.6. L'Utente accetta di ricevere qualsiasi notifica attraverso il Sito web sul Dispositivo dell'Utente.
14.7. Il Sito web non fornisce alcun servizio di assistenza

15. TERMINI DEI MERCATI

15.1. Cove Flow Limited concede all'Utente una licenza non limitata, non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile per l'utilizzo del Sito web sul Dispositivo che l'Utente possiede o controlla. Cove Flow Limited si riserva tutti i diritti su e per il Sito web non espressamente concessi all'Utente ai sensi dei presenti Termini. Ad eccezione di quanto espressamente consentito nei presenti Termini, l'Utente non può: (i) copiare, modificare o creare opere derivate basate sul Sito web; (ii) distribuire, trasferire, concedere in sublicenza, affittare, prestare o noleggiare l'account dell'Utente sul Sito web a terzi; (iii) decodificare, decompilare o disassemblare il Sito web; o (iv) rendere le funzionalità del Sito web disponibili a più utenti attraverso qualsiasi mezzo

16. L'ACCOUNT DELL'UTENTE

16.1. L'Utente può registrare un account sul Sito web utilizzando l'e-mail e la password o l'autorizzazione tramite i Servizi Google e/o i Servizi Facebook
16.2. L'Utente è responsabile di tutte le attività che si svolgono con il suo account
16.3. Cove Flow Limited si riserva tutti i diritti di chiudere gli account, modificare o rimuovere i contenuti e cancellare gli ordini a propria discrezione
16.4. Cove Flow Limited ha il diritto di accedere a qualsiasi informazione inserita nel Sito web, comprese le conversazioni e i dati presenti nell'account dell'Utente
16.5. Inserendo i propri dati personali e acconsentendo a questi Termini e Condizioni, l'Utente dà il consenso esplicito affinché Cove Flow Limited lo contatti in relazione alle attività sul Sito web, compresi, ma non solo, i casi in cui l'Utente ha abbandonato il carrello. Il contatto può avvenire tramite telefonata, posta o comunicazione elettronica, come ritenuto opportuno da Cove Flow Limited. Lo scopo di tale comunicazione sarà quello di assistere l'Utente nel completamento della sua transazione o di fornire informazioni rilevanti relative alla sua attività sul Sito web
16.6. L'Utente ha il diritto di ritirare il proprio consenso per tali comunicazioni in qualsiasi momento contattando Cove Flow Limited o seguendo le istruzioni di opt-out fornite nella comunicazione. Al ricevimento di tale revoca, Cove Flow Limited cesserà la comunicazione specificata con l'Utente entro un lasso di tempo ragionevole
16.7. Cove Flow Limited tratterà i dati personali forniti dall'Utente in base alla Politica sulla privacy della Società. I dati personali dell'Utente non saranno utilizzati per altri scopi senza un ulteriore consenso esplicito da parte dell'Utente

17. ABBONAMENTO/ACQUISTI

17.1. Se l'Utente desidera acquistare un articolo dal Sito web ("Acquisto"), all'Utente potrebbe essere richiesto di fornire alcune informazioni rilevanti per l'Acquisto, tra cui, a titolo esemplificativo: numero di carta, indirizzo di fatturazione, nome e cognome del titolare della carta
17.2. L'Utente dichiara e garantisce che: (i) l'Utente ha il diritto legale di utilizzare qualsiasi carta di credito o altri metodi di pagamento in relazione a qualsiasi Acquisto; e che (ii) le informazioni fornite dall'Utente a Cove Flow Limited sono vere, corrette e complete
17.3. Cove Flow Limited ha il diritto di richiedere le informazioni della carta sotto forma di foto della carta bancaria dell'Utente per un'ulteriore verifica dell'Utente
17.4. Cove Flow Limited ha il diritto di richiedere informazioni personali come la carta d'identità o il passaporto dell'Utente per la verifica personale dell'Utente. Cove Flow Limited tratterà questi dati personali in base alla Politica sulla privacy della Società
17.5. Presentando tali informazioni, l'Utente ci concede il diritto di fornirle a terzi per facilitare il completamento degli Acquisti
17.6. Cove Flow Limited si riserva il diritto di rifiutare o annullare l'ordine dell'Utente in qualsiasi momento per determinati motivi, tra cui, a titolo esemplificativo, la disponibilità del prodotto o del servizio, errori nella descrizione o nel prezzo del prodotto o del servizio, errori nell'ordine dell'Utente o altri motivi
17.7. Cove Flow Limited si riserva il diritto di rifiutare o annullare l'ordine dell'Utente in caso di sospetto di frode o di transazione non autorizzata o illegale

18.RIMBORSO E CANCELLAZIONE

18.1.L'annullamento dell'abbonamento comporta la disattivazione del rinnovo automatico, ma l'accesso a tutte le funzioni dell'abbonamento per la durata residua del periodo in corso. L'abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento inviando un'e-mail all'assistenza all'indirizzo [email protected], chiamando l'assistenza all'indirizzo +44 330 818 7064, o cliccando su "Annulla" sotto il suo profilo. Tuttavia, a causa di ritardi nei nostri sistemi tecnici, non tutti i dati sono disponibili. Pertanto, non siamo in grado di elaborare le richieste di cancellazione entro 24 ore dall'iscrizione. Pertanto, le chiediamo gentilmente di contattarci almeno 24 ore dopo l'iscrizione.
18.2.Una garanzia di rimborso completo di 14 giorni copre tutti gli acquisti. La decisione di rimborsare una spesa non assicura l'obbligo di rimborsare altre spese successive. Qualsiasi addebito rimborsato sarà rimborsato con il metodo di pagamento utilizzato per la transazione originale. Qualsiasi richiesta di rimborso deve essere effettuata contattando il servizio clienti

19. POLITICA ANTIRICICLAGGIO

19.1. Sia consapevole che le pratiche commerciali di Cove Flow Limited vietano la corruzione, i comportamenti corrotti e il riciclaggio di denaro.
19.2. L'Utente accetta di rimanere in conformità con tutte le leggi applicabili che riguardano le tangenti commerciali o del settore pubblico, il riciclaggio di denaro e il terrorismo (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi locali contro la corruzione, la legge canadese sulla corruzione dei funzionari pubblici stranieri, la legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e la legge britannica sulla corruzione). Se l'Utente, in qualsiasi momento, non è conforme, Cove Flow Limited si riserva il diritto di chiudere l'account dell'Utente senza alcun preavviso

20. ALTRE CONDIZIONI

20.1. Se esiste un conflitto tra i presenti Termini e i termini aggiuntivi applicabili a un determinato Sito web, i termini speciali aggiuntivi controlleranno tale conflitto.
20.2. Se l'Utente non accetta i presenti Termini, non deve accedere o utilizzare il Sito web.
20.3. Cove Flow Limited fornisce Servizi all'Utente, che sono soggetti alle condizioni indicate nei presenti Termini. Ogni volta che l'Utente visita/utilizza il Sito web utilizzando il suo Servizio, l'Utente accetta tutte queste condizioni e regole

Contatto

Cove Flow Limited - Nome completo dell'azienda.
[email protected] - E-mail ufficiale dell'azienda.
Aiwritix - Dominio del sito web in cui l'Utente utilizza l'Informativa sulla privacy.
2024-05-26 - Data dei presenti Termini e Condizioni.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Indirizzo legale dell'Azienda.
11409414 - Numero di registrazione dell'Azienda.
+44 330 818 7064 - Numero di telefono ufficiale della Società.
United Kingdom - Paese di residenza della Società

Dichiarazione sulla privacy

1. Introduzione

La presente Dichiarazione sulla Privacy, insieme ai nostri Termini e Condizioni, disciplina la raccolta, l'elaborazione, la conservazione e l'utilizzo dei suoi dati personali quando utilizza il nostro sito web e i nostri servizi. Ci impegniamo a proteggere la sua privacy in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

2. Definizioni

"Utente" si riferisce a qualsiasi persona che inserisce i propri dati personali sul sito web e acconsente a questi Termini e Condizioni, sia che partecipi a un gioco di abilità, a un periodo di prova di un abbonamento o che diventi un membro a pagamento

3. Raccolta dei dati

Raccogliamo i dati personali che lei ci fornisce, come il suo nome, i dettagli di contatto e le informazioni di pagamento. Inserendo i suoi dati personali e acconsentendo a questi Termini e Condizioni, lei ci fornisce il consenso esplicito al trattamento dei suoi dati per scopi specifici

4. Utilizzo dei dati

Utilizziamo i suoi dati personali per fornire e migliorare i nostri servizi, tra cui l'elaborazione della sua sottoscrizione, la gestione del suo account e l'assistenza clienti. Se diventa un membro a pagamento, utilizziamo i suoi dati personali per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei suoi confronti

5. Comunicazione

Lei ha fornito il consenso esplicito a essere contattato da noi per scopi di marketing. Ciò può avvenire tramite telefonate, posta o comunicazioni elettroniche. Ha il diritto di ritirare il suo consenso in qualsiasi momento contattandoci o seguendo le istruzioni di opt-out fornite nella comunicazione

6. Protezione dei dati

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i suoi dati personali da distruzione accidentale o illegale, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso. Tratteremo i suoi dati personali in conformità alla nostra Politica sulla privacy e al GDPR

7. Diritti degli interessati

Ai sensi del GDPR, lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati personali e la portabilità dei dati. Se desidera esercitare questi diritti, ci contatti

8. Conservazione dei dati

Conserveremo i suoi dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare le finalità per le quali sono stati raccolti ed elaborati, comprese le finalità di soddisfare i requisiti legali, normativi, contabili o di rendicontazione


Questa dichiarazione sulla privacy è soggetta a modifiche. Eventuali modifiche saranno pubblicate su questa pagina con una data di revisione aggiornata

利用者の法的権利に影響しますので、以下をよくお読みください。

最終更新日2024-05-26

本規約(以下、「本規約」)は、Cove Flow Limited(以下、「Cove Flow Limited」)のプライバシーポリシーとともに、Cove Flow Limited(以下、「 」)のウェブサイトの利用について規定するものです。

本規約について

Cove Flow Limited(i)「ウェブサイト」とは、Cove Flow Limited サービスの名称(ドメイン)の下、ダウンロードすることなくブラウザを通じて利用することができる、利用者のモバイルデバイスまたはコンピュータのためのウェブプラットフォームを意味し、他のウェブサイト、会社、ブランド、組織、または類似した名称の事業体とは一切関係がありません。Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.以下「本サービス」といいます。

(ii) 「役員」とは、Cove Flow Limitedの役員、取締役、従業員、コンサルタント、関連会社、子会社、および代理人を意味します。

(iii) 「ユーザー」とは、Cove Flow Limited'のウェブサイトにアカウントを登録し、当社のサービスを利用する者を意味します。

(iv)Cove Flow Limited 本ウェブサイトの所有者である会社を意味します。会社名:Cove Flow Limited登録番号:11409414 、主たる営業所:Office A, Inc Building IP33 3DE,Bury St. Edmunds, Suffolk,United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" とは、本ウェブサイトを所有し運営する会社を指します。会社名はCove Flow Limited 、登録番号は11409414 。主たる事業所は以下の住所です:Office A, Inc Building IP33 3DE,Bury St. Edmunds, Suffolk,United Kingdom.

1.利用資格

本規約に同意することにより、利用者は当社に対して以下の事項を表明し、保証するものとします:

(i) あなたの年齢が18歳以上であること;
(ii) 過去に当ウェブサイトの利用を停止または削除されていないこと;
(iii) 当ウェブサイトの利用が適用される法律および規制に準拠していること。

2.Cove Flow Limited。

2.1.利用者は、本ウェブサイトを通じて情報(以下「ファイル」)を提供することにより、Cove Flow Limited によるファイルの処理を承認するものとします。
2.2.Cove Flow Limited は、すべてのファイルがウェブサイトによるデータ処理の目的のみに使用され、いかなる第三者も利用者の追加許可なく利用者のファイルにアクセスできないことを保証します。

3.侵害と乱用

3.1.Cove Flow Limited は、ウェブサイトを通じて提供される資料の正確性について責任を負いません。
3.2.Cove Flow Limited は、データ処理の特殊性に基づき、利用者のファイルの所有権を確認しません。

4.本ウェブサイトの利用終了、中止、変更/アップグレード

4.1.Cove Flow Limited は、利用者に通知することなく、いつでも本ウェブサイトを変更/アップグレードまたは中止する権利(本ウェブサイトの特定の機能を制限または中止することを含みますが、これに限定されません)を有します。
4.2.Cove Flow Limited は、本ウェブサイトの変更、または本ウェブサイトへのアクセスもしくは本ウェブサイトの利用の停止もしくは終了に関して、いかなる責任も負いません。

5.第三者リンク

5.1.本ウェブサイトには、第三者のウェブソースへのリンクが含まれている場合があります。このようなリンク先のウェブサイトは当社の管理下にはなく、当社はそのコンテンツについて責任を負いません。
5.2.Cove Flow Limited 、第三者と協力し、ユーザーの個人情報を第三者に提供する権利を有しますが、適用されるデータ保護法に従ってユーザーの明示的な同意を得た後に限ります。

6.Cove Flow Limitedの所有権、財産権

6.1.Cove Flow Limited が提供する本ウェブサイトのビジュアル・インターフェース、グラフィック、デザイン、編集、情報、データ、コンピュータ・コード(ソース・コードまたはオブジェクト・コードを含む)、製品、ソフトウェア、サービス、およびその他のすべての要素またはファイル(以下、「マテリアル」)は、関連するすべての知的財産権および所有権ならびに適用法によって保護されています。
6.2.本ウェブサイトに含まれるすべてのマテリアルは、Cove Flow Limited またはCove Flow Limitedの第三者ライセンサーの財産です。
6.3.本ウェブサイトに、Cove Flow Limited の知的財産でない素材、インターフェース、ロゴ、デザイン、製品、またはその他のものが含まれ、Cove Flow Limited がそれを使用するためのライセンスを持っていない場合、ライセンサーは、デジタルミレニアム著作権法(以下、「DMCA」といいます)および/またはデジタル単一市場における著作権および関連する権利に関する2019年4月17日の欧州議会および理事会の指令(EU)2019/790および指令96/9/ECの改正 (以下、「EUCD」といいます)に規定される手続に従って、ウェブサイトからその知的財産を削除するよう要求する権利を有します。
6.4.Cove Flow Limited 、他方の商標、ブランドおよび知的財産の所有者または代表者であると主張するものではなく、元の著作権所有者の財産であることに変わりはありません。
6.5.Cove Flow Limited が書面で明示的に許可した場合を除き、利用者は資料を使用することはできません。
6.6.Cove Flow Limited 、本規約で明示的に付与されていない資料に関するすべての権利を留保します。

7.禁止されている使用

7.1.利用者が本ウェブサイトを利用する条件として、利用者は本規約で違法または禁止されている目的で本ウェブサイトを利用しないものとします。利用者は、Cove Flow Limited'のサーバーまたはAPI、Cove Flow Limited'のサーバーまたはAPIに接続されたネットワークに損害を与え、これを使用不能にし、これに過度の負担をかけ、これを混乱させ、もしくはこれを害するような方法、または他者による本ウェブサイトの使用および享受を妨害するような方法で、本ウェブサイトを使用することはできません。
7.2.利用者は、本ウェブサイトを使用して、ウイルス、ワーム、欠陥、トロイの木馬、または破壊的な性質を持つアイテムを送信することはできません。
7.3.3.利用者は、APIコールを含むウェブサイトの制限を超過または回避したり、超過または回避を試みたり、Cove Flow Limitedの文書またはユーザーマニュアルに違反する方法でウェブサイトを使用することはできません。
7.4.ユーザーおよび/またはその他の第三者は、ハッキング、パスワードマイニング、またはその他の手段により、Cove Flow Limitedのサーバーまたは本ウェブサイトに接続されているウェブサイト、その他のアカウント、コンピューターシステム、またはネットワークへの不正アクセスを試みてはなりません。
7.5.ユーザーおよび/またはその他の第三者は、本ウェブサイトを通じて意図的に提供されていないいかなる手段によっても、資料または情報を取得したり、取得を試みたりすることはできません。
7.6.6.利用者またはその他の第三者は、適用される州、地域、または国際的な法律または規制(欧州連合、米国、またはその他の国との間のデータまたはソフトウェアの輸出に関する法律、DMCAおよびEUCDに基づく知的財産権を含みますが、これらに限定されません)に違反する方法で当ウェブサイトを使用することはできません。

8.補償

利用者は、本ウェブサイトを利用する責任を負うことに同意し、Cove Flow Limited 、およびその役員、取締役、従業員、コンサルタント、関連会社、子会社、および代理人(以下、総称して「役員」)を、以下に起因する、または以下に関連するあらゆる請求、責任、損害、損失、および費用(合理的な弁護士報酬および費用を含む)から防御し、補償し、損害を与えないことに同意するものとします。

(i) ユーザーによる本ウェブサイトへのアクセス、使用、または使用の疑い;
(ii) 利用者による本規約、本規約で言及されている表明、保証、合意、または適用される法律もしくは規制の違反;
(iii) ユーザーによる、知的財産権、パブリシティ権、機密保持権、財産権、またはプライバシー権を含むがこれらに限定されない、第三者の権利の侵害。
(iv) ユーザーと第三者との間の紛争または問題。Cove Flow Limited 、当社の費用負担で、ユーザーによる補償の対象となるあらゆる事項の排他的防御および管理を引き受ける権利を留保します(かかる事項に関するユーザーの補償義務を制限するものではありません)。その場合、ユーザーは当社のかかる請求の防御に協力することに同意するものとします。

9.免責事項、無保証

9.1.利用者は、自己の判断と責任において当ウェブサイトを利用するものとします。
9.2.Cove Flow Limited 、本ウェブサイトの品質、正確性、信頼性についていかなる主張も約束も行わず、明示的か黙示的かを問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害の黙示的保証を含むすべての保証を明示的に否認します。
9.3.Cove Flow Limited は、いかなる物理的製品または財産も提供および提供しません。

10.責任の制限

10.1.いかなる場合においても、Cove Flow Limited は、保証、契約、不法行為(過失を含む)、制定法、またはその他の法理論に基づくか否かを問わず、また、Cove Flow Limited がかかる損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、利用者による本ウェブサイトへのアクセスもしくは利用、または利用者による本ウェブサイトへのアクセスもしくは利用不能、または本ウェブサイト内の資料もしくはコンテンツに起因または関連する、直接的、間接的、付随的、特別、派生的、または懲罰的損害について、利用者または第三者に対して責任を負いません。
10.2.Cove Flow Limitedいかなる場合においても、本ウェブサイトに広告を掲載した第三者によって利用者に提供されるサービスについては、責任を負いません。
10.3.ユーザーが自分のデータ(ログインとパスワード)を共有した場合、ユーザーの情報、アカウント、または他のソース上のアカウントに関連するすべてのリスクは、Cove Flow Limited'の責任の一部ではありません。
10.4.利用者は、本ウェブサイトおよび本ウェブサイトのコンテンツの利用について責任を負うものとします。

11.準拠法

11.1.本規約は、United Kingdom の法律に準拠します。ただし、本規約のいかなる規定も、消費者が常居所を有する国の法律により、合意により免除されない規定によって消費者に与えられる保護を奪うものではありません。本規約に基づき訴訟または裁判手続が認められる限りにおいて、利用者およびCove Flow Limited は、かかるすべての紛争を訴訟するため、United Kingdom 内に所在する州裁判所の人的管轄権および専属的管轄権に服することに同意するものとします。

12.本規約の変更

12.1.Cove Flow Limited は、本規約を随時変更する権利を留保します。本規約の改訂版は、本ウェブサイトに掲載されます。別段の定めがない限り、本規約の変更は、本サイトに掲載された日に発効します。
12.1.1.Cove Flow Limited は、本規約の変更について利用者に通知する義務を負いません。
12.2.利用者が変更後の本規約に同意しない場合、利用者の唯一かつ排他的な救済手段は、本サイトの利用を中止することです。

13.一般事項

13.1.本規約は、プライバシーポリシーおよび本規約の参照により明示的に組み込まれるその他の契約とともに、利用者による本ウェブサイトの使用およびアクセスに関する利用者とCove Flow Limitedとの間の完全かつ排他的な理解および合意を構成します。
13.2.本規約におけるセクションヘッダーの使用は便宜上のものであり、条項の解釈に影響を与えるものではありません。
13.3.3.利用者は、本規約または本規約に基づく利用者の権利の全部または一部を、当社の書面による事前の同意なく、法律の運用またはその他の方法により、譲渡または移転する権利を有しません。
13.4.Cove Flow Limited は、本規約をいつでも予告なく譲渡する権利を有します。
13.5.Cove Flow Limitedまた、本規約の違反もしくは不履行または本規約のいずれかの条項の権利放棄は、その後の違反もしくは不履行の権利放棄または条項自体の権利放棄を構成するものではありません。
13.6.本規約の一部が無効または法的強制力がないと判断された場合、法的強制力のない部分は可能な限り有効となり、残りの部分は完全な効力を有します。
13.7. 利用者は、本ウェブサイトが、利用者が GDPR およびCCPAを 遵守するための技術的保護手段を意図したものではないことを認めるものとします。

14.通信および通知

14.1.Cove Flow Limited とのコミュニケーションはすべて電子的なものです。利用者が当社に電子メールを送信し、当社のウェブサイトを訪問し、当社のサービスを利用するたびに、利用者はCove Flow Limited 。
14.2.利用者は、Cove Flow Limited からの連絡を受け取ることに同意するものとします。
14.3.利用者が当ウェブサイトのニュースを購読している場合、Cove Flow Limited からの定期的な電子メールを受信することになります。
14.4.当社は、ウェブサイトを通じて通知を提供し、または当社のソーシャルメディアにニュースを投稿することにより、ユーザーとのコミュニケーションを継続します。
14.5.5.利用者は、当社が電子的に提供するすべての通知、開示、合意、およびその他の通信が、かかる通信が書面であることを求める法的要件を満たすことにも同意するものとします。
14.6.利用者は、利用者のデバイスでウェブサイトを通じて通知を受け取ることに同意するものとします。
14.7.当ウェブサイトは、いかなるサポートサービスも提供しません。

15.市場条件

15.1.Cove Flow Limited は、ユーザーが所有または管理するデバイスで本ウェブサイトを使用するための限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可のライセンスをユーザーに付与します。Cove Flow Limited は、本規約でユーザーに明示的に付与されていない本ウェブサイトに関するすべての権利を留保します。本規約で明示的に許可されている場合を除き、利用者は、(i) 当ウェブサイトのコピー、変更、または派生物の作成、(ii) 当ウェブサイトの利用者アカウントの第三者への配布、譲渡、サブライセンス、リース、貸与、またはレンタル、(iii) 当ウェブサイトのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル、(iv) いかなる手段によっても当ウェブサイトの機能を複数の利用者が利用できるようにすることはできません。

16.利用者のアカウント

16.1.ユーザーは、Googleサービスおよび/またはFacebookサービスを通じて、電子メールとパスワード、または認証を使用して、本ウェブサイトにアカウントを登録することができます。
16.2.2.利用者は、利用者のアカウントで発生するすべての活動に対して責任を負います。
16.3.Cove Flow Limited 、独自の裁量でアカウントを停止、コンテンツを編集または削除、注文をキャンセルするすべての権利を留保します。
16.4.Cove Flow Limited 、利用者のアカウント内の会話やデータを含め、ウェブサイトに掲載されたあらゆる情報にアクセスする権利を有します。
16.5.5.個人情報を入力し、本規約に同意することにより、利用者は、Cove Flow Limited 、利用者がカートを放棄した場合を含むがこれに限定されない、ウェブサイト上の活動に関連して利用者に連絡することに明示的に同意するものとします。連絡は、Cove Flow Limited が適切と判断した場合に、電話、郵便、または電子的通信手段により行われることがあります。このような連絡の目的は、利用者の取引完了を支援すること、または利用者の本ウェブサイトでの活動に関連する情報を提供することです。
16.6.利用者は、Cove Flow Limited に連絡するか、当該通信に記載されているオプトアウトの指示に従うことにより、いつでも当該通信に対する同意を撤回する権利を有します。かかる撤回を受領した場合、Cove Flow Limited 、合理的な期間内に利用者との特定の連絡を停止します。
16.7.Cove Flow Limited は、当社のプライバシーポリシーに従って、ユーザーから提供された個人データを処理します。利用者の個人情報は、利用者の明示的な同意がない限り、他の目的に使用されることはありません。

17.購読/購入

17.1.利用者が本ウェブサイトから商品の購入(以下「購入」といいます)を希望する場合、利用者は、カード番号、請求書送付先住所、カード所有者の氏名および姓を含むがこれらに限定されない、購入に関連する特定の情報の提供を求められることがあります。
17.2.利用者は、以下の事項を表明し、保証するものとします:(i)利用者は、購入に関連してクレジットカードまたはその他の支払方法を使用する法的権利を有していること、(ii)利用者がCove Flow Limited に提供した情報が真実、正確、かつ完全であること。
17.3.Cove Flow Limited は、利用者確認のため、利用者の銀行カードの写真によるカード情報の提出を求める権利を有します。
17.4.Cove Flow Limited は、利用者の本人確認のため、利用者のIDカードやパスポートなどの個人情報を要求する権利を有します。Cove Flow Limited は、この個人情報を当社のプライバシーポリシーに従って処理します。
17.5.5.利用者は、当該情報を提出することにより、購入手続きを円滑に進める目的で、当社が当該情報を第三者に提供する権利を許諾するものとします。
17.6.Cove Flow Limited は、商品またはサービスの在庫状況、商品またはサービスの説明または価格の誤り、利用者の注文の誤り、その他一定の理由により、いつでも利用者の注文を拒否またはキャンセルする権利を留保します。
17.7.Cove Flow Limited は、詐欺または不正もしくは違法な取引が疑われる場合、利用者の注文を拒否またはキャンセルする権利を留保します。

18.返金とキャンセル

18.1.サブスクリプションのキャンセルは、自動更新が無効になることを意味しますが、その時点の残存期間中、すべてのサブスクリプション機能を利用することができます。購読のキャンセルは、サポート([email protected] )に電子メールを送るか、サポート(+44 330 818 7064 )に電話をかけるか、またはお客様のプロフィールの下にある「キャンセル」をクリックすることで、いつでも行うことができます。ただし、当社の技術システムの遅延により、すべてのデータが利用できるわけではありません。そのため、サインアップ後24時間以内にキャンセルのリクエストを処理することはできません。そのため、ご登録後24時間以内にご連絡くださいますようお願いいたします。
18.2.14日間の全額払い戻し保証は、すべての購入に適用されます。料金の払い戻しを決定することは、その後の他の費用の払い戻し義務を保証するものではありません。払い戻される料金は、最初の取引に使用された支払い方法によって払い戻されます。払い戻しをご希望の場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。

19.マネーロンダリング防止方針

19.1.Cove Flow Limited のビジネス慣行は、贈収賄、汚職行為、およびマネーロンダリングを禁止していることを認識してください。
19.2.利用者は、商業または公共部門の賄賂、マネーロンダリング、テロリズムに関連するすべての適用法(現地の腐敗防止法、カナダの外国公務員腐敗防止法、米国の外国腐敗行為防止法、国際商取引における外国公務員贈収賄の防止に関するOECD条約、英国の贈収賄法を含みますが、これらに限定されません)を遵守し続けることに同意します。利用者がいかなる時点においてもコンプライアンスを遵守しない場合、Cove Flow Limited 、利用者のアカウントを予告なく終了する権利を留保します。

20.その他の条件

20.1.本規約と、特定のウェブサイトに適用される特別条件との間に矛盾がある場合、追加の特別条件がその矛盾を制御します。
20.2.利用者が本規約に同意しない場合、利用者は本ウェブサイトにアクセスまたは使用してはなりません。
20.3.Cove Flow Limited は、本規約に記載された条件に従い、ユーザーにサービスを提供します。利用者が本サービスを利用して本ウェブサイトを利用する度に、利用者は本規約に同意したものとみなされます。

連絡先

Cove Flow Limited - 会社名
[email protected] - 会社の公式Eメール。
Aiwritix - プライバシーポリシーを使用するウェブサイトのドメイン。
2024-05-26 - 本規約の日付
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - 会社の法的住所
11409414 - 会社の登録番号
+44 330 818 7064 - 会社の公式電話番号
United Kingdom - 会社の居住国

個人情報保護方針

1.はじめに

本プライバシーステートメントは、当社の利用規約とともに、お客様が当社のウェブサイトおよびサービスを利用する際の個人データの収集、処理、保管、および使用について規定するものです。当社は、一般データ保護規則(GDPR)に従い、お客様のプライバシー保護に努めます。

2.定義

「ユーザー」とは、スキルゲームへの参加、サブスクリプションの試用期間、または有料会員になるかどうかにかかわらず、ウェブサイト上で個人データを入力し、本利用規約に同意する個人を指します。

3.データ収集

当社は、氏名、連絡先、支払い情報など、お客様が当社に提供する個人データを収集します。個人データを入力し、本利用規約に同意することで、お客様は、特定の目的のためにお客様のデータを処理することに明示的に同意することになります。

4.データの使用

当社は、お客様の個人データを、購読の処理、アカウントの管理、顧客サービスの提供など、当社のサービスの提供および改善のために使用します。お客様が有料会員となった場合、当社はお客様との契約上の義務を果たすためにお客様の個人データを使用します。

5.コミュニケーション

お客様は、当社がマーケティング目的でお客様に連絡することに明示的に同意しています。これは、電話、郵便、または電子的なコミュニケーションを通じて行われます。お客様は、当社にご連絡いただくか、通信に記載されているオプトアウトの指示に従っていただくことで、いつでも同意を撤回する権利を有します。

6.データ保護

当社は、お客様の個人データを偶発的または違法な破壊、紛失、改ざん、不正な開示またはアクセスから保護するために、適切な技術的および組織的対策を維持します。当社は、当社のプライバシーポリシーおよびGDPRに従ってお客様の個人データを処理します。

7.データ主体の権利

GDPRの下では、お客様は、ご自身の個人データへのアクセス、修正、消去、処理の制限、およびデータポータビリティの権利を有します。これらの権利の行使を希望される場合は、当社までご連絡ください。

8.データの保持

当社は、法的、規制上、会計上、または報告上の要件を満たす目的など、収集および処理された目的を達成するために必要な期間のみ、お客様の個人データを保持します。


本プライバシーステートメントは変更されることがあります。変更があった場合は、このページに最新の改訂日を掲載します。

사용자의 법적 권리에 영향을 미치므로 다음 내용을 주의 깊게 읽어주세요

마지막 업데이트 2024-05-26

본 이용약관(이하 "약관")은 Cove Flow Limited(이하 "Cove Flow Limited") 개인정보처리방침과 함께 사용자의 Cove Flow Limited웹사이트 이용에 적용됩니다

본 약관의 정의

(i) "웹사이트"는 Cove Flow Limited 서비스의 이름(도메인)으로 다운로드 없이 브라우저를 통해 사용할 수 있는 사용자의 모바일 기기 또는 컴퓨터용 웹 플랫폼으로, 다른 웹사이트, 회사, 브랜드, 조직 또는 이와 유사한 명칭의 단체와 제휴하지 않은 Cove Flow Limited을 의미합니다. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(이하 "서비스")를 의미합니다

(ii) "임원"이란 Cove Flow Limited의 임원, 이사, 직원, 컨설턴트, 계열사, 자회사 및 대리인을 의미합니다

(iii) "사용자"는 Cove Flow Limited웹사이트에 계정을 등록하고 회사의 서비스를 이용하는 모든 사람을 의미합니다

(iv) Cove Flow Limited 는 본 웹사이트의 소유자인 회사를 의미합니다. 회사 이름은 Cove Flow Limited, 등록 번호: 11409414, 주된 사업장 소재지: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom(iv) "Cove Flow Limited" 는 본 웹사이트를 소유하고 운영하는 회사를 의미합니다. 회사 이름은 Cove Flow Limited 이며 등록 번호는 11409414 입니다. 주요 사업장은 다음 주소에 있습니다: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. 자격

본 약관에 동의함으로써 귀하는 당사에 다음을 진술하고 보증합니다

(i) 귀하의 연령이 만 18세 이상임을 진술하고 보증합니다;
(ii) 이전에 웹사이트에서 이용 정지 또는 삭제된 적이 없음을 진술 및 보증합니다;
(iii) 귀하의 웹사이트 이용이 관련 법률 및 규정을 준수함을 진술하고 보증합니다

2. Cove Flow Limited 에 대한 라이선스 부여

2.1. 사용자는 웹사이트를 통해 정보(이하 "파일")를 제공함으로써 Cove Flow Limited 에서 자신의 파일을 처리하는 것을 승인합니다.
2.2. Cove Flow Limited 은 모든 파일이 웹사이트의 데이터 처리 목적으로만 사용되며, 제3자는 사용자의 추가 허가 없이 사용자의 파일에 액세스할 수 없음을 보증합니다

3. 침해 및 남용

3.1. Cove Flow Limited 은 웹사이트를 통해 제공되는 자료의 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.
3.2. Cove Flow Limited 은 데이터 처리의 특성에 따라 사용자의 파일에 대한 소유권을 확인하지 않습니다

4. 웹사이트의 사용 종료, 중단 및 수정/업그레이드

4.1. Cove Flow Limited 은 언제든지 사용자에게 통지하지 않고 웹사이트를 수정/업그레이드하거나 중단할 수 있습니다(웹사이트의 특정 기능을 제한하거나 중단하는 것을 포함하되 이에 국한되지 않음)
4. Cove Flow Limited 은 웹사이트의 변경 또는 귀하의 웹사이트 액세스 또는 사용의 중단 또는 종료에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다

5. 제3자 링크

5.1. 웹사이트에는 제3자 웹 소스에 대한 링크가 포함될 수 있습니다. 이러한 링크된 웹사이트는 당사의 통제를 받지 않으며, 당사는 해당 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다
5.2. Cove Flow Limited 은 제3자와 협력하고 제3자에게 사용자의 개인 정보를 제공할 권리가 있지만, 해당 데이터 보호법에 따라 사용자의 명시적인 동의를 얻은 후에만 가능합니다

6. 소유권; Cove Flow Limited의 독점적 권리

6.1. Cove Flow Limited 에서 제공하는 웹사이트의 시각적 인터페이스, 그래픽, 디자인, 컴파일, 정보, 데이터, 컴퓨터 코드(소스 코드 또는 객체 코드 포함), 제품, 소프트웨어, 서비스 및 기타 모든 요소 또는 파일(이하 "자료")은 모든 관련 지적 재산권 및 소유권 및 관련 법률에 의해 보호됩니다
6.2. 웹사이트에 포함된 모든 자료는 Cove Flow Limited 또는 Cove Flow Limited의 제3자 라이선스 제공자의 재산입니다
6.3. 웹사이트에 Cove Flow Limited 및 Cove Flow Limited 의 지적 재산이 아닌 자료, 인터페이스, 로고, 디자인, 제품 또는 기타 사항이 포함되어 있는 경우, 은 이를 사용할 수 있는 라이선스를 보유하지 않습니다, 사용권자는 디지털 밀레니엄 저작권법(이하 "DMCA") 및/또는 디지털 단일 시장에서의 저작권 및 관련 권리에 관한 유럽 의회 및 2019년 4월 17일 이사회의 지침 (EU) 2019/790 및/또는 지침 96/9/EC (이하 "EUCD") 개정에 규정된 절차에 따라 웹사이트에서 지적 재산 삭제를 요청할 수 있는 권리가 있습니다.
6. Cove Flow Limited 은 타사의 상표, 브랜드 및 지적 재산의 소유자 또는 대리인이라고 주장하지 않으며, 원 저작권 소유자의 재산으로 남아 있습니다.
6.5. Cove Flow Limited 에서 서면으로 명시적으로 승인한 경우를 제외하고, 사용자는 자료를 사용할 수 없습니다.
6. Cove Flow Limited 은 본 약관에서 명시적으로 부여하지 않은 자료에 대한 모든 권리를 보유합니다

7. 금지된 사용

7.1. 사용자의 웹사이트 사용 조건으로, 사용자는 본 약관에 의해 불법적이거나 금지된 목적으로 웹사이트를 사용할 수 없습니다. 사용자는 Cove Flow Limited의 서버 또는 API, Cove Flow Limited의 서버 또는 API에 연결된 네트워크를 손상, 비활성화, 과부하, 방해 또는 손상시킬 수 있거나 다른 당사자의 웹사이트 사용 및 향유를 방해할 수 있는 어떠한 방식으로도 웹사이트를 사용할 수 없습니다
7.2. 사용자는 웹사이트를 사용하여 바이러스, 웜, 결함, 트로이 목마 또는 파괴적인 성격의 항목을 전송할 수 없습니다
7.3. 사용자는 API 호출을 포함하여 웹사이트의 제한을 초과하거나 우회하거나 초과 또는 우회를 시도하거나 Cove Flow Limited의 문서 또는 사용자 설명서를 위반하는 방식으로 웹사이트를 사용할 수 없습니다
7.4. 사용자 및/또는 기타 제3자는 해킹, 비밀번호 마이닝 또는 기타 수단을 통해 Cove Flow Limited서버 또는 웹사이트에 연결된 웹사이트, 기타 계정, 컴퓨터 시스템 또는 네트워크에 무단으로 액세스하려고 시도해서는 안 됩니다
7.5. 사용자 및/또는 기타 제3자는 웹사이트를 통해 의도적으로 제공되지 않은 수단을 통해 자료나 정보를 얻거나 얻으려고 시도해서는 안 됩니다
7.6. 사용자 및/또는 기타 제3자는 해당 주, 지역 또는 국제 법률 또는 규정(유럽연합, 미국 또는 기타 국가로의 데이터 또는 소프트웨어 수출에 관한 법률 및 DMCA 및 EUCD에 따른 지적 재산권을 포함하되 이에 국한되지 않음)을 위반하는 방식으로 웹사이트를 사용할 수 없습니다

8. 면책

사용자는 웹사이트 사용에 대한 책임을 지는 데 동의하며, 사용자는 Cove Flow Limited 및 그 임원, 이사, 직원, 컨설턴트, 계열사, 자회사 및 대리인(이하 총칭하여 "임원")을 다음과 같은 이유로 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 청구, 책임, 손해, 손실 및 합리적인 변호사 수임료 및 비용을 포함한 비용으로부터 방어하고 면책하며 해를 입히지 않을 것에 동의합니다(이하 통칭하여 "임원")

(i) 사용자의 웹사이트 액세스, 사용 또는 사용 혐의
(ii) 사용자가 본 약관 또는 본 약관에 언급된 진술, 보증 또는 계약 또는 관련 법률이나 규정을 위반한 경우
(iii) 사용자가 지적 재산권, 퍼블리시티권, 기밀성, 재산권 또는 개인정보 보호권을 포함하되 이에 국한되지 않는 제3자의 권리를 위반한 경우, 또는
(iv) 사용자와 제3자 간의 분쟁 또는 문제 Cove Flow Limited 당사는 자체 비용으로 사용자가 배상해야 하는 모든 사안에 대해 배타적으로 방어 및 통제할 권리를 보유하며(해당 사안에 대한 사용자의 배상 의무를 제한하지 않음), 그러한 경우 사용자는 그러한 청구에 대한 당사의 방어에 협조하는 데 동의합니다

9. 면책 조항, 보증 없음

9.1. 사용자는 자신의 재량과 책임 하에 웹사이트를 이용합니다.
9. Cove Flow Limited 은 웹사이트의 품질, 정확성 또는 신뢰성에 대해 어떠한 주장이나 약속도 하지 않으며 상품성, 특정 목적에의 적합성 및 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함하여 명시적이든 묵시적이든 모든 보증을 명시적으로 부인합니다
9. Cove Flow Limited 은 물리적 제품이나 재산을 제공하거나 제공하지 않습니다

10. 책임의 제한

10.1. Cove Flow Limited 은 어떠한 경우에도 보증, 계약, 불법행위(과실 포함), 법령 또는 기타 법적 이론에 근거하거나 Cove Flow Limited 이 그러한 손해의 가능성에 대해 통지를 받았는지 여부와 관계없이 사용자의 웹사이트 또는 웹사이트의 자료 또는 콘텐츠에 대한 액세스 또는 사용, 또는 사용자가 액세스 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 직접, 간접, 우발적, 특별, 결과적 또는 징벌적 손해에 대해 사용자 또는 제3자에게 책임을 지지 않습니다.
10.2. Cove Flow Limited 는 어떠한 경우에도 웹사이트에 광고를 게재한 제3자가 이용자에게 제공하는 서비스에 대해 책임을 지지 않습니다.
10.3. 사용자가 자신의 데이터(로그인 및 비밀번호)를 공유한 경우 사용자의 정보, 계정 또는 다른 출처의 계정과 관련된 모든 위험은 Cove Flow Limited의 책임의 일부가 아닙니다
10.4. 사용자는 웹사이트 및 웹사이트 콘텐츠 사용에 대한 책임을 집니다

11. 준거법

11.1.본 약관은 United Kingdom 의 법률이 적용되지만, 본 약관의 어떠한 조항도 소비자의 거주지 국가의 법률에 따라 합의에 의해 경감될 수 없는 조항에 의해 소비자에게 제공되는 보호를 박탈하지 않습니다. 본 약관에 따라 소송 또는 법원 절차가 허용되는 한도 내에서 사용자와 Cove Flow Limited 은 모든 분쟁을 소송하기 위해 United Kingdom 내에 위치한 주 법원의 인적 및 배타적 관할권에 복종하는 데 동의합니다

12. 본 약관의 변경

12. Cove Flow Limited 은 언제든지 본 약관을 수정할 수 있는 권리를 보유합니다. 본 약관의 개정 버전은 웹사이트에 게시됩니다. 달리 명시되지 않는 한, 약관의 수정 사항은 웹사이트에 게시된 날부터 효력이 발생합니다
12.1.1. Cove Flow Limited 은 본 약관의 변경에 대해 사용자에게 알릴 의무가 없습니다.
12.2. 사용자가 개정된 약관에 동의하지 않는 경우, 사용자의 유일하고 배타적인 구제책은 웹사이트 사용을 중단하는 것입니다

13. 일반

13.1. 본 약관은 개인정보 처리방침 및 여기에 명시적으로 참조로 포함된 기타 계약과 함께 사용자의 웹사이트 사용 및 접속과 관련하여 사용자와 Cove Flow Limited간의 완전하고 배타적인 이해 및 합의를 구성합니다.
13.2. 본 약관에서 섹션 헤더의 사용은 편의를 위한 것이며 조항의 해석에 어떠한 영향도 미치지 않습니다
13.3. 사용자는 당사의 사전 서면 동의 없이 본 약관 또는 본 약관에 따른 사용자의 권리의 전부 또는 일부를 법률의 운용 또는 기타 방법으로 양도하거나 이전할 권리가 없습니다.
13.4. Cove Flow Limited 은 언제든지 통지 없이 본 약관을 양도할 권리가 있습니다.
13.5. 조항의 이행을 요구하지 않더라도 그 이후 언제든지 Cove Flow Limited의 이행 요구 권리에 영향을 미치지 않으며, 본 약관 또는 본 약관의 조항의 위반 또는 불이행에 대한 포기는 후속 위반 또는 불이행의 포기 또는 조항 자체의 포기로 간주되지 않습니다.
13.6. 본 약관의 일부가 무효이거나 집행 불가능한 것으로 판단되는 경우, 집행 불가능한 부분은 가능한 한 최대한 효력을 발휘하며 나머지 부분은 완전한 효력을 유지합니다.
13.7. 사용자는 본 웹사이트가 사용자가 GDPR CCPA를 준수하는 데 도움이 되는 기술 보호 조치가 아님을 인정합니다

14. 커뮤니케이션 및 통지

14.1. Cove Flow Limited 와의 모든 커뮤니케이션은 전자적으로 이루어집니다. 사용자가 당사에 이메일을 보내거나 당사 웹사이트를 방문하여 서비스를 사용할 때마다 사용자는 Cove Flow Limited 와 통신하게 됩니다
14.2. 사용자는 Cove Flow Limited 으로부터의 커뮤니케이션 수신에 동의합니다.
14.3. 사용자가 웹사이트에서 뉴스를 구독하는 경우 Cove Flow Limited 에서 정기적으로 이메일을 받게 됩니다.
14.4. 당사는 웹사이트를 통해 알림을 제공하거나 소셜 미디어에 뉴스를 게시하여 사용자와 지속적으로 소통할 것입니다
14.5. 또한 사용자는 당사가 전자적으로 제공하는 모든 통지, 공개, 계약 및 기타 커뮤니케이션이 해당 커뮤니케이션이 서면으로 이루어져야 한다는 법적 요건을 충족한다는 데 동의합니다.
14.6. 사용자는 웹사이트를 통해 사용자 기기로 모든 통지를 수신하는 데 동의합니다.
14.7. 본 웹사이트는 어떠한 지원 서비스도 제공하지 않습니다

15. 시장 약관

15. Cove Flow Limited 은 사용자가 소유하거나 통제하는 장치에서 웹사이트를 사용할 수 있는 제한적, 비독점적, 양도 불가, 재라이선스 불가 라이선스를 사용자에게 부여합니다. Cove Flow Limited 은 본 약관에 따라 사용자에게 명시적으로 부여되지 않은 웹사이트에 대한 모든 권리를 보유합니다. 본 약관에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고, 귀하는 (i) 웹사이트를 기반으로 한 파생 저작물을 복사, 수정 또는 생성하거나, (ii) 제3자에게 웹사이트의 사용자 계정을 배포, 양도, 재라이센스, 임대, 대여 또는 대여할 수 없으며, (iii) 웹사이트를 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 분해하거나 (iv) 어떤 방법을 통해 여러 사용자에게 웹사이트의 기능을 사용할 수 있게 할 수 없습니다

16. 사용자 계정

16.1. 사용자는 이메일 및 비밀번호를 사용하여 웹사이트에 계정을 등록하거나 구글 서비스 및/또는 페이스북 서비스를 통해 인증을 받을 수 있습니다
16.2. 사용자는 사용자 계정에서 발생하는 모든 활동에 대한 책임이 있습니다
16. Cove Flow Limited 은 단독 재량으로 계정을 해지하고, 콘텐츠를 편집 또는 삭제하고, 주문을 취소할 수 있는 모든 권리를 보유합니다
16.4. Cove Flow Limited 은 사용자 계정의 대화 및 데이터를 포함하여 웹사이트에 게시된 모든 정보에 액세스할 수 있는 권리를 갖습니다
16.5. 사용자는 개인 데이터를 입력하고 본 약관에 동의함으로써 사용자가 장바구니를 포기한 경우를 포함하되 이에 국한되지 않는 웹사이트에서의 활동과 관련하여 Cove Flow Limited 에 연락하는 데 명시적으로 동의하는 것입니다. 연락은 Cove Flow Limited 에서 적절하다고 판단하는 전화, 우편 또는 전자 통신을 통해 이루어질 수 있습니다. 이러한 연락의 목적은 사용자의 거래 완료를 지원하거나 웹사이트에서의 활동과 관련된 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다
16.6. 사용자는 언제든지 Cove Flow Limited 으로 연락하거나 해당 커뮤니케이션에 제공된 수신 거부 지침에 따라 해당 커뮤니케이션에 대한 동의를 철회할 권리가 있습니다. 이러한 철회가 접수되면 Cove Flow Limited 은 합리적인 기간 내에 사용자와의 지정된 커뮤니케이션을 중단합니다
16.7. Cove Flow Limited 은 회사의 개인정보 처리방침에 따라 사용자가 제공한 모든 개인 데이터를 처리합니다. 사용자의 개인 데이터는 사용자의 명시적인 동의 없이 다른 목적으로 사용되지 않습니다

17. 구독/구매

17.1. 이용자가 웹사이트에서 상품을 구매("구매")하려는 경우, 이용자는 카드 번호, 청구지 주소, 카드 소지자 이름 및 성을 포함하되 이에 국한되지 않는 구매와 관련된 특정 정보를 제공하도록 요청받을 수 있습니다
17.2. 사용자는 다음을 진술하고 보증합니다: (i) 사용자는 구매와 관련하여 신용카드 또는 기타 결제 수단을 사용할 법적 권리가 있으며, (ii) 사용자가 Cove Flow Limited 에 제공한 정보가 진실하고 정확하며 완전하다는 것을 진술하고 보증합니다
17.3. Cove Flow Limited 은 추가 사용자 확인을 위해 사용자의 은행 카드 사진 형태의 카드 정보를 요청할 권리가 있습니다
17.4. Cove Flow Limited 은 사용자의 본인 확인을 위해 사용자의 신분증 또는 여권과 같은 개인 정보를 요청할 권리가 있습니다. Cove Flow Limited 은 회사의 개인정보 보호정책에 따라 이 개인정보를 처리합니다
17.5. 이용자는 이러한 정보를 제출함으로써 구매 완료를 용이하게 할 목적으로 제3자에게 해당 정보를 제공할 수 있는 권리를 당사에 부여합니다
17.6. Cove Flow Limited 은 제품 또는 서비스 가용성, 제품 또는 서비스의 설명 또는 가격 오류, 사용자의 주문 오류 또는 기타 이유를 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 사유로 인해 언제든지 사용자의 주문을 거부하거나 취소할 수 있는 권리를 보유합니다
17.7. Cove Flow Limited 은 사기 또는 무단 또는 불법 거래가 의심되는 경우 사용자의 주문을 거부하거나 취소할 수 있는 권리를 보유합니다( )

18.환불 및 취소

18.1. 구독을 취소하면 자동 갱신이 비활성화되지만 당시 남은 기간 동안 모든 구독 기능에 계속 액세스할 수 있습니다. 구독은 언제든지 지원팀( [email protected])으로 이메일을 보내거나 지원팀( +44 330 818 7064)으로 전화하거나 프로필 아래의 '취소'를 클릭하여 취소할 수 있습니다. 그러나 기술 시스템 지연으로 인해 모든 데이터를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 가입 후 24시간 이내에 취소 요청을 처리할 수 없습니다. 따라서 가입 후 최소 24시간이 지나기 전에 당사에 연락해 주시기 바랍니다.
18.2. 14일 전액 환불 보장은 모든 구매에 적용됩니다. 요금 환불 결정이 다른 후속 비용에 대한 환불 의무를 보장하는 것은 아닙니다. 환불되는 요금은 원래 거래에 사용된 결제 수단으로 환불됩니다. 환불 요청은 고객 서비스에 연락하여 이루어져야 합니다

19. 자금 세탁 방지 정책

19.1. Cove Flow Limited 의 비즈니스 관행은 뇌물 수수, 부패 행위 및 자금 세탁을 금지하고 있습니다.
19.2. 사용자는 상업 또는 공공 부문 뇌물, 자금 세탁, 테러와 관련된 모든 관련 법률(현지 부패 방지법, 캐나다의 외국 공직자 부패법, 미국 해외부패방지법, 국제 비즈니스 거래에서 외국 공직자의 뇌물 수수 방지에 관한 OECD 협약 및 영국 뇌물 수수법을 포함하나 이에 국한되지 않음)을 준수할 것에 동의합니다. 사용자가 언제든지 규정을 준수하지 않을 경우 Cove Flow Limited 은 사전 통지 없이 사용자의 계정을 해지할 수 있는 권리를 보유합니다

20. 기타 조건

20.1. 본 약관과 특정 웹사이트에 적용되는 추가 약관이 상충하는 경우, 추가 특별 약관이 해당 상충을 제어합니다.
20.2. 사용자가 본 약관에 동의하지 않는 경우, 사용자는 웹사이트에 액세스하거나 사용해서는 안 됩니다.
20. Cove Flow Limited 은 본 약관에 명시된 조건에 따라 사용자에게 서비스를 제공합니다. 사용자가 서비스를 사용하여 웹사이트를 방문/사용할 때마다 사용자는 이러한 모든 조건과 규칙을 수락합니다

연락처

Cove Flow Limited - 회사 전체 이름.
[email protected] - 회사의 공식 이메일.
Aiwritix - 개인정보처리방침을 사용하는 웹사이트의 도메인.
2024-05-26 - 본 이용약관의 날짜.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - 회사의 법적 주소.
11409414 - 회사의 등록 번호.
+44 330 818 7064 - 회사의 공식 전화번호.
United Kingdom - 회사의 거주 국가

개인정보 처리방침

1. 소개

본 개인정보 처리방침은 당사의 이용약관과 함께 귀하가 당사의 웹사이트 및 서비스를 이용할 때 귀하의 개인 데이터를 수집, 처리, 저장 및 사용하는 데 적용됩니다. 당사는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따라 귀하의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다

2. 정의

"사용자"는 스킬 게임 참여, 구독 체험 기간 또는 유료 회원 가입 여부와 관계없이 웹사이트에 개인 데이터를 입력하고 본 약관에 동의하는 모든 개인을 의미합니다

3. 데이터 수집

당사는 귀하의 이름, 연락처 정보, 결제 정보 등 귀하가 당사에 제공하는 개인 데이터를 수집합니다. 개인정보를 입력하고 본 약관에 동의함으로써 귀하는 당사가 특정 목적을 위해 귀하의 데이터를 처리하는 데 명시적으로 동의하는 것입니다

4. 데이터 사용

당사는 귀하의 개인정보를 사용하여 구독 처리, 계정 관리, 고객 서비스 제공 등 당사의 서비스를 제공하고 개선합니다. 유료 회원이 되는 경우 당사는 회원님에 대한 계약상 의무를 이행하기 위해 회원님의 개인정보를 사용합니다

5. 커뮤니케이션

귀하는 당사가 마케팅 목적으로 귀하에게 연락하는 데 명시적으로 동의했습니다. 이는 전화, 우편 또는 전자 통신을 통해 이루어질 수 있습니다. 귀하는 당사에 연락하거나 커뮤니케이션에 제공된 수신 거부 지침에 따라 언제든지 동의를 철회할 권리가 있습니다

6. 데이터 보호

당사는 우발적이거나 불법적인 파기, 분실, 변경, 무단 공개 또는 접근으로부터 개인정보를 보호하기 위해 적절한 기술적 및 조직적 조치를 유지합니다. 당사는 개인정보 처리방침 및 GDPR에 따라 귀하의 개인정보를 처리합니다

7. 데이터 주체의 권리

GDPR에 따라 귀하는 자신의 개인정보에 액세스, 수정, 삭제, 처리 제한 및 데이터 이동에 대한 권리가 있습니다. 이러한 권리를 행사하려면 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다

8. 데이터 보존

당사는 법률, 규제, 회계 또는 보고 요건을 충족하기 위한 목적을 포함하여 수집 및 처리 목적을 달성하는 데 필요한 기간 동안만 귀하의 개인 데이터를 보유합니다


본 개인정보 처리방침은 변경될 수 있습니다. 변경 사항이 있을 경우 이 페이지에 업데이트된 개정일과 함께 게시됩니다

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE TOLIAU PATEIKTĄ INFORMACIJĄ, NES JI TURI ĮTAKOS NAUDOTOJO TEISĖMS

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-05-26

Šios Taisyklės ir sąlygos (toliau - "Taisyklės") kartu su Cove Flow Limited(toliau - "Cove Flow Limited") privatumo politika reglamentuoja naudotojo naudojimąsi Cove Flow Limitedsvetaine

Dėl šių Sąlygų

(i) "Svetainė" reiškia Cove Flow Limited"- tai Vartotojo mobiliesiems įrenginiams ar kompiuteriams skirta interneto platforma, kuria galima naudotis per naršyklę be atsisiuntimo, pavadinimu (domenu) Cove Flow Limited Paslauga, ir ji nesusijusi su jokiomis kitomis svetainėmis, įmonėmis, prekės ženklais, organizacijomis ar panašiai pavadintais į ją panašiais subjektais. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. toliau - Paslaugos (toliau - Paslaugos)

(ii) "Pareigūnai" - Cove Flow Limited'pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, konsultantai, filialai, dukterinės įmonės ir agentai

(iii) "Naudotojas" - tai bet kuris asmuo, užregistravęs paskyrą Cove Flow Limited'Svetainėje ir besinaudojantis Bendrovės Paslaugomis

(iv) Cove Flow Limited - tai bendrovė, kuri yra šios Svetainės savininkė. Bendrovės pavadinimas: Cove Flow Limited, registruotasis numeris: 11409414, kurios pagrindinė veiklos vieta: Office A, Inc Building(iv) " IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" reiškia bendrovę, kuriai priklauso ši Interneto svetainė ir kuri ją valdo. Bendrovės pavadinimas: Cove Flow Limited, registruotasis numeris: 11409414. Pagrindinė veiklos vieta: : Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. PRIVALOMYBĖ

Sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs mums patvirtinate ir garantuojate

(i) kad jūsų amžius yra ne mažesnis kaip aštuoniolika (18) metų;
(ii) kad anksčiau nebuvote sustabdytas ar pašalintas iš Svetainės;
(iii) kad Jūsų naudojimasis Svetaine atitinka galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus

2. LICENCIJOS SUTEIKIMAS Cove Flow Limited

2.1. Pateikdamas informaciją (toliau - failai) per Svetainę, Naudotojas sutinka, kad jo failai būtų tvarkomi Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garantuoja, kad visi Failai bus naudojami tik duomenų apdorojimo Svetainėje tikslais, o bet kuri trečioji šalis neturės jokios prieigos prie Vartotojo Failų be papildomo Vartotojo leidimo

3. PAŽEIDIMAI IR PIKTNAUDŽIAVIMAS

3.1. Cove Flow Limited neatsako už Svetainėje pateiktos medžiagos tikslumą.
3.2. Cove Flow Limited netikrina Failų, ar jie priklauso Vartotojui, remdamasi duomenų tvarkymo ypatumais

4. SVETAINĖS NAUDOJIMO NUTRAUKIMAS, NUTRAUKIMAS IR MODIFIKAVIMAS/ATNAUJINIMAS

4.1. Cove Flow Limited turi teisę bet kuriuo metu modifikuoti/atnaujinti arba nutraukti Svetainės veikimą (įskaitant, bet neapsiribojant, tam tikrų Svetainės funkcijų apribojimą arba nutraukimą) be išankstinio Vartotojo įspėjimo
4.2. Cove Flow Limited neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio Svetainės pakeitimo ar prieigos prie Svetainės sustabdymo ar nutraukimo arba naudojimosi ja nutraukimo

5. TREČIOSIOS ŠALIES NUORODOS

5.1. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto šaltinius. Tokių svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, mes nekontroliuojame ir neatsakome už jų turinį
5.2. Cove Flow Limited turi teisę bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir teikti Vartotojo asmeninę informaciją trečiosioms šalims , tačiau tik gavusi aiškų Vartotojo sutikimą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus

6. NUOSAVYBĖ; Cove Flow LimitedNUOSAVYBĖS TEISĖS

6.1. Cove Flow Limited pateikiamos vaizdinės sąsajos, grafika, dizainas, kompiliacija, informacija, duomenys, kompiuterinis kodas (įskaitant pirminį ar objektinį kodą), produktai, programinė įranga, paslaugos ir visi kiti Svetainės elementai ar failai (toliau - Medžiaga) yra saugomi visų atitinkamų intelektinės nuosavybės ir nuosavybės teisių bei galiojančių įstatymų
6.2. Visa Svetainėje esanti Medžiaga yra Cove Flow Limited arba Cove Flow Limited's trečiųjų šalių licencijų davėjų nuosavybė
6.3. Jei Svetainėje yra medžiagų, sąsajų, logotipų, dizaino, produktų ar ko nors kito, kas nėra Cove Flow Limited intelektinė nuosavybė ir Cove Flow Limited neturi licencijų ją naudoti, licencijos davėjas turi teisę reikalauti ištrinti jo intelektinę nuosavybę iš Svetainės Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatyme(toliau - DMCA) ir (arba) 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB (toliau - EUCD), nustatyta tvarka.
6.4. Cove Flow Limited nepretenduoja būti kitų šalių prekių ženklų, prekės ženklų ir intelektinės nuosavybės savininkais ar atstovais, ir jie išlieka originalių autorių teisių savininkų nuosavybe.
6.5. Išskyrus atvejus, kai Cove Flow Limited aiškiai raštu leidžia, Naudotojas negali naudoti Medžiagos.
6.6. Cove Flow Limited pasilieka visas teises į Medžiagą, kurios aiškiai nesuteiktos šiose Sąlygose

7. DRAUDŽIAMI NAUDOJIMO BŪDAI

7.1. Naudotojo naudojimosi Svetaine sąlyga yra ta, kad Naudotojas nenaudos Svetainės jokiais tikslais, kurie yra neteisėti ar draudžiami šiomis Sąlygomis. 2. Naudotojas negali naudoti Svetainės jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti, išjungti, apsunkinti, sutrikdyti ar sutrikdyti bet kurio Cove Flow Limitedserverio ar API, bet kurio tinklo, prijungto prie bet kurio Cove Flow Limitedserverio ar API, veikimą arba kurie galėtų trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis Svetaine
7.2. Naudotojas negali perduoti jokių virusų, kirminų, defektų, Trojos arklių ar kitų destruktyvaus pobūdžio elementų naudodamasis Svetaine
7.3. Naudotojas negali viršyti ar apeiti arba bandyti viršyti ar apeiti Svetainės apribojimų, įskaitant bet kokius API skambučius, arba kitaip naudoti Svetainę taip, kad būtų pažeisti bet kokie Cove Flow Limiteddokumentai ar naudotojo vadovai
7.4. Vartotojas ir (arba) bet kuri kita trečioji šalis negali bandyti neteisėtai prisijungti prie bet kokių svetainių, kitų paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų, prijungtų prie bet kurio Cove Flow Limitedserverio ar Svetainės, įsilaužimo, slaptažodžių gavybos ar kitais būdais
7.5. Vartotojas ir (arba) bet kurios kitos trečiosios šalys negali gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiais būdais, kurie nėra sąmoningai prieinami per Svetainę
7.6. Vartotojas ir (arba) bet kurios kitos trečiosios šalys negali naudotis Svetaine taip, kad pažeistų bet kokius galiojančius valstybinius, vietinius ar tarptautinius įstatymus ar reglamentus (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius įstatymus, susijusius su duomenų ar programinės įrangos eksportu į Europos Sąjungą, JAV ar kitas šalis ir intelektinės nuosavybės teisėmis pagal DMCA ir EUCD)

8. ATSAKOMYBĖ

Vartotojas sutinka būti atsakingas už naudojimąsi Svetaine, o Vartotojas sutinka ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti Cove Flow Limited ir jos pareigūnus, direktorius, darbuotojus, konsultantus, filialus, patronuojamąsias įmones ir atstovus (toliau kartu - Pareigūnai) nuo bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos, nuostolių ir išlaidų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius ir išlaidas, kylančių iš arba bet kokiu būdu susijusių su

(i) Naudotojo prieiga prie Svetainės, naudojimusi ja arba tariamu naudojimusi ja
(ii) Vartotojo padarytu šių Sąlygų arba bet kokio pareiškimo, garantijos ar susitarimų, į kuriuos čia daroma nuoroda, arba bet kokio galiojančio įstatymo ar teisės akto pažeidimu
(iii) Vartotojo padarytą bet kokios trečiosios šalies teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinės nuosavybės, viešumo, konfidencialumo, nuosavybės ar privatumo teisę, pažeidimą; arba
(iv) bet kokius ginčus ar problemas tarp Naudotojo ir bet kurios trečiosios šalies. Cove Flow Limited pasilieka teisę savo sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, kuriam kitu atveju Naudotojas turi atlyginti žalą (ir neapribojant jūsų įsipareigojimų atlyginti žalą dėl tokio klausimo), ir tokiu atveju Naudotojas sutinka bendradarbiauti su mumis ginant tokį reikalavimą

9. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS, JOKIŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIMAS

9.1. Naudotojas naudojasi Svetaine savo nuožiūra ir rizika.
9.2. Cove Flow Limited neteikia jokių pretenzijų ar pažadų dėl Svetainės kokybės, tikslumo ar patikimumo ir aiškiai atsisako bet kokių garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų, įskaitant numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantijas
9.3. Cove Flow Limited nesiūlo ir neteikia jokių fizinių produktų ar turto

10. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

10.1. Bet kuriuo atveju Cove Flow Limited nebus atsakinga Vartotojui ar trečiajai šaliai už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią, netiesioginę ar baudinę žalą, atsiradusią dėl ar susijusią su Vartotojo prieiga prie Svetainės, naudojimusi ja arba Vartotojo negalėjimu prieiti prie Svetainės ar naudotis ja, arba bet kokia medžiaga ar turiniu Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar ji pagrįsta garantija, sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), įstatymu ar kita teisine teorija, nepriklausomai nuo to, ar Cove Flow Limited buvo informuota apie tokios žalos galimybę.
10.2. Cove Flow Limited, bet kuriuo atveju neatsako už paslaugas, kurias Vartotojui teikia trečioji šalis, patalpinusi skelbimą Svetainėje.
10.3. Už visą riziką, susijusią su Vartotojo informacija, paskyra ar paskyromis kituose šaltiniuose, jei Vartotojas pasidalijo savo duomenimis (prisijungimo vardu ir slaptažodžiu), Cove Flow Limitedneatsako
10.4. Vartotojas prisiima atsakomybę už naudojimąsi Svetaine ir jos turiniu

11. GYVENIMO ĮSTATYMAS

11.1. Šioms Sąlygoms taikomi United Kingdom įstatymai, tačiau jokia šių Sąlygų nuostata neatima iš vartotojo apsaugos, kurią jam suteikia nuostatos, nuo kurių negalima nukrypti susitarimu pagal šalies, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymus. Tiek, kiek pagal šias Taisykles leidžiama iškelti bet kokį ieškinį ar pradėti teisminį procesą, Vartotojas ir Cove Flow Limited sutinka paklusti asmeninei ir išimtinei valstijos teismų, esančių United Kingdom teritorijoje, jurisdikcijai spręsti visus tokius ginčus

12. ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

12.1. Cove Flow Limited pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti šių Sąlygų pakeitimus. Pakeistos šių Sąlygų versijos bus paskelbtos Interneto svetainėje. Jei nenurodyta kitaip, bet kokie Sąlygų pakeitimai įsigalios tą dieną, kai jie bus paskelbti Interneto svetainėje
12.1.1. Cove Flow Limited neprivalo informuoti Vartotojo apie šių Sąlygų pakeitimus.
12.2. Jei Vartotojas nesutinka su pakeistomis Sąlygomis, vienintelė ir išskirtinė Vartotojo teisių gynimo priemonė bus nutraukti naudojimąsi Svetaine

13. BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1. Šios Sąlygos kartu su Privatumo politika ir bet kuriomis kitomis sutartimis, aiškiai įtrauktomis nuorodomis, sudaro visą ir išskirtinį Vartotojo ir Cove Flow Limitedsusitarimą dėl Vartotojo naudojimosi Svetaine ir prieigos prie jos.
13.2. Skyrių antraštės šiose Sąlygose naudojamos tik dėl patogumo ir neturi jokios įtakos nuostatų aiškinimui
13.3. Vartotojas neturi teisės perleisti ar perduoti šių Sąlygų ar Vartotojo teisių pagal jas, visiškai ar iš dalies, pagal įstatymą ar kitaip, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo.
13.4. Cove Flow Limited turi teisę bet kuriuo metu perleisti šias Sąlygas be išankstinio įspėjimo.
13.5. Jei nereikalaujama įvykdyti kurios nors nuostatos, tai neturi įtakos Cove Flow Limitedteisei reikalauti ją įvykdyti bet kuriuo metu vėliau, o atsisakymas nuo bet kokio šių Sąlygų pažeidimo ar nevykdymo ar bet kurios šių Sąlygų nuostatos nereiškia atsisakymo nuo bet kokio vėlesnio pažeidimo ar nevykdymo ar pačios nuostatos atsisakymo.
13.6. Jei kuri nors šių Sąlygų dalis bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, neįgyvendinama dalis bus taikoma kiek įmanoma labiau, o likusios dalys liks visiškai galiojančios.
13.7. Naudotojas pripažįsta, kad Svetainė nėra skirta technologinėms apsaugos priemonėms, kurios padėtų Naudotojui laikytis BDAR ir BDAR

14. BENDRAVIMAS IR PRANEŠIMAI

14.1. Visas bendravimas su Cove Flow Limited vyksta elektroniniu būdu. Kiekvieną kartą, kai Naudotojas siunčia mums el. laišką arba lankosi mūsų Svetainėje ir naudojasi mūsų Paslaugomis, Naudotojas bendrauja su Cove Flow Limited
14.2. Vartotojas sutinka gauti pranešimus iš Cove Flow Limited.
14.3. Jei Naudotojas užsiprenumeruoja naujienas Svetainėje, jis reguliariai gaus elektroninius laiškus iš Cove Flow Limited.
14.4. Mes ir toliau bendrausime su Naudotoju teikdami pranešimus per Svetainę arba skelbdami naujienas savo socialiniuose tinkluose
14.5. Naudotojas taip pat sutinka, kad visi mūsų elektroniniu būdu teikiami pranešimai, atskleidžiama informacija, susitarimai ir kiti pranešimai atitiktų teisinius reikalavimus, kad tokie pranešimai būtų pateikiami raštu.
14.6. Naudotojas sutinka gauti visus pranešimus per Svetainę į Naudotojo įrenginį.
14.7. Svetainėje neteikiamos jokios palaikymo paslaugos

15. RINKOS SĄLYGOS

15.1. Cove Flow Limited suteikia Vartotojui neribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą licenciją naudotis Svetaine savo Prietaise, kuris priklauso Vartotojui arba kurį jis kontroliuoja. Cove Flow Limited pasilieka visas Svetainės ir su ja susijusias teises, kurios nėra aiškiai suteiktos Vartotojui pagal šias Sąlygas. Išskyrus šiose Sąlygose aiškiai leidžiamus atvejus, Jūs negalite: (i) kopijuoti, modifikuoti ar kurti išvestinių kūrinių, pagrįstų Svetaine; (ii) platinti, perduoti, sublicencijuoti, nuomoti, skolinti ar nuomoti Naudotojo paskyros Svetainėje bet kuriai trečiajai šaliai; (iii) atlikti atvirkštinio projektavimo, dekompiliuoti ar išardyti Svetainę; arba (iv) bet kokiomis priemonėmis padaryti Svetainės funkcionalumą prieinamą daugeliui naudotojų

16. VARTOTOJO PASKYRA

16.1. Naudotojas gali užregistruoti paskyrą Svetainėje naudodamasis el. paštu ir slaptažodžiu arba autorizuotis per "Google" paslaugas ir (arba) "Facebook" paslaugas
16.2. Naudotojas atsako už visą veiklą, kuri vykdoma Naudotojo paskyroje
16.3. Cove Flow Limited pasilieka visas teises savo nuožiūra panaikinti paskyras, redaguoti ar pašalinti turinį ir atšaukti užsakymus
16.4. Cove Flow Limited turi teisę turėti prieigą prie bet kokios Svetainėje patalpintos informacijos, įskaitant bet kokius pokalbius ir duomenis, esančius Vartotojo paskyroje
16.5. Įvesdamas savo asmens duomenis ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, Vartotojas aiškiai sutinka, kad Cove Flow Limited su juo susisiektų dėl veiklos Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Vartotojas paliko savo krepšelį. Susisiekti galima skambinant telefonu, siunčiant laišką arba elektroninėmis priemonėmis, jei Cove Flow Limited mano, kad tai yra tinkama. Tokio bendravimo tikslas - padėti Vartotojui užbaigti sandorį arba suteikti svarbios informacijos, susijusios su jo veikla Svetainėje
16.6. Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tokiam bendravimui, susisiekęs su Cove Flow Limited arba vadovaudamasis pranešime pateiktomis atsisakymo instrukcijomis. Gavusi tokį atšaukimą, Cove Flow Limited per pagrįstą laikotarpį nutrauks nurodytą bendravimą su Naudotoju
16.7. Cove Flow Limited tvarkys visus Vartotojo pateiktus asmens duomenis pagal Bendrovės privatumo politiką. Be papildomo aiškaus Vartotojo sutikimo Vartotojo asmens duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais

17. PRENUMERATA / PIRKIMAI

17.1. Jei Vartotojas pageidauja įsigyti bet kokį daiktą iš Svetainės ("Pirkimas"), Vartotojo gali būti paprašyta pateikti tam tikrą su Pirkimu susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: kortelės numerį, sąskaitos išrašymo adresą, kortelės turėtojo vardą ir pavardę
17.2. Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad: (i) Naudotojas turi teisėtą teisę naudoti kredito kortelę (-es) ar kitus mokėjimo būdus, susijusius su bet kokiu Pirkimu; ir kad (ii) informacija, kurią Naudotojas pateikė Cove Flow Limited, yra teisinga, tiksli ir išsami
17.3. Cove Flow Limited turi teisę paprašyti pateikti kortelės informaciją Naudotojo banko kortelės nuotraukos pavidalu, kad būtų galima papildomai patikrinti Naudotoją
17.4. Cove Flow Limited turi teisę prašyti pateikti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, Vartotojo asmens tapatybės kortelę arba pasą, kad būtų galima patikrinti Vartotojo asmenybę. Šiuos asmens duomenis Cove Flow Limited tvarkys vadovaudamasi Bendrovės privatumo politika
17.5. Pateikdamas tokią informaciją, Vartotojas suteikia mums teisę pateikti informaciją trečiosioms šalims, kad būtų lengviau įvykdyti Pirkimus
17.6. Cove Flow Limited pasilieka teisę bet kuriuo metu atsisakyti arba atšaukti Vartotojo užsakymą dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, produkto ar paslaugos prieinamumą, produkto ar paslaugos aprašymo ar kainos klaidas, klaidas Vartotojo užsakyme ar kitas priežastis
17.7. Cove Flow Limited pasilieka teisę atsisakyti priimti arba atšaukti Vartotojo užsakymą, jei įtariamas sukčiavimas arba neautorizuotas ar neteisėtas sandoris

18.PINIGŲ GRĄŽINIMAS IR ATŠAUKIMAS

18.1. Prenumeratos atšaukimas reiškia, kad automatinis pratęsimas bus išjungtas, tačiau jūs vis tiek galėsite naudotis visomis prenumeratos funkcijomis likusį tuo metu galiojančio laikotarpio laiką. 2. Prenumeratą galima bet kada atšaukti el. paštu [email protected], paskambinus į palaikymo tarnybą adresu +44 330 818 7064 arba savo profilyje paspaudus "Atšaukti". Tačiau dėl vėlavimų mūsų techninėse sistemose ne visi duomenys mums yra prieinami. Todėl negalime apdoroti atšaukimo prašymų per 24 valandas po registracijos. Todėl maloniai prašome susisiekti su mumis praėjus bent 24 valandoms po registracijos.
18.2. Visiems pirkiniams taikoma 14 dienų visiško pinigų grąžinimo garantija. Sprendimas kompensuoti mokestį neapdraudžia įsipareigojimo kompensuoti kitas vėlesnes išlaidas. Bet koks grąžintas mokestis bus grąžinamas tuo mokėjimo būdu, kuris buvo naudotas atliekant pirminę operaciją. Bet koks prašymas grąžinti pinigus turi būti pateiktas kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių

19. KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU POLITIKA

19.1. Žinokite, kad Cove Flow Limited verslo praktika draudžia kyšininkavimą, korupcinį elgesį ir pinigų plovimą.
19.2. Naudotojas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų, susijusių su kyšininkavimu komerciniame ar viešajame sektoriuje, pinigų plovimu, terorizmu (įskaitant, bet neapsiribojant, vietos antikorupcinius įstatymus, Kanados Užsienio pareigūnų korupcijos įstatymą, JAV Užsienio korupcinės praktikos įstatymą, EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir Jungtinės Karalystės Kyšininkavimo įstatymą). Jei Vartotojas bet kuriuo metu nesilaiko reikalavimų, Cove Flow Limited pasilieka teisę nutraukti Vartotojo paskyrą be jokio įspėjimo

20. KITOS SĄLYGOS

20.1. Jei yra prieštaravimų tarp šių Sąlygų ir papildomų sąlygų, taikomų konkrečiai Interneto svetainei, papildomos specialios sąlygos kontroliuos šį prieštaravimą.
20.2. Jei Vartotojas nesutinka su šiomis Sąlygomis, jis neturi prieiti prie Svetainės ar ja naudotis.
20.3. Cove Flow Limited teikia Vartotojui Paslaugas, kurioms taikomos šiose Sąlygose nurodytos sąlygos. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas apsilanko / naudojasi Svetaine naudodamasis jos Paslaugomis, Vartotojas sutinka su visomis šiomis sąlygomis ir taisyklėmis

Susisiekite su mumis

Cove Flow Limited - Pilnas įmonės pavadinimas.
[email protected] - Oficialus įmonės el. paštas.
Aiwritix - Interneto svetainės, kurioje naudojate privatumo politiką, domenas.
2024-05-26 - Šių Taisyklių ir sąlygų data.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Bendrovės juridinis adresas.
11409414 - Bendrovės registracijos numeris.
+44 330 818 7064 - Oficialus Bendrovės telefono numeris.
United Kingdom - Bendrovės gyvenamosios vietos šalis

Pareiškimas dėl privatumo

1. Įvadas

Šis privatumo pareiškimas kartu su mūsų Taisyklėmis ir sąlygomis reglamentuoja jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, kai naudojatės mūsų svetaine ir paslaugomis. Esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

2. Apibrėžtys

"Naudotojas" - tai bet kuris asmuo, kuris svetainėje įveda savo asmens duomenis ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, nesvarbu, ar jis dalyvauja įgūdžių žaidime, bandomuoju prenumeratos laikotarpiu, ar tampa mokamu nariu

3. Duomenų rinkimas

Mes renkame asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikiate, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir mokėjimo informaciją. Įvesdami savo asmens duomenis ir sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs mums suteikiate aiškų sutikimą tvarkyti jūsų duomenis konkrečiais tikslais

4. Duomenų naudojimas

Jūsų asmens duomenis naudojame siekdami teikti ir tobulinti savo paslaugas, įskaitant jūsų prenumeratos tvarkymą, jūsų paskyros valdymą ir klientų aptarnavimą. Jei tapsite mokamu nariu, jūsų asmens duomenis naudosime siekdami įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums

5. Bendravimas

Jūs davėte aiškų sutikimą, kad su jumis susisiektume rinkodaros tikslais. Tai gali būti daroma skambinant telefonu, siunčiant paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis arba vadovaudamiesi pranešime pateiktomis atsisakymo instrukcijomis

6. Duomenų apsauga

Taikome tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų. Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi savo privatumo politika ir BDAR

7. Duomenų subjektų teisės

Pagal BDAR turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę į duomenų perkeliamumą. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis

8. Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti ir tvarkomi, įskaitant teisinių, reguliavimo, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymą


Šis privatumo pareiškimas gali būti keičiamas. Visi pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje, nurodant atnaujintą peržiūros datą

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET TURPMĀK NORĀDĪTO, JO TAS IETEKMĒ LIETOTĀJA LIKUMĪGĀS TIESĪBAS

Pēdējo reizi atjaunināts 2024-05-26

Šie Noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") kopā ar Cove Flow Limited's (turpmāk tekstā - "Cove Flow Limited") Privātuma politiku reglamentē Cove Flow Limited's tīmekļa vietnes izmantošanu

Attiecībā uz šiem Noteikumiem

(i) "Tīmekļa vietne" ir Cove Flow Limited"tīmekļa platforma Lietotāja mobilajām ierīcēm vai datoriem, ko var izmantot, izmantojot pārlūkprogrammu bez lejupielādes, ar Cove Flow Limited Pakalpojuma nosaukumu (domēnu), un tā nav saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, uzņēmumiem, zīmoliem, organizācijām vai līdzīgi nosauktām vienībām, kas to atgādina. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(turpmāk tekstā - "Pakalpojumi")

(ii) "Darbinieki" ir Cove Flow Limited'amatpersonas, direktori, darbinieki, konsultanti, saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi un aģenti

(iii) "Lietotājs" ir jebkura persona, kas reģistrējusi kontu Cove Flow Limited'tīmekļa vietnē un izmanto Sabiedrības Pakalpojumus

(iv) Cove Flow Limited ir uzņēmums, kas ir šīs Tīmekļa vietnes īpašnieks. Uzņēmuma nosaukums: Cove Flow Limited, reģistrācijas numurs: 11409414, ar galveno darbības vietu: Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom(iv) "Cove Flow Limited" ir uzņēmums, kam pieder un kas pārvalda šo Tīmekļa vietni. Uzņēmuma nosaukums ir Cove Flow Limited, reģistrētais numurs: 11409414. Galvenā uzņēmējdarbības vieta ir šādā adresē: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. PIEEJAMĪBA

Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apliecināt un garantējat mums

(i) ka jūsu vecums ir vismaz astoņpadsmit (18) gadi;
(ii) ka iepriekš neesat bijis izslēgts vai izslēgts no Tīmekļa vietnes;
(iii) ka Jūs izmantojat Vietni saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem

2. LICENCES PIEŠĶIRŠANA Cove Flow Limited

2.1. Sniedzot informāciju (turpmāk tekstā - "Faili"), izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt, ka Cove Flow Limited var apstrādāt viņa Datnes.
2.2. Cove Flow Limited garantē, ka visi Faili tiks izmantoti tikai un vienīgi Tīmekļa vietnes datu apstrādes vajadzībām, un nevienai trešajai pusei nebūs piekļuves Lietotāja Faili bez Lietotāja papildu atļaujas

3. PĀRKĀPUMI UN ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

3.1. Cove Flow Limited nav atbildīgs par tīmekļa vietnē sniegto materiālu pareizību.
3.2. Cove Flow Limited nepārbauda Datnes, vai tās pieder Lietotājam, pamatojoties uz datu apstrādes īpatnībām

4. TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS IZBEIGŠANA, PĀRTRAUKŠANA UN PĀRVEIDOŠANA/ATJAUNINĀŠANA

4.1. Cove Flow Limited ir tiesības jebkurā laikā mainīt/uzlabot vai pārtraukt Tīmekļa vietnes darbību (tostarp, bet ne tikai, ierobežojot vai pārtraucot atsevišķu Tīmekļa vietnes funkciju izmantošanu), par to nebrīdinot Lietotāju
4.2. Cove Flow Limited neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām izmaiņām Tīmekļa vietnē vai par Tīmekļa vietnes piekļuves vai lietošanas apturēšanu vai pārtraukšanu

5. TREŠO PERSONU SAITES

5.1. Tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo personu tīmekļa avotiem. Šādas tīmekļa vietnes, uz kurām ir saites, nav mūsu kontrolē, un mēs neesam atbildīgi par to saturu
5.2. Cove Flow Limited ir tiesības sadarboties ar trešajām personām un sniegt Lietotāja personisko informāciju trešajām personām , bet tikai pēc tam, kad saņemta Lietotāja skaidra piekrišana saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem

6. ĪPAŠUMTIESĪBAS; Cove Flow LimitedĪPAŠUMTIESĪBAS

6.1. Vizuālās saskarnes, grafikas, dizains, kompilācijas, informācija, dati, datorkods (tostarp pirmkods vai objektkods), produkti, programmatūra, pakalpojumi un visi citi tīmekļa vietnes elementi vai faili (turpmāk - "Materiāli"), ko nodrošina Cove Flow Limited, ir aizsargāti ar visām attiecīgajām intelektuālā īpašuma un īpašumtiesībām un piemērojamiem tiesību aktiem
6.2. Visi Vietnē ietvertie Materiāli ir Cove Flow Limited vai Cove Flow Limitedtrešās puses licences devēju īpašums
6.3. Ja Tīmekļa vietnē ir materiāli, saskarnes, logotipi, dizaini, produkti vai kas cits, kas nav Cove Flow Limited intelektuālais īpašums un Cove Flow Limited nav licenču to izmantošanai, licences devējam ir tiesības pieprasīt dzēst tā intelektuālo īpašumu no Tīmekļa vietnes saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumā(turpmāk tekstā - DMCA) un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvā (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām vienotajā digitālajā tirgū, ar ko groza Direktīvu 96/9/EK (turpmāk tekstā - EUCD) noteikto kārtību.
6.4. Cove Flow Limited nepretendē uz citu pušu preču zīmju, zīmolu un intelektuālā īpašuma īpašnieku vai pārstāvju tiesībām, un tās paliek sākotnējo autortiesību īpašnieku īpašumā.
6.5. Izņemot gadījumus, kad Cove Flow Limited ir devis skaidru rakstisku atļauju, Lietotājs nedrīkst izmantot Materiālus.
6.6. Cove Flow Limited patur visas tiesības uz Materiāliem, kas nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos

7. AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI

7.1. 1. Lietotājs apņemas neizmantot Tīmekļa vietni jebkādiem mērķiem, kas ir nelikumīgi vai aizliegti saskaņā ar šiem Noteikumiem. Lietotājs nedrīkst izmantot Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas varētu sabojāt, atslēgt, pārslogot, traucēt vai traucēt jebkura Cove Flow Limitedservera vai API darbību, jebkuru tīklu, kas savienots ar jebkuru Cove Flow Limitedserveri vai API, vai kas varētu traucēt jebkurai citai personai izmantot un baudīt Tīmekļa vietni
7.2. Lietotājs nedrīkst pārraidīt nekādus vīrusus, tārpus, defektus, Trojas zirgus vai citus destruktīvas dabas elementus, izmantojot Tīmekļa vietni
7.3. Lietotājs nedrīkst pārsniegt vai apiet vai mēģināt pārsniegt vai apiet ierobežojumus, kas noteikti Tīmekļa vietnē, tostarp attiecībā uz API izsaukumiem, vai citādi izmantot Tīmekļa vietni, pārkāpjot Cove Flow Limiteddokumentāciju vai lietotāja rokasgrāmatas
7.4. Lietotājs un/vai jebkura cita trešā persona nedrīkst mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi tīmekļa vietnēm, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar jebkuru no Cove Flow Limitedserveriem vai Tīmekļa vietni, izmantojot uzlaušanu, paroļu iegūšanu vai jebkādus citus līdzekļus
7.5. Lietotājs un/vai jebkura cita trešā persona nedrīkst iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav apzināti darīti pieejami tīmekļa vietnē
7.6. Lietotājs un/vai jebkura cita trešā persona nedrīkst izmantot Tīmekļa vietni tādā veidā, kas pārkāpj jebkādus piemērojamos valsts, vietējos vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus (tostarp, bet ne tikai, jebkādus tiesību aktus par datu vai programmatūras eksportu uz Eiropas Savienību, ASV vai citām valstīm un no tām, kā arī intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar DMCA un EUCD)

8. ATBILDĪBA

Lietotājs piekrīt būt atbildīgs par Tīmekļa vietnes lietošanu, un Lietotājs piekrīt aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt Cove Flow Limited un tās vadītājus, direktorus, darbiniekus, konsultantus, filiāles, meitasuzņēmumus un aģentus (turpmāk kopā saukti "Atbildīgās personas") no jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumiem, kaitējumiem un izdevumiem, tostarp saprātīgām advokātu atlīdzībām un izmaksām, kas izriet no vai ir jebkādā veidā saistītas ar

(i) Lietotāja piekļuvi Tīmekļa vietnei, tās izmantošanu vai iespējamu izmantošanu
(ii) šo Noteikumu vai jebkuras šeit minētās deklarācijas, garantijas vai vienošanās, vai jebkura piemērojamā likuma vai noteikumu pārkāpumu no Lietotāja puses
(iii) Lietotāja veikts jebkuras trešās personas tiesību pārkāpums, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesību, publicitātes, konfidencialitātes, īpašuma vai privātuma tiesību pārkāpums; vai
(iv) jebkādiem strīdiem vai problēmām starp Lietotāju un jebkuru trešo personu. Cove Flow Limited patur tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā jautājumā, kas citādi būtu pakļauts Lietotāja kompensācijai (un neierobežojot Jūsu kompensācijas saistības attiecībā uz šādu jautājumu), un šādā gadījumā Lietotājs piekrīt sadarboties ar mums šādas prasības aizstāvībā

9. ATRUNA, NEKĀDAS GARANTIJAS

9.1. Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni pēc saviem ieskatiem un uz sava riska.
9.2. Cove Flow Limited nesniedz nekādas pretenzijas vai solījumus par Tīmekļa vietnes kvalitāti, precizitāti vai uzticamību un nepārprotami atsakās no jebkādām garantijām, gan skaidri izteiktām, gan netiešām, tostarp netiešām garantijām par komerciālu izmantojamību, piemērotību konkrētam mērķim un neiejaukšanos
9.3. Cove Flow Limited nepiedāvā un nenodrošina nekādus fiziskus produktus vai īpašumus

10. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

10.1. Jebkurā gadījumā Cove Flow Limited nebūs atbildīgs Lietotājam vai jebkurai trešajai personai par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Lietotāja piekļuvi Mājas lapai vai tās izmantošanu, vai Lietotāja nespēju piekļūt Mājas lapai vai tās izmantošanai, vai jebkuru materiālu vai saturu Mājas lapā, neatkarīgi no tā, vai tie pamatojas uz garantiju, līgumu, deliktu (tostarp nolaidību), likumu vai jebkuru citu juridisku teoriju, neatkarīgi no tā, vai Cove Flow Limited ir vai nav informēts par šādu zaudējumu iespējamību.
10.2. Cove Flow Limited, nekādā gadījumā nav atbildīgs par pakalpojumiem, ko Lietotājam sniedz trešā persona, kas ievietojusi reklāmu Tīmekļa vietnē.
10.3. Visi riski, kas saistīti ar Lietotāja informāciju, kontu vai kontiem citos avotos, ja Lietotājs ir dalījies ar saviem datiem (lietotājvārdu un paroli), nav Cove Flow Limitedatbildības daļa
10.4. Lietotājs uzņemas atbildību par Tīmekļa vietnes un tās satura izmantošanu

11. PIEMĒROJAMIE JURIDIKATŪRAS LIKUMDOŠANAS NOTEIKUMI

11.1. Šos Noteikumus reglamentē United Kingdom likumi, tomēr nekas šajos Noteikumos neatņem patērētājam aizsardzību, ko viņam nodrošina noteikumi, no kuriem nevar atkāpties ar vienošanos saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta. Tiktāl, ciktāl saskaņā ar šiem Noteikumiem ir atļauta jebkāda tiesas prāva vai tiesvedība, Lietotājs un Cove Flow Limited piekrīt pakļauties personiskajai un ekskluzīvajai štata tiesu jurisdikcijai, kas atrodas United Kingdom teritorijā, lai izskatītu visus šādus strīdus

12. ŠO NOTEIKUMU IZMAIŅAS

12.1. Cove Flow Limited patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Šo Noteikumu pārskatītās versijas tiks publicētas Tīmekļa vietnē. Ja vien nav norādīts citādi, jebkādi Noteikumu grozījumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Tīmekļa vietnē
12.1.1. Cove Flow Limited nav pienākuma informēt Lietotāju par izmaiņām šajos Noteikumos.
12.2. Ja Lietotājs nepiekrīt grozītajiem Noteikumiem, Lietotāja vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs pārtraukt Tīmekļa vietnes lietošanu

13. VISPĀRĪGI

13.1. Šie Noteikumi kopā ar Konfidencialitātes politiku un citiem līgumiem, kas šeit skaidri iekļauti ar atsauci, veido pilnīgu un ekskluzīvu vienošanos un vienošanos starp Lietotāju un Cove Flow Limitedattiecībā uz Lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanu un piekļuvi tai.
13.2. Sadaļu virsrakstu izmantošana šajos Noteikumos ir tikai ērtības labad un neietekmē noteikumu interpretāciju
13.3. Lietotājam nav tiesību nodot vai nodot šos Noteikumus vai Lietotāja tiesības, kas izriet no šiem Noteikumiem, pilnībā vai daļēji, saskaņā ar likumu vai kā citādi, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
13.4. Cove Flow Limited ir tiesības jebkurā laikā nodot šos Noteikumus tālāk bez iepriekšēja brīdinājuma.
13.5. Neprasība izpildīt kādu noteikumu neietekmēs Cove Flow Limitedtiesības pieprasīt to izpildi jebkurā laikā pēc tam, kā arī atteikšanās no jebkura šo Noteikumu pārkāpuma vai saistību neizpildes vai jebkura šo Noteikumu noteikuma noteikuma atteikšanās nebūs uzskatāma par atteikšanos no jebkura turpmāka pārkāpuma vai saistību neizpildes vai par atteikšanos no paša noteikuma.
13.6. Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, neizpildāmā daļa tiks atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, bet pārējās daļas paliks spēkā pilnā apmērā.
13.7. Lietotājs apzinās, ka Tīmekļa vietne nav paredzēta kā tehnoloģiju aizsardzības līdzeklis, kas palīdzētu Lietotājam ievērot VDAR un VDAR

14. SAZIŅA UN PAZIŅOJUMI

14.1. Visa saziņa ar Cove Flow Limited notiek elektroniski. Katru reizi, kad Lietotājs nosūta mums e-pastu vai apmeklē mūsu Tīmekļa vietni un izmanto mūsu Pakalpojumus, Lietotājs sazinās ar Cove Flow Limited
14.2. Ar šo Lietotājs piekrīt saņemt paziņojumus no Cove Flow Limited.
14.3. Ja Lietotājs abonē jaunumus Vietnē, Jūs regulāri saņemsiet e-pastus no Cove Flow Limited.
14.4. Mēs turpināsim sazināties ar Lietotāju, sniedzot paziņojumus Vietnē vai publicējot jaunumus mūsu sociālajos medijos
14.5. Lietotājs arī piekrīt, ka visi paziņojumi, informācijas izpaušana, līgumi un citi paziņojumi, ko mēs sniedzam elektroniski, atbilst juridiskajām prasībām, ka šādiem paziņojumiem jābūt rakstveidā.
14.6. Lietotājs piekrīt saņemt jebkādus paziņojumus, izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotāja Ierīcē.
14.7. Tīmekļa vietne nesniedz nekādus atbalsta pakalpojumus

15. TIRGUS NOTEIKUMI

15.1. Cove Flow Limited piešķir Lietotājam neierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu, nenodalāmu, nesubsolensējamu licenci izmantot Tīmekļa vietni Lietotājam piederošajā vai Lietotāja kontrolētajā Ierīcē. Cove Flow Limited patur visas tiesības uz Tīmekļa vietni, kas nav skaidri piešķirtas Lietotājam saskaņā ar šiem Noteikumiem. Izņemot šajos Noteikumos skaidri atļautos gadījumus, Jūs nedrīkstat: (i) kopēt, modificēt vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz Tīmekļa vietni; (ii) izplatīt, nodot, nodot, sublicencēt, iznomāt, aizdot vai izīrēt Lietotāja kontu Tīmekļa vietnē jebkurai trešajai personai; (iii) veikt Tīmekļa vietnes reverso inženieriju, dekompilēt vai dezassemplēt; vai (iv) padarīt Tīmekļa vietnes funkcionalitāti pieejamu vairākiem lietotājiem jebkādā veidā

16. LIETOTĀJA KONTS

16.1. Lietotājs var reģistrēt kontu Vietnē, izmantojot e-pastu un paroli vai autorizējoties, izmantojot Google un/vai Facebook pakalpojumus
16.2. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas notiek Lietotāja kontā
16.3. Cove Flow Limited patur visas tiesības pēc saviem ieskatiem slēgt kontus, rediģēt vai dzēst saturu un atcelt pasūtījumus
16.4. Cove Flow Limited ir tiesības piekļūt jebkurai informācijai, kas ievietota tīmekļa vietnē, tostarp jebkurām sarunām un datiem Lietotāja kontā
16.5. 5. Ievadot savus personas datus un piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs dod nepārprotamu piekrišanu Cove Flow Limited sazināties ar viņu saistībā ar darbībām Tīmekļa vietnē, tostarp, bet ne tikai, gadījumos, kad Lietotājs ir pametis savu grozu. Saziņa var notikt, izmantojot telefona zvanu, pastu vai elektronisko saziņu, ja Cove Flow Limited to uzskata par piemērotu. Šādas saziņas mērķis būs palīdzēt Lietotājam pabeigt darījumu vai sniegt būtisku informāciju, kas saistīta ar Lietotāja darbību Tīmekļa vietnē
16.6. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu šādai saziņai, sazinoties ar Cove Flow Limited vai sekojot paziņojumā sniegtajiem atteikšanās norādījumiem. Saņemot šādu atsaukumu, Cove Flow Limited saprātīgā termiņā pārtrauks norādīto saziņu ar Lietotāju
16.7. Cove Flow Limited apstrādās visus Lietotāja sniegtos personas datus saskaņā ar Sabiedrības privātuma politiku. Lietotāja personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem mērķiem bez turpmākas skaidras Lietotāja piekrišanas

17. ABONĒŠANA/IEPIRKUMI

17.1. Ja Lietotājs vēlas iegādāties kādu preci no Vietnes ("Pirkums"), Lietotājam var tikt lūgts sniegt noteiktu informāciju, kas attiecas uz Pirkumu, tostarp, bet ne tikai: kartes numuru, norēķinu adresi un kartes īpašnieka vārdu un uzvārdu
17.2. Lietotājs apliecina un garantē, ka: (i) Lietotājam ir likumīgas tiesības izmantot jebkuru kredītkarti(-es) vai citas maksājumu metodes saistībā ar jebkuru Pirkumu; un ka (ii) informācija, ko Lietotājs ir sniedzis tīmekļa vietnei Cove Flow Limited, ir patiesa, pareiza un pilnīga
17.3. Cove Flow Limited ir tiesības pieprasīt kartes informāciju Lietotāja bankas kartes fotoattēla veidā, lai veiktu turpmāku Lietotāja pārbaudi
17.4. Cove Flow Limited ir tiesības pieprasīt Lietotāja personas informāciju, piemēram, personas apliecību vai pasi, lai pārbaudītu Lietotāja personas datus. Cove Flow Limited apstrādās šos personas datus saskaņā ar Uzņēmuma privātuma politiku
17.5. Sniedzot šādu informāciju, Lietotājs piešķir mums tiesības sniegt šo informāciju trešajām personām, lai atvieglotu Pirkumu veikšanu
17.6. Cove Flow Limited patur tiesības jebkurā laikā atteikt vai anulēt Lietotāja pasūtījumu noteiktu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ņemot vērā preces vai pakalpojuma pieejamību, kļūdas preces vai pakalpojuma aprakstā vai cenā, kā arī kļūdas Lietotāja pasūtījumā vai citu iemeslu dēļ
17.7. Cove Flow Limited patur tiesības atteikt vai anulēt Lietotāja pasūtījumu, ja ir aizdomas par krāpšanu vai neautorizētu vai nelikumīgu darījumu.

18.ATMAKSĀŠANA UN ATCELŠANA

18.1. Abonementa atcelšana nozīmē, ka automātiskā atjaunošana tiks atspējota, taču jums joprojām būs pieejamas visas abonementa funkcijas uz atlikušo tobrīd spēkā esošā abonēšanas perioda laiku. 2. Abonementu var atcelt jebkurā laikā, rakstot atbalsta dienestam uz [email protected], zvanot atbalsta dienestam uz +44 330 818 7064 vai savā profilā noklikšķinot uz "Atcelt". Tomēr mūsu tehnisko sistēmu aizkavēšanās dēļ mums nav pieejami visi dati. Tāpēc mēs nevaram apstrādāt atcelšanas pieprasījumus 24 stundu laikā pēc reģistrēšanās. Tāpēc lūdzam jūs sazināties ar mums vismaz 24 stundas pēc reģistrēšanās.
18.2. Uz visiem pirkumiem attiecas 14 dienu pilnīgas atmaksas garantija. Lēmums atmaksāt maksu nenodrošina pienākumu atmaksāt citus turpmākos izdevumus. Jebkura atmaksātā maksa tiks atmaksāta, izmantojot sākotnējā darījumā izmantoto maksājumu metodi. Jebkurš atmaksāšanas pieprasījums jāiesniedz, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu

19. NAUDAS ATMAZGĀŠANAS NOVĒRŠANAS POLITIKA

19.1. Apzinieties, ka Cove Flow Limited uzņēmējdarbības prakse aizliedz kukuļošanu, koruptīvu rīcību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
19.2. Lietotājs apņemas ievērot visus piemērojamos likumus, kas attiecas uz kukuļošanu komerciālajā vai valsts sektorā, naudas atmazgāšanu, terorismu (tostarp, bet ne tikai, vietējos pretkorupcijas likumus, Kanādas Likumu par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, ASV Ārvalstu korupcijas prakses likumu, ESAO Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos un Apvienotās Karalistes Kukuļošanas likumu). Ja Lietotājs jebkurā brīdī neievēro noteikumus, Cove Flow Limited patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt Lietotāja kontu

20. CITI NOSACĪJUMI

20.1. Ja pastāv pretrunas starp šiem Noteikumiem un papildu noteikumiem, kas piemērojami konkrētai Tīmekļa vietnei, šo pretrunu kontrolē papildu īpašie noteikumi.
20.2. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, Lietotājs nedrīkst piekļūt vai izmantot Vietni.
20.3. Cove Flow Limited sniedz Lietotājam Pakalpojumus, uz kuriem attiecas šajos Noteikumos minētie nosacījumi. Katru reizi, kad Lietotājs apmeklē/izmanto Vietni, izmantojot tās Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt visiem šiem nosacījumiem un noteikumiem

Kontakti

Cove Flow Limited - Pilns uzņēmuma nosaukums.
[email protected] - Uzņēmuma oficiālais e-pasts.
Aiwritix - Tīmekļa vietnes domēns, kurā Jūs izmantojat Privātuma politiku.
2024-05-26 - Šo noteikumu un nosacījumu datums.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Uzņēmuma juridiskā adrese.
11409414 - Uzņēmuma reģistrācijas numurs.
+44 330 818 7064 - Uzņēmuma oficiālais tālruņa numurs.
United Kingdom - Uzņēmuma dzīvesvietas valsts

Paziņojums par konfidencialitāti

1. Ievads

Šis Privātuma paziņojums kopā ar mūsu Noteikumiem un nosacījumiem reglamentē jūsu personas datu vākšanu, apstrādi, glabāšanu un izmantošanu, kad izmantojat mūsu vietni un pakalpojumus. Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)

2. Definīcijas

"Lietotājs" attiecas uz jebkuru personu, kas vietnē ievada savus personas datus un piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tā piedalās prasmju spēlē, abonēšanas izmēģinājuma periodā vai kļūst par maksas biedru

3. Datu vākšana

Mēs apkopojam personas datus, ko mums sniedzat, piemēram, jūsu vārdu, kontaktinformāciju un maksājumu informāciju. Ievadot savus personas datus un piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs sniedzat mums nepārprotamu piekrišanu apstrādāt jūsu datus konkrētiem mērķiem

4. Datu izmantošana

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu un uzlabotu savus pakalpojumus, tostarp apstrādātu jūsu abonementu, pārvaldītu jūsu kontu un nodrošinātu klientu apkalpošanu. Ja kļūstat par maksas biedru, mēs izmantojam jūsu personas datus, lai izpildītu savas līgumsaistības pret jums

5. Saziņa

Jūs esat devis skaidru piekrišanu, ka mēs varam sazināties ar jums mārketinga nolūkos. Tas var notikt, izmantojot tālruņa zvanus, pastu vai elektronisko saziņu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums vai ievērojot paziņojumā sniegtos atteikšanās norādījumus

6. Datu aizsardzība

Mēs veicam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku un VDAR

7. Datu subjektu tiesības

Saskaņā ar VDAR jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst, ierobežot to apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums

8. Datu saglabāšana

Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem tie tika vākti un apstrādāti, tostarp, lai izpildītu jebkādas juridiskās, regulatīvās, grāmatvedības vai pārskatu sniegšanas prasības


Šis paziņojums par konfidencialitāti var tikt mainīts. Jebkuras izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, norādot pārskatīšanas datumu

VENNLIGST LES FØLGENDE NØYE, DA DET PÅVIRKER BRUKERENS JURIDISKE RETTIGHETER

Sist oppdatert 2024-05-26

Disse vilkårene (heretter kalt "vilkårene"), sammen med Cove Flow Limiteds (heretter kalt "Cove Flow Limited") personvernerklæring, regulerer brukerens bruk av Cove Flow Limiteds nettsted

For disse vilkårene

(i) "Nettstedet" betyr Cove Flow Limited's nettplattform for brukerens mobile enheter eller datamaskiner som kan brukes via en nettleser uten nedlasting, under navnet (domene) til Cove Flow Limited Service, og det er ikke tilknyttet noen andre nettsteder, selskaper, merkevarer, organisasjoner eller lignende navngitte enheter som ligner det. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(heretter kalt "Tjenestene")

(ii) "Ansatte" betyr Cove Flow Limitedsine ledere, direktører, ansatte, konsulenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper og agenter

(iii) "Bruker" betyr enhver person som har registrert en konto på nettstedet Cove Flow Limitedog bruker selskapets tjenester

(iv) Cove Flow Limited betyr selskapet som er eier av dette nettstedet. Navnet på selskapet: Cove Flow Limited, organisasjonsnummer: 11409414, med hovedforretningssted: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" refererer til selskapet som eier og driver dette Nettstedet. Selskapets navn er Cove Flow Limited, med registreringsnummer 11409414. Hovedforretningsstedet er på følgende adresse: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. BERETTIGELSE

Ved å godta disse vilkårene erklærer og garanterer du overfor oss

(i) at du er minst atten (18) år gammel;
(ii) at du ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra nettstedet;
(iii) at din bruk av nettstedet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

2. LISENS TIL Cove Flow Limited

2.1. Ved å levere informasjon (heretter kalt "Filer") via Nettstedet, godkjenner Brukeren at Filene behandles av Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garanterer at alle filer kun vil bli brukt til databehandlingsformål av nettstedet, og at ingen tredjepart vil få tilgang til brukerens filer uten ytterligere tillatelse fra brukeren

3. OVERTREDELSE OG MISBRUK

3.1. Cove Flow Limited er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av materialet som leveres via nettstedet.
3.2. Cove Flow Limited kontrollerer ikke brukerens eierskap til filene basert på særegenheter ved databehandling

4. AVSLUTNING AV BRUK, OPPHØR OG ENDRING/OPPGRADERING AV NETTSTEDET

4.1. Cove Flow Limited har rett til når som helst å endre/oppgradere eller avslutte Nettstedet (inkludert, uten begrensning, ved å begrense eller avslutte visse funksjoner på Nettstedet) uten varsel til Brukeren
4.2. Cove Flow Limited har ikke noe som helst ansvar på grunn av endringer på nettstedet eller suspensjon eller avslutning av din tilgang til eller bruk av nettstedet

5. TREDJEPARTS LENKER

5.1. Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettkilder. Slike lenkede nettsteder er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på dem
5.2. Cove Flow Limited har rett til å samarbeide med tredjeparter og gi brukerens personopplysninger til tredjeparter, men bare etter å ha innhentet brukerens uttrykkelige samtykke i samsvar med gjeldende personvernlovgivning

6. EIERSKAP; EIENDOMSRETT TIL Cove Flow Limited

6.1. De visuelle grensesnittene, grafikk, design, kompilering, informasjon, data, datakode (inkludert kildekode eller objektkode), produkter, programvare, tjenester og alle andre elementer eller filer på nettstedet (heretter kalt "materialet") som leveres av Cove Flow Limited, er beskyttet av alle relevante immaterielle rettigheter og gjeldende lover
6.2. Alt materiale på nettstedet tilhører Cove Flow Limited eller Cove Flow Limitedsine tredjeparts lisensgivere
6.3. Hvis nettstedet inneholder materiale, grensesnitt, logoer, design, produkter eller annet som ikke er Cove Flow Limited s immaterielle eiendom, og Cove Flow Limited ikke har lisens til å bruke det, har lisensgiveren rett til å be om å få slettet sine immaterielle rettigheter fra nettstedet i henhold til prosedyrene som er definert i Digital Millennium Copyright Act(heretter kalt "DMCA") og/eller Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 av 17. april 2019 om opphavsrett og beslektede rettigheter i det digitale indre marked og om endring av direktiv 96/9/EF (heretter kalt "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited gjør ikke krav på å være eiere eller representanter for andres varemerker, merkevarer og immaterielle rettigheter, og forblir de opprinnelige opphavsrettsinnehavernes eiendom.
6.5. Med mindre det er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Cove Flow Limited, kan brukeren ikke benytte seg av materialet.
6.6. Cove Flow Limited forbeholder seg alle rettigheter til materialet som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene

7. FORBUDT BRUK

7.1. Som en betingelse for brukerens bruk av nettstedet, skal brukeren ikke bruke nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene. Brukeren kan ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, forstyrre eller svekke noen av Cove Flow Limiteds servere eller API-er, nettverk som er koblet til noen av Cove Flow Limiteds servere eller API-er, eller som kan forstyrre andre parters bruk og glede av nettstedet
7.2. Brukeren kan ikke overføre virus, ormer, defekter, trojanske hester eller andre elementer av destruktiv art via nettstedet
7.3. Brukeren kan ikke overskride eller omgå, eller forsøke å overskride eller omgå, begrensninger på nettstedet, inkludert API-anrop, eller på annen måte bruke nettstedet på en måte som bryter med dokumentasjonen eller brukerhåndbøkene til Cove Flow Limited
7.4. Brukeren og/eller andre tredjeparter skal ikke forsøke å skaffe seg uautorisert tilgang til nettsteder, andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er koblet til noen av Cove Flow Limiteds servere eller til nettstedet gjennom hacking, passordutvinning eller på annen måte
7.5. Brukeren og/eller andre tredjeparter kan ikke skaffe seg eller forsøke å skaffe seg materiale eller informasjon på noen måte som ikke er gjort tilgjengelig via nettstedet
7.6. Brukeren og/eller andre tredjeparter kan ikke bruke nettstedet på en måte som bryter med gjeldende statlige, lokale eller internasjonale lover eller forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til, lover om eksport av data eller programvare til og fra EU, USA eller andre land og immaterielle rettigheter i henhold til DMCA og EUCD)

8. ANSVARSFRIHET

Brukeren samtykker i å være ansvarlig for bruken av nettstedet, og brukeren samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde Cove Flow Limited og dets ledere, direktører, ansatte, konsulenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper og agenter (heretter samlet kalt "de ansvarlige") skadesløse fra og mot alle krav, forpliktelser, skader, tap og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader, som oppstår som følge av eller på noen måte er forbundet med

(i) brukerens tilgang til, bruk av eller påstått bruk av nettstedet
(ii) brukerens brudd på disse vilkårene eller enhver erklæring, garanti eller avtale som det refereres til her, eller enhver gjeldende lov eller forskrift
(iii) brukerens brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, publisitet, konfidensialitet, eiendom eller personvern; eller
(iv) eventuelle tvister eller problemer mellom brukeren og en tredjepart. Cove Flow Limited forbeholder seg retten til, på egen bekostning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av alle saker som ellers er gjenstand for skadesløsholdelse av brukeren (og uten å begrense dine skadesløsholdelsesforpliktelser vedrørende slike saker), og i slike tilfeller samtykker brukeren i å samarbeide med vårt forsvar av slike krav

9. ANSVARSFRASKRIVELSER, INGEN GARANTIER

9.1. Brukeren bruker nettstedet etter eget skjønn og på egen risiko.
9.2. Cove Flow Limited fremsetter ingen påstander eller løfter om nettstedets kvalitet, nøyaktighet eller pålitelighet og fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse
9.3. Cove Flow Limited tilbyr og leverer ingen fysiske produkter eller eiendom

10. ANSVARSBEGRENSNING

10.1. Cove Flow Limited er uansett ikke ansvarlig overfor brukeren eller noen tredjepart for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeskade som oppstår som følge av eller i forbindelse med brukerens tilgang til eller bruk av, eller brukerens manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet eller noe materiale eller innhold på nettstedet, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), lov eller annen juridisk teori, uansett om Cove Flow Limited har blitt informert om muligheten for slik skade eller ikke.
10.2. Cove Flow Limited er uansett ikke ansvarlig for tjenester som leveres til brukeren av tredjeparter som har lagt ut annonser på nettstedet.
10.3. Alle risikoer knyttet til brukerens informasjon, konto eller kontoer på andre kilder hvis brukeren delte sine data (innlogging og passord) er ikke en del av Cove Flow Limited's ansvar
10.4. Brukeren påtar seg ansvaret for bruken av nettstedet og nettstedets innhold

11. GJELDENDE LOVGIVNING

11.1. Disse vilkårene reguleres av lovene i United Kingdom, men ingenting i disse vilkårene vil frata forbrukeren den beskyttelsen han eller hun har i henhold til bestemmelser som ikke kan fravikes ved avtale i kraft av loven i landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted. I den grad søksmål eller rettssaker er tillatt i henhold til disse vilkårene, samtykker brukeren og Cove Flow Limited i å underkaste seg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til delstatsdomstolene i United Kingdom for å behandle alle slike tvister

12. ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

12.1. Cove Flow Limited forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i disse vilkårene. Reviderte versjoner av disse vilkårene vil bli lagt ut på nettstedet. Med mindre annet er spesifisert, trer eventuelle endringer i vilkårene i kraft den dagen de legges ut på nettstedet
12.1.1. Cove Flow Limited er ikke forpliktet til å informere brukeren om endringer i disse vilkårene.
12.2. Hvis brukeren ikke er enig i de reviderte vilkårene, er brukerens eneste og eksklusive rettsmiddel å avslutte bruken av nettstedet

13. GENERELT

13.1. Disse vilkårene, sammen med personvernerklæringen og eventuelle andre avtaler som uttrykkelig er innlemmet ved henvisning heri, utgjør hele og eksklusive forståelsen og avtalen mellom brukeren og Cove Flow Limitedangående brukerens bruk av og tilgang til nettstedet.
13.2. Bruk av seksjonsoverskrifter i disse Vilkårene er kun for enkelhets skyld og vil ikke ha noen innvirkning på tolkningen av bestemmelsene
13.3. Brukeren har ingen rett til å overdra eller overføre disse vilkårene eller brukerens rettigheter i henhold til disse, helt eller delvis, i henhold til lov eller på annen måte, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.
13.4. Cove Flow Limited har rett til å overdra disse vilkårene når som helst uten varsel.
13.5. Unnlatelse av å kreve oppfyllelse av en bestemmelse vil ikke påvirke Cove Flow Limitedsin rett til å kreve oppfyllelse når som helst senere, og et avkall på brudd eller mislighold av disse vilkårene eller en bestemmelse i disse vilkårene vil heller ikke utgjøre et avkall på senere brudd eller mislighold eller et avkall på selve bestemmelsen.
13.6. Hvis noen del av disse vilkårene kjennes ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen som ikke kan håndheves, gis virkning i størst mulig utstrekning, og de gjenværende delene skal fortsatt gjelde fullt ut.
13.7. Brukeren erkjenner at nettstedet ikke er ment å være et teknologisk beskyttelsestiltak som hjelper brukeren med å overholde GDPR og CCPA

14. KOMMUNIKASJON OG VARSLING

14.1. All kommunikasjon med Cove Flow Limited skjer elektronisk. Hver gang brukeren sender oss en e-post eller besøker nettstedet vårt og bruker tjenestene våre, kommuniserer brukeren med Cove Flow Limited
14.2. Brukeren samtykker herved til å motta kommunikasjon fra Cove Flow Limited.
14.3. Hvis brukeren abonnerer på nyheter på nettstedet, vil du motta regelmessige e-poster fra Cove Flow Limited.
14.4. Vi vil fortsette å kommunisere med brukeren ved å gi varsler via nettstedet eller legge ut nyheter på våre sosiale medier
14.5. Brukeren samtykker også i at alle varsler, opplysninger, avtaler og annen kommunikasjon vi gir elektronisk, oppfyller lovens krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.
14.6. Brukeren samtykker i å motta alle varsler via nettstedet på brukerens enhet.
14.7. Nettstedet tilbyr ingen støttetjenester

15. MARKEDSVILKÅR

15.1. Cove Flow Limited gir brukeren en ikke begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke nettstedet på enheten som brukeren eier eller kontrollerer. Cove Flow Limited forbeholder seg alle rettigheter i og til nettstedet som ikke uttrykkelig er gitt til deg i henhold til disse vilkårene. Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene, har du ikke lov til å: (i) kopiere, endre eller lage avledede verk basert på nettstedet, (ii) distribuere, overføre, underlisensiere, lease, låne ut eller leie ut brukerens konto på nettstedet til noen tredjepart, (iii) reversere, dekompilere eller demontere nettstedet, eller (iv) gjøre nettstedets funksjonalitet tilgjengelig for flere brukere på noen måte

16. BRUKERENS KONTO

16.1. Brukeren kan registrere en konto på nettstedet ved hjelp av e-post og passord eller autorisasjon via Google-tjenester og/eller Facebook-tjenester
16.2. Brukeren er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under brukerens konto
16.3. Cove Flow Limited forbeholder seg alle rettigheter til å avslutte kontoer, redigere eller fjerne innhold og kansellere bestillinger etter eget skjønn
16.4. Cove Flow Limited har rett til å få tilgang til all informasjon som legges ut på nettstedet, inkludert alle samtaler og data på brukerens konto
16.5. Ved å oppgi sine personopplysninger og samtykke til disse vilkårene og betingelsene, gir brukeren eksplisitt samtykke til at Cove Flow Limited kan kontakte dem i forbindelse med aktiviteter på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeller der brukeren har forlatt handlekurven. Kontakten kan skje via telefon, post eller elektronisk kommunikasjon, alt etter hva Cove Flow Limited finner hensiktsmessig. Formålet med slik kommunikasjon vil være å hjelpe brukeren med å fullføre transaksjonen eller å gi relevant informasjon knyttet til brukerens aktivitet på nettstedet
16.6. Brukeren har rett til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke til slik kommunikasjon ved å kontakte Cove Flow Limited eller ved å følge instruksjonene for avmelding i kommunikasjonen. Ved mottak av en slik tilbaketrekking vil Cove Flow Limited avslutte den spesifiserte kommunikasjonen med brukeren innen rimelig tid
16.7. Cove Flow Limited vil behandle alle personopplysninger fra brukeren i henhold til selskapets personvernregler. Brukerens personopplysninger vil ikke bli brukt til andre formål uten ytterligere uttrykkelig samtykke fra brukeren

17. ABONNEMENT/KJØP

17.1. Hvis brukeren ønsker å kjøpe en vare fra nettstedet ("kjøp"), kan brukeren bli bedt om å oppgi visse opplysninger som er relevante for kjøpet, inkludert, men ikke begrenset til: kortnummer, faktureringsadresse og kortinnehaverens navn og etternavn
17.2. Brukeren erklærer og garanterer at: (i) brukeren har juridisk rett til å bruke kredittkort eller andre betalingsmåter i forbindelse med kjøp, og at (ii) informasjonen brukeren har oppgitt til Cove Flow Limited er sann, korrekt og fullstendig
17.3. Cove Flow Limited har rett til å be om kortinformasjon i form av et bilde av brukerens bankkort for ytterligere brukerverifisering
17.4. Cove Flow Limited har rett til å be om personlig informasjon som et ID-kort eller pass av brukeren for brukerens personlige verifisering. Cove Flow Limited vil behandle disse personopplysningene i henhold til selskapets personvernerklæring
17.5. Ved å sende inn slik informasjon gir brukeren oss rett til å gi informasjonen til tredjeparter for å forenkle gjennomføringen av kjøp
17.6. Cove Flow Limited forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere brukerens bestilling når som helst av visse grunner, inkludert, men ikke begrenset til, tilgjengelighet av produktet eller tjenesten, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, og feil i brukerens bestilling eller andre grunner
17.7. Cove Flow Limited forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere brukerens bestilling hvis det er mistanke om svindel eller en uautorisert eller ulovlig transaksjon

18.REFUSJON OG KANSELLERING

18.1. Hvis du sier opp abonnementet ditt, betyr det at den automatiske fornyelsen blir deaktivert, men du vil fortsatt ha tilgang til alle abonnementsfunksjonene dine for den gjenværende tiden av den gjeldende perioden. Du kan når som helst si opp abonnementet ved å sende en e-post til kundestøtte på [email protected], ringe kundestøtte på +44 330 818 7064 eller klikke på "Avbryt" under profilen din. På grunn av forsinkelser i våre tekniske systemer er imidlertid ikke alle data tilgjengelige for oss. Derfor kan vi ikke behandle avbestillingsforespørsler innen 24 timer etter registrering. Vi ber deg derfor om å kontakte oss minst 24 timer etter at du har registrert deg.
18.2. 14 dagers full refusjonsgaranti gjelder for alle kjøp. Beslutningen om å refundere en kostnad innebærer ikke en forpliktelse til å refundere andre påfølgende utgifter. Alle kostnader som refunderes, vil bli refundert med den betalingsmåten som ble brukt for den opprinnelige transaksjonen. Alle forespørsler om refusjon må gjøres ved å kontakte kundeservice

19. RETNINGSLINJER MOT HVITVASKING AV PENGER

19.1. Vær oppmerksom på at Cove Flow Limited s forretningspraksis forbyr bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking av penger.
19.2. Brukeren forplikter seg til å overholde alle gjeldende lover som gjelder bestikkelser i kommersiell eller offentlig sektor, hvitvasking av penger og terrorisme (inkludert, men ikke begrenset til, lokale antikorrupsjonslover, Canadas lov om korrupsjon av utenlandske offentlige tjenestemenn, U.S. Foreign Corrupt Practices Act, OECDs konvensjon om bekjempelse av bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forretningstransaksjoner og U.K. Bribery Act). Hvis brukeren på et hvilket som helst tidspunkt ikke overholder kravene, forbeholder Cove Flow Limited seg retten til å avslutte brukerens konto uten varsel

20. ANDRE VILKÅR

20.1. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og tilleggsvilkårene som gjelder for et gitt nettsted, vil de spesielle tilleggsvilkårene ha forrang.
20.2. Hvis brukeren ikke godtar disse vilkårene, må brukeren ikke gå inn på eller bruke nettstedet.
20.3. Cove Flow Limited leverer tjenester til brukeren, som er underlagt vilkårene som er angitt i disse vilkårene. Hver gang brukeren besøker/bruker nettstedet ved hjelp av tjenesten, godtar brukeren alle disse vilkårene og reglene

Kontakt

Cove Flow Limited - Fullstendig navn på selskapet.
[email protected] - Selskapets offisielle e-postadresse.
Aiwritix - Domenet til nettstedet der du bruker personvernerklæringen.
2024-05-26 - Dato for disse vilkårene og betingelsene.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Selskapets juridiske adresse.
11409414 - Selskapets registreringsnummer.
+44 330 818 7064 - Selskapets offisielle telefonnummer.
United Kingdom - Selskapets bostedsland

Personvernerklæring

1. Innledning

Denne personvernerklæringen, sammen med våre vilkår og betingelser, regulerer innsamling, behandling, lagring og bruk av personopplysningene dine når du bruker nettstedet og tjenestene våre. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt i samsvar med personvernforordningen (GDPR)

2. Definisjoner

"Bruker" refererer til enhver person som oppgir sine personopplysninger på nettstedet og samtykker til disse vilkårene og betingelsene, enten de deltar i et ferdighetsspill, prøveperioden for et abonnement eller blir et betalt medlem

3. Innsamling av opplysninger

Vi samler inn personopplysninger som du oppgir til oss, for eksempel navn, kontaktopplysninger og betalingsinformasjon. Ved å oppgi personopplysningene dine og samtykke til disse vilkårene og betingelsene, gir du oss eksplisitt samtykke til å behandle opplysningene dine for spesifikke formål

4. Bruk av data

Vi bruker personopplysningene dine til å levere og forbedre tjenestene våre, inkludert behandling av abonnementet ditt, administrasjon av kontoen din og kundeservice. Hvis du blir betalende medlem, bruker vi personopplysningene dine til å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg

5. Kommunikasjon

Du har gitt uttrykkelig samtykke til at vi kan kontakte deg i markedsføringsøyemed. Dette kan skje gjennom telefonsamtaler, post eller elektronisk kommunikasjon. Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss eller ved å følge avmeldingsinstruksjonene i kommunikasjonen

6. Beskyttelse av personopplysninger

Vi iverksetter egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring og GDPR

7. Rettigheter for registrerte

I henhold til personvernforordningen har du rett til innsyn, retting, sletting, begrensning av behandlingen av personopplysningene dine og dataportabilitet. Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss

8. Oppbevaring av data

Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn og behandlet for, herunder for å oppfylle eventuelle juridiske, regulatoriske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav


Denne personvernerklæringen kan bli endret. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden med oppdatert revisjonsdato

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER BEÏNVLOEDT

Laatst bijgewerkt op 2024-05-26

Deze Voorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden"), samen met het Privacybeleid van Cove Flow Limited(hierna te noemen: "Cove Flow Limited"), zijn van toepassing op het gebruik van de Website van Cove Flow Limiteddoor de Gebruiker

Voor deze Voorwaarden

(i) "Website" betekent Cove Flow Limited's een webplatform voor de mobiele apparaten of computers van de Gebruiker dat kan worden gebruikt via een browser zonder te downloaden, onder de naam (domein) van Cove Flow Limited Service, en het is niet verbonden met enige andere websites, bedrijf, merk, organisatie, of gelijknamige entiteit die erop lijkt. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(hierna - de "Diensten")

(ii) "Functionarissen" betekent Cove Flow Limited's functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, filialen, dochterondernemingen en agenten

(iii) "Gebruiker" betekent elke persoon die een account heeft geregistreerd op Cove Flow Limited's Website en de Services van het Bedrijf gebruikt

(iv) Cove Flow Limited betekent het bedrijf dat eigenaar is van deze Website. De naam van het bedrijf: Cove Flow Limited, registratienummer: 11409414, met als hoofdvestiging: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" verwijst naar het bedrijf dat eigenaar en exploitant is van deze Website. De naam van het bedrijf is Cove Flow Limited, met een geregistreerd nummer van 11409414. Het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. IN AANMERKING KOMEN

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart en garandeert u ons

(i) dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent;
(ii) dat u niet eerder geschorst of verwijderd bent van de Website;
(iii) dat uw gebruik van de Website in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving

2. LICENTIEVERLENING AAN Cove Flow Limited

2.1. Door informatie (hierna - "Bestanden") via de Website te verstrekken, stemt de Gebruiker in met de verwerking van zijn Bestanden door de Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garandeert dat alle Bestanden alleen worden gebruikt voor gegevensverwerking door de Website, en dat derden geen toegang hebben tot de Bestanden van de Gebruiker zonder aanvullende toestemming van de Gebruiker

3. INBREUK EN MISBRUIK

3.1. Cove Flow Limited is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van het materiaal dat via de Website wordt aangeboden.
3.2. Cove Flow Limited controleert de Bestanden niet op eigendom van de Gebruiker op basis van de eigenaardigheden van gegevensverwerking

4. BEËINDIGING VAN GEBRUIK, STOPZETTING EN WIJZIGING/UPGRADE VAN DE WEBSITE

4.1. Cove Flow Limited heeft het recht om de Website op elk gewenst moment te wijzigen/upgraden of stop te zetten (inclusief, zonder beperking, door het beperken of stopzetten van bepaalde functies van de Website) zonder kennisgeving aan de Gebruiker
4.2. Cove Flow Limited is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige wijziging aan de Website of enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Website

5. LINKS VAN DERDEN

5.1. De Website kan links bevatten naar webbronnen van derden. Dergelijke gekoppelde websites vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan
5.2. Cove Flow Limited heeft het recht om met derden samen te werken en de persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden te verstrekken, maar alleen na het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

6. EIGENDOM; EIGENDOMSRECHTEN VAN Cove Flow Limited

6.1. De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, gegevens, computercode (inclusief broncode of objectcode), producten, software, diensten en alle andere elementen of bestanden van de Website (hierna - "de Materialen") die door Cove Flow Limited worden verstrekt, worden beschermd door alle relevante intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten en toepasselijke wetten
6.2. Alle Materialen op de Website zijn eigendom van Cove Flow Limited of Cove Flow Limited's derde licentiegevers
6.3. Als de Website materialen, interfaces, logo's, ontwerpen, producten of iets anders bevat dat niet het intellectuele eigendom is van Cove Flow Limited en Cove Flow Limited geen licenties heeft voor het gebruik ervan, heeft de licentiegever het recht om te verzoeken zijn intellectuele eigendom van de Website te verwijderen volgens de procedures die zijn vastgelegd in de Digital Millennium Copyright Act(hierna te noemen - "DMCA") en/of Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijn 96/9/EG (hierna te noemen - "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited beweert niet de eigenaren of vertegenwoordigers te zijn van de handelsmerken, merken en intellectuele eigendommen van andere partijen en blijft eigendom van de oorspronkelijke auteursrechthebbenden.
6.5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cove Flow Limited mag de Gebruiker geen gebruik maken van de Materialen.
6.6. Cove Flow Limited behoudt zich alle rechten op de Materialen voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend

7. VERBODEN GEBRUIK

7.1. Als voorwaarde voor het gebruik van de Website door de Gebruiker, zal de Gebruiker de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze Voorwaarden. De Gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die een van Cove Flow Limited's servers of API's, of een netwerk dat verbonden is met een van Cove Flow Limited's servers of API's, zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verstoren of aantasten, of die het gebruik en genot van de Website door een andere partij zou kunnen verstoren
7.2. De Gebruiker mag met behulp van de Website geen virussen, wormen, defecten, trojaanse paarden of andere items van destructieve aard verzenden
7.3. De Gebruiker mag de beperkingen op de Website niet overschrijden of omzeilen, of proberen deze te overschrijden of te omzeilen, inclusief API-aanroepen, of de Website anderszins gebruiken op een manier die in strijd is met de documentatie of gebruikershandleidingen van Cove Flow Limited
7.4. De Gebruiker en/of andere derden mogen niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot websites, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een van Cove Flow Limited's servers of van de Website door middel van hacking, password mining of andere middelen
7.5. De Gebruiker en/of andere derden mogen geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Website
7.6. De Gebruiker en/of derden mogen de Website niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de Europese Unie, de VS of andere landen en intellectuele eigendomsrechten volgens de DMCA en EUCD)

8. INDEMNITEIT

De Gebruiker stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van de Website, en de Gebruiker stemt ermee in Cove Flow Limited en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, filialen, dochterondernemingen en agenten (hierna gezamenlijk "de Functionarissen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met

(i) de toegang tot, het gebruik van, of het vermeende gebruik van de Website door de Gebruiker
(ii) de schending door de Gebruiker van deze Voorwaarden of enige verklaring, garantie of overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen, of enige toepasselijke wet- of regelgeving
(iii) de schending door de Gebruiker van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten, vertrouwelijkheidsrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of
(iv) geschillen of problemen tussen de Gebruiker en derden. Cove Flow Limited behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door de Gebruiker (en zonder uw vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot een dergelijke zaak te beperken), en in een dergelijk geval stemt de Gebruiker ermee in om mee te werken aan onze verdediging van een dergelijke claim

9. DISCLAIMERS, GEEN GARANTIES

9.1. De Gebruiker gebruikt de Website naar eigen goeddunken en op eigen risico.
9.2. Cove Flow Limited doet geen beweringen of toezeggingen over de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Website en wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk
9.3. Cove Flow Limited biedt en levert geen fysieke producten of eigendommen

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Cove Flow Limited is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker of een derde partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid van de Gebruiker om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website of enig materiaal of enige inhoud op de Website, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of Cove Flow Limited op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
10.2. Cove Flow Limited is in geen geval verantwoordelijk voor diensten die aan de Gebruiker worden geleverd door derden die advertenties op de Website hebben geplaatst.
10.3. Alle risico's met betrekking tot de informatie van de Gebruiker, account of accounts op andere bronnen als de Gebruiker zijn gegevens (login en wachtwoord) heeft gedeeld, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Cove Flow Limited
10.4. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website en de inhoud van de Website

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1.Op deze Voorwaarden is de wetgeving van United Kingdom van toepassing, echter, niets in deze Voorwaarden zal de consument de bescherming ontnemen die hem wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken krachtens de wetgeving van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor zover een rechtszaak of gerechtelijke procedure krachtens deze Voorwaarden is toegestaan, stemmen de Gebruiker en Cove Flow Limited ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staatsrechtbanken binnen United Kingdom voor de beslechting van al dergelijke geschillen

12. WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

12.1. Cove Flow Limited behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Herziene versies van deze Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. Tenzij anders aangegeven, worden wijzigingen aan de Voorwaarden van kracht op de dag dat ze op de Website worden geplaatst
12.1.1. Cove Flow Limited is niet verplicht om de Gebruiker te informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden.
12.2. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de herziene Voorwaarden, is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Gebruiker uw gebruik van de Website te staken

13. ALGEMEEN

13.1. Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele andere overeenkomsten die hierin uitdrukkelijk door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen de Gebruiker en Cove Flow Limitedmet betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de Website door de Gebruiker.
13.2. Het gebruik van sectiekoppen in deze Voorwaarden dient uitsluitend voor het gemak en heeft geen invloed op de interpretatie van bepalingen
13.3. De Gebruiker heeft niet het recht om deze Voorwaarden of de rechten van de Gebruiker hieronder, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins toe te wijzen of over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
13.4. Cove Flow Limited heeft het recht om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen.
13.5. Het niet eisen van nakoming van een bepaling heeft geen invloed op Cove Flow Limited's recht om nakoming te allen tijde daarna te eisen, noch zal een verklaring van afstand van een schending of verzuim van deze Voorwaarden of een bepaling van deze Voorwaarden een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf vormen.
13.6. Indien enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal het niet-afdwingbare deel voor zover mogelijk van kracht worden, en zullen de overige delen volledig van kracht blijven.
13.7. De Gebruiker erkent dat de Website niet bedoeld is als technologische beschermingsmaatregelen die de Gebruiker helpen te voldoen aan de GDPR en CCPA

14. COMMUNICATIE EN KENNISGEVINGEN

14.1. De volledige communicatie met Cove Flow Limited verloopt elektronisch. Telkens wanneer de Gebruiker ons een e-mail stuurt of onze Website bezoekt en onze Diensten gebruikt, communiceert de Gebruiker met Cove Flow Limited
14.2. De Gebruiker geeft hierbij toestemming om communicatie van Cove Flow Limited te ontvangen.
14.3. Als de Gebruiker zich abonneert op het nieuws op de Website, ontvangt hij regelmatig e-mails van Cove Flow Limited.
14.4. Wij zullen met de Gebruiker blijven communiceren door kennisgevingen via de Website te verstrekken of nieuws op onze sociale media te plaatsen
14.5. De Gebruiker stemt er ook mee in dat alle kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.
14.6. De Gebruiker stemt ermee in om kennisgevingen via de Website op het Apparaat van de Gebruiker te ontvangen.
14.7. De Website biedt geen ondersteunende diensten

15. MARKTVOORWAARDEN

15.1. Cove Flow Limited verleent de Gebruiker geen beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Website te gebruiken op uw Apparaat dat de Gebruiker in eigendom of beheer heeft. Cove Flow Limited behoudt zich alle rechten in en op de Website voor die niet uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden aan u zijn verleend. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, mag u niet: (i) de Website kopiëren, wijzigen of er afgeleide werken van maken; (ii) de account van de Gebruiker op de Website distribueren, overdragen, in sublicentie geven, leasen, uitlenen of verhuren aan derden; (iii) de Website onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of demonteren; of (iv) de functionaliteit van de Website op welke manier dan ook beschikbaar maken voor meerdere gebruikers

16. HET ACCOUNT VAN DE GEBRUIKER

16.1. De Gebruiker kon een account op de Website registreren met behulp van e-mail en wachtwoord of autorisatie via Google Services en/of Facebook Services
16.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account van de Gebruiker
16.3. Cove Flow Limited behoudt zich alle rechten voor om naar eigen goeddunken accounts te beëindigen, inhoud te bewerken of te verwijderen en bestellingen te annuleren
16.4. Cove Flow Limited heeft het recht om toegang te hebben tot alle informatie die op de Website is geplaatst, inclusief alle gesprekken en gegevens in het account van de Gebruiker
16.5. Door zijn persoonlijke gegevens in te voeren en akkoord te gaan met deze Voorwaarden, geeft de Gebruiker expliciet toestemming aan Cove Flow Limited om contact met hem op te nemen in verband met activiteiten op de Website, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waarin de Gebruiker zijn winkelwagentje heeft achtergelaten. Het contact kan plaatsvinden via telefoon, post of elektronische communicatie zoals geschikt wordt geacht door Cove Flow Limited. Het doel van dergelijke communicatie is om de Gebruiker te helpen bij het voltooien van zijn transactie of om relevante informatie te verstrekken met betrekking tot zijn activiteiten op de Website
16.6. De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor dergelijke communicatie op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met Cove Flow Limited of door de opt-out-instructies te volgen die in de communicatie worden verstrekt. Na ontvangst van een dergelijke intrekking zal Cove Flow Limited de gespecificeerde communicatie met de Gebruiker binnen een redelijke termijn beëindigen
16.7. Cove Flow Limited zal alle persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid van het Bedrijf. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder verdere expliciete toestemming van de Gebruiker

17. ABONNEMENT/AANKOPEN

17.1. Indien de Gebruiker een artikel van de Website wenst te kopen ("Aankoop"), kan de Gebruiker gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, zonder beperking: kaartnummer, factuuradres en naam en achternaam van de kaarthouder
17.2. De Gebruiker verklaart en garandeert dat: (i) de Gebruiker het wettelijke recht heeft om welke creditcard(s) of andere betaalmethode(n) dan ook te gebruiken in verband met welke Aankoop dan ook; en dat (ii) de door de Gebruiker aan Cove Flow Limited verstrekte informatie waarheidsgetrouw, juist en volledig is
17.3. De Cove Flow Limited heeft het recht om de kaartinformatie op te vragen in de vorm van een foto van de bankpas van de Gebruiker voor verdere verificatie van de Gebruiker
17.4. De Cove Flow Limited heeft het recht om persoonlijke informatie zoals een ID-kaart of paspoort van de Gebruiker op te vragen voor de persoonlijke verificatie van de Gebruiker. De Cove Flow Limited zal deze persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid van het Bedrijf
17.5. Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent de Gebruiker ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken
17.6. De Cove Flow Limited behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Gebruiker te allen tijde te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, en fouten in de bestelling van de Gebruiker of andere redenen
17.7. De Cove Flow Limited behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Gebruiker te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed

18.TERUGBETALING EN ANNULERING

18.1.Het annuleren van uw abonnement betekent dat de automatische verlenging wordt uitgeschakeld, maar dat u nog steeds toegang heeft tot al uw abonnementsfuncties voor de resterende tijd van uw op dat moment lopende periode. Het abonnement kan op elk moment worden geannuleerd door een e-mail te sturen naar [email protected], te bellen naar +44 330 818 7064 of te klikken op "Annuleren" onder uw profiel. Door vertragingen in onze technische systemen zijn echter niet alle gegevens voor ons beschikbaar. Daarom kunnen wij annuleringsverzoeken niet binnen 24 uur na aanmelding verwerken. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ten minste 24 uur na aanmelding contact met ons op te nemen.
18.2.Een 14 dagen durende volledige terugbetalingsgarantie geldt voor alle aankopen. De beslissing om een bedrag terug te betalen, verzekert niet de verplichting om andere latere uitgaven terug te betalen. Alle kosten die worden terugbetaald, worden terugbetaald via de betalingsmethode die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt. Elk verzoek om terugbetaling moet worden gedaan door contact op te nemen met de klantenservice

19. ANTI-WITWASBELEID

19.1. Wees u ervan bewust dat Cove Flow Limited's bedrijfspraktijken omkoping, corrupt gedrag en het witwassen van geld verbieden.
19.2. De Gebruiker stemt ermee in om te blijven voldoen aan alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op commerciële of openbare omkoping, het witwassen van geld, terrorisme (inclusief maar niet beperkt tot lokale anticorruptiewetten, Canada's Corruption of Foreign Public Officials Act, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de OESO-conventie inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen bij internationale zakelijke transacties en de Britse Bribery Act). Als de Gebruiker zich op enig moment niet aan de regels houdt, behoudt Cove Flow Limited zich het recht voor om het account van de Gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen

20. OVERIGE VOORWAARDEN

20.1. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde Website, hebben de aanvullende speciale voorwaarden voorrang op dat conflict.
20.2. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag de Gebruiker de Website niet bezoeken of gebruiken.
20.3. Cove Flow Limited levert Diensten aan de Gebruiker, die onderworpen zijn aan de voorwaarden in deze Voorwaarden. Telkens wanneer de Gebruiker de Website bezoekt/gebruikt met behulp van zijn Service, aanvaardt de Gebruiker al deze voorwaarden en regels

Contact

Cove Flow Limited - Volledige naam van het bedrijf.
[email protected] - Officieel e-mailadres van het bedrijf.
Aiwritix - Het domein van de website waar u het Privacybeleid gebruikt.
2024-05-26 - Datum van deze Algemene voorwaarden.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Wettelijk adres van het Bedrijf.
11409414 - Registratienummer van het Bedrijf.
+44 330 818 7064 - Officieel telefoonnummer van het Bedrijf.
United Kingdom - Land van vestiging van het Bedrijf

Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze Privacyverklaring regelt, samen met onze Algemene Voorwaarden, het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website en diensten gebruikt. Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR)

2. Definities

"Gebruiker" verwijst naar elke persoon die zijn persoonlijke gegevens op de website invoert en instemt met deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of hij deelneemt aan een vaardigheidsspel, een proefperiode van een abonnement of een betaald lid wordt

3. Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en betalingsinformatie. Door uw persoonlijke gegevens in te voeren en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, geeft u ons expliciet toestemming om uw gegevens voor specifieke doeleinden te verwerken

4. Gebruik van gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren, inclusief het verwerken van uw inschrijving, het beheren van uw account en het leveren van klantenservice. Als u een betaald lid wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen

5. Communicatie

U hebt ons expliciet toestemming gegeven om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Dit kan via telefoon, post of elektronische communicatie. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen of door de opt-out instructies in de communicatie te volgen

6. Bescherming van gegevens

Wij handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid en de GDPR

7. Rechten van betrokkenen

Onder de GDPR hebt u het recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en gegevensportabiliteit. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op

8. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige of rapportagevereisten


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd met een bijgewerkte herzieningsdatum

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE, PONIEWAŻ MAJĄ ONE WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA

Ostatnia aktualizacja 2024-05-26

Niniejsze Warunki (zwane dalej "Warunkami"), wraz z Polityką prywatności Cove Flow Limited(zwaną dalej "Cove Flow Limited"), regulują korzystanie przez Użytkownika z Witryny Cove Flow Limited

W odniesieniu do niniejszych Warunków

(i) "Witryna" oznacza platformę internetową Cove Flow Limiteddla urządzeń mobilnych lub komputerów Użytkownika, z której można korzystać za pośrednictwem przeglądarki bez pobierania, pod nazwą (domeną) Serwisu Cove Flow Limited i nie jest powiązana z żadnymi innymi witrynami internetowymi, firmami, markami, organizacjami ani podmiotami o podobnej nazwie. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (dalej - "Usługi")

(ii) "Funkcjonariusze" oznaczają funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, konsultantów, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i agentów Cove Flow Limited

(iii) "Użytkownik" oznacza każdą osobę, która zarejestrowała konto w Witrynie Cove Flow Limitedi korzysta z Usług Spółki

(iv) " Cove Flow Limited " oznacza spółkę, która jest właścicielem niniejszej Witryny. Nazwa firmy: Cove Flow Limited, numer rejestracyjny: 11409414, z głównym miejscem prowadzenia działalności: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" odnosi się do firmy, która jest właścicielem i operatorem tej Witryny. Nazwa spółki to Cove Flow Limited, z zarejestrowanym numerem: 11409414. Główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod następującym adresem: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. UPRAWNIENIA

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczają Państwo i gwarantują nam

(i) że Państwa wiek wynosi co najmniej osiemnaście (18) lat;
(ii) że nie zostali Państwo wcześniej zawieszeni lub usunięci z Witryny;
(iii) że korzystanie przez Państwa z Witryny jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami

2. UDZIELENIE LICENCJI NA RZECZ Cove Flow Limited

2.1. Przekazując informacje (zwane dalej "Plikami") za pośrednictwem Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Plików przez Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited gwarantuje, że wszystkie Pliki będą wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania danych przez Witrynę, a osoby trzecie nie będą miały dostępu do Plików Użytkownika bez dodatkowej zgody Użytkownika

3. NARUSZENIA I NADUŻYCIA

3.1. Cove Flow Limited nie ponosi odpowiedzialności za dokładność materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
3.2. Cove Flow Limited nie sprawdza Plików pod kątem własności Użytkownika w oparciu o specyfikę przetwarzania danych

4. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA, ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI I MODYFIKACJA/AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ

4.1. Cove Flow Limited ma prawo do modyfikacji/aktualizacji lub zaprzestania działania Witryny w dowolnym momencie (w tym, bez ograniczeń, poprzez ograniczenie lub zaprzestanie niektórych funkcji Witryny) bez powiadomienia Użytkownika
4.2. Cove Flow Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zmian w Witrynie lub jakiegokolwiek zawieszenia lub zakończenia Państwa dostępu do Witryny lub korzystania z niej

5. LINKI OSÓB TRZECICH

5.1. Witryna może zawierać łącza do źródeł internetowych osób trzecich. Takie strony internetowe nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość
5.2. Cove Flow Limited ma prawo współpracować z osobami trzecimi i przekazywać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, ale wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

6. WŁASNOŚĆ; PRAWA WŁASNOŚCI Cove Flow Limited

6.1. Interfejsy wizualne, grafika, projekt, kompilacja, informacje, dane, kod komputerowy (w tym kod źródłowy lub kod obiektowy), produkty, oprogramowanie, usługi i wszystkie inne elementy lub pliki Witryny (zwane dalej "Materiałami") dostarczane przez Cove Flow Limited są chronione wszelkimi odpowiednimi prawami własności intelektualnej i prawami własności oraz obowiązującymi przepisami
6.2. Wszystkie Materiały zawarte w Witrynie są własnością Cove Flow Limited lub zewnętrznych licencjodawców Cove Flow Limited
6.3. Jeśli Witryna zawiera jakiekolwiek materiały, interfejsy, logo, projekty, produkty lub coś innego, co nie jest własnością intelektualną Cove Flow Limited i Cove Flow Limited nie ma licencji na ich używanie, licencjodawca ma prawo zażądać usunięcia swojej własności intelektualnej z Witryny zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Digital Millennium Copyright Act(zwanej dalej "DMCA") i/lub dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE (zwanej dalej "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited nie twierdzi, że jest właścicielem lub przedstawicielem znaków towarowych, marek i własności intelektualnej innych stron i pozostaje własnością pierwotnych właścicieli praw autorskich.
6.5. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Cove Flow Limited na piśmie, Użytkownik nie może wykorzystywać Materiałów.
6.6. Cove Flow Limited zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach

7. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

7.1. Jako warunek korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub osłabić którykolwiek z serwerów lub interfejsów API Cove Flow Limited, jakiekolwiek sieci podłączone do któregokolwiek z serwerów lub interfejsów API Cove Flow Limitedlub który mógłby zakłócać korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną stronę
7.2. Użytkownik nie może przesyłać żadnych wirusów, robaków, wad, koni trojańskich ani żadnych elementów o charakterze destrukcyjnym za pośrednictwem Witryny
7.3. Użytkownik nie może przekraczać ani obchodzić, ani próbować przekraczać lub obchodzić ograniczeń Witryny, w tym jakichkolwiek wywołań API, ani w inny sposób korzystać z Witryny w sposób naruszający jakąkolwiek dokumentację lub instrukcje obsługi Cove Flow Limited
7.4. Użytkownik i/lub inne osoby trzecie nie mogą podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek stron internetowych, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów Cove Flow Limitedlub Witryny poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób
7.5. Użytkownik i/lub inne osoby trzecie nie mogą uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Witryny
7.6. Użytkownik i/lub inne osoby trzecie nie mogą korzystać z Witryny w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z Unii Europejskiej, USA lub innych krajów oraz praw własności intelektualnej zgodnie z DMCA i EUCD)

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za korzystanie z Witryny, a także zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Cove Flow Limited oraz jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i agentów (zwanych dalej łącznie "Funkcjonariuszami") przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami prawników, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z

(i) dostępem Użytkownika do Witryny, korzystaniem z niej lub domniemanym korzystaniem z niej
(ii) naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków lub jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub umów, o których mowa w niniejszym dokumencie, lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji
(iii) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku, poufności, własności lub prywatności; lub
(iv) wszelkie spory lub kwestie między Użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią. Cove Flow Limited zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez Użytkownika (i bez ograniczania Państwa zobowiązań odszkodowawczych dotyczących takiej sprawy), a w takim przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z naszą obroną takiego roszczenia

9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, BRAK GWARANCJI

9.1. Użytkownik korzysta z Witryny według własnego uznania i na własne ryzyko.
9.2. Cove Flow Limited nie składa żadnych roszczeń ani obietnic dotyczących jakości, dokładności lub niezawodności Witryny i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw
9.3. Cove Flow Limited nie oferuje i nie dostarcza żadnych fizycznych produktów ani własności

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. W żadnym wypadku Cove Flow Limited nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody wynikające z lub związane z dostępem Użytkownika do Witryny lub jakichkolwiek materiałów lub treści w Witrynie, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), ustawie lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy Cove Flow Limited został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
10.2. Cove Flow Limited w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez osoby trzecie, które umieściły reklamę w Witrynie.
10.3. Wszelkie ryzyka związane z informacjami, kontem lub kontami Użytkownika w innych źródłach, jeśli Użytkownik udostępnił swoje dane (login i hasło), nie są częścią odpowiedzialności Cove Flow Limited
10.4. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i jego zawartości

11. PRAWO WŁAŚCIWE

11.1.Niniejsze Warunki podlegają prawu United Kingdom, jednak żadne z postanowień niniejszych Warunków nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. W zakresie, w jakim jakikolwiek pozew lub postępowanie sądowe jest dozwolone na mocy niniejszych Warunków, Użytkownik i Cove Flow Limited zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych zlokalizowanych w obrębie United Kingdom w celu rozstrzygania wszelkich takich sporów

12. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

12.1. Cove Flow Limited zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Zmienione wersje niniejszych Warunków zostaną opublikowane w Witrynie. O ile nie określono inaczej, wszelkie modyfikacje Warunków wchodzą w życie w dniu ich opublikowania w Witrynie
12.1.1. Cove Flow Limited nie ma obowiązku informowania Użytkownika o zmianach w niniejszych Warunkach.
12.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi Warunkami, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Użytkownika będzie zaprzestanie korzystania z Witryny

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1. Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi umowami wyraźnie włączonymi do niniejszego dokumentu przez odniesienie, stanowią całość i wyłączne porozumienie między Użytkownikiem a Cove Flow Limitedw zakresie korzystania przez Użytkownika z Witryny i dostępu do niej.
13.2. Użycie nagłówków sekcji w niniejszych Warunkach służy wyłącznie wygodzie i nie będzie miało żadnego wpływu na interpretację postanowień
13.3. Użytkownik nie ma prawa do cesji lub przeniesienia niniejszych Warunków lub praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
13.4. Cove Flow Limited ma prawo do przeniesienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia.
13.5. Niewymaganie wykonania jakiegokolwiek postanowienia nie wpłynie na prawo Cove Flow Limiteddo żądania wykonania w dowolnym momencie późniejszym, ani też zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub niewykonania lub zrzeczenia się samego postanowienia.
13.6. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, niewykonalnej części zostanie nadany skutek w najszerszym możliwym zakresie, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.
13.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna nie jest przeznaczona do ochrony technologii, która pomoże Użytkownikowi zachować zgodność z RODO i CCPA

14. KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA

14.1. Cała komunikacja z Cove Flow Limited odbywa się drogą elektroniczną. Za każdym razem, gdy Użytkownik wysyła nam wiadomość e-mail lub odwiedza naszą Witrynę i korzysta z naszych Usług, Użytkownik komunikuje się z Cove Flow Limited
14.2. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Cove Flow Limited.
14.3. Jeśli Użytkownik subskrybuje wiadomości w Witrynie, będzie regularnie otrzymywać wiadomości e-mail od Cove Flow Limited.
14.4. Będziemy nadal komunikować się z Użytkownikiem, dostarczając powiadomienia za pośrednictwem Witryny lub publikując wiadomości w naszych mediach społecznościowych
14.5. Użytkownik zgadza się również, że wszystkie powiadomienia, ujawnienia, umowy i inne komunikaty, które przekazujemy drogą elektroniczną, spełniają wymogi prawne, zgodnie z którymi takie komunikaty muszą mieć formę pisemną.
14.6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich powiadomień za pośrednictwem Witryny na Urządzenie Użytkownika.
14.7. Witryna nie zapewnia żadnych usług wsparcia

15. WARUNKI RYNKOWE

15.1. Cove Flow Limited udziela Użytkownikowi nieograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Witryny na Państwa Urządzeniu, które Użytkownik posiada lub kontroluje. Cove Flow Limited zastrzega sobie wszelkie prawa do Witryny, które nie zostały Państwu wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach, nie mogą Państwo: (i) kopiować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę; (ii) rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować, dzierżawić, pożyczać ani wynajmować konta Użytkownika w Witrynie osobom trzecim; (iii) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Witryny; ani (iv) udostępniać funkcjonalności Witryny wielu użytkownikom w jakikolwiek sposób

16. KONTO UŻYTKOWNIKA

16.1. Użytkownik może zarejestrować konto w Witrynie za pomocą adresu e-mail i hasła lub autoryzacji za pośrednictwem Usług Google i/lub Usług Facebooka
16.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta
16.3. Cove Flow Limited zastrzega sobie wszelkie prawa do zamykania kont, edytowania lub usuwania treści oraz anulowania zamówień według własnego uznania
16.4. Cove Flow Limited ma prawo dostępu do wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wszelkich rozmów i danych na koncie Użytkownika
16.5. Wprowadzając swoje dane osobowe i wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na kontaktowanie się z nim przez Cove Flow Limited w związku z działaniami w Serwisie, w tym między innymi w przypadkach, gdy Użytkownik porzucił koszyk. Kontakt może odbywać się za pośrednictwem połączenia telefonicznego, poczty lub komunikacji elektronicznej, jeśli Cove Flow Limited uzna to za stosowne. Celem takiej komunikacji będzie pomoc Użytkownikowi w sfinalizowaniu transakcji lub dostarczenie odpowiednich informacji związanych z jego aktywnością w Witrynie
16.6. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na taką komunikację w dowolnym momencie, kontaktując się z Cove Flow Limited lub postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w komunikacie. Po otrzymaniu takiego wycofania Cove Flow Limited zaprzestanie określonej komunikacji z Użytkownikiem w rozsądnym terminie
16.7. Cove Flow Limited będzie przetwarzać wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Spółki. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu bez dalszej wyraźnej zgody Użytkownika

17. SUBSKRYPCJA/ZAKUPY

17.1. Jeśli Użytkownik chce zakupić dowolny przedmiot w Witrynie ("Zakup"), Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zakupem, w tym między innymi: numeru karty, adresu rozliczeniowego oraz imienia i nazwiska posiadacza karty
17.2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik ma prawo do korzystania z kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje podane przez Użytkownika na stronie Cove Flow Limited są prawdziwe, prawidłowe i kompletne
17.3. Cove Flow Limited ma prawo zażądać informacji o karcie w formie zdjęcia karty bankowej Użytkownika w celu dalszej weryfikacji Użytkownika
17.4. Cove Flow Limited ma prawo zażądać danych osobowych, takich jak dowód osobisty lub paszport Użytkownika, w celu jego osobistej weryfikacji. Cove Flow Limited będzie przetwarzać te dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Spółki
17.5. Przesyłając takie informacje, Użytkownik przyznaje nam prawo do przekazania tych informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji Zakupów
17.6. Cove Flow Limited zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia Użytkownika w dowolnym momencie z określonych powodów, w tym między innymi z powodu dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi oraz błędów w zamówieniu Użytkownika lub z innych powodów
17.7. Cove Flow Limited zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia Użytkownika w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji

18.ZWROT PIENIĘDZY I ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

18.1.Anulowanie subskrypcji oznacza, że automatyczne odnowienie zostanie wyłączone, ale nadal będą Państwo mieli dostęp do wszystkich funkcji subskrypcji przez pozostały czas bieżącego okresu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej na adres [email protected], dzwoniąc do działu pomocy technicznej na adres +44 330 818 7064 lub klikając przycisk "Anuluj" w swoim profilu. Jednak z powodu opóźnień w naszych systemach technicznych nie wszystkie dane są dla nas dostępne. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przetworzyć wniosków o anulowanie w ciągu 24 godzin od rejestracji. W związku z tym uprzejmie prosimy skontaktować się z nami co najmniej 24 godziny po rejestracji.
18.2. 14-dniowa gwarancja pełnego zwrotu kosztów obejmuje wszystkie zakupy. Decyzja o zwrocie opłaty nie oznacza obowiązku zwrotu innych późniejszych wydatków. Wszelkie zwrócone opłaty zostaną zwrócone za pomocą metody płatności użytej do pierwotnej transakcji. Wszelkie wnioski o zwrot pieniędzy należy składać kontaktując się z działem obsługi klienta

19. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

19.1. Proszę pamiętać, że praktyki biznesowe Cove Flow Limited zabraniają przekupstwa, korupcji i prania brudnych pieniędzy.
19.2. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, które odnoszą się do łapówek w sektorze komercyjnym lub publicznym, prania pieniędzy, terroryzmu (w tym między innymi lokalnych przepisów antykorupcyjnych, kanadyjskiej ustawy o korupcji zagranicznych urzędników państwowych, amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych urzędników państwowych w międzynarodowych transakcjach handlowych i brytyjskiej ustawy o przekupstwie). Jeśli Użytkownik w jakimkolwiek momencie nie będzie przestrzegał tych zasad, Cove Flow Limited zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika bez uprzedzenia

20. INNE WARUNKI

20.1. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do danej Witryny, dodatkowe warunki specjalne będą kontrolować ten konflikt.
20.2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.
20.3. Cove Flow Limited świadczy Usługi na rzecz Użytkownika, które podlegają warunkom określonym w niniejszych Warunkach. Za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza / korzysta z Witryny za pomocą jej Usługi, Użytkownik akceptuje wszystkie te warunki i zasady

Kontakt

Cove Flow Limited - Pełna nazwa firmy.
[email protected] - Oficjalny adres e-mail firmy.
Aiwritix - Domena strony internetowej, na której korzystają Państwo z Polityki Prywatności.
2024-05-26 - Data niniejszego Regulaminu.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Adres siedziby Spółki.
11409414 - Numer rejestracyjny Spółki.
+44 330 818 7064 - Oficjalny numer telefonu Spółki.
United Kingdom - Kraj zamieszkania Spółki

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, wraz z naszymi Warunkami, reguluje gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

2. Definicje

"Użytkownik" odnosi się do każdej osoby, która wprowadza swoje dane osobowe na stronie internetowej i wyraża zgodę na niniejszy Regulamin, niezależnie od tego, czy uczestniczy w grze zręcznościowej, okresie próbnym subskrypcji, czy też zostaje płatnym członkiem

3. Gromadzenie danych

Gromadzimy dane osobowe, które nam Państwo przekazują, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje dotyczące płatności. Podając swoje dane osobowe i wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, udzielają nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych w określonych celach

4. Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania naszych usług, w tym przetwarzania Państwa subskrypcji, zarządzania Państwa kontem i zapewniania obsługi klienta. Jeśli zostanie Pan/Pani płatnym członkiem, wykorzystamy Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Pana/Pani

5. Komunikacja

Udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na kontaktowanie się z Państwem w celach marketingowych. Może się to odbywać za pośrednictwem połączeń telefonicznych, poczty lub komunikacji elektronicznej. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami lub postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w komunikacji

6. Ochrona danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności i RODO

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami

8. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane i przetworzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych


Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie wraz z datą aktualizacji

LEIA ATENTAMENTE O QUE SE SEGUE, UMA VEZ QUE AFECTA OS DIREITOS LEGAIS DO UTILIZADOR

Última atualização 2024-05-26

Estes Termos e Condições (doravante - "Termos"), juntamente com a Política de Privacidade de Cove Flow Limited(doravante - "Cove Flow Limited"), regem a utilização do Website de Cove Flow Limitedpor parte do Utilizador

Para estes Termos

(i) "Website" significa Cove Flow Limited's uma plataforma web para os dispositivos móveis ou computadores do Utilizador que pode ser utilizada através de um navegador sem descarregar, sob o nome (domínio) do Serviço Cove Flow Limited, e não está afiliado a quaisquer outros websites, empresa, marca, organização ou entidade com nome semelhante a ele. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(doravante - os "Serviços")

(ii) "Oficiais" significa os oficiais, directores, empregados, consultores, afiliados, subsidiários e agentes de Cove Flow Limited

(iii) "Utilizador" significa qualquer pessoa que tenha registado uma conta no sítio Web de Cove Flow Limitede utilize os Serviços da Empresa

(iv) Cove Flow Limited significa a empresa que é proprietária deste Sítio Web. O nome da empresa: Cove Flow Limited, número registado: 11409414, com o seu principal local de negócios: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" refere-se à empresa que é proprietária e opera este Website. O nome da empresa é Cove Flow Limited, com um número registado de 11409414. O local principal de negócios é no seguinte endereço: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ELEGIBILIDADE

Ao concordar com estes Termos, declara e garante-nos

(i) que a sua idade é de, pelo menos, dezoito (18) anos;
(ii) que não foi anteriormente suspenso ou removido do Website;
(iii) que a sua utilização do Website está em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis

2. CONCESSÃO DE LICENÇA A Cove Flow Limited

2.1. Ao fornecer informações (doravante - "Ficheiros") através do Website, o Utilizador aprova o processamento dos seus Ficheiros pelo Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garante que todos os Ficheiros serão utilizados apenas para fins de processamento de dados pelo Website, e que qualquer terceiro não terá qualquer acesso aos Ficheiros do Utilizador sem autorização adicional do Utilizador

3. INFRACÇÃO E ABUSO

3.1. Cove Flow Limited não é responsável pela exatidão dos materiais fornecidos através do Website.
3.2. Cove Flow Limited não verifica os Ficheiros para a propriedade do Utilizador com base nas peculiaridades do processamento de dados

4. TÉRMINO DO USO, DESCONTINUAÇÃO E MODIFICAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO SITE

4.1. Cove Flow Limited tem o direito de modificar/atualizar ou descontinuar o Website a qualquer momento (incluindo, sem limitação, limitando ou descontinuando certas características do Website) sem aviso prévio ao Utilizador
4.2. Cove Flow Limited não tem qualquer responsabilidade devido a qualquer alteração ao Website ou qualquer suspensão ou cessação do seu acesso ou utilização do Website

5. LIGAÇÕES DE TERCEIROS

5.1. O sítio Web pode conter ligações a fontes Web de terceiros. Esses sítios Web ligados não estão sob o nosso controlo e não somos responsáveis pelo seu conteúdo
5.2. Cove Flow Limited tem o direito de cooperar com terceiros e fornecer as informações pessoais do Utilizador a terceiros, mas apenas depois de obter o consentimento explícito do Utilizador de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis

6. PROPRIEDADE; DIREITOS DE PROPRIEDADE DE Cove Flow Limited

6.1. As interfaces visuais, gráficos, design, compilação, informações, dados, código informático (incluindo código fonte ou código objeto), produtos, software, serviços e todos os outros elementos ou ficheiros do Website (doravante - "os Materiais") fornecidos pelo Cove Flow Limited estão protegidos por todos os direitos de propriedade intelectual e direitos de propriedade relevantes e pelas leis aplicáveis
6.2. Todos os Materiais contidos no Website são propriedade de Cove Flow Limited ou de terceiros licenciantes de Cove Flow Limited
6.3. Se o Website contiver quaisquer materiais, interfaces, logótipos, designs, produtos ou qualquer outra coisa que não seja propriedade intelectual de Cove Flow Limited e Cove Flow Limited não tiver licenças para a sua utilização, o licenciante tem o direito de solicitar a exclusão de sua propriedade intelectual do site de acordo com os procedimentos definidos na Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital(doravante denominada - "DMCA") e / ou Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019 sobre direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE (doravante denominada - "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited não reivindica ser os proprietários ou representantes das marcas registadas, marcas e propriedades intelectuais de outros lados e permanece propriedade dos proprietários originais dos direitos de autor.
6.5. Exceto quando expressamente autorizado por Cove Flow Limited por escrito, o Utilizador não pode fazer uso dos Materiais.
6.6. Cove Flow Limited reserva todos os direitos sobre os Materiais não concedidos expressamente nestes Termos

7. UTILIZAÇÕES PROIBIDAS

7.1. Como condição para a utilização do Website pelo Utilizador, este não utilizará o Website para qualquer fim que seja ilegal ou proibido pelos presentes Termos. O Utilizador não pode utilizar o Website de qualquer forma que possa danificar, desativar, sobrecarregar, perturbar ou prejudicar qualquer um dos servidores ou APIs de Cove Flow Limited, quaisquer redes ligadas a qualquer um dos servidores ou APIs de Cove Flow Limited, ou que possa interferir com a utilização e usufruto do Website por qualquer outra parte
7.2. O Utilizador não pode transmitir quaisquer vírus, worms, defeitos, cavalos de Troia ou quaisquer itens de natureza destrutiva utilizando o Website
7.3. O Utilizador não pode exceder ou contornar, ou tentar exceder ou contornar, as limitações do Website, incluindo quaisquer chamadas API, ou utilizar o Website de uma forma que viole qualquer documentação ou manual de utilizador de Cove Flow Limited
7.4. O Utilizador e/ou quaisquer terceiros não podem tentar obter acesso não autorizado a quaisquer websites, outras contas, sistemas informáticos ou redes ligadas a qualquer um dos servidores de Cove Flow Limitedou do Website através de hacking, extração de palavras-passe ou quaisquer outros meios
7.5. O Utilizador e/ou quaisquer outros terceiros não podem obter ou tentar obter quaisquer materiais ou informações através de quaisquer meios não intencionalmente disponibilizados através do Website
7.6. O Utilizador e/ou quaisquer outros terceiros não podem utilizar o Website de forma a violar qualquer lei ou regulamento estatal, local ou internacional aplicável (incluindo, sem limitação, quaisquer leis relativas à exportação de dados ou software de e para a União Europeia, os EUA ou outros países e direitos de propriedade intelectual de acordo com a DMCA e a EUCD)

8. INDEMNIZAÇÃO

O Utilizador concorda em ser responsável pela utilização do Website, e o Utilizador concorda em defender, indemnizar e isentar de responsabilidade Cove Flow Limited e os seus responsáveis, directores, funcionários, consultores, afiliados, subsidiárias e agentes (doravante coletivamente, "os Responsáveis") de e contra quaisquer reivindicações, responsabilidades, danos, perdas e despesas, incluindo honorários e custos razoáveis de advogados, decorrentes de ou de alguma forma relacionados com

(i) o acesso do Utilizador, a utilização ou a alegada utilização do Website
(ii) a violação por parte do Utilizador destes Termos ou de qualquer representação, garantia ou acordos aqui referenciados, ou de qualquer lei ou regulamento aplicável
(iii) a violação pelo Utilizador de qualquer direito de terceiros, incluindo, sem limitação, qualquer direito de propriedade intelectual, publicidade, confidencialidade, propriedade ou direito de privacidade; ou
(iv) quaisquer disputas ou questões entre o Utilizador e qualquer terceiro. Cove Flow Limited reserva-se o direito, a expensas próprias, de assumir a defesa e o controlo exclusivos de qualquer assunto sujeito a indemnização pelo Utilizador (e sem limitar as suas obrigações de indemnização relativamente a tal assunto) e, nesse caso, o Utilizador concorda em cooperar com a nossa defesa de tal reivindicação

9. ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE, SEM GARANTIAS

9.1. O Utilizador utiliza o Website à sua discrição e risco.
9.2. Cove Flow Limited não faz reivindicações ou promessas sobre a qualidade, precisão ou fiabilidade do Website e renuncia expressamente a todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização, adequação a um determinado fim e não infração
9.3. Cove Flow Limited não oferece nem fornece quaisquer produtos ou bens físicos

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.1. Em qualquer caso, Cove Flow Limited não será responsável perante o Utilizador ou qualquer terceiro por quaisquer danos directos, indirectos, incidentais, especiais, consequenciais ou punitivos resultantes de ou relacionados com o acesso ou utilização do Utilizador, ou a incapacidade do Utilizador de aceder ou utilizar, o Website ou quaisquer materiais ou conteúdos no Website, quer se baseie em garantia, contrato, delito (incluindo negligência), estatuto ou qualquer outra teoria legal, quer Cove Flow Limited tenha ou não sido informado da possibilidade de tais danos.
10.2. Cove Flow Limited o , em qualquer caso, não é responsável pelos serviços que são fornecidos ao Utilizador por terceiros que colocaram anúncios no Sítio Web.
10.3. Todos os riscos relacionados com a informação do Utilizador, conta, ou contas em outras fontes se o Utilizador partilhou os seus dados (login e password) não fazem parte da responsabilidade do Cove Flow Limited
10.4. O Utilizador aceita a responsabilidade pela utilização do Website e do conteúdo do Website

11. LEI APLICÁVEL

11.1. os presentes Termos serão regidos pelas leis de United Kingdom, no entanto, nada nos presentes Termos privará o consumidor da proteção que lhe é concedida por disposições que não podem ser derrogadas por acordo em virtude da lei do país onde o consumidor tem a sua residência habitual. Na medida em que qualquer ação judicial ou processo judicial seja permitido ao abrigo do presente, o Utilizador e Cove Flow Limited concordam em submeter-se à jurisdição pessoal e exclusiva dos tribunais estaduais localizados em United Kingdom para litigar todas essas disputas

12. ALTERAÇÕES A ESTES TERMOS

12.1. Cove Flow Limited reserva-se o direito de efetuar modificações a estes Termos em qualquer altura. As versões revistas destes Termos serão publicadas no sítio Web. A menos que especificado de outra forma, quaisquer modificações nos Termos entrarão em vigor no dia em que forem publicadas no site
12.1.1. Cove Flow Limited não é obrigado a informar o Utilizador sobre alterações a estes Termos.
12.2. Se o Utilizador não concordar com os Termos revistos, a única e exclusiva solução do Utilizador será descontinuar a sua utilização do Sítio Web

13. GERAL

13.1. Estes Termos, juntamente com a Política de Privacidade e quaisquer outros acordos expressamente incorporados por referência neste documento, constituem o entendimento e acordo total e exclusivo entre o Utilizador e Cove Flow Limitedrelativamente à utilização e acesso do Utilizador ao Website.
13.2. A utilização de cabeçalhos de secção nestes Termos é apenas para conveniência e não terá qualquer impacto na interpretação das disposições
13.3. O Utilizador não tem o direito de ceder ou transferir estes Termos ou os direitos do Utilizador ao abrigo dos mesmos, no todo ou em parte, por força da lei ou de outra forma, sem o nosso consentimento prévio por escrito.
13.4. Cove Flow Limited tem o direito de atribuir estes Termos a qualquer momento sem aviso prévio.
13.5. A falha em exigir o cumprimento de qualquer disposição não afectará o direito do Cove Flow Limitedde exigir o cumprimento em qualquer momento posterior, nem a renúncia a qualquer violação ou incumprimento destes Termos ou de qualquer disposição destes Termos constituirá uma renúncia a qualquer violação ou incumprimento subsequente ou uma renúncia à própria disposição.
13.6. Se qualquer parte das presentes Condições for considerada inválida ou inaplicável, a parte inaplicável será aplicada na maior medida possível e as restantes partes permanecerão em pleno vigor e efeito.
13.7. O Utilizador reconhece que o Sítio Web não se destina a ser uma medida de proteção tecnológica que o ajude a cumprir o RGPD e a CCPA

14. COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÕES

14.1. Toda a comunicação com Cove Flow Limited é eletrónica. Sempre que o Utilizador nos enviar um e-mail ou visitar o nosso Website e utilizar os nossos Serviços, o Utilizador estará a comunicar com Cove Flow Limited
14.2. O Utilizador consente em receber comunicações de Cove Flow Limited.
14.3. Se o Utilizador subscrever as notícias no Website, irá receber regularmente e-mails de Cove Flow Limited.
14.4. Continuaremos a comunicar com o Utilizador através de notificações no Sítio Web ou publicando notícias nas nossas redes sociais
14.5. O Utilizador também concorda que todos os avisos, divulgações, acordos e outras comunicações que fornecemos eletronicamente cumprem os requisitos legais de que tais comunicações sejam feitas por escrito.
14.6. O Utilizador concorda em receber quaisquer notificações através do Sítio Web no Dispositivo do Utilizador.
14.7. O Website não fornece quaisquer serviços de apoio

15. TERMOS DO MERCADO

15.1. Cove Flow Limited concede ao Utilizador uma licença não limitada, não exclusiva, não transferível e não sublicenciável para utilizar o Website no seu Dispositivo que o Utilizador possui ou controla. Cove Flow Limited reserva todos os direitos no e para o Website não expressamente concedidos a si ao abrigo destes Termos. Exceto conforme expressamente permitido nestes Termos, não pode: (i) copiar, modificar ou criar trabalhos derivados com base no Website; (ii) distribuir, transferir, sublicenciar, arrendar, emprestar ou alugar a conta do Utilizador no Website a terceiros; (iii) fazer engenharia inversa, descompilar ou desmontar o Website; ou (iv) disponibilizar a funcionalidade do Website a vários utilizadores através de quaisquer meios

16. A CONTA DO UTILIZADOR

16.1. O Utilizador pode registar uma conta no Sítio Web utilizando o e-mail e a palavra-passe ou a autorização através dos Serviços Google e/ou dos Serviços Facebook
16.2. O Utilizador é responsável por todas as actividades que ocorram na sua conta de Utilizador
16.3. Cove Flow Limited reserva todos os direitos para encerrar contas, editar ou remover conteúdo e cancelar pedidos a critério exclusivo
16.4. Cove Flow Limited tem o direito de ter acesso a qualquer informação colocada no site, incluindo qualquer conversa e dados na conta do usuário
16.5. Ao introduzir os seus dados pessoais e ao consentir com estes Termos e Condições, o Utilizador dá o seu consentimento explícito para que o Cove Flow Limited o contacte em relação às actividades no Website, incluindo, mas não limitado a, casos em que o Utilizador tenha abandonado o seu carrinho. O contacto pode ser feito através de chamada telefónica, correio ou comunicação eletrónica, conforme considerado apropriado por Cove Flow Limited. O objetivo de tal comunicação será ajudar o Utilizador a concluir a sua transação ou fornecer informações relevantes relacionadas com a sua atividade no Sítio Web
16.6. O Utilizador tem o direito de retirar o seu consentimento para tal comunicação em qualquer altura, contactando Cove Flow Limited ou seguindo as instruções de exclusão fornecidas na comunicação. Após a receção de tal retirada, Cove Flow Limited cessará a comunicação especificada com o Utilizador dentro de um período de tempo razoável
16.7. Cove Flow Limited irá processar quaisquer dados pessoais fornecidos pelo Utilizador de acordo com a Política de Privacidade da Empresa. Os dados pessoais do Utilizador não serão utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento explícito do Utilizador

17. SUBSCRIÇÃO/COMPRAS

17.1. Se o Utilizador pretender adquirir qualquer artigo no Website ("Compra"), poderá ser-lhe pedido que forneça determinadas informações relevantes para a sua Compra, incluindo, sem limitação: número do cartão, endereço de faturação e nome e apelido do titular do cartão
17.2. O Utilizador declara e garante que: (i) o Utilizador tem o direito legal de utilizar qualquer cartão de crédito ou outros métodos de pagamento em relação a qualquer Compra; e que (ii) as informações que o Utilizador forneceu ao Cove Flow Limited são verdadeiras, correctas e completas
17.3. O Cove Flow Limited tem o direito de solicitar a informação do cartão sob a forma de uma fotografia do cartão bancário do Utilizador para verificação adicional do Utilizador
17.4. O Cove Flow Limited tem o direito de solicitar informações pessoais como um cartão de identificação ou passaporte do Utilizador para a verificação pessoal do Utilizador. O Cove Flow Limited irá processar estes dados pessoais de acordo com a Política de Privacidade da Empresa
17.5. Ao submeter tais informações, o Utilizador concede-nos o direito de fornecer as informações a terceiros para facilitar a conclusão das Compras
17.6. O Cove Flow Limited reserva-se o direito de recusar ou cancelar a encomenda do Utilizador a qualquer momento por determinados motivos, incluindo, mas não se limitando à disponibilidade do produto ou serviço, erros na descrição ou no preço do produto ou serviço, erros na encomenda do Utilizador ou outros motivos
17.7. O Cove Flow Limited reserva-se o direito de recusar ou cancelar a encomenda do Utilizador se houver suspeita de fraude ou de uma transação não autorizada ou ilegal

18.REEMBOLSO E CANCELAMENTO

18.1. Cancelar a sua subscrição significa que a renovação automática será desactivada, mas continuará a ter acesso a todas as funcionalidades da sua subscrição durante o tempo restante do seu período atual. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura, enviando uma mensagem de correio eletrónico para o serviço de apoio em [email protected], telefonando para o serviço de apoio em +44 330 818 7064 ou clicando em "Cancelar" no seu perfil. No entanto, devido a atrasos nos nossos sistemas técnicos, nem todos os dados estão disponíveis para nós. Por conseguinte, não nos é possível processar os pedidos de cancelamento no prazo de 24 horas após o registo. Assim, pedimos-lhe que nos contacte pelo menos 24 horas após a inscrição.
18.2) Uma garantia de reembolso total de 14 dias abrange todas as compras. A decisão de reembolsar um custo não garante a obrigação de reembolsar outras despesas subsequentes. Qualquer encargo reembolsado será reembolsado pelo método de pagamento utilizado na transação original. Qualquer pedido de reembolso deve ser efectuado através do contacto com o serviço de apoio ao cliente

19. POLÍTICA DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

19.1. Esteja ciente de que as práticas comerciais do Cove Flow Limited proíbem o suborno, comportamentos corruptos e branqueamento de capitais.
19.2. O Utilizador concorda em permanecer em conformidade com todas as leis aplicáveis relacionadas com subornos comerciais ou do sector público, branqueamento de capitais e terrorismo (incluindo, entre outras, as leis anticorrupção locais, a Lei sobre a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros do Canadá, a Lei sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro dos EUA, a Convenção da OCDE sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transacções Comerciais Internacionais e a Lei sobre Suborno do Reino Unido). Se o Utilizador, a qualquer momento, não estiver em conformidade, Cove Flow Limited reserva-se o direito de encerrar a conta do Utilizador sem qualquer aviso prévio

20. OUTRAS CONDIÇÕES

20.1. Se houver um conflito entre estes Termos e termos adicionais aplicáveis a um determinado Website, os termos especiais adicionais controlarão esse conflito.
20.2. Se o Utilizador não concordar com estes Termos, o Utilizador não deve aceder ou utilizar o Website.
20.3. Cove Flow Limited fornece Serviços ao Utilizador, que estão sujeitos às condições estabelecidas nestes Termos. Cada vez que o Utilizador visita/utiliza o Website utilizando o seu Serviço, o Utilizador aceita todas estas condições e regras

Contacto

Cove Flow Limited - Nome completo da empresa.
[email protected] - Correio eletrónico oficial da empresa.
Aiwritix - O domínio do sítio Web onde utiliza a Política de Privacidade.
2024-05-26 - Data das presentes Condições Gerais.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Endereço legal da Empresa.
11409414 - Número de registo da Empresa.
+44 330 818 7064 - Número de telefone oficial da Empresa.
United Kingdom - País de residência da Empresa

Declaração de privacidade

1. Introdução

A presente Declaração de Privacidade, juntamente com os nossos Termos e Condições, rege a recolha, o processamento, o armazenamento e a utilização dos seus dados pessoais quando utiliza o nosso sítio Web e os nossos serviços. Comprometemo-nos a proteger a sua privacidade em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)

2. Definições

"Utilizador" refere-se a qualquer indivíduo que introduza os seus dados pessoais no sítio Web e consinta com os presentes Termos e Condições, quer participe num jogo de perícia, num período experimental de uma subscrição ou se torne um membro pago

3. Recolha de dados

Recolhemos dados pessoais que nos fornece, tais como o seu nome, detalhes de contacto e informações de pagamento. Ao introduzir os seus dados pessoais e ao consentir com os presentes Termos e Condições, dá-nos o seu consentimento explícito para processarmos os seus dados para fins específicos

4. Utilização dos dados

Utilizamos os seus dados pessoais para fornecer e melhorar os nossos serviços, incluindo o processamento da sua subscrição, a gestão da sua conta e a prestação de serviços de apoio ao cliente. Se se tornar um membro pago, utilizamos os seus dados pessoais para cumprir as nossas obrigações contratuais para consigo

5. Comunicação

Você deu o seu consentimento explícito para que o contactemos para fins de marketing. Isto pode ser feito através de chamadas telefónicas, correio ou comunicação eletrónica. Tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, contactando-nos ou seguindo as instruções de exclusão fornecidas na comunicação

6. Proteção de dados

Mantemos medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os seus dados pessoais contra destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado. Processaremos os seus dados pessoais de acordo com a nossa Política de Privacidade e o RGPD

7. Direitos dos titulares dos dados

Ao abrigo do RGPD, tem o direito de aceder, retificar, apagar, restringir o processamento dos seus dados pessoais e a portabilidade dos dados. Se pretender exercer estes direitos, contacte-nos

8. Retenção de dados

Apenas conservaremos os seus dados pessoais durante o tempo necessário para cumprir as finalidades para as quais foram recolhidos e processados, incluindo para efeitos de cumprimento de quaisquer requisitos legais, regulamentares, contabilísticos ou de comunicação


Esta declaração de privacidade está sujeita a alterações. Quaisquer alterações serão publicadas nesta página com uma data de revisão actualizada

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE, DEOARECE ACESTEA AFECTEAZĂ DREPTURILE LEGALE ALE UTILIZATORULUI

Ultima actualizare 2024-05-26

Acești Termeni și condiții (în continuare - "Termeni"), împreună cu Politica de confidențialitate a Cove Flow Limited's (în continuare - "Cove Flow Limited"), reglementează utilizarea de către utilizator a site-ului Cove Flow Limited's

Pentru acești Termeni

(i) "Site-ul web" înseamnă Cove Flow Limited's o platformă web pentru dispozitivele mobile sau computerele Utilizatorului, care poate fi utilizată prin intermediul unui browser fără a fi descărcată, sub numele (domeniul) Serviciului Cove Flow Limited, și nu este afiliată cu niciun alt site web, companie, marcă, organizație sau entitate cu nume similar care se aseamănă cu acesta. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (în continuare - "Serviciile")

(ii) "Ofițeri" înseamnă ofițerii, directorii, angajații, consultanții, afiliații, filialele și agenții Cove Flow Limited's

(iii) "Utilizator" înseamnă orice persoană care a înregistrat un cont pe site-ul Cove Flow Limited's și utilizează Serviciile Companiei

(iv) Cove Flow Limited înseamnă compania care este proprietar al acestui Site web. Numele companiei: Cove Flow Limited, număr de înregistrare: 11409414, cu sediul principal de activitate: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" se referă la compania care deține și operează acest Website. Numele societății este: Cove Flow Limited, cu numărul de înregistrare: 11409414. Sediul principal de activitate este la următoarea adresă: : Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. ELIGIBILITATE

Prin acceptarea acestor Termeni, ne declarați și ne garantați

(i) că vârsta dumneavoastră este de cel puțin optsprezece (18) ani;
(ii) că nu ați fost suspendat sau eliminat anterior de pe site-ul web;
(iii) că utilizarea de către dvs. a site-ului web respectă legile și reglementările aplicabile

2. ACORDARE DE LICENȚĂ CĂTRE Cove Flow Limited

2.1. Prin furnizarea de informații (denumite în continuare - "Fișiere") prin intermediul Site-ului, Utilizatorul aprobă prelucrarea Fișierelor sale de către Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garantează că toate Fișierele vor fi utilizate numai în scopul prelucrării datelor de către Website, iar orice terță parte nu va avea acces la Fișierele Utilizatorului fără permisiunea suplimentară a Utilizatorului

3. ÎNCĂLCARE ȘI ABUZ

3.1. Cove Flow Limited nu este responsabil pentru acuratețea materialelor furnizate prin intermediul Website-ului.
3.2. Cove Flow Limited nu verifică Fișierele în ceea ce privește proprietatea Utilizatorului pe baza particularităților de prelucrare a datelor

4. ÎNCETAREA UTILIZĂRII, ÎNTRERUPEREA ȘI MODIFICAREA/ACTUALIZAREA SITE-ULUI WEB

4.1. Cove Flow Limited are dreptul de a modifica/actualiza sau de a întrerupe Website-ul în orice moment (inclusiv, fără limitare, prin limitarea sau întreruperea anumitor caracteristici ale Website-ului) fără a notifica Utilizatorul
4.2. Cove Flow Limited nu are nicio răspundere de niciun fel în legătură cu orice modificare a Website-ului sau cu orice suspendare sau încetare a accesului sau utilizării Website-ului de către Utilizator

5. LINKURI ALE TERȚILOR

5.1. Website-ul poate conține linkuri către surse web ale unor terțe părți. Astfel de site-uri web legate nu se află sub controlul nostru și nu suntem responsabili pentru conținutul acestora
5.2. Cove Flow Limited are dreptul de a coopera cu terțe părți și de a furniza informațiile personale ale Utilizatorului cu terțe părți , dar numai după obținerea consimțământului explicit al Utilizatorului în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor

6. PROPRIETATE; DREPTURI DE PROPRIETATE ALE Cove Flow Limited

6.1. Interfețele vizuale, grafica, designul, compilația, informațiile, datele, codul informatic (inclusiv codul sursă sau codul obiect), produsele, software-ul, serviciile și toate celelalte elemente sau fișiere ale Site-ului (în continuare - "Materialele") furnizate de Cove Flow Limited sunt protejate de toate drepturile de proprietate intelectuală și de proprietate relevante și de legile aplicabile
6.2. Toate Materialele conținute pe Site-ul web sunt proprietatea Cove Flow Limited sau a terților licențiatori ai Cove Flow Limited's
6.3. În cazul în care Site-ul web conține materiale, interfețe, logo-uri, desene, produse sau orice altceva care nu este proprietatea intelectuală a Cove Flow Limited și Cove Flow Limited nu are licențe de utilizare a acestora, licențiatorul are dreptul de a solicita ștergerea proprietății sale intelectuale de pe Site-ul web în conformitate cu procedurile definite în Digital Millennium Copyright Act(denumit în continuare - "DMCA") și/sau Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind drepturile de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE (denumită în continuare - "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited nu pretinde că este proprietarul sau reprezentantul mărcilor comerciale, mărcilor și proprietăților intelectuale ale altor părți și rămâne în proprietatea proprietarilor drepturilor de autor originale.
6.5. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres și în scris de către Cove Flow Limited, Utilizatorul nu poate face uz de Materiale.
6.6. Cove Flow Limited își rezervă toate drepturile asupra Materialelor care nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni

7. UTILIZĂRI INTERZISE

7.1. Ca o condiție a utilizării de către Utilizator a Site-ului, Utilizatorul nu va utiliza Site-ul în niciun scop ilegal sau interzis de acești Termeni. Utilizatorul nu poate utiliza Site-ul web în niciun mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca, întrerupe sau afecta oricare dintre serverele sau API-urile Cove Flow Limited, oricare dintre rețelele conectate la oricare dintre serverele sau API-urile Cove Flow Limitedsau care ar putea interfera cu utilizarea și utilizarea Site-ului web de către orice altă parte
7.2. Utilizatorul nu are voie să transmită viruși, viermi, defecte, cai troieni sau orice elemente de natură distructivă prin intermediul site-ului web
7.3. Utilizatorul nu are voie să depășească sau să eludeze, sau să încerce să depășească sau să eludeze, limitările de pe Site-ul web, inclusiv în ceea ce privește orice apeluri API, sau să utilizeze în alt mod Site-ul web într-un mod care încalcă oricare dintre documentațiile sau manualele de utilizare ale Cove Flow Limited's
7.4. Utilizatorul și/sau orice alte terțe părți nu pot încerca să obțină acces neautorizat la orice site web, alte conturi, sisteme informatice sau rețele conectate la oricare dintre serverele Cove Flow Limited's sau la Site-ul web prin piraterie, extragerea parolei sau prin orice alte mijloace
7.5. Utilizatorul și/sau orice alte terțe părți nu pot obține sau încerca să obțină materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Site-ului web
7.6. Utilizatorul și/sau orice alte terțe părți nu pot utiliza Site-ul web în vreun mod care încalcă orice lege sau reglementare statală, locală sau internațională aplicabilă (inclusiv, fără a se limita la, orice lege privind exportul de date sau software către și dinspre Uniunea Europeană, SUA sau alte țări și drepturile de proprietate intelectuală în conformitate cu DMCA și EUCD)

8. INDEMNIZAȚIE

Utilizatorul este de acord să fie responsabil pentru utilizarea site-ului web, iar utilizatorul este de acord să apere, să despăgubească și să exonereze de răspundere Cove Flow Limited și funcționarii, directorii, angajații, consultanții, afiliații, filialele și agenții săi (în continuare, colectiv, "ofițerii") de și împotriva oricăror reclamații, responsabilități, daune, pierderi și cheltuieli, inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaților, care decurg din sau sunt în vreun fel legate de

(i) accesarea, utilizarea sau presupusa utilizare de către utilizator a site-ului web
(ii) încălcarea de către Utilizator a acestor Termeni sau a oricărei declarații, garanții sau acorduri la care se face referire în prezentul document, sau a oricărei legi sau reglementări aplicabile
(iii) încălcarea de către Utilizator a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la orice drept de proprietate intelectuală, de publicitate, de confidențialitate, de proprietate sau de confidențialitate; sau
(iv) orice litigii sau probleme între Utilizator și orice terță parte. Cove Flow Limited își rezervă dreptul, pe cheltuiala noastră, de a ne asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei probleme care, în caz contrar, face obiectul despăgubirii de către Utilizator (și fără a limita obligațiile dumneavoastră de despăgubire cu privire la o astfel de problemă), iar în acest caz, Utilizatorul este de acord să coopereze cu apărarea noastră în cazul unei astfel de reclamații

9. DEZMINȚIRI, FĂRĂ GARANȚII

9.1. Utilizatorul utilizează Site-ul web la discreția și pe riscul său.
9.2. Cove Flow Limited nu face nicio afirmație sau promisiune cu privire la calitatea, acuratețea sau fiabilitatea Site-ului web și își declină în mod expres toate garanțiile, fie ele exprese sau implicite, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop și nerespectare a drepturilor de autor
9.3. Cove Flow Limited nu oferă și nu furnizează niciun produs sau proprietate fizică

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. În orice caz, Cove Flow Limited nu va fi răspunzător față de Utilizator sau față de o terță parte pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, speciale, indirecte sau punitive care decurg din sau sunt legate de accesul sau utilizarea de către Utilizator sau de incapacitatea Utilizatorului de a accesa sau de a utiliza Site-ul web sau orice materiale sau conținut de pe Site-ul web, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență), statut sau orice altă teorie legală, indiferent dacă Cove Flow Limited a fost sau nu informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
10.2. Cove Flow Limited, în orice caz, nu este responsabil pentru serviciile care sunt furnizate Utilizatorului de către terța parte care a plasat publicitate pe Website.
10.3. Toate riscurile legate de informațiile, contul sau conturile Utilizatorului, sau conturile pe alte surse, dacă Utilizatorul a împărtășit datele sale (login și parolă), nu fac parte din responsabilitatea Cove Flow Limited's
10.4. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea Site-ului și a conținutului acestuia

11. LEGEA APLICABILĂ

11.1. Acești Termeni vor fi guvernați de legile din United Kingdom, cu toate acestea, nimic din acești Termeni nu va priva consumatorul de protecția oferită de dispozițiile care nu pot fi derogate prin acord în virtutea legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită. În măsura în care orice proces sau procedură judiciară este permisă în temeiul prezentului document, utilizatorul și Cove Flow Limited sunt de acord să se supună jurisdicției personale și exclusive a instanțelor de stat situate în cadrul United Kingdom pentru a soluționa toate aceste litigii

12. MODIFICĂRI ALE ACESTOR TERMENI

12.1. Cove Flow Limited își rezervă dreptul de a aduce modificări la acești Termeni în orice moment. Versiunile revizuite ale acestor Termeni vor fi publicate pe Site. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice modificări ale Termenilor vor intra în vigoare în ziua în care sunt postate pe Site-ul web
12.1.1. Cove Flow Limited nu este obligat să informeze Utilizatorul cu privire la modificările aduse acestor Termeni.
12.2. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu Termenii revizuiți, singurul și exclusivul remediu al Utilizatorului va fi întreruperea utilizării Site-ului web

13. GENERALITĂȚI

13.1. Acești Termeni, împreună cu Politica de Confidențialitate și orice alte acorduri încorporate în mod expres prin referință în prezentul document, constituie înțelegerea și acordul integral și exclusiv dintre Utilizator și Cove Flow Limitedcu privire la utilizarea și accesul Utilizatorului la Site-ul web.
13.2. Utilizarea titlurilor de secțiune în acești Termeni este doar pentru comoditate și nu va avea niciun impact asupra interpretării prevederilor
13.3. Utilizatorul nu are dreptul de a cesiona sau de a transfera acești Termeni sau drepturile Utilizatorului în temeiul acestora, în totalitate sau parțial, prin efectul legii sau în alt mod, fără acordul nostru prealabil în scris.
13.4. Cove Flow Limited are dreptul de a cesiona acești Termeni în orice moment și fără notificare prealabilă.
13.5. Faptul de a nu solicita executarea oricărei prevederi nu va afecta dreptul Cove Flow Limited's de a solicita executarea în orice moment ulterior și nici renunțarea la orice încălcare sau nerespectare a acestor Termeni sau a oricărei prevederi din acești Termeni nu va constitui o renunțare la orice încălcare sau nerespectare ulterioară sau o renunțare la prevederea în sine.
13.6. În cazul în care orice parte a acestor Termeni este considerată nulă sau inaplicabilă, partea inaplicabilă va fi pusă în aplicare în cea mai mare măsură posibilă, iar părțile rămase vor rămâne în vigoare.
13.7. Utilizatorul recunoaște că site-ul web nu este menit să fie măsuri de protecție tehnologică care să ajute utilizatorul să se conformeze cu GDPR și CCPA

14. COMUNICARE ȘI NOTIFICĂRI

14.1. Întreaga comunicare cu Cove Flow Limited este electronică. De fiecare dată când Utilizatorul ne trimite un e-mail sau vizitează Website-ul nostru și utilizează Serviciile noastre, Utilizatorul va comunica cu Cove Flow Limited
14.2. Prin prezenta, Utilizatorul consimte să primească comunicări de la Cove Flow Limited.
14.3. În cazul în care Utilizatorul se abonează la noutățile de pe Site-ul web, va primi periodic e-mailuri de la Cove Flow Limited.
14.4. Vom continua să comunicăm cu Utilizatorul prin furnizarea de notificări prin intermediul Site-ului web sau prin postarea de noutăți pe mediile noastre sociale
14.5. De asemenea, Utilizatorul este de acord că toate notificările, dezvăluirile, acordurile și alte comunicări pe care le furnizăm în format electronic îndeplinesc cerințele legale conform cărora aceste comunicări trebuie să fie în scris.
14.6. Utilizatorul este de acord să primească orice notificări prin intermediul Site-ului web pe Dispozitivul utilizatorului.
14.7. Site-ul web nu oferă niciun serviciu de asistență

15. TERMENI DE PIAȚĂ

15.1. Cove Flow Limited acordă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, netransmisibilă și fără sublicență pentru a utiliza Site-ul web pe Dispozitivul pe care Utilizatorul îl deține sau îl controlează. Cove Flow Limited își rezervă toate drepturile asupra Site-ului web și asupra acestuia care nu vă sunt acordate în mod expres în cadrul acestor Termeni. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres în acești Termeni, nu aveți voie: (i) să copiați, modificați sau să creați lucrări derivate bazate pe Site-ul web; (ii) să distribuiți, transferați, sublicențiați, închiriați, împrumutați sau închiriați contul Utilizatorului pe Site-ul web către o terță parte; (iii) să faceți inginerie inversă, să decompilați sau să dezasamblați Site-ul web; sau (iv) să puneți funcționalitatea Site-ului web la dispoziția mai multor utilizatori prin orice mijloace

16. CONTUL UTILIZATORULUI

16.1. Utilizatorul ar putea înregistra un cont pe Site-ul web utilizând e-mailul și parola sau autorizarea prin intermediul Serviciilor Google și/sau al Serviciilor Facebook
16.2. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care au loc sub contul său
16.3. Cove Flow Limited își rezervă toate drepturile de a încheia conturile, de a edita sau elimina conținutul și de a anula comenzile la discreția sa exclusivă
16.4. Cove Flow Limited are dreptul de a avea acces la orice informație plasată pe site, inclusiv la orice conversație și date din contul Utilizatorului
16.5. Prin introducerea datelor sale personale și prin consimțământul la acești Termeni și Condiții, Utilizatorul își dă consimțământul explicit pentru ca Cove Flow Limited să îl contacteze în legătură cu activitățile de pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, cazurile în care Utilizatorul a abandonat coșul. Contactul poate fi realizat prin apel telefonic, poștă sau comunicare electronică, după cum se consideră adecvat de către Cove Flow Limited. Scopul unei astfel de comunicări va fi acela de a ajuta utilizatorul să își finalizeze tranzacția sau de a furniza informații relevante legate de activitatea sa pe site-ul web
16.6. Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru o astfel de comunicare în orice moment, contactând Cove Flow Limited sau urmând instrucțiunile de renunțare furnizate în comunicare. La primirea unei astfel de retrageri, Cove Flow Limited va înceta comunicarea specificată cu Utilizatorul într-un interval de timp rezonabil
16.7. Cove Flow Limited va prelucra orice date cu caracter personal furnizate de Utilizator în conformitate cu Politica de confidențialitate a Companiei. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului nu vor fi utilizate în niciun alt scop fără un consimțământ explicit suplimentar din partea Utilizatorului

17. ABONAMENT/ACHIZIȚII

17.1. În cazul în care Utilizatorul dorește să achiziționeze orice articol de pe Site-ul web ("Achiziție"), Utilizatorul poate fi rugat să furnizeze anumite informații relevante pentru Achiziția dumneavoastră, inclusiv, fără a se limita la: numărul cardului, adresa de facturare și numele și prenumele titularului cardului
17.2. Utilizatorul declară și garantează că: (i) Utilizatorul are dreptul legal de a utiliza orice card(e) de credit sau alte metode de plată în legătură cu orice Achiziție; și că (ii) informațiile furnizate de Utilizator către Cove Flow Limited sunt adevărate, corecte și complete
17.3. Cove Flow Limited are dreptul de a solicita informațiile despre card sub forma unei fotografii a cardului bancar al Utilizatorului pentru o verificare suplimentară a Utilizatorului
17.4. Cove Flow Limited are dreptul de a solicita informații personale, cum ar fi o carte de identitate sau un pașaport al Utilizatorului, pentru verificarea personală a Utilizatorului. Cove Flow Limited va prelucra aceste date personale în conformitate cu Politica de confidențialitate a Companiei
17.5. Prin trimiterea acestor informații, Utilizatorul ne acordă dreptul de a furniza aceste informații unor terțe părți în scopul facilitării finalizării Achizițiilor
17.6. Cove Flow Limited își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comanda Utilizatorului în orice moment din anumite motive, inclusiv, dar fără a se limita la disponibilitatea produsului sau serviciului, erori în descrierea sau prețul produsului sau serviciului și erori în comanda Utilizatorului sau alte motive
17.7. Cove Flow Limited își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comanda Utilizatorului în cazul în care se suspectează o fraudă sau o tranzacție neautorizată sau ilegală

18.RAMBURSARE ȘI ANULARE

18.1.Anularea abonamentului înseamnă că reînnoirea automată va fi dezactivată, dar veți avea în continuare acces la toate caracteristicile abonamentului dvs. pentru perioada rămasă din perioada curentă. Abonamentul poate fi anulat oricând prin trimiterea unui e-mail la [email protected], prin apelarea serviciului de asistență la +44 330 818 7064 sau făcând clic pe "Anulare" sub profilul dvs. Cu toate acestea, din cauza întârzierilor din sistemele noastre tehnice, nu toate datele ne sunt disponibile. Prin urmare, nu putem procesa cererile de anulare în termen de 24 de ore de la înregistrare. Prin urmare, vă rugăm să ne contactați la cel puțin 24 de ore după înscriere.
18.2.O garanție de rambursare integrală de 14 zile acoperă toate achizițiile. Decizia de rambursare a unei taxe nu asigură obligația de a rambursa alte cheltuieli ulterioare. Orice taxă rambursată va fi rambursată prin metoda de plată utilizată pentru tranzacția inițială. Orice cerere de rambursare trebuie să fie făcută prin contactarea serviciului clienți

19. POLITICA ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR

19.1. Fiți conștienți de faptul că practicile de afaceri ale Cove Flow Limited's interzic mita, comportamentul corupt și spălarea de bani.
19.2. Utilizatorul este de acord să rămână în conformitate cu toate legile aplicabile care se referă la mită comercială sau din sectorul public, spălare de bani, terorism (inclusiv, dar fără a se limita la legile locale anticorupție, Legea canadiană privind corupția funcționarilor publici străini, Legea americană privind practicile de corupție în străinătate, Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și Legea britanică privind mita). În cazul în care utilizatorul, la un moment dat, nu se conformează, Cove Flow Limited își rezervă dreptul de a închide contul utilizatorului fără nicio notificare prealabilă

20. ALTE CONDIȚII

20.1. În cazul în care există un conflict între acești Termeni și condițiile suplimentare aplicabile unui anumit Site web, condițiile speciale suplimentare vor controla conflictul respectiv.
20.2. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu acești Termeni, acesta nu trebuie să acceseze sau să utilizeze Site-ul web.
20.3. Cove Flow Limited furnizează Servicii Utilizatorului, care sunt supuse condițiilor prevăzute în acești Termeni. De fiecare dată când Utilizatorul vizitează/folosește Site-ul web folosind Serviciul său, Utilizatorul acceptă toate aceste condiții și reguli

4. Contact

Cove Flow Limited - Numele complet al companiei.
[email protected] - E-mail oficial al companiei.
Aiwritix - Domeniul site-ului web în care se utilizează Politica de confidențialitate.
2024-05-26 - Data acestor Termeni și condiții.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Adresa juridică a companiei.
11409414 - Numărul de înregistrare al Societății.
+44 330 818 7064 - Numărul de telefon oficial al Companiei.
United Kingdom - Țara de reședință a societății

Declarația de confidențialitate

1. Introducere

Această Declarație de confidențialitate, împreună cu Termenii și condițiile noastre, reglementează colectarea, prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor dvs. personale atunci când utilizați site-ul și serviciile noastre. Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

2. Definiții

"Utilizator" se referă la orice persoană fizică care își introduce datele personale pe site-ul web și își dă consimțământul pentru acești Termeni și Condiții, indiferent dacă participă la un joc de îndemânare, la perioada de probă a unui abonament sau dacă devine membru plătit

3. Colectarea datelor

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, cum ar fi numele dumneavoastră, datele de contact și informațiile de plată. Prin introducerea datelor dvs. personale și prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, ne oferiți consimțământul explicit de a vă prelucra datele în scopuri specifice

4. Utilizarea datelor

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza și îmbunătăți serviciile noastre, inclusiv pentru a vă procesa abonamentul, a vă gestiona contul și a vă oferi servicii de asistență pentru clienți. Dacă deveniți un membru plătit, folosim datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs

5. Comunicare

Ne-ați oferit consimțământul explicit pentru a vă contacta în scopuri de marketing. Acest lucru poate fi prin apeluri telefonice, poștă sau comunicare electronică. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne sau urmând instrucțiunile de renunțare furnizate în comunicare

6. Protecția datelor

Menținem măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate și cu GDPR

7. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu GDPR, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa prelucrarea datelor dvs. personale și portabilitatea datelor. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați

8. Păstrarea datelor

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, de contabilitate sau de raportare


Această declarație de confidențialitate poate fi modificată. Orice modificare va fi publicată pe această pagină cu o dată de revizuire actualizată

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE, PRETOŽE MAJÚ VPLYV NA ZÁKONNÉ PRÁVA POUŽÍVATEĽA

Posledná aktualizácia 2024-05-26

Tieto Všeobecné podmienky (ďalej len "Podmienky") spolu so Zásadami ochrany osobných údajov Cove Flow Limited(ďalej len "Cove Flow Limited") upravujú používanie webovej stránky Cove Flow Limitedpoužívateľom

Pre tieto Podmienky

(i) "Webová lokalita" znamená Cove Flow Limited's webovú platformu pre mobilné zariadenia alebo počítače Používateľa, ktorú možno používať prostredníctvom prehliadača bez sťahovania, pod názvom (doménou) Cove Flow Limited Service, a nie je spojená so žiadnymi inými webovými lokalitami, spoločnosťou, značkou, organizáciou alebo podobne pomenovaným subjektom, ktorý sa jej podobá. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(ďalej len "služby")

(ii) "Pracovníci" znamenajú vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, konzultantov, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti a zástupcov Cove Flow Limited'

(iii) "Používateľ" znamená akúkoľvek osobu, ktorá si zaregistrovala účet na webovej lokalite Cove Flow Limited'a používa Služby spoločnosti

(iv) Cove Flow Limited znamená spoločnosť, ktorá je vlastníkom tejto webovej lokality. Názov spoločnosti: Cove Flow Limited, registrované číslo: 11409414, so sídlom: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" označuje spoločnosť, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom tejto Webovej stránky. Názov spoločnosti je Cove Flow Limited, so sídlom 11409414. Hlavné miesto podnikania je na tejto adrese: : Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. OPRÁVNENOSŤ

Súhlasom s týmito Podmienkami nám vyhlasujete a zaručujete sa

(i) že máte najmenej osemnásť (18) rokov;
(ii) že ste v minulosti neboli vylúčení alebo odstránení z webovej lokality;
(iii) že vaše používanie webovej lokality je v súlade s platnými zákonmi a predpismi

2. UDELENIE LICENCIE NA Cove Flow Limited

2.1. Poskytnutím informácií (ďalej len "súbory") prostredníctvom webovej lokality používateľ súhlasí so spracovaním svojich súborov prostredníctvom Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited zaručuje, že všetky Súbory budú použité len na účely spracovania údajov prostredníctvom Webovej stránky a žiadna tretia strana nebude mať prístup k Súborom Používateľa bez dodatočného súhlasu Používateľa

3. PORUŠENIE A ZNEUŽITIE

3.1. Cove Flow Limited nezodpovedá za správnosť materiálov poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky.
3.2. Cove Flow Limited nekontroluje Súbory z hľadiska vlastníctva Používateľa na základe osobitostí spracovania údajov

4. UKONČENIE POUŽÍVANIA, PRERUŠENIE A ÚPRAVA/AKTUALIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY

4.1. Cove Flow Limited má právo kedykoľvek upraviť/upgradovať alebo prerušiť používanie Webovej stránky (vrátane, ale nie výlučne, obmedzenia alebo prerušenia niektorých funkcií Webovej stránky) bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa
4.2. Cove Flow Limited nenesie žiadnu zodpovednosť z dôvodu akejkoľvek zmeny Webovej lokality alebo pozastavenia či ukončenia prístupu na Webovú lokalitu alebo jej používania

5. ODKAZY TRETÍCH STRÁN

5.1. Webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové zdroje tretích strán. Takéto prepojené webové lokality nie sú pod našou kontrolou a nezodpovedáme za ich obsah
5.2. Stránka Cove Flow Limited má právo spolupracovať s tretími stranami a poskytovať osobné údaje používateľa tretím stranám , ale len po získaní výslovného súhlasu používateľa v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov

6. VLASTNÍCTVO; VLASTNÍCKE PRÁVA Cove Flow Limited

6.1. Vizuálne rozhrania, grafika, dizajn, kompilácia, informácie, údaje, počítačový kód (vrátane zdrojového alebo objektového kódu), produkty, softvér, služby a všetky ostatné prvky alebo súbory webovej stránky (ďalej len "materiály") poskytované Cove Flow Limited sú chránené všetkými príslušnými právami duševného vlastníctva a vlastníckymi právami a platnými zákonmi
6.2. Všetky materiály obsiahnuté na webovej lokalite sú majetkom Cove Flow Limited alebo poskytovateľov licencií tretích strán Cove Flow Limited
6.3. Ak Webová stránka obsahuje akékoľvek materiály, rozhrania, logá, dizajny, produkty alebo niečo iné, čo nie je duševným vlastníctvom Cove Flow Limited a Cove Flow Limited nemá licencie na ich používanie, poskytovateľ licencie má právo požiadať o odstránenie svojho duševného vlastníctva z Webovej stránky v súlade s postupmi definovanými v zákone o autorských právach v digitálnom tisícročí(ďalej len "DMCA") a/alebo v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a súvisiacich právach na jednotnom digitálnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES (ďalej len "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited si nerobí nárok na vlastníctvo alebo zastupovanie ochranných známok, značiek a duševného vlastníctva iných strán a zostáva majetkom pôvodných vlastníkov autorských práv.
6.5. Okrem prípadov, keď je to výslovne písomne povolené Cove Flow Limited, nesmie používateľ materiály používať.
6.6. Cove Flow Limited si vyhradzuje všetky práva k Materiálom, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto Podmienkach

7. ZAKÁZANÉ POUŽITIE

7.1. Podmienkou používania webovej stránky Používateľom je, že Používateľ nebude používať webovú stránku na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Podmienkami. 2. Používateľ nesmie používať Webovú lokalitu žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažovať, narúšať alebo zhoršovať fungovanie serverov Cove Flow Limitedalebo API, akýchkoľvek sietí pripojených k serverom Cove Flow Limitedalebo API, alebo ktorý by mohol brániť inej strane v používaní a využívaní Webovej lokality
7.2. Používateľ nesmie prostredníctvom webovej stránky prenášať žiadne vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek predmety deštruktívnej povahy
7.3. Používateľ nesmie prekročiť alebo obísť, ani sa pokúsiť prekročiť alebo obísť obmedzenia Webovej lokality, vrátane akýchkoľvek volaní API, alebo inak používať Webovú lokalitu spôsobom, ktorý porušuje akúkoľvek dokumentáciu alebo používateľské príručky Cove Flow Limited
7.4. Používateľ a/alebo akákoľvek iná tretia strana sa nesmie pokúšať získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek webovým stránkam, iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k niektorému zo serverov Cove Flow Limitedalebo k webovej lokalite prostredníctvom hackerských útokov, získavania hesiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom
7.5. Používateľ a/alebo akékoľvek iné tretie strany nesmú získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je zámerne sprístupnený prostredníctvom webovej stránky
7.6. Používateľ a/alebo akékoľvek iné tretie strany nesmú používať Webovú lokalitu spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné štátne, miestne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek zákonov týkajúcich sa vývozu údajov alebo softvéru do a z Európskej únie, USA alebo iných krajín a práv duševného vlastníctva podľa DMCA a EUCD)

8. BEZPEČNOSŤ

Používateľ súhlasí s tým, že je zodpovedný za používanie webovej lokality, a používateľ súhlasí s tým, že bude brániť, odškodňovať a chrániť Cove Flow Limited a jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, konzultantov, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti a zástupcov (ďalej spoločne len "úradníci") pred akýmikoľvek nárokmi, záväzkami, škodami, stratami a výdavkami vrátane primeraných poplatkov a nákladov na právne zastupovanie, ktoré vznikli v dôsledku alebo v akejkoľvek súvislosti s

(i) prístupom používateľa k webovej lokalite, jej používaním alebo údajným používaním
(ii) porušením týchto Podmienok alebo akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo dohody, na ktoré sa tu odkazuje, alebo akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia zo strany Používateľa
(iii) porušenie akéhokoľvek práva tretej strany zo strany Používateľa, okrem iného vrátane akéhokoľvek práva duševného vlastníctva, práva na publicitu, dôvernosť, vlastníctvo alebo právo na súkromie; alebo
(iv) akékoľvek spory alebo problémy medzi Používateľom a akoukoľvek treťou stranou. Cove Flow Limited si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá by inak podliehala odškodneniu zo strany Používateľa (a bez obmedzenia vašich povinností týkajúcich sa odškodnenia v súvislosti s takouto záležitosťou), a v takomto prípade Používateľ súhlasí s našou obhajobou takéhoto nároku

9. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI, ŽIADNE ZÁRUKY

9.1. Používateľ používa Webovú lokalitu podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko.
9.2. Cove Flow Limited neposkytuje žiadne nároky ani prísľuby týkajúce sa kvality, presnosti alebo spoľahlivosti webovej lokality a výslovne sa zrieka všetkých záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv
9.3. Stránka Cove Flow Limited neponúka a neposkytuje žiadne fyzické produkty ani majetok

10. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

10.1. V žiadnom prípade Cove Flow Limited nenesie zodpovednosť voči používateľovi ani žiadnej tretej strane za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo sankčné škody vyplývajúce z prístupu používateľa k webovej lokalite alebo jej používaniu, alebo v súvislosti s prístupom používateľa k webovej lokalite alebo jej používaním, alebo s nemožnosťou prístupu používateľa k webovej lokalite alebo jej používaniu, alebo s akýmikoľvek materiálmi alebo obsahom na webovej lokalite, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), zákona alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či Cove Flow Limited bol alebo nebol informovaný o možnosti vzniku takejto škody.
10.2. Cove Flow Limited, v žiadnom prípade nezodpovedá za služby, ktoré používateľovi poskytuje tretia strana, ktorá umiestnila reklamu na Webovú stránku.
10.3. Všetky riziká spojené s informáciami, účtom alebo účtami Používateľa na iných zdrojoch, ak Používateľ zdieľal svoje údaje (prihlasovacie meno a heslo), nie sú súčasťou zodpovednosti Cove Flow Limited
10.4. Používateľ prijíma zodpovednosť za používanie Webovej stránky a jej obsahu

11. PRÁVNE PREDPISY

11.1. Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi United Kingdom, avšak žiadne ustanovenie týchto Podmienok nezbavuje spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou na základe právnych predpisov krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt. V rozsahu, v akom je podľa týchto podmienok povolený akýkoľvek súdny spor alebo súdne konanie, používateľ a Cove Flow Limited súhlasia s tým, že sa podrobia osobnej a výlučnej právomoci štátnych súdov nachádzajúcich sa na území United Kingdom na riešenie všetkých takýchto sporov

12. ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

12.1. Cove Flow Limited si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny týchto podmienok. Revidované verzie týchto podmienok budú zverejnené na webovej lokalite. Ak nie je uvedené inak, všetky úpravy Podmienok nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovej lokalite
12.1.1. Cove Flow Limited nie je povinná informovať Používateľa o zmenách týchto Podmienok.
12.2. Ak Používateľ nesúhlasí s upravenými Podmienkami, jediným a výhradným prostriedkom nápravy Používateľa bude ukončenie používania Webovej stránky

13. VŠEOBECNÉ

13.1. Tieto Podmienky spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek ďalšími dohodami, ktoré sú do nich výslovne zahrnuté prostredníctvom odkazu, predstavujú úplné a výlučné dojednanie a dohodu medzi Používateľom a Cove Flow Limited, pokiaľ ide o Používateľovo používanie Webovej lokality a prístup k nej.
13.2. Používanie záhlaví sekcií v týchto Podmienkach slúži len na uľahčenie a nemá žiadny vplyv na výklad ustanovení
13.3. Používateľ nemá právo postúpiť alebo previesť tieto Podmienky alebo práva Používateľa vyplývajúce z týchto Podmienok, a to v celku alebo čiastočne, na základe zákona alebo inak, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
13.4. Cove Flow Limited má právo kedykoľvek postúpiť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
13.5. Nevyžadovanie plnenia ktoréhokoľvek ustanovenia neovplyvní právo Cove Flow Limitedvyžadovať plnenie kedykoľvek neskôr, ani vzdanie sa akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia týchto Podmienok alebo ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok nebude predstavovať vzdanie sa akéhokoľvek následného porušenia alebo neplnenia alebo vzdanie sa samotného ustanovenia.
13.6. Ak sa niektorá časť týchto Podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, nevymáhateľnej časti sa prizná účinnosť v čo najväčšom rozsahu a ostatné časti zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
13.7. Používateľ berie na vedomie, že webová lokalita nie je určená na technologické ochranné opatrenia, ktoré pomôžu používateľovi dodržiavať GDPR a CCPA

14. KOMUNIKÁCIA A OZNÁMENIA

14.1. Celá komunikácia so stránkou Cove Flow Limited prebieha elektronicky. Zakaždým, keď nám Používateľ pošle e-mail alebo navštívi našu Webovú lokalitu a používa naše Služby, bude komunikovať s Cove Flow Limited
14.2. Používateľ týmto súhlasí so zasielaním komunikácie od Cove Flow Limited.
14.3. Ak sa Používateľ prihlási na odber noviniek na Webovej lokalite, bude pravidelne dostávať e-maily od Cove Flow Limited.
14.4. S Používateľom budeme naďalej komunikovať prostredníctvom oznamov na Webovej stránke alebo zverejňovaním noviniek na našich sociálnych sieťach
14.5. Používateľ tiež súhlasí s tým, že všetky oznámenia, zverejnenia, dohody a iná komunikácia, ktoré poskytujeme elektronicky, spĺňajú zákonné požiadavky na písomnú formu takejto komunikácie.
14.6. Používateľ súhlasí s prijímaním všetkých oznámení prostredníctvom Webovej lokality na Zariadenie používateľa.
14.7. Webová lokalita neposkytuje žiadne podporné služby

15. PODMIENKY TRHOV

15.1. Cove Flow Limited udeľuje Používateľovi neobmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú a nesublicencovateľnú licenciu na používanie Webovej lokality na Zariadení, ktoré Používateľ vlastní alebo ovláda. Cove Flow Limited si vyhradzuje všetky práva na Webovú lokalitu a k nej, ktoré nie sú výslovne udelené Používateľovi podľa týchto Podmienok. S výnimkou prípadov výslovne povolených v týchto Podmienkach nesmiete: (i) kopírovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela založené na Webovej lokalite; (ii) distribuovať, prenášať, sublicencovať, prenajímať, požičiavať alebo prenajímať konto Používateľa na Webovej lokalite akejkoľvek tretej strane; (iii) spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať Webovú lokalitu; alebo (iv) sprístupňovať funkcie Webovej lokality viacerým používateľom akýmkoľvek spôsobom

16. KONTO POUŽÍVATEĽA

16.1. Používateľ si mohol zaregistrovať účet na Webovej lokalite pomocou e-mailu a hesla alebo autorizácie prostredníctvom Služieb Google a/alebo Služieb Facebook
16.2. Používateľ je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú pod jeho účtom
16.3. Stránka Cove Flow Limited si vyhradzuje všetky práva na zrušenie účtov, úpravu alebo odstránenie obsahu a zrušenie objednávok podľa vlastného uváženia
16.4. Cove Flow Limited má právo na prístup k akýmkoľvek informáciám umiestneným na webovej stránke vrátane akejkoľvek konverzácie a údajov v účte Používateľa
16.5. Zadaním svojich osobných údajov a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami dáva Používateľ výslovný súhlas, aby ho Cove Flow Limited kontaktovala v súvislosti s aktivitami na Webovej stránke, okrem iného vrátane prípadov, keď Používateľ opustil svoj košík. Kontakt sa môže uskutočniť prostredníctvom telefonického hovoru, pošty alebo elektronickej komunikácie, ak to Cove Flow Limited považuje za vhodné. Cieľom takejto komunikácie bude pomôcť Používateľovi dokončiť jeho transakciu alebo poskytnúť relevantné informácie súvisiace s jeho činnosťou na Webovej lokalite
16.6. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s takouto komunikáciou kontaktovaním adresy Cove Flow Limited alebo dodržaním pokynov na odhlásenie uvedených v komunikácii. Po prijatí takéhoto odvolania Cove Flow Limited v primeranej lehote ukončí uvedenú komunikáciu s Používateľom
16.7. Cove Flow Limited bude spracúvať všetky osobné údaje poskytnuté Používateľom v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti. Osobné údaje Používateľa nebudú použité na žiadny iný účel bez ďalšieho výslovného súhlasu Používateľa

17. PREDPLATNÉ/NÁKUPY

17.1. Ak si Užívateľ želá zakúpiť akýkoľvek tovar z Webovej stránky (ďalej len "Nákup"), môže byť požiadaný o poskytnutie určitých informácií relevantných pre váš Nákup, vrátane, okrem iného: čísla karty, fakturačnej adresy a mena a priezviska držiteľa karty
17.2. Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že: (i) Používateľ má zákonné právo používať kreditné karty alebo iné platobné metódy v súvislosti s akýmkoľvek Nákupom a že (ii) informácie, ktoré Používateľ poskytol na Cove Flow Limited, sú pravdivé, správne a úplné
17.3. Portál Cove Flow Limited má právo vyžiadať si informácie o karte vo forme fotografie bankovej karty Používateľa na ďalšie overenie Používateľa
17.4. Portál Cove Flow Limited má právo vyžiadať si osobné údaje v podobe občianskeho preukazu alebo pasu Používateľa na účely jeho ďalšieho overenia. Tieto osobné údaje bude Cove Flow Limited spracovávať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov Spoločnosti
17.5. Poskytnutím takýchto informácií nám Používateľ udeľuje právo poskytnúť tieto informácie tretím stranám na účely uľahčenia realizácie Nákupov
17.6. Cove Flow Limited si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť objednávku Používateľa z určitých dôvodov, okrem iného z dôvodu dostupnosti výrobku alebo služby, chýb v popise alebo cene výrobku alebo služby a chýb v objednávke Používateľa alebo z iných dôvodov
17.7. Portál Cove Flow Limited si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku Používateľa v prípade podozrenia na podvod alebo neoprávnenú či nezákonnú transakciu

18.VRÁTENIE PEŇAZÍ A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

18.1. Zrušenie predplatného znamená, že automatické obnovenie bude deaktivované, ale budete mať stále prístup ku všetkým funkciám predplatného počas zostávajúceho času vášho aktuálneho obdobia. 2. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu podpory [email protected], zavolaním na adresu podpory +44 330 818 7064 alebo kliknutím na položku "Zrušiť" vo svojom profile. Z dôvodu oneskorenia našich technických systémov však nemáme k dispozícii všetky údaje. Preto nie sme schopní spracovať žiadosti o zrušenie do 24 hodín od registrácie. Preto vás prosíme, aby ste nás kontaktovali aspoň 24 hodín po registrácii.
18.2. Na všetky nákupy sa vzťahuje 14-dňová záruka vrátenia peňazí v plnej výške. Rozhodnutie o vrátení poplatku nezabezpečuje povinnosť uhradiť ďalšie následné výdavky. Každý vrátený poplatok bude vrátený platobnou metódou použitou pri pôvodnej transakcii. Akákoľvek žiadosť o vrátenie peňazí musí byť podaná prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu

19. POLITIKA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

19.1. Uvedomte si, že obchodné postupy Cove Flow Limited zakazujú úplatkárstvo, korupčné správanie a pranie špinavých peňazí.
19.2. Používateľ súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky platné zákony, ktoré sa týkajú úplatkov v obchodnom alebo verejnom sektore, prania špinavých peňazí, terorizmu (okrem iného vrátane miestnych protikorupčných zákonov, kanadského zákona o korupcii zahraničných verejných činiteľov, amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách, Dohovoru OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a britského zákona o podplácaní). Ak Používateľ v ktoromkoľvek okamihu nedodrží požiadavky, Cove Flow Limited si vyhradzuje právo zrušiť účet Používateľa bez akéhokoľvek upozornenia

20. ĎALŠIE PODMIENKY

20.1. Ak dôjde k rozporu medzi týmito Podmienkami a ďalšími podmienkami vzťahujúcimi sa na danú Webovú lokalitu, budú mať nad týmto rozporom prednosť ďalšie osobitné podmienky.
20.2. Ak používateľ nesúhlasí s týmito podmienkami, nesmie na webovú lokalitu pristupovať ani ju používať.
20.3. Stránka Cove Flow Limited poskytuje Používateľovi Služby, ktoré podliehajú podmienkam uvedeným v týchto Podmienkach. Zakaždým, keď Používateľ navštívi/využíva Webovú stránku s využitím jej Služieb, akceptuje všetky tieto podmienky a pravidlá

Kontaktné údaje: Kontaktné údaje sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve

Cove Flow Limited - Úplný názov spoločnosti.
[email protected] - Oficiálny e-mail spoločnosti.
Aiwritix - Doména webovej lokality, na ktorej používate Zásady ochrany osobných údajov.
2024-05-26 - Dátum vydania týchto Podmienok a pravidiel.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Právna adresa spoločnosti.
11409414 - Registračné číslo Spoločnosti.
+44 330 818 7064 - Oficiálne telefónne číslo Spoločnosti.
United Kingdom - Krajina sídla Spoločnosti

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spolu s našimi zmluvnými podmienkami upravuje zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a používanie vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky a služieb. Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR)

2. Definície

"Používateľ" sa vzťahuje na akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá zadá svoje osobné údaje na webovej lokalite a súhlasí s týmito Podmienkami, či už sa zúčastňuje na zručnostnej hre, skúšobnom období predplatného, alebo sa stane plateným členom

3. Zhromažďovanie údajov

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad vaše meno, kontaktné údaje a platobné informácie. Zadaním svojich osobných údajov a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami nám dávate výslovný súhlas so spracovaním vašich údajov na konkrétne účely

4. Používanie údajov

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie našich služieb vrátane spracovania vášho predplatného, správy vášho účtu a poskytovania služieb zákazníkom. Ak sa stanete plateným členom, vaše osobné údaje používame na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám

5. Komunikácia

Poskytli ste nám výslovný súhlas na to, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely. Môže to byť prostredníctvom telefonických hovorov, pošty alebo elektronickej komunikácie. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete alebo sa budete riadiť pokynmi na odhlásenie uvedenými v komunikácii

6. Ochrana údajov

Udržiavame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a nariadením GDPR

7. Práva dotknutých osôb

Podľa nariadenia GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás

8. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené a spracované, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, regulačných, účtovných alebo spravodajských požiadaviek


Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže zmeniť. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke s dátumom aktualizácie

POZORNO PREBERITE NASLEDNJE BESEDILO, SAJ VPLIVA NA ZAKONSKE PRAVICE UPORABNIKA

Zadnja posodobitev 2024-05-26

Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: "pogoji") skupaj s politiko zasebnosti Cove Flow Limited(v nadaljnjem besedilu: "Cove Flow Limited") urejajo uporabnikovo uporabo spletnega mesta Cove Flow Limited

Za te Pogoje

(i) "Spletno mesto" pomeni spletno platformo Cove Flow Limited's za mobilne naprave ali računalnike Uporabnika, ki se lahko uporablja prek brskalnika brez prenosa, pod imenom (domeno) storitve Cove Flow Limited, in ni povezano z nobenim drugim spletnim mestom, podjetjem, blagovno znamko, organizacijo ali podobno poimenovanim subjektom, ki bi bil podoben temu. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.(v nadaljnjem besedilu: storitve)

(ii) "Uslužbenci" pomenijo Cove Flow Limited'uradnike, direktorje, zaposlene, svetovalce, povezane družbe, hčerinske družbe in zastopnike

(iii) "Uporabnik" pomeni vsako osebo, ki je registrirala račun na spletnem mestu Cove Flow Limited'in uporablja storitve družbe

(iv) Cove Flow Limited pomeni podjetje, ki je lastnik tega spletnega mesta. Ime podjetja: "", ki je bilo ustanovljeno v letu 2014, je podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2014: Cove Flow Limited, registrirana številka: 11409414, z glavnim krajem poslovanja: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" pomeni podjetje, ki je lastnik in upravljavec tega spletnega mesta. Ime podjetja je Cove Flow Limited, registrirana številka: 11409414. Glavni kraj poslovanja je na naslednjem naslovu: : Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. UPORABNIKI

S strinjanjem s temi pogoji nam izjavljate in jamčite

(i) da ste stari najmanj osemnajst (18) let;
(ii) da niste bili predhodno izključeni ali odstranjeni s spletnega mesta;
(iii) da je vaša uporaba spletnega mesta v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi

2. PODELITEV LICENCE Cove Flow Limited

2.1. S posredovanjem informacij (v nadaljnjem besedilu: datoteke) prek spletnega mesta uporabnik odobri obdelavo svojih datotek s strani Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited jamči, da bodo vse Datoteke uporabljene samo za namene obdelave podatkov na spletnem mestu in da nobena tretja oseba ne bo imela dostopa do uporabnikovih Datotek brez dodatnega dovoljenja uporabnika

3. KRŠITEV IN ZLORABA

3.1. Cove Flow Limited ne odgovarja za točnost gradiv, ki so na voljo prek spletnega mesta.
3.2. Cove Flow Limited ne preverja datotek glede lastništva Uporabnika na podlagi posebnosti obdelave podatkov

4. PRENEHANJE UPORABE, PREKINITEV IN SPREMINJANJE/NADGRADNJA SPLETNEGA MESTA

4.1. Cove Flow Limited ima pravico, da kadar koli spremeni/nadgradi ali prekine uporabo spletnega mesta (med drugim tudi tako, da omeji ali prekine določene funkcije spletnega mesta), ne da bi o tem obvestil uporabnika
4.2. Cove Flow Limited nima nobene odgovornosti zaradi kakršne koli spremembe spletnega mesta ali kakršne koli začasne ali trajne prekinitve dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe

5. POVEZAVE TRETJIH OSEB

5.1. Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih virov tretjih oseb. Takšna povezana spletna mesta niso pod našim nadzorom in nismo odgovorni za njihovo vsebino
5.2. Spletna stran Cove Flow Limited ima pravico sodelovati s tretjimi osebami in posredovati osebne podatke uporabnika tretjim osebam , vendar le po pridobitvi izrecne privolitve uporabnika v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov

6. LASTNIŠTVO; LASTNINSKE PRAVICE Cove Flow Limited

6.1. Vizualni vmesniki, grafike, oblikovanje, kompilacije, informacije, podatki, računalniška koda (vključno z izvorno ali objektno kodo), izdelki, programska oprema, storitve in vsi drugi elementi ali datoteke spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: gradiva), ki jih zagotavlja Cove Flow Limited, so zaščiteni z vsemi ustreznimi pravicami intelektualne lastnine in lastniškimi pravicami ter veljavnimi zakoni
6.2. Vsa gradiva na spletnem mestu so last Cove Flow Limited ali Cove Flow Limited's tretjih oseb, ki so dajalci licenc
6.3. Če spletna stran vsebuje gradiva, vmesnike, logotipe, dizajne, izdelke ali kaj drugega, kar ni intelektualna lastnina Cove Flow Limited in Cove Flow Limited nima licenc za uporabo, ima dajalec licence pravico zahtevati izbris svoje intelektualne lastnine s spletnega mesta v skladu s postopki, opredeljenimi v Zakonu o avtorskih pravicah digitalnega tisočletja(v nadaljnjem besedilu: DMCA) in/ali Direktivi (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu ter spremembi direktiv 96/9/ES (v nadaljnjem besedilu: EUCD).
6.4. Spletna stran Cove Flow Limited ne trdi, da je lastnik ali zastopnik blagovnih znamk, blagovnih znamk in intelektualne lastnine drugih strani in ostaja last izvirnih lastnikov avtorskih pravic.
6.5. Uporabnik ne sme uporabljati gradiv, razen če ga Cove Flow Limited izrecno pisno pooblasti.
6.6. Cove Flow Limited si pridržuje vse pravice do gradiv, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih

7. PREPOVEDANE UPORABE

7.1. Pogoj za uporabnikovo uporabo spletnega mesta je, da uporabnik spletnega mesta ne bo uporabljal za noben namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi Pogoji. 2. Uporabnik ne sme uporabljati spletnega mesta na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil, prekinil ali oslabil katerega koli od strežnikov ali API-jev Cove Flow Limited, omrežja, povezana s katerim koli od strežnikov ali API-jev Cove Flow Limited, ali ki bi lahko oviral uporabo in uživanje spletnega mesta s strani katere koli druge stranke
7.2. Uporabnik ne sme prenašati virusov, črvov, napak, trojanskih konjev ali drugih elementov uničujoče narave z uporabo spletnega mesta
7.3. Uporabnik ne sme preseči ali zaobiti ali poskusiti preseči ali zaobiti omejitev na spletnem mestu, vključno s klici API, ali kako drugače uporabljati spletnega mesta na način, ki krši katero koli dokumentacijo ali navodila za uporabo Cove Flow Limited
7.4. Uporabnik in/ali katera koli druga tretja oseba ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli spletne strani, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s katerim koli strežnikom Cove Flow Limitedali spletnim mestom, z vdorom, iskanjem gesla ali na kakršen koli drug način
7.5. Uporabnik in/ali druge tretje osebe ne smejo pridobivati ali poskušati pridobivati gradiva ali informacij na kakršen koli način, ki ni namerno omogočen prek spletnega mesta
7.6. Uporabnik in/ali druge tretje osebe ne smejo uporabljati spletnega mesta na način, ki krši veljavne državne, lokalne ali mednarodne zakone ali predpise (med drugim tudi zakone o izvozu podatkov ali programske opreme v Evropsko unijo, ZDA ali druge države in iz njih ter o pravicah intelektualne lastnine v skladu z DMCA in EUCD)

8. NEODVISNOST

Uporabnik se strinja, da je odgovoren za uporabo spletnega mesta, in se strinja, da bo Cove Flow Limited in njegove uradnike, direktorje, zaposlene, svetovalce, povezane družbe, hčerinske družbe in zastopnike (v nadaljnjem besedilu skupaj "pooblaščenci") branil, jim povrnil škodo in jih obvaroval pred vsemi zahtevki, obveznostmi, škodo, izgubami in stroški, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški, ki izhajajo iz ali so kakor koli povezani z

(i) uporabnikovim dostopom do spletnega mesta, njegovo uporabo ali domnevno uporabo spletnega mesta
(ii) uporabnikovo kršitvijo teh pogojev ali katere koli izjave, jamstva ali dogovorov, na katere se sklicuje, ali katerega koli veljavnega zakona ali predpisa
(iii) Uporabnikove kršitve katere koli pravice tretje osebe, med drugim pravice intelektualne lastnine, pravice do publicitete, zaupnosti, lastnine ali zasebnosti; ali
(iv) kakršne koli spore ali težave med uporabnikom in tretjo osebo. Cove Flow Limited si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, ki bi jo sicer moral uporabnik povrniti (in brez omejitve vaših obveznosti povrnitve škode v zvezi s takšno zadevo), in v takem primeru se uporabnik strinja, da bo sodeloval pri naši obrambi takšnega zahtevka

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI, BREZ JAMSTEV

9.1. Uporabnik uporablja spletno mesto po lastni presoji in na lastno odgovornost.
9.2. Spletna stran Cove Flow Limited ne daje nobenih trditev ali obljub glede kakovosti, točnosti ali zanesljivosti spletnega mesta in izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z implicitnimi jamstvi o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen in neškodljivosti
9.3. Spletna stran Cove Flow Limited ne ponuja in ne zagotavlja nobenih fizičnih izdelkov ali lastnine

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

10.1. V nobenem primeru Cove Flow Limited ne bo odgovoren uporabniku ali tretji osebi za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali kazensko škodo, ki bi izhajala iz ali bila povezana z uporabnikovim dostopom do ali uporabo ali uporabnikovo nezmožnostjo dostopa do ali uporabe spletnega mesta ali katerega koli gradiva ali vsebine na spletnem mestu, bodisi na podlagi garancije, pogodbe, delikta (vključno z malomarnostjo), zakona ali katere koli druge pravne teorije, ne glede na to, ali je bil Cove Flow Limited o možnosti takšne škode obveščen ali ne.
10.2. Cove Flow Limited v nobenem primeru ni odgovoren za storitve, ki jih uporabniku zagotavlja tretja oseba, ki je objavila oglas na spletnem mestu.
10.3. Cove Flow Limited ne odgovarja za vsa tveganja, povezana z uporabnikovimi podatki, računom ali računi na drugih virih, če je uporabnik delil svoje podatke (uporabniško ime in geslo)
10.4. Uporabnik prevzema odgovornost za uporabo spletnega mesta in njegove vsebine

11. UPORABNO PRAVO

11.1. Te pogoje ureja zakonodaja United Kingdom, vendar pa nič v teh pogojih potrošnika ne prikrajša za varstvo, ki mu ga zagotavljajo določbe, od katerih ni mogoče sporazumno odstopiti na podlagi zakonodaje države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče. V obsegu, v katerem je na podlagi teh pogojev dovoljena kakršna koli sodna tožba ali sodni postopek, se uporabnik in Cove Flow Limited strinjata, da se bosta podredila osebni in izključni pristojnosti državnih sodišč na območju United Kingdom za reševanje vseh takšnih sporov

12. SPREMEMBE TEH POGOJEV

12.1. Cove Flow Limited si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje. Spremenjene različice teh pogojev bodo objavljene na spletnem mestu. Če ni drugače določeno, začnejo vse spremembe Pogojev veljati na dan, ko so objavljene na Spletni strani
12.1.1. Spletna stran Cove Flow Limited ni dolžna obveščati uporabnika o spremembah teh Pogojev.
12.2. Če se Uporabnik ne strinja s spremenjenimi Pogoji, je njegovo edino in izključno pravno sredstvo, da preneha uporabljati Spletno mesto

13. SPLOŠNO

13.1. Ti Pogoji skupaj s Politiko zasebnosti in vsemi drugimi sporazumi, ki so izrecno vključeni s sklicevanjem na te Pogoje, predstavljajo celotno in izključno razumevanje in sporazum med Uporabnikom in Cove Flow Limitedglede Uporabnikove uporabe spletnega mesta in dostopa do njega.
13.2. Uporaba naslovov razdelkov v teh Pogojih je zgolj zaradi priročnosti in ne vpliva na razlago določb
13.3. Uporabnik nima pravice odstopiti ali prenesti teh Pogojev ali uporabnikovih pravic iz njih, v celoti ali delno, po zakonu ali kako drugače, brez našega predhodnega pisnega soglasja.
13.4. Spletna stran Cove Flow Limited ima pravico, da te pogoje kadar koli in brez predhodnega obvestila prenese naprej.
13.5. Neizvršitev katere koli določbe ne vpliva na pravico Cove Flow Limited, da kadar koli pozneje zahteva njeno izvršitev, prav tako pa opustitev katere koli kršitve ali neizpolnitve teh Pogojev ali katere koli določbe teh Pogojev ne pomeni opustitve katere koli naslednje kršitve ali neizpolnitve ali opustitve same določbe.
13.6. Če se kateri koli del teh Pogojev izkaže za neveljavnega ali neizvršljivega, bo neizvršljivi del veljal v največji možni meri, preostali deli pa bodo ostali v polni veljavi.
13.7. Uporabnik se zaveda, da spletno mesto ni namenjeno tehnološkim zaščitnim ukrepom, ki bi uporabniku pomagali izpolnjevati GDPR in CCPA

14. KOMUNIKACIJA IN OBVESTILA

14.1. Celotna komunikacija s spletno stranjo Cove Flow Limited poteka v elektronski obliki. Vsakič, ko nam Uporabnik pošlje e-pošto ali obišče naše Spletno mesto in uporablja naše Storitve, Uporabnik komunicira z Cove Flow Limited
14.2. Uporabnik s tem soglaša s prejemanjem sporočil od Cove Flow Limited.
14.3. Če se uporabnik na spletni strani naroči na novice, bo redno prejemal e-poštna sporočila od Cove Flow Limited.
14.4. Z Uporabnikom bomo še naprej komunicirali z obvestili prek Spletnega mesta ali z objavo novic na naših družbenih medijih
14.5. Uporabnik se tudi strinja, da vsa obvestila, razkritja, sporazumi in druga sporočila, ki jih posredujemo v elektronski obliki, izpolnjujejo zakonske zahteve, da morajo biti takšna sporočila v pisni obliki.
14.6. Uporabnik se strinja, da bo vsa obvestila prek spletnega mesta prejemal na svojo napravo.
14.7. Spletno mesto ne zagotavlja nobenih podpornih storitev

15. POGOJI ZA TRGE

15.1. Cove Flow Limited Uporabniku podeljuje neomejeno, neizključno, neprenosljivo in nedeljivo licenco za uporabo spletnega mesta na napravi, ki jo ima Uporabnik v lasti ali pod nadzorom. Cove Flow Limited si pridržuje vse pravice na spletnem mestu in v zvezi z njim, ki mu niso izrecno podeljene s temi pogoji. Razen če je to izrecno dovoljeno v teh Pogojih, ne smete: (i) kopirati, spreminjati ali ustvarjati izvedenih del na podlagi spletnega mesta; (ii) distribuirati, prenašati, podlicencirati, dajati v zakup, posojati ali oddajati uporabniškega računa na spletnem mestu tretji osebi; (iii) izvajati povratnega inženiringa, dekompilirati ali razstavljati spletnega mesta; ali (iv) na kakršen koli način omogočiti funkcionalnosti spletnega mesta več uporabnikom

16. UPORABNIŠKI RAČUN

16.1. Uporabnik lahko registrira račun na spletnem mestu z uporabo e-pošte in gesla ali avtorizacije prek storitev Google in/ali storitev Facebook
16.2. Uporabnik je odgovoren za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod njegovim računom
16.3. Spletna stran Cove Flow Limited si pridržuje vse pravice do ukinitve računov, urejanja ali odstranjevanja vsebine in preklica naročil po lastni presoji
16.4. Cove Flow Limited ima pravico do dostopa do vseh informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, vključno s pogovori in podatki v uporabniškem računu
16.5. Z vnosom svojih osebnih podatkov in soglasjem k tem splošnim pogojem uporabnik izrecno soglaša, da ga Cove Flow Limited kontaktira v zvezi z dejavnostmi na spletnem mestu, med drugim tudi v primerih, ko uporabnik zapusti košarico. Kontakt se lahko vzpostavi s telefonskim klicem, pošto ali elektronskim sporočilom, kot se Cove Flow Limited zdi primerno. Cilj takšnega komuniciranja bo pomagati uporabniku pri dokončanju transakcije ali zagotoviti ustrezne informacije v zvezi z njegovo dejavnostjo na spletnem mestu
16.6. Uporabnik ima pravico kadar koli preklicati svoje soglasje za takšno komunikacijo, tako da se obrne na Cove Flow Limited ali sledi navodilom za odjavo, ki so navedena v komunikaciji. Po prejemu takšnega preklica bo Cove Flow Limited v razumnem roku prenehal z določeno komunikacijo z uporabnikom
16.7. Cove Flow Limited bo vse osebne podatke, ki jih bo posredoval uporabnik, obdelal v skladu s politiko zasebnosti družbe. Uporabnikovi osebni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez dodatnega izrecnega soglasja Uporabnika

17. NAROČNINE/NAKUPI

17.1. Če želi Uporabnik kupiti kakršen koli predmet s spletnega mesta ("Nakup"), bo morda moral predložiti določene podatke, pomembne za nakup, med drugim: številko kartice, računski naslov ter ime in priimek imetnika kartice
17.2. Uporabnik izjavlja in jamči, da: (i) ima zakonsko pravico do uporabe vseh kreditnih kartic ali drugih načinov plačila v zvezi z nakupom in da so (ii) podatki, ki jih je uporabnik posredoval spletni strani Cove Flow Limited, resnični, pravilni in popolni
17.3. Spletna stran Cove Flow Limited ima pravico zahtevati podatke o kartici v obliki fotografije uporabnikove bančne kartice za nadaljnje preverjanje uporabnika
17.4. Cove Flow Limited ima pravico zahtevati osebne podatke v obliki osebne izkaznice ali potnega lista Uporabnika za njegovo osebno preverjanje. Cove Flow Limited bo te osebne podatke obdelal v skladu s politiko zasebnosti družbe
17.5. S posredovanjem takšnih podatkov nam Uporabnik podeli pravico, da jih posreduje tretjim osebam za namene lažje izvedbe Nakupov
17.6. Cove Flow Limited si pridržuje pravico, da kadar koli zavrne ali prekliče uporabnikovo naročilo iz določenih razlogov, med drugim zaradi razpoložljivosti izdelka ali storitve, napak v opisu ali ceni izdelka ali storitve ter napak v uporabnikovem naročilu ali drugih razlogov
17.7. Cove Flow Limited si pridržuje pravico, da zavrne ali prekliče uporabnikovo naročilo, če obstaja sum goljufije ali nepooblaščene ali nezakonite transakcije

18.VRAČILO IN PREKLIC

18.1. Preklic naročnine pomeni, da bo samodejno podaljševanje onemogočeno, vendar boste še vedno imeli dostop do vseh funkcij naročnine za preostali čas takrat veljavnega obdobja. Naročnino lahko kadar koli prekličete tako, da pošljete e-pošto podpori na naslov [email protected], pokličete podporo na naslov +44 330 818 7064 ali kliknete "Cancel" (Prekliči) pod svojim profilom. Vendar zaradi zamud v naših tehničnih sistemih nimamo na voljo vseh podatkov. Zato zahtevkov za preklic ne moremo obdelati v 24 urah po prijavi. Zato vas prosimo, da se z nami povežete vsaj 24 ur po prijavi.
18.2. Za vse nakupe velja 14-dnevno jamstvo za vračilo celotne kupnine. Odločitev o povračilu stroška ne zagotavlja obveznosti povračila drugih naknadnih stroškov. Vsi povrnjeni stroški bodo povrnjeni z načinom plačila, ki je bil uporabljen pri prvotni transakciji. Vsak zahtevek za povračilo je treba vložiti pri službi za stranke

19. POLITIKA PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA

19.1. Zavedajte se, da poslovna praksa Cove Flow Limited prepoveduje podkupovanje, koruptivno vedenje in pranje denarja.
19.2. Uporabnik se strinja, da bo še naprej spoštoval vse veljavne zakone, ki se nanašajo na podkupovanje, pranje denarja in terorizem v komercialnem ali javnem sektorju (med drugim lokalne protikorupcijske zakone, kanadski zakon o korupciji tujih javnih uslužbencev, ameriški zakon o korupcijskih praksah v tujini, Konvencijo OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah in britanski zakon o podkupovanju). Če uporabnik kadar koli ne ravna v skladu s predpisi, si Cove Flow Limited pridržuje pravico do ukinitve uporabniškega računa brez predhodnega obvestila

20. DRUGI POGOJI

20.1. Če pride do nasprotja med temi pogoji in dodatnimi pogoji, ki veljajo za določeno spletno mesto, bodo nad tem nasprotjem prevladali dodatni posebni pogoji.
20.2. Če se uporabnik ne strinja s temi pogoji, ne sme dostopati do spletnega mesta ali ga uporabljati.
20.3. Spletna stran Cove Flow Limited uporabniku zagotavlja storitve, za katere veljajo pogoji, navedeni v teh pogojih. Vsakič, ko Uporabnik obišče/uporablja Spletno mesto z uporabo njegove storitve, se Uporabnik strinja z vsemi temi pogoji in pravili

Kontaktna oseba

Cove Flow Limited - Polno ime podjetja.
[email protected] - Uradni elektronski naslov podjetja.
Aiwritix - Domena spletnega mesta, na katerem uporabljate Pravilnik o zasebnosti.
2024-05-26 - Datum tega pravilnika in pogojev.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Pravni naslov podjetja.
11409414 - Registracijska številka družbe.
+44 330 818 7064 - Uradna telefonska številka družbe.
United Kingdom - Država stalnega prebivališča družbe

Izjava o zasebnosti

1. Uvod

Ta izjava o zasebnosti skupaj z našimi splošnimi pogoji ureja zbiranje, obdelavo, shranjevanje in uporabo vaših osebnih podatkov, ko uporabljate naše spletno mesto in storitve. Zavezani smo k varovanju vaše zasebnosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)

2. Opredelitve pojmov

"Uporabnik" se nanaša na vsakega posameznika, ki na spletnem mestu vnese svoje osebne podatke in se strinja s temi pogoji, ne glede na to, ali sodeluje v spretnostni igri, poskusnem obdobju naročnine ali postane plačljivi član

3. Zbiranje podatkov

Zbiramo osebne podatke, ki nam jih posredujete, kot so vaše ime, kontaktni podatki in plačilni podatki. Z vnosom svojih osebnih podatkov in privolitvijo v te Pogoje nam dajete izrecno soglasje za obdelavo vaših podatkov za določene namene

4. Uporaba podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje in izboljšanje naših storitev, vključno z obdelavo vaše naročnine, upravljanjem vašega računa in zagotavljanjem storitev za stranke. Če postanete plačljivi član, vaše osebne podatke uporabljamo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas

5. Komunikacija

Podali ste izrecno privolitev, da vas lahko kontaktiramo za namene trženja. To se lahko zgodi prek telefonskih klicev, pošte ali elektronske komunikacije. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete, tako da nas kontaktirate ali sledite navodilom za odjavo, ki so navedena v sporočilu

6. Varstvo podatkov

Vzdržujemo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti in uredbo GDPR

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

V skladu z GDPR imate pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave osebnih podatkov in prenosljivosti podatkov. Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na nas

8. Hramba podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili zbrani in obdelani, vključno z izpolnjevanjem zakonskih, regulativnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev


Ta izjava o zasebnosti se lahko spremeni. Vse spremembe bodo objavljene na tej strani s posodobljenim datumom spremembe

LÄS FÖLJANDE NOGGRANT EFTERSOM DET PÅVERKAR ANVÄNDARENS JURIDISKA RÄTTIGHETER

Senast uppdaterad 2024-05-26

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "villkoren"), tillsammans med Cove Flow Limiteds (nedan kallad "Cove Flow Limited") integritetspolicy, reglerar användarens användning av Cove Flow Limiteds webbplats

För dessa villkor

(i) "Webbplats" betyder Cove Flow Limited's en webbplattform för användarens mobila enheter eller datorer som kan användas via en webbläsare utan nedladdning, under namnet (domän) på Cove Flow Limited Service, och det är inte anslutet till några andra webbplatser, företag, varumärke, organisation eller liknande namngiven enhet som liknar den. Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.. (nedan kallade "Tjänsterna")

(ii) "Tjänstemän" avser Cove Flow Limited:s tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, dotterbolag, dotterbolag och agenter

(iii) "Användare" avser varje person som registrerat ett konto på Cove Flow Limited's webbplats och använder företagets tjänster

(iv) Cove Flow Limited avser det företag som är ägare till denna webbplats. Företagets namn: Cove Flow Limited, organisationsnummer: 11409414, med huvudsaklig verksamhet: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom. (iv) "Cove Flow Limited" avser det företag som äger och driver denna Webbplats. Företagets namn är Cove Flow Limited, med ett registrerat nummer på 11409414. Det huvudsakliga verksamhetsstället finns på följande adress: Office A, Inc Building, IP33 3DE, Bury St. Edmunds, Suffolk, United Kingdom

1. BERÄTTIGANDE

Genom att godkänna dessa villkor intygar och garanterar du för oss

(i) att du är minst arton (18) år gammal;
(ii) att du inte tidigare har blivit avstängd eller borttagen från Webbplatsen;
(iii) att din användning av Webbplatsen överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar

2. LICENSUPPLÅTELSE TILL Cove Flow Limited

2.1. Genom att tillhandahålla information (hädanefter - "Filer") via Webbplatsen godkänner Användaren behandlingen av sina Filer av Cove Flow Limited.
2.2. Cove Flow Limited garanterar att alla filer endast kommer att användas för databehandlingssyften av webbplatsen, och att ingen tredje part kommer att ha tillgång till användarens filer utan ytterligare tillstånd från användaren

3. INTRÅNG OCH MISSBRUK

3.1. Cove Flow Limited ansvarar inte för riktigheten i det material som tillhandahålls via Webbplatsen.
3.2. Cove Flow Limited kontrollerar inte Filerna för Användarens äganderätt baserat på särdragen i databehandling

4. UPPSÄGNING AV ANVÄNDNING, AVBROTT OCH MODIFIERING/UPPGRADERING AV WEBBPLATSEN

4.1. Cove Flow Limited har rätt att ändra/uppgradera eller avbryta webbplatsen när som helst (inklusive, utan begränsning, genom att begränsa eller avbryta vissa funktioner på webbplatsen) utan föregående meddelande till användaren
4.2. Cove Flow Limited har inget som helst ansvar på grund av någon ändring av webbplatsen eller någon avstängning eller uppsägning av din åtkomst till eller användning av webbplatsen

5. LÄNKAR FRÅN TREDJE PART

5.1. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbkällor. Sådana länkade webbplatser är inte under vår kontroll och vi är inte ansvariga för deras innehåll
5.2. Cove Flow Limited har rätt att samarbeta med tredje part och tillhandahålla användarens personuppgifter till tredje part, men endast efter att ha erhållit användarens uttryckliga samtycke i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar

6. ÄGANDERÄTT; ÄGANDERÄTT TILL Cove Flow Limited

6.1. Visuella gränssnitt, grafik, design, sammanställning, information, data, datorkod (inklusive källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster och alla andra element eller filer på webbplatsen (nedan kallade "materialet") som tillhandahålls av Cove Flow Limited är skyddade av alla relevanta immateriella rättigheter och äganderätter och tillämpliga lagar
6.2. Allt Material som finns på Webbplatsen tillhör Cove Flow Limited eller Cove Flow Limited:s tredjepartslicensgivare
6.3. Om Webbplatsen innehåller material, gränssnitt, logotyper, design, produkter eller något annat som inte är immateriell egendom tillhörande Cove Flow Limited och Cove Flow Limited inte har licenser för att använda det, har licensgivaren rätt att begära att dess immateriella rättigheter tas bort från webbplatsen i enlighet med de förfaranden som anges i Digital Millennium Copyright Act(nedan kallad "DMCA") och/eller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiv 96/9/EG (nedan kallat "EUCD").
6.4. Cove Flow Limited gör inte anspråk på att vara ägare till eller företrädare för andra sidors varumärken och immateriella rättigheter och förblir de ursprungliga upphovsrättsinnehavarnas egendom.
6.5. Användaren får inte använda materialet, såvida inte Cove Flow Limited skriftligen har gett sitt uttryckliga tillstånd.
6.6. Cove Flow Limited förbehåller sig alla rättigheter till Materialet som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor

7. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

7.1. Som ett villkor för användarens användning av webbplatsen, kommer användaren inte att använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Användaren får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, störa eller försämra någon av Cove Flow Limited:s servrar eller API:er, nätverk anslutna till någon av Cove Flow Limited:s servrar eller API:er, eller som kan störa någon annan parts användning och åtnjutande av webbplatsen
7.2. Användaren får inte överföra några virus, maskar, defekter, trojanska hästar eller något annat av destruktiv karaktär via webbplatsen
7.3. Användaren får inte överskrida eller kringgå, eller försöka överskrida eller kringgå, begränsningar på webbplatsen, inklusive API-anrop, eller på annat sätt använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot någon av Cove Flow Limited:s dokumentation eller användarmanualer
7.4. Användaren och/eller någon annan tredje part får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatser, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon av Cove Flow Limited:s servrar eller till Webbplatsen genom hackning, lösenordsutvinning eller på något annat sätt
7.5. Användaren och/eller någon annan tredje part får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via webbplatsen
7.6. Användaren och/eller andra tredje parter får inte använda webbplatsen på något sätt som bryter mot någon tillämplig statlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar om export av data eller programvara till och från Europeiska unionen, USA eller andra länder och immateriella rättigheter enligt DMCA och EUCD)

8. SKADESTÅND

Användaren samtycker till att vara ansvarig för att använda webbplatsen, och användaren samtycker till att försvara, ersätta och hålla Cove Flow Limited och dess tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, dotterbolag, dotterbolag och agenter (nedan kollektivt "tjänstemännen") oskadliga från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som uppstår på grund av eller på något sätt kopplade till

(i) Användarens åtkomst till, användning av eller påstådda användning av Webbplatsen
(ii) Användarens överträdelse av dessa Villkor eller någon representation, garanti eller avtal som hänvisas till häri, eller någon tillämplig lag eller förordning
(iii) Användarens överträdelse av någon tredje parts rättighet, inklusive utan begränsning någon immateriell rättighet, publicitet, sekretess, egendom eller sekretessrätt; eller
(iv) eventuella tvister eller frågor mellan användaren och någon tredje part. Cove Flow Limited förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning från användaren (och utan att begränsa dina ersättningsskyldigheter angående sådan fråga), och i sådant fall samtycker användaren till att samarbeta med vårt försvar av sådant anspråk

9. FRISKRIVNINGSKLAUSULER, INGA GARANTIER

9.1. Användaren använder webbplatsen efter eget gottfinnande och på egen risk.
9.2. Cove Flow Limited gör inga anspråk eller utfästelser om webbplatsens kvalitet, riktighet eller tillförlitlighet och frånsäger sig uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång
9.3. Cove Flow Limited erbjuder och tillhandahåller inte några fysiska produkter eller egendom

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

10.1. Under alla omständigheter kommer Cove Flow Limited inte att vara ansvarig gentemot användaren eller någon tredje part för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador som uppstår på grund av eller i samband med användarens åtkomst till eller användning av, eller användarens oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller något material eller innehåll på webbplatsen, oavsett om det baseras på garanti, kontrakt, tort (inklusive försumlighet), lag eller någon annan juridisk teori, om Cove Flow Limited har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte.
10.2. Cove Flow Limited är under inga omständigheter ansvarig för tjänster som tillhandahålls användaren av den tredje part som placerat annonsen på webbplatsen.
10.3. Alla risker relaterade till användarens information, konto eller konton på andra källor om användaren delade sina uppgifter (inloggning och lösenord) är inte en del av Cove Flow Limited's ansvar
10.4. Användaren accepterar ansvaret för att använda webbplatsen och webbplatsens innehåll

11. GÄLLANDE LAG

11.1.Dessa Villkor kommer att regleras av lagarna i United Kingdom, men ingenting i dessa Villkor kommer att beröva konsumenten det skydd som ges till honom genom bestämmelser som inte kan avvikas från genom avtal i kraft av lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort. I den utsträckning som någon stämning eller domstolsförfarande är tillåtet enligt detta, samtycker användaren och Cove Flow Limited till att underkasta sig den personliga och exklusiva jurisdiktionen för de statliga domstolarna som ligger inom United Kingdom för att lösa alla sådana tvister

12. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

12.1. Cove Flow Limited förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor. Reviderade versioner av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Om inget annat anges träder eventuella ändringar av Villkoren i kraft samma dag som de publiceras på Webbplatsen
12.1.1. Cove Flow Limited är inte skyldig att informera Användaren om ändringar i dessa Villkor.
12.2. Om Användaren inte samtycker till de reviderade Villkoren, är Användarens enda och exklusiva åtgärd att upphöra med din användning av Webbplatsen

13. ALLMÄNT

13.1. Dessa Villkor, tillsammans med Integritetspolicyn och alla andra avtal som uttryckligen införlivas genom hänvisning häri, utgör den fullständiga och exklusiva förståelsen och avtalet mellan Användaren och Cove Flow Limitedangående Användarens användning av och åtkomst till Webbplatsen.
13.2. Användning av sektionsrubriker i dessa Villkor är endast för bekvämlighet och kommer inte att ha någon inverkan på tolkningen av bestämmelserna
13.3. Användaren har ingen rätt att tilldela eller överföra dessa Villkor eller Användarens rättigheter enligt dessa, helt eller delvis, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt föregående skriftliga medgivande.
13.4. Cove Flow Limited har rätt att överlåta dessa Villkor när som helst utan föregående meddelande.
13.5. Underlåtenhet att kräva fullgörande av någon bestämmelse påverkar inte Cove Flow Limited:s rätt att kräva fullgörande när som helst därefter, och ett avstående från brott mot eller försummelse av dessa villkor eller någon bestämmelse i dessa villkor utgör inte heller ett avstående från senare brott mot eller försummelse eller ett avstående från bestämmelsen i sig.
13.6. Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer den ogenomförbara delen att ges effekt i största möjliga utsträckning, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt.
13.7. Användaren bekräftar att webbplatsen inte är avsedd att vara teknikskyddsåtgärder som hjälper användaren att följa GDPR och CCPA

14. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

14.1. Hela kommunikationen med Cove Flow Limited är elektronisk. Varje gång Användaren skickar oss ett e-postmeddelande eller besöker vår Webbplats och använder våra Tjänster, kommunicerar Användaren med Cove Flow Limited
14.2. Användaren samtycker härmed till att ta emot kommunikation från Cove Flow Limited.
14.3. Om Användaren prenumererar på nyheterna på Webbplatsen kommer du att få regelbundna e-postmeddelanden från Cove Flow Limited.
14.4. Vi kommer att fortsätta att kommunicera med Användaren genom att tillhandahålla meddelanden via Webbplatsen eller publicera nyheter på våra sociala medier
14.5. Användaren samtycker också till att alla meddelanden, avslöjanden, avtal och annan kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt uppfyller de rättsliga kraven på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.
14.6. Användaren samtycker till att ta emot eventuella meddelanden via webbplatsen på användarens enhet.
14.7. Webbplatsen tillhandahåller inga supporttjänster

15. VILLKOR FÖR MARKNADER

15.1. Cove Flow Limited beviljar användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-sublicensierbar licens att använda webbplatsen på din enhet som användaren äger eller kontrollerar. Cove Flow Limited förbehåller sig alla rättigheter i och till webbplatsen som inte uttryckligen beviljas dig enligt dessa villkor. Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor får du inte: (i) kopiera, modifiera eller skapa härledda verk baserade på webbplatsen; (ii) distribuera, överföra, underlicensiera, leasa, låna ut eller hyra ut användarens konto på webbplatsen till någon tredje part; (iii) bakåtutveckla, dekompilera eller demontera webbplatsen; eller (iv) göra webbplatsens funktionalitet tillgänglig för flera användare på något sätt

16. ANVÄNDARENS KONTO

16.1. Användaren kan registrera ett konto på webbplatsen med hjälp av e-post och lösenord eller auktorisering via Google-tjänster och/eller Facebook-tjänster
16.2. Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som sker under användarens konto
16.3. Cove Flow Limited förbehåller sig alla rättigheter att avsluta konton, redigera eller ta bort innehåll och avbryta beställningar efter eget gottfinnande
16.4. Cove Flow Limited har rätt att få tillgång till all information som placeras på webbplatsen, inklusive alla konversationer och data i användarens konto
16.5. Genom att ange sina personuppgifter och samtycka till dessa villkor ger användaren uttryckligt samtycke till Cove Flow Limited att kontakta dem i samband med aktiviteter på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, fall där användaren har övergett sin kundvagn. Kontakt kan ske via telefonsamtal, post eller elektronisk kommunikation som anses lämpligt av Cove Flow Limited. Syftet med sådan kommunikation kommer att vara att hjälpa användaren att slutföra sin transaktion eller att tillhandahålla relevant information relaterad till deras aktivitet på webbplatsen
16.6. Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke till sådan kommunikation när som helst genom att kontakta Cove Flow Limited eller genom att följa de opt-out-instruktioner som finns i kommunikationen. Vid mottagandet av ett sådant återkallande kommer Cove Flow Limited att upphöra med den angivna kommunikationen med användaren inom en rimlig tidsram
16.7. Cove Flow Limited kommer att behandla alla personuppgifter som tillhandahålls av användaren i enlighet med företagets integritetspolicy. Användarens personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål utan ytterligare uttryckligt samtycke från Användaren

17. PRENUMERATION/KÖP

17.1. Om Användaren vill köpa en vara från Webbplatsen ("Köp") kan Användaren bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt Köp, inklusive, utan begränsning: kortnummer, faktureringsadress och kortinnehavarens namn och efternamn
17.2. Användaren intygar och garanterar att: (i) användaren har laglig rätt att använda kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med köp; och att (ii) den information som användaren har lämnat till Cove Flow Limited är sann, korrekt och fullständig
17.3. Cove Flow Limited har rätt att begära kortinformationen i form av ett foto av användarens bankkort för ytterligare verifiering av användaren
17.4. Cove Flow Limited har rätt att begära personlig information som ett ID-kort eller pass för användaren för användarens personliga verifiering. Cove Flow Limited kommer att behandla dessa personuppgifter i enlighet med företagets integritetspolicy
17.5. Genom att skicka sådan information ger användaren oss rätt att tillhandahålla informationen till tredje part i syfte att underlätta slutförandet av inköp
17.6. Cove Flow Limited förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta användarens beställning när som helst av vissa skäl, inklusive men inte begränsat till produktens eller tjänstens tillgänglighet, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, och fel i användarens beställning eller andra skäl
17.7. Cove Flow Limited förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta användarens beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks

18.ÅTERBETALNING OCH UPPSÄGNING

18.1.Att säga upp din prenumeration innebär att den automatiska förnyelsen inaktiveras, men du kommer fortfarande att ha tillgång till alla dina prenumerationsfunktioner under den återstående tiden av din då aktuella period. Du kan säga upp prenumerationen när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till supporten på [email protected], ringa supporten på +44 330 818 7064 eller klicka på "Avbryt" under din profil. På grund av förseningar i våra tekniska system är dock inte alla uppgifter tillgängliga för oss. Därför kan vi inte behandla annulleringsförfrågningar inom 24 timmar efter registreringen. Vi ber dig därför att kontakta oss minst 24 timmar efter registreringen.
18.2.En 14-dagars full återbetalningsgaranti täcker alla inköp. Beslutet att återbetala en avgift försäkrar inte skyldigheten att återbetala andra efterföljande utgifter. Alla avgifter som återbetalas kommer att återbetalas med den betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen. Begäran om återbetalning måste göras genom att kontakta kundtjänst

19. POLICY MOT PENNINGTVÄTT

19.1. Var medveten om att Cove Flow Limited:s affärspraxis förbjuder mutor, korrupt beteende och penningtvätt.
19.2. Användaren förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar som rör mutor i kommersiell eller offentlig sektor, penningtvätt, terrorism (inklusive men inte begränsat till lokala antikorruptionslagar, Kanadas Corruption of Foreign Public Officials Act, USA:s Foreign Corrupt Practices Act, OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärstransaktioner och Storbritanniens Bribery Act). Om användaren, vid någon tidpunkt, inte uppfyller kraven förbehåller sig Cove Flow Limited rätten att avsluta användarens konto utan föregående meddelande

20. ÖVRIGA VILLKOR

20.1. Om det finns en konflikt mellan dessa villkor och ytterligare villkor som gäller för en viss webbplats, kommer de ytterligare specialvillkoren att styra den konflikten.
20.2. Om Användaren inte samtycker till dessa Villkor får Användaren inte gå in på eller använda Webbplatsen.
20.3. Cove Flow Limited tillhandahåller Tjänster till Användaren, vilka är föremål för de villkor som anges i dessa Villkor. Varje gång Användaren besöker/använder Webbplatsen och använder dess Tjänster, accepterar Användaren alla dessa villkor och regler

Kontaktperson

Cove Flow Limited - Företagets fullständiga namn.
[email protected] - Företagets officiella e-postadress.
Aiwritix - Domänen för den webbplats där du använder Integritetspolicyn.
2024-05-26 - Datum för dessa Villkor och bestämmelser.
Office A, Inc Building IP33 3DE Bury St. Edmunds, Suffolk United Kingdom - Företagets juridiska adress.
11409414 - Registreringsnummer för Företaget.
+44 330 818 7064 - Företagets officiella telefonnummer.
United Kingdom - Företagets hemvistland

Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy, tillsammans med våra allmänna villkor, reglerar insamling, bearbetning, lagring och användning av dina personuppgifter när du använder vår webbplats och våra tjänster. Vi är fast beslutna att skydda din integritet i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

2. Definitioner

"Användare" avser alla personer som anger sina personuppgifter på webbplatsen och samtycker till dessa villkor, oavsett om de deltar i ett skicklighetsspel, en provperiod för en prenumeration eller blir en betald medlem

3. Insamling av uppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, såsom ditt namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation. Genom att ange dina personuppgifter och samtycka till dessa villkor ger du oss ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina uppgifter för specifika ändamål

4. Användning av uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, inklusive att behandla din prenumeration, hantera ditt konto och tillhandahålla kundservice. Om du blir en betald medlem använder vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig

5. Kommunikation

Du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte. Detta kan ske via telefonsamtal, post eller elektronisk kommunikation. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller genom att följa de instruktioner om avanmälan som finns i meddelandet

6. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och GDPR

7. Rättigheter för registrerade

Enligt GDPR har du rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och dataportabilitet. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss

8. Bevarande av uppgifter

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och behandlades, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, regulatoriska, redovisnings- eller rapporteringskrav


Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat revisionsdatum

请仔细阅读以下内容,因为它会影响用户的法律权利。

最后更新2024-05-26

本条款和条件(以下简称 "条款")以及Cove Flow Limited(以下简称 "Cove Flow Limited")的隐私政策对用户使用Cove Flow Limited网站具有约束力。

在本条款中

(i) "网站 "是指Cove Flow Limited's(以下简称 "网站"),是一个无需下载即可通过浏览器在用户移动设备或电脑上使用的网络平台,其名称(域名)为Cove Flow Limited 's(以下简称 "服务"),与任何其他网站、公司、品牌、组织或类似名称的实体均无关联。Step into the future of writing with AIWritix, where our state-of-the-art AI technology revolutionizes content creation. Effortlessly generate high-quality pieces by simply providing your topic, and watch as AIWritix crafts a perfectly tailored, well-structured composition that meets your every need. Whether you're in need of essays, blog posts, or captivating marketing copy, our intuitive platform guarantees a seamless experience. Say goodbye to the hassle and inefficiency of traditional writing methods - with AIWritix as your trusted companion, you can enjoy efficient and engaging writing like never before. Embrace the power of AI today and unlock endless possibilities in content creation - witness the future of writing unfold before your very eyes.以下简称 "服务")。

(ii) "官员 "指Cove Flow Limited的官员、董事、雇员、顾问、附属机构、子公司和代理。

(iii) "用户 "指在Cove Flow Limited网站上注册帐户并使用公司服务的任何人。

(iv)Cove Flow Limited 指本网站的所有者公司。公司名称Cove Flow Limited注册号:11409414 ,主要营业地点: , , :Office A, Inc Building,IP33 3DE,Bury St. Edmunds, Suffolk,United Kingdom 。 (iv) "Cove Flow Limited" 指拥有并运营本网站的公司。该公司名称为Cove Flow Limited ,注册号为11409414 。主要营业地为以下地址:Office A, Inc Building,IP33 3DE,Bury St. Edmunds, Suffolk,United Kingdom 。

1.资格

同意本条款即表示您向我们声明并保证

(i) 您至少年满十八 (18) 周岁;
(ii) 您之前未被暂停或从本网站删除;
(iii) 您对本网站的使用符合适用的法律法规。

2.向Cove Flow Limited授予许可

2.1.用户通过网站提供信息(以下简称 "文件"),即表示用户同意Cove Flow Limited 处理其文件。
2.2.Cove Flow Limited 保证所有文件仅用于网站的数据处理目的,任何第三方未经用户许可不得访问用户的文件。

3.侵权和滥用

3.1.Cove Flow Limited 不对本网站所提供材料的准确性负责。
3.2.Cove Flow Limited 不会根据数据处理的特殊性检查用户文件的所有权。

4.网站的终止使用、中断和修改/升级 1.

4.1.Cove Flow Limited 有权在不通知用户的情况下随时修改/升级或终止网站(包括但不限于限制或终止网站的某些功能)。
4.2.Cove Flow Limited 对网站的任何变更或暂停或终止您访问或使用网站不承担任何责任。

5.第三方链接

5.1.本网站可能包含第三方网站的链接。此类链接网站不受本公司控制,本公司对其内容不承担任何责任。
5.2.Cove Flow Limited 有权与第三方合作,并将用户的个人信息提供给第三方,但必须根据适用的数据保护法获得用户的明确同意。

6.所有权;Cove Flow Limited的所有权

6.1.Cove Flow Limited 提供的可视化界面、图形、设计、汇编、信息、数据、计算机代码(包括源代码或目标代码)、产品、软件、服务以及网站的所有其他元素或文件(以下简称 "材料")受所有相关知识产权和所有权以及适用法律的保护。
6.2.网站上包含的所有材料均为Cove Flow Limited 或Cove Flow Limited的第三方许可人的财产。
6.3.如果本网站包含任何材料、界面、徽标、设计、产品或其他非Cove Flow Limited 知识产权且Cove Flow Limited 没有使用许可的内容、许可方有权根据《数字千年版权法》(以下简称 "DMCA")和/或2019年4月17日欧洲议会和欧盟理事会关于数字单一市场版权及相关权利和修订96/9/EC指令 (以下简称 "EUCD")的第2019/790 号指令规定的程序,要求从网站上删除其知识产权。
6.4.Cove Flow Limited 不声称自己是其他方商标、品牌和知识产权的所有者或代表,这些商标、品牌和知识产权仍是原版权所有者的财产。
6.5.除非得到Cove Flow Limited 的明确书面授权,否则用户不得使用材料。
6.6.Cove Flow Limited 保留本条款中未明确授予的材料的所有权利。

7.禁止使用

7.1.作为用户使用本网站的条件,用户不得将本网站用于任何非法或本条款禁止的目的。用户不得以任何可能损害、禁用、超载、扰乱或损害Cove Flow Limited的任何服务器或 API、与Cove Flow Limited的任何服务器或 API 相连的任何网络,或可能干扰任何其他方使用和享用本网站的方式使用本网站。
7.2.用户不得使用本网站传播任何病毒、蠕虫、缺陷、特洛伊木马或任何具有破坏性质的物品。
7.3.用户不得超出或规避,或试图超出或规避网站的限制,包括任何 API 调用,或以违反Cove Flow Limited文档或用户手册的方式使用网站。
7.4.用户和/或任何其他第三方不得试图通过黑客攻击、密码挖掘或任何其他手段,在未经授权的情况下访问任何网站、其他账户、计算机系统或连接到任何Cove Flow Limited服务器或网站的网络。
7.5.用户和/或任何其他第三方不得通过任何非本网站有意提供的方式获取或试图获取任何材料或信息。
7.6.用户和/或任何其他第三方不得以违反任何适用的国家、地方或国际法律或法规的方式使用本网站(包括但不限于有关向欧盟、美国或其他国家出口数据或软件的任何法律,以及根据《数字千年版权法》(DMCA)和《欧盟知识产权法》(EUCD)规定的知识产权)。

8.赔偿

用户同意对使用本网站负责,并同意为Cove Flow Limited 及其管理人员、董事、雇员、顾问、附属机构、子公司和代理(以下统称为 "管理人员")辩护,使其免受任何索赔、责任、损害赔偿、损失和费用(包括合理的律师费和成本)的损害,这些索赔、责任、损害赔偿、损失和费用产生于或以任何方式与下列情况有关

(i) 用户访问、使用或声称使用本网站;
(ii) 用户违反本条款或其中提及的任何声明、保证或协议,或任何适用法律或法规;
(iii) 用户违反任何第三方权利,包括但不限于任何知识产权、公开权、保密权、财产权或隐私权;或
(iv) 用户与任何第三方之间的任何争议或问题。Cove Flow Limited 保留自行承担费用,对任何本应由用户赔偿的事项进行独家辩护和控制的权利(且不限制您对此类事项的赔偿义务),在此情况下,用户同意配合我们对此类索赔的辩护。

9.免责声明,无担保

9.1.用户自行决定使用本网站并承担风险。
9.2.Cove Flow Limited 对本网站的质量、准确性或可靠性不作任何声明或承诺,并明确否认所有明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性和非侵权的暗示保证。
9.3.Cove Flow Limited 不提供任何实物产品或财产。

10.责任限制

10.1.在任何情况下,对于因用户访问或使用或用户无法访问或使用本网站或本网站中的任何材料或内容而引起的或与之相关的任何直接、间接、附带、特殊、后果性或惩罚性损害,无论是否基于保证、合同、侵权(包括过失)、法规或任何其他法律理论,Cove Flow Limited 均不对用户或任何第三方承担任何责任,无论Cove Flow Limited 是否已被告知此类损害的可能性。
10.2.Cove Flow Limited在任何情况下,对在本网站上发布广告的第三方向用户提供的服务概不负责。
10.3.如果用户共享其数据(登录名和密码),则与用户的信息、账户或其他来源的账户相关的所有风险均不属于Cove Flow Limited的责任范围。
10.4.4. 用户承担使用本网站及网站内容的责任。

11.适用法律

11.1.本条款受United Kingdom 法律管辖,但本条款中的任何规定均不得剥夺消费者根据其惯常居住地所在国的法律所享有的不可通过协议减损的保护。在本条款允许的任何诉讼或法院程序范围内,用户和Cove Flow Limited 同意接受United Kingdom 所在州法院的属人和专属管辖权,以就所有此类争议进行诉讼。

12.条款变更

12.Cove Flow Limited 保留随时修改本条款的权利。这些条款的修订版本将在网站上公布。除非另有规定,对条款的任何修改将在其发布到网站的当天生效。
12.1.1Cove Flow Limited 没有义务通知用户条款的变更。
12.2.如果用户不同意修订后的条款,用户唯一的补救措施是停止使用本网站。

13.一般条款

13.1.这些条款,连同隐私政策和任何其他协议,构成用户和Cove Flow Limited之间关于用户使用和访问本网站的完整和排他性的谅解和协议。
13.2.2. 本条款中使用的章节标题仅为方便起见,不会对条款的解释产生任何影响。
13.3.3. 未经我们事先书面同意,用户无权转让或转移本条款或用户在本条款下的全部或部分权利,无论是通过法律运作还是其他方式。
13.4.Cove Flow Limited 有权随时转让本条款,恕不另行通知。
13.5.未要求履行任何条款并不影响Cove Flow Limited在此后任何时候要求履行的权利,对违反或未履行本条款或本条款任何条款的放弃也不构成对任何后续违反或未履行行为的放弃或对条款本身的放弃。
13.6.如果本条款的任何部分被认定为无效或不可执行,则不可执行的部分将在最大可能的范围内生效,其余部分将保持完全的效力和作用。
13.7. 用户承认本网站并非旨